05 TESTY OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej

Pobierz dokument
05.testy.osiagniec.szkolnych.studia.uczelnia.doc
Rozmiar 64 KB

V TESTY OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH

Testy osiągnięć szkolnych są częścią składową jednej z dwóch podstawowych odmian testów, stosowana zwłaszcza w psychologii i pedagogice. Odmianą są tzw.:

 1. Testy osiągnięć (Leistungstest) obejmuje swym zasięgiem testy osiągnięć szkolnych, testy rozwoju, testy inteligencji, testy zdolności ogólnych i specjalnych.

 2. 2. Testy osobowości (Personlichkeitstest) m.in. testy postaw i zainteresowań oraz testy kliniczne.

Tutaj będzie mowa wyłącznie o testach osiągnięć szkolnych. Analizowaniem ich, konstruowaniem oraz formułowaniem.

 1. Określenie testów osiągnięć szkolnych

Zasadność nazwy testów osiągnięć szkolnych

Nazywane są często testami wiadomości nazwa ta jest niezbyt fortunna. Ogranicza test tylko do zdolności pamięciowych. Tymczasem testy dotyczą różnych poziomów wiedzy i umiejętności. Zgodnie z taksonomią mogą Ne obejmować:

- proste odtwarzanie pamięci

- rozumienie

- umiejętność rozwiązania znanego problemu

- umiejętność rozwiązania nowego problemu

- krytyczną ocenę sytuacji

- zdolność do syntezy.

 1. Rodzaje testów i osiągnięć szkolnych

Testy według mierzonej cechy osiągnięć badanego

Omawiane tu testy dzieli się na:

- test mocy. Treści zadań nie różnią się tylko treścią, ale trudnością zadań. Rozwiązanie zadań jest w wyznaczonym czasie.

- test szybkości jest złożone z zadań łatwych i jednolitych, co do treści. Liczba zadań jest większa niż możliwość ich wykonania.

Testy według układu odniesienia wyników testowania

Omawiane tu testy dzielą się na:

- testy różnicujące SA tak skonstruowane, że można znaleźć różnice miedzy poszczególnymi uczniami. Zawierają one zadania, które z góry wiadomo ze wszyscy nie SA w stanie rozwiązać. Otrzymane wyniki dobrze różnicują osoby badane, ale nie nadają się do określenia, w jakim stopniu opanowały dany materiał.

- testy sprawdzające mają na celu określenie poziomu osiągnięć szkolnych w ściśle określonym zakresie, zgodnie z konkretnymi wymaganiami stawiającymi uczniom. Zadania są skonstruowana na podstawi przerobionego materiału, programu.

Testy według stopnia ich zaawansowania konstrukcyjnego

Omawiane tu testy dzielą się na:

- testy standaryzowane odznaczają się wysokim stopieniem rzetelności i trafności. Pozwalają na zobiektyzowanie porównanie osiągnięć każdego badanego ucznia z osiągnięciami innych uczniów oraz programem.

- testy nieformalne - pozbawione reguł testu standaryzowanego. Jest mało diagnozujący. Główną czynnością konstruktora jest ułożenie zadań testowych bez sprawdzenia rzetelności i trafności.

Testy według zasięgu stosowania i inne

Omawiane tu testy pod względem stosowania testów osiągnięć szkolnych dzielą się na:

- testy szerokiego użytku - pokrywają się z testami standaryzowanymi. Mogą być stosowane przez różne osoby i nie tylko przez konstruktorów

- testy nauczycielskie - testy nieformalne przeznaczone tylko na użytek tych, którzy je tworzą

Omawiane tu testy pod względem typu czynności wykonywanej przez badanego dla udzielenia odpowiedzi na zadania testowe dzielą się na:

- pisemne - wymagają odpowiedzi na piśmie

- testy ustne odbywa się w formie głośnej polega na wymawianiu odpowiedzi.

- testy praktyczne - wykonywanie czynności ruchowych przez osoby badane

4. Przegląd zadań testowych

Zadania testowe stanowią cześć składowa część testów szkolnych. W literaturze psychologicznej często nazywane są pytaniami testowymi. Pojecie zadanie testowe wydaje się bardziej odpowiadać strukturze testów. Istnieją różne typy zadań testowych. Na ogol wymienia się 12. Jednak najczęściej spotykane w testach szkolnych to:

Zadania wielokrotnego wyboru:

Zadanie wielokrotnego wyboru nazywane jest zadaniem pojedynczego dopełnienia,

Oto przykład tego typu zadań testowych:

 1. Jeżeli całkowicie napompujesz piłkę i zostawisz ja na dworze na kilka dni w czasie złej pogody, piłka stanie się:

 1. Bardziej miękka, ponieważ zimne powietrze wewnątrz piłki wazy mniej niż cieple

 2. Bardziej miękka, ponieważ powietrze wewnątrz piłki przy oziębianiu rozszerzy się

 3. Bardziej twarda, ponieważ skora piłki przy oziębieniu skurczy się

 4. Brzydziej twarda, ponieważ skora piłki skurczy się pod wpływem zimna

Zadania wielokrotnego szeregowania

Pierwszy człon obejmuje pytanie, drugi - pewną liczbę odpowiedzi, z których w zasadzie - więcej niż jedna jest prawdziwa lub też wszystkie SA prawdziwe. Trzeci człon składa się z serii liczb, przedstawiających różne możliwości uszeregowania czy powiązania ze sobą wymienionych w drugim jego członie odpowiedzi. Obowiązkiem ucznia jest znalezienie najbardziej słusznej kombinacji uszeregowanych odpowiedzi, zawartych w trzecim członie zadania. Zadanie ilustrujący ten przykład to zadanie:

Zadania dwustronnego wyboru

Zadania dwustronnego wyboru, czyli wielokrotnego porządkowania składa się z dwóch szeregów różnych danych, informacji, stwierdzeń czy haseł. Rozwiązanie takiego zadania polega na przyporządkowaniu twierdzeń z listy z lewej strony z twierdzeniami czy pojęciami z prawej strony. Przy użyciu takiego zadania badamy nie tylko wiadomości, ale przede wszystkim stopień myślowego opanowania materiału. Przykład, jakiego zadania:

Wpisz w nawiasy wyrazów znajdujący się pop prawej stronie, numery porządkowe rzeczy po lewej stronie, a stających w najbliższym związku pochodzenia z wymienionymi po prawej stronie materiałami:

 1. rzeźba ( ) glina

 2. cegła ( ) wapień

 3. mosiądz ( ) Ruda żelaza

 4. benzyna ( ) ropa naftowa

 5. stal ( ) marmur

 6. gąbka ( ) granit

 7. lampa naftowa

 8. wapno

 9. koks

 10. nafta

Zadanie jednostronnego wyboru

Zadanie jednostronnego wyboru polega na wyliczeniu pewnej liczby słów, nazw, cyfr, lub zdań czy zwrotów z prośbą o podkreślenie lub zaznaczenie w jakiś inny sposób tych spośród nich, które - w przekonaniu osoby testowanej - pozostają w zgodzie z podaną instrukcją czy zaleceniem lub SA odpowiedzią na postanowione pytanie Oto przykłady tego rodzaju zadania:

 1. Przykłady z historii: zaznacz krzyżykiem uczonych i wynalazców, poetów kołkiem, a wodzów gwiazdką.

 2. 1

  Kopernik

  09

  Mikołaj Rej

  2

  Kochanowski

  10

  Światowid

  3

  Mickiewicz

  11

  Krzysztof Kolumb

  4

  Napoleon

  12

  Jan III Sobieski

  5

  Gutenberg

  13

  Wołodyjowski

  6

  Konarski

  14

  Długosz

  7

  Dante

  15

  Magellan

  8

  Cezar

  16

  Śniadecki

  Zadanie alternatywne

  Zadanie alternatywne jest zamienne z nazwą zadnie typu prawda - fałsz. Zadanie to polega na wybraniu jednej z dwóch możliwości odpowiedz: prawda-fałsz. Tzn. ze zadanie alternatywne domaga się jednoznacznego rozstrzygnięcia prawdziwości twierdzenia lub fałszywości.

  Przykład: Podkreśl słowo „prawda” przy zdaniu prawdziwym a fałsz przy zdaniu „fałszywym” oraz zmień jedno słowo w zdaniach, które dzięki tej zmianie staną się prawdziwe.

  1. Wisła wpada do morza Bałtyckiego Prawda Fałsz

  2. Stolicą Polski jest Kraków. Prawda Fałsz

  3. Tatry są najwyższymi górami w Polsce Prawda Fałsz

  4. Najwięcej węgla wydobywa się w Polsce na Śląsku. Prawda Fałsz

  Zadania analogii

  Polegają one na uzupełnieniu brakującego czwartego członu w analogiczny sposób stosunku dwóch par elementów. Chodzi tu o rozpoznawanie pewnych podobieństw i proporcji.

  Np. 8:16 = 4:?

  2:4 = 8:?

  Zadania uzupełnienia luk

  Są to zadnia wymagające wstawienia w brakujące części tekstu określonych wyrazów, znaków, cyfr.

  Zadania w formie graficznej (rysunkowej)

  Umożliwiają niemal bezbłędne sprawdzenia stopnia rozumienia badanych wiadomości i umiejętności. Prostym przykładem takiego zdania jest odpowiedni rysunek i zamieszczona obok niego lista wyrazów, które należy przyporządkować odpowiadającym im numerom rysunku.

  1


  Pobierz dokument
  05.testy.osiagniec.szkolnych.studia.uczelnia.doc
  Rozmiar 64 KB

  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  Konspekt wg Herdy, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej
  Lateralizacja, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej
  Konspekt wg Herdy, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej
  KURATOR SĄDOWY – KURATELA SĄDOWA, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy profilaktyczno - wychowawczej w ś
  swietlica a potrzeby, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy profilaktyczno - wychowawczej w środowisku
  działania TPD, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy profilaktyczno - wychowawczej w środowisku
  TPD, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy profilaktyczno - wychowawczej w środowisku
  Kodeks etyki Kuratora, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy profilaktyczno - wychowawczej w środowisku
  05 TESTY OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH
  KURATOR SĄDOWY – KURATELA SĄDOWA, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy profilaktyczno - wychowawczej w ś
  swietlica a potrzeby, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy profilaktyczno - wychowawczej w środowisku
  Metoda SI - notatka, metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej
  Metoda Dobrego Startu, Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
  Egzamin metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce matematykix
  18 strukr wyrazowych(1), metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
  WZORY I OBRAZKI Frosting i Horne, Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
  Kolokwium metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej

  więcej podobnych podstron