Umowa użyczenia, Dokumenty, różne pisma, Własność

Pobierz dokument
umowa.uzyczenia.dokumenty.rozne.pisma.doc
Rozmiar 55 KB

Umowa użyczenia

zawarta w dniu

pomiędzy:

zamieszkałym w

legitymującym się dowodem osobistym nr:

wydanym przez

zwanym dalej Użyczającym

oraz

zamieszkałym w

legitymującym się dowodem osobistym nr:

wydanym przez

zwanym dalej biorącym do używania

§ 1.

Użyczający oddaje Biorącemu do używania w celu bezpłatnego używania

zwany(ą) dalej Rzeczą, a Biorący do używania potwierdza niniejszym, że w chwili zawarcia niniejszej Umowy Rzecz znajduje się w jego posiadaniu.

§ 2.

Użyczający oświadcza, że nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające lub ograniczające oddanie Rzeczy do używania, zaś Rzecz jest wolna od wad prawnych.

§ 3.

Biorący do używania zobowiązuje się używać Rzecz w sposób odpowiadający jej właściwościom oraz przeznaczeniu, jak również ponosić wszelkie koszty związane z utrzymaniem Rzeczy oraz korzystaniem z niej, w tym koszty wynikające z jej bieżących napraw i konserwacji.

§ 4.

Biorący do używania jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Użyczającego o wszelkich okolicznościach mogących narazić Rzecz na uszkodzenie lub zniszczenie, bądź też mogących spowodować utratę przez Biorącego do używania posiadania Rzeczy.

§ 5.

Biorący do używania nie będzie powierzał Rzeczy osobie trzeciej w jakimkolwiek celu i pod jakimkolwiek tytułem prawnym, włączając w to najem, dzierżawę oraz użyczenie. Jakiekolwiek takie powierzenie może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Użyczającego.

§ 6.

  1. Umowa została zawarta na czas nie oznaczony.

  1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę za

miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem,

z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 3 poniżej.

  1. W przypadku używania Rzeczy przez Biorącego do używania w sposób sprzeczny z Umową, właściwościami Rzeczy lub jej przeznaczeniem, zagrożenia utraty lub znisz­czenia Rzeczy bądź też w razie powierzenia Rzeczy osobie trzeciej bez uzyskania zgody, o której mowa w § 5 powyżej, Użyczający będzie mógł rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7.

Postanowienia § 5 i § 6 ust. 3 niniejszej Umowy w części dotyczącej powierzenia Rzeczy osobie trzeciej nie będą miały zastosowania, jeżeli takie powierzenie nastąpi wyłącznie w celu uniknięcia niebezpieczeństwa utraty lub zniszczenia Rzeczy, pod warunkiem jednakże, iż Rzecz zostanie zwrócona Biorącemu do używania niezwłocznie po ustaniu takiego niebezpieczeństwa, a osoba trzecia będzie korzystała z Rzeczy w sposób zgodny z jej właściwościami i przeznaczeniem.

§ 8.

  1. Biorący do używania zwróci Rzecz Użyczającemu w stanie nie pogorszonym z uwzględ­nieniem zużycia Rzeczy będącego następstwem jej prawidłowego używania.

  2. Zwrot Rzeczy nastąpi w miejscu zamieszkania Użyczającego.

  3. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem Rzeczy Użyczającemu zostaną poniesione przez Biorącego do używania.

§ 9.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11.

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w polskiej wersji językowej, po jednym dla każdej ze Stron.

Użyczający

Biorący do używania


Pobierz dokument
umowa.uzyczenia.dokumenty.rozne.pisma.doc
Rozmiar 55 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Umowa zamiany, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa darowizny, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa przedwstępna zamiany mieszkania, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa kupna-sprzedaży samochodu, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa sprzedaży na raty, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa poręczenia spłaty pożyczki, Dokumenty, różne pisma, Własność
umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa zlecenie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
Wniosek o przydział lokalu, Dokumenty, różne pisma, Własność
umowa o prace(3), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
Wniosek o przksztalcenie prawa do lokalu, Dokumenty, różne pisma, Własność
Wypowiedzenie umowy najmu, Dokumenty, różne pisma, Własność
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa zbycia spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron