Umowa kupna-sprzedaży samochodu, Umowy Pisma Druki, Druki umowy - wzory

Pobierz dokument
umowa.kupna.sprzedazy.samochodu.umowy.pisma.doc
Rozmiar 25 KB

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Zawarta w dniu................................................ pomiędzy :

Panem /ią/

.............................................................................................................................................

zamieszkałym

w..................................................................................................................................

legitymującym się dowodem osobistym

nr.................................................... wydanym

przez...................................................................

zwanym dalej "sprzedającym",

a

Panem /ią/

............................................................................................................................................

zamieszkałym w

................................................................................................................................,

legitymującym się dowodem osobistym nr

...................................................wydanym

przez..............................

zwanym dalej "kupującym"

§ 1.

1. Sprzedający sprzedaje pojazd będący jego własnością, nie obciążony prawami na

rzecz osób trzecich oraz innymi wadami prawnymi .

2. Kupujący kupuje pojazd marki

...............................................................................................

o nr rej.........................................................., nr

silnika........................................................................

nr nadwozia

..........................................................................., rok

produkcji ........................, dowód rejestracyjny nr

......................................... wydany przez

............................................... w

dniu....................................., za

cenę..........................................................................................

słownie.........................

.........................................................................................................................

§ 2.

Kupujący stwierdza, że dokonał osobiście oględzin pojazdu wymienionego w §1 i

zapoznał się z jego stanem technicznym, do którego nie zgłasza zastrzeżeń.

§ 3.

Z chwilą podpisania umowy przechodzi na kupującego własność przedmiotu umowy.

Z chwilą wydania przedmiotu umowy przechodzi na kupującego niebezpieczeństwo

jego utraty lub uszkodzenia.

§ 4.

Kupujący zgodnie z obowiązującymi przepisami dokona przerejestrowania pojazdu we

właściwym urzędzie w ciągu 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 5.

Opłatę skarbową z tytułu nabycia pojazdu uiści kupujący.

§ 6.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla

kupującego i sprzedającego.

Kupujący.....................................................................

Sprzedający


Pobierz dokument
umowa.kupna.sprzedazy.samochodu.umowy.pisma.doc
Rozmiar 25 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Umowa kupna - sprzedaży samochodu, UMOWY
umowa kupna sprzedazy samochodu, Umowy
umowa kupna sprzedazy samochodu, Umowy i Protokoły
Umowa-kupna-sprzedaży samochodu (Współwłaściciel), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Umowa kupna - sprzedaży samochodu, UMOWY
umowa kupna-sprzedazy samochodu, pisma umowy druki wzory
Umowa kupna - sprzedaży samochodu (dwóch sprzedających - dwóch kupujących), Umowy o auta
Umowa kupna - sprzedaży samochodu (dwóch sprzedających - dwóch kupujących), Umowy o auta
Umowa kupna-sprzedazy samochodu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
umowa kupna sprzedazy samochodu(1), groch z kapusta, wzory pisma administracyjne
Umowa kupna-sprzedaży samochodu, Dokumenty, różne pisma, Własność
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Umowy

więcej podobnych podstron