Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc2, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II

Pobierz dokument
hospitacja.zajec.zintegrowanych.w.klasie.ii.doc
Rozmiar 45 KB

Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II.

Prowadząca: Beata Bąk

Hospitująca: Janina Kruk

Data: 03.09.2008r.

Temat bloku: Jak zaznaczone są na mapie granic i morza?

1. Czytanie tekstu S. Grabowskiego i M. Nejmana „Podróż po mapie” z podziałem na role. Wielka litera w nazwach państw i ich mieszkańców. Pomoce dydaktyczne : mapa Polski, mapa Europy, podręcznik, s. 10-12.

Lp.

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu „Podróż po mapie” (podręcznik, s. 10).

Rozmowa na temat ilustracji.

Nadawanie tytułów kolejnym ilustracjom (s. 10-11).

Przykład:

1.Filip przygotowuje latawca.

2.Chłopiec poszukuje materiałów w pracowni taty.

3.Filip odkrywa mówiącą mapę.

4.Mapa opowiada chłopcu o jej wyglądzie.

Opowiadanie wysłuchanego fragmentu opowiadanie z wykorzystaniem historyjki obrazkowej.

Zabawa ruchowa „Zabawa latawcem”.

Nauczyciel podaje nazwy oznaczające czynności, które wykonywał Filip podczas budowy i zabawy latawcem.

Pisanie wielką literą nazw państw i ich mieszkańców.

Czytanie fragmentu opowiadania S. Grabowskiego i M. Nejmana „Podróż po mapie” z podziałem na role (s. 11).

Ustalenie liczby7 osób niezbędnych do czytania tekstu z podziałem na role. Przypomnienie pojęcia narrator. Przypomnienie zasad czytania na role.

Wypowiedzi dzieci na temat wysłuchanego utworu.

Samodzielne wykonanie ćwiczenia 1, s. 12.

Wypowiedzi uczniów na temat ilustracji.

Przepisanie ułożonych zdań do zeszytu.

Dzieci wykonują te czynności, naśladując zachowanie Filipa.

Pisanie wybranych państw (s.13).

Wykonanie ćwiczenia 3, s. 13.

Przekazywanie informacji na temat pisania wielką literą nazw państw, mieszkańców krajów, imion, nazwisk ludzi.

Uczniowie uważnie słuchają tekstu czytanego przez n-la.

Przepisują zdania do zeszytu zwracając uwagę na staranność pisma, oraz stosując poznane wcześniej zasady ortograficzne.

Uczniowie stosują się do poleceń n-la.

Nauczycielka wybiera dzieci do czytania na role.

2. Jakie kraje są najbliższymi sąsiadami Polski? Pomoce dydaktyczne: różne rodzaje map, ścienne mapy fizyczne Polski i Europy, mapa Polski (wycinanka 3/1), podręcznik, s.11-12.

Lp.

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Uwagi

1.

2.

3.

4.

Zaprezentowanie przez nauczyciela różnych rodzajów map. Pokaz map - fizycznej, administracyjnej - porównanie wyglądu przedstawionych na mapach elementów.

Poznanie symboli stosowanych na mapach do oznaczania granic państw i obszarów morskich (podręcznik, s. 11).

Odczytywanie z mapy Europy nazw krajów, które są najbliższymi sąsiadami Polski.

Przekazanie informacji na temat państw sąsiadujących z Polską, należących do Unii Europejskiej.

Rozmowa na temat różnic pomiędzy państwami.

Odszukiwanie granicy Polski na mapie (wycinanka 3/1). Określanie kształtu Polski na podstawie obrazu przedstawionego na mapie.

Wykonanie ćwiczenia 2, s. 12.

Wypowiedzi dzieci na temat pobytu w sąsiednich krajach.

Dzieci z zaciekawieniem oglądają prezentowane mapy.

Pytają o nieznane znaki i oznaczenia.

Uczniowie opowiadają o swoich podróżach poza granice naszego państwa.

3. Przedstawienie i porównywanie liczb na osi liczbowej. Pomoce dydaktyczne: liczby w kolorach (wycinanka 1/1), linijka, podręcznik, s. 14-15).

Lp.

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Uwagi

1.

2.

Ćwiczenia prowadzące do wprowadzenia osi liczbowej.

-Wybierzcie po jednym klocku każdego koloru i ułóżcie je od najkrótszego do najdłuższego.

-Policzcie je licząc: jeden, dwa ... dziewięć, a potem: pierwszy, drugi ... dziewiąty.

Podanie uczniom kartek z narysowanymi liniami.

Weźcie klocki od 1 do 9. Ułóżcie swoje klocki na kartce tak aby jeden koniec klocka przylegał do czarnej linii, a dłuższy brzeg do niebieskiej linii i zaznaczcie na niej, gdzie kończy się klocek.

-Jak podpiszecie punkty wyznaczone przez długość kolejnych klocków?

-Jaką cyfrą podpiszecie punkt, od którego zaczynaliście odmierzanie klocków?

-Co przypomina wam powstały rysunek?

-Ułóżcie wzdłuż tej linii białe klocki. Co zauważyliście?

-Czego jest więcej: zaznaczonych punktów, czy odstępów między nimi? Dlaczego?

-Zaznaczcie za pomocą strzałki kierunek, w którym rosną liczby.

-Która liczba jest dalej oddalona od 0:8 czy 5? Która z nich jest większa?

-Policzcie muszelki.

-Zapiszcie, która z kolei jest każda muszelka.

-Sprawdźcie, czy odległość pomiędzy kolejnymi cyframi są takie same. Jak to zrobicie?

-W którą stronę rosną liczby?

-O czym informuje nas strzałka? Przeczytajcie informację.

-Taką linię w matematyce nazywamy osią liczbową.

-Do czego może przydać się oś liczbowa? Co z niej można wyczytać?

-Co przedstawiono w zadaniu?

-Co musimy zrobić?

-Powiedzcie, jak zaznaczyliście miejsca kolejnych babek na osi liczbowej.

Porównywanie liczb na osi liczbowej, wskazywanie liczb większych oraz mniejszych od danej liczby, leżących między danymi liczbami.

Uczniowie pracują, posługując się liczbami w kolorach (od 1 do 9).

-1, 2, 3 ... 9.

-Cyfrą zero.

-Linijkę, pasek liczbowy.

-Odległość pomiędzy kolejnymi punktami są takie same, równe długości białego klocka.

Wykonanie zadania 1, s. 14.

Wykonanie zadania 2, s. 14.

Wykonanie zadania 3, s. 15.

Wykonanie zadania 4 s. 15.

Dzieci z chęcią podejmują działania i zadania matematyczne.

Nauczycielka nagradza aktywnych uczniów serduszkami. Po zebraniu trzech serduszek uczeń dostaje piątkę do dziennika.


Pobierz dokument
hospitacja.zajec.zintegrowanych.w.klasie.ii.doc
Rozmiar 45 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc 3, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogicz
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc 4, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogicz
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 18.09.2008, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagog
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 15, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne kl
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 17.09, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne
Scenariusz zajęć dla 6, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
Monografia liczny 5, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
ZAJ CIE OTWARTE DLA RODZICÓW 26.04 2007, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
12SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III opracowany do realizacji projektu?ukacyjnego pt
10SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
4SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
2 SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
3SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
6SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
8SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
1SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II
5SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II

więcej podobnych podstron