WNIOSEK O UPRAWNIANIE, DOKUMENTY BHP(1)

Pobierz dokument
wniosek.o.uprawnianie.dokumenty.bhp.1.doc
Rozmiar 94 KB

Załącznik nr 1

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Szczęśliwicka 34

02-353 Warszawa

0x01 graphic

JU (RTPO)

WNIOSEK O UPRAWNIANIE

personelu przeprowadzającego badania nieniszczące połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych1)

JU/PED 01/1

Data wydania:

30.04.2004

Wersja: 0

Nr wniosku:

CZĘŚĆ 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY2)

NAZWA WNIOSKODAWCY

ADRES

KOD POCZTOWY

TEL NO:

E-MAIL:

FAX NO:

NIP:

NAZWISKO OSOBY KONTAKTOWEJ:

...............................................

STANOWISKO:

.............................................................

CZĘŚĆ 2

INFORMACJE DO CELU OCENY KWALIFIKACJI/UPRAWNIENIA PERSONELU

2.1 OKREŚLIĆ MIEJSCA PRZEPROWADZANIA BADAŃ POŁĄCZEŃ NIEROZŁĄCZNYCH URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH PRZEZ PERSONEL WNIOSKODAWCY:

 • LABORATORIUM PRODUCENTA (LUB PODWYKONAWCY) - jeżeli ma zastosowanie

 • ZAKŁAD PRODUKCYJNY LUB MONTAŻOWY*) LUB MIEJSCE INSTALOWANIA*)

 • MIEJSCE TERENOWE MONTAŻU*) LUB INSTALACJI*) LUB UŻYTKOWANIA*)

*) UWAGA: podkreślić właściwe miejsca badania dla prowadzonej u Wnioskodawcy produkcji urządzeń ciśnieniowych

2.2 OKREŚLIĆ NORMY KWALIFIKACJI LUB WYTYCZNE/SPECYFIKACJE, ZGODNIE Z KTÓRYMI PERSONEL BYŁ UPOWAŻNIONY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ POŁĄCZEŃ NIEROZŁĄCZNYCH URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH:

 • 2.2.1 ............................................................

 • 2.2.2 ..........................................................

2.3 OKREŚLIĆ STATUS I DANE IDENTYFIKACYJNE PISEMNEJ PROCEDURY KWALIFIKACJI PERSONELU WNIOSKODAWCY, NA PODSTAWIE KTÓREJ WNIOSKOWANE JEST UPRAWNIENIE:

..............................................................................................................................................

2.4 CZY WNIOSKODAWCA POSIADA WDROŻONY I UZNANY/ ZATWIERDZONY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI:

2.4.1 JEŻELI NIE, TO ZGODNIE Z JAKIMI KRYTERIAMI JEST USTALONA PISEMNA PROCEDURA , O KTÓREJ MOWA W PKT 2.3 I DOKONYWANA OCENA I KWALIFIKACJA PERSONELU:

 • PN-EN ISO 17025:2001

 • PN-EN ISO 9001:2001

 • .................................. INNE (OKRESLIĆ)

 • ..................................

2.4.2 JEŻELI TAK, TO CZY PRZEDŁOŻONA DO OCENY PISEMNA PROCEDURA, O KTÓREJ MOWA W PKT 2.3 STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI:

 • TAK

 • NIE

 • TAK

 • NIE

2.5 ZAZNACZYĆ W ODPOWIEDNIM KWADRACIE METODĘ(-Y) BADAŃ NIENISZCZĄCYCH, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE PRZEDŁOŻONA PISEMNA PROCEDURA KWALIFIKACJI PERSONELU WNIOSKODAWCY:

 • ULTRADZWIĘKOWA

(UT)

 • RADIOGRAFICZNA

(RT)

 • MAGNETYCZNO-

PROSZKOWA (MT)

 • PENETRACYJNA (PT)

 • PRADÓW WIROWYCH (ET)

 • SZCZELNOŚCI (LT)

 • WIZUALNA (VT)

 • ............................

INNE METODY

2.6 ZAZNACZYĆ W ODPOWIEDNIM KWADRACIE SEKTOR WYROBU/PRZEMYSŁOWY, W KTÓRYM STOSOWANA JEST (STOSOWANE SĄ) METODA (-Y) BADAŃ WYMIENIONA W PKT 2.5:

 • ODLEWY (1)

 • ODKUWKI (2)

 • WYROBY SPAWANE (3)

 • RURY I WYROBY DO WYTWARZANIA RUR (4)

 • WYROBY PRZERABIANE PLASTYCZNIE (5)

 • WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE METALI (6)

 • BADANIA PRZED- I EKSPOLOATACYJNE (7)

 • ................................

(INNE SEKTORY, OKREŚLIĆ ZAKRES)

Uwaga: oznaczenia cyfrowe sektorów zgodnie z procedurą CP/15 UDT-CERT (za zał. A w PN-EN 473:2002)

2.7 LISTA PROCEDUR/INSTRUKCJI BADAŃ NIENISZCZĄCYCH ORAZ PERSONELU PRZEPROWA-DZAJĄCEGO BADANIA NIENISZCZĄCE, DLA KTÓRYCH WNIOSKOWANE JEST UPRAWNIENIE*):

2.7.1 TYTUŁ PROCEDURY/INSTRUKCJI BADAWCZEJ I NUMER(-Y) ODNIESIENIA W SYSTEMIE WNIOSKODAWCY/IDENTYFIKACJA METODY ZGODNIE Z PKT 2.5

2.7.2 PERSONEL BADAŃ NIENISZCZĄCYCH, DLA KTÓREGO WNIOSKOANE JEST UPRAWNIENIE (imię i nazwisko, nr lub kopia odpowiedniego dokumentu)3)

Nazwisko i imię (2.7.2.1)

Nr certyfikatu lub dokumentu kwalifikacyjnego (2.7.2.2)

*) w przypadku braku miejsca kontynuować na odrębnych arkuszach z zaznaczeniem danych Wnioskodawcy jak w cz. 1.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
DEKLARACJA WNIOSKODAWCY:

1. Wyrażamy zgodę, aby niniejszy „Wniosek” wraz towarzyszącymi dokumentami, uprawnieniami wydanymi przez jednostkę upoważnioną UDT stanowił dokumentację dokonywanych ocen, sprawdzeń i/lub nadzoru, tam gdzie ma to zastosowanie.

2. Osoby ubiegające się o uprawnienia uzyskały odpowiednią praktykę w okresie poprzedzającym uprawnienie w badaniach nieniszczących połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych. Praktykę uzyskano (zaznaczyć poniżej X we właściwym polu), a udokumentowane jej dowody są przechowywane i są dostępne dla JU UDT:

u producenta**) i/lub u użytkownika **) lub w innych organizacjach/

jednostkach trzeciej strony **)

**) dotyczy także podwykonawców wymienionych instytucji, organizacji lub podwykonawców jednostek trzeciej strony, zgodnie z § 40 lub 41 rozporządzenia MGPiPS.

PODPIS:

_____________________

NA RZECZ:

________________________________________________________

NAZWA WNIOSKUJĄCEGO

NAZWISKO:

________________________

STANOWISKO:

_________________________________

DATA:

________________________

UWAGI:

1. W przypadku braku miejsca we Wniosku, dotyczącym jakichkolwiek danych, wymagane informacje można podać na dodatkowych numerowanych arkuszach z zaznaczeniem danych Wnioskodawcy jak w CZEŚCI 1.

2. Do niniejszego Wniosku powinny być dołączone:

 • kopia udokumentowanej procedury/instrukcji szkolenia, oceny i sposobu oceny kwalifikacji personelu badawczego Wnioskodawcy,

 • kopie udokumentowanych procedur/instrukcji badawczych, odpowiednie do metody badawczej dotyczącej badań połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych z podaniem odpowiednich kryteriów oceny i akceptacji wyników, wzorami protokołów itp.,

 • świadectwa ostatniego badania wzroku personelu badań nieniszczących wymienionego we Wniosku (zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdz. 6.1 w PN-EN 473:2002),

 • potwierdzenie dokonania opłaty administracyjnej oceny wstępnej Wniosku w kwocie 185 zł (dodać 22% podatku VAT) na konto w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 21 1030 1032 0000 0000 3440 9301.

3. Kompletny Wniosek należy wysłać na adres:

Urząd Dozoru Technicznego, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 34, z dopiskiem:

„Do wyłącznej wiadomości JU UDT/CP UDT”.

Objaśnienie dotyczące wypełnienia „Wniosku o uprawnianie personelu przeprowadzającego badania nieniszczące połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych”

Część 1 - INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

Część 2 - INFORMACJE DO CELU UPRAWNIENIA PERSONELU

Deklaracja Wnioskodawcy - pkt 2

Wnioskodawca ubiegający się o uprawnienie personelu potwierdza i wskazuje miejsca uzyskania praktyki w badaniach nieniszczących połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych:

  1. u producenta - oznacza przeprowadzanie badań w warunkach produkcji, montażu i instalacji urządzenia ciśnieniowego lub zespołu ciśnieniowego - porównać pkt 2.1 Wniosku;

 1. u użytkownika - oznacza przeprowadzanie badań w warunkach użytkowania, modernizacji i napraw urządzenia ciśnieniowego lub zespołu ciśnieniowego;

 2. w innych organizacjach/jednostkach trzeciej strony - oznacza przeprowadzanie badań w ramach działań/czynności jednostki notyfikowanej - jednostki certyfikującej, kontrolującej lub laboratorium badawczego dotyczących ocen zgodności.

Uwaga: we wszystkich przypadkach dotyczy także podwykonawców instytucji wymienionych w pkt 1) i 2) lub podwykonawców jednostek trzeciej strony, zgodnie z § 40 lub 41 rozporządzenia MGPiPS.

1) Zgodnie z postanowieniami § 41 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2003r. Nr 99, poz. 912) (załącznik I p.3.1.3 w dyrektywie 97/23/WE-PED).

2) Informacje zawarte we wniosku dotyczą Wnioskodawcy będącego producentem urządzeń ciśnieniowych lub ich użytkownikiem lub też ich podwykonawców.

3) W przypadku certyfikatu(-ów) kompetencji wydanych przez UDT-CERT podać wyłącznie nr certyfikatu; w przypadku certyfikatów wydanych przez inne jednostki certyfikujące załączyć do niniejszego wniosku kopię odpowiedniego certyfikatu(-ów).


Pobierz dokument
wniosek.o.uprawnianie.dokumenty.bhp.1.doc
Rozmiar 94 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
0012 - WNIOSEK, DOKUMENTY BHP(1)
0022 - WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI, DOKUMENTY BHP(1)
0001- Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji systemu jakości wytwórcy, DOKUMENTY BHP(1)
0015 - WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ODBIORCZEGO WÓZKA JEZDNIOWEGO, DOKUMENTY BHP(1)
0013 - wniosek O SKREŚLENIE URZĄDZENIA Z EWIDENCJI, DOKUMENTY BHP(1)
Wniosek o wymianę dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami
0003 -Wniosek o przeprowadzenie oceny zgodności, DOKUMENTY BHP(1)
0002 - WNIOSEK o przeprowadzenie certyfikacji wyrobów, DOKUMENTY BHP(1)
0005 - Wniosek o przeprowadzenie procesu, DOKUMENTY BHP(1)
Wniosek o wymianę dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami
karta szkolenia wstepnego, DOKUMENTY BHP(1)
instrukcja dezynfekcji wody 3 (1), Dokumenty BHP, Instrukcje
ocena ryzyka sprzątaczka, Dokumenty BHP, BHP
BIOZ WZORCOWY, DOKUMENTY BHP(1)
AKTA, DOKUMENTACJA BHP
4c30e300b50da, DOKUMENTY BHP(1)
17[1].UzytMaszyn, Dokumenty BHP i PPOż, Ustawy BHP Warunki pracy
0009 - Protokół czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej, DOKUMENTY BHP(1)

więcej podobnych podstron