Procesy społeczne, Socjologia

Pobierz dokument
procesy.spoleczne.socjologia.doc
Rozmiar 37 KB

Procesy społeczne

PROCESY SPOŁECZNE

Wzajemne oddziaływanie ludzi na siebie lub zjawiska zachodzące w organizacjach i strukturze grup.

 1. procesy intrapersonalne - przebiegają na poziomie osobowości człowieka (samokształcenie, adaptacja jednostki do nowych warunków, kult).

 2. procesy interpersonalne - między dwoma jednostkami (współpraca, konflikt)

 3. procesy zachodzące między jednostką a grupa społeczną - ( sprzeciw , bunt, identyfikacja)

 4. procesy zachodzące między grupami spoęłcznymi - (współpraca, pomoc, tolerancja, konflikt)

 5. procesy zmieniające organizacje i strukture grupy - (rozwój, reorganizacja, dezorganizacja)

 1. PROCES PRZYSTOSOWANIA

Wszędzie tam gdzie jednostka , grupa znajduje się w nowej sytuacji

Elementy :

  1. Poznawczy - poznanie nowej sytuacji, uczenie się nowych wzorów, sposobów zachowań

  2. Reorientacji psychologicznej - stosowanie właściwych sytuacji zgodnie przyjętymi w śród grupy, kryteriami ocen i wzorami zachowań

Stopnie przystosowania:

a. reorientacji psychologicznej - jednostka przystosowuje się do zachowań ale ich nie uznaje

b. Tolerancji - wzajemna tolerancja zachowań systemowych

c. Akomodacja (ustępstwa) - element rozwiązywania problemów

d. Asymilacja - przystosowanie zupełne

 

 1. WSPÓŁPRACA

 1. system współpracy - jest obustronnie korzystny, nie zakłada on korzyści równych

 2. współpraca między partnerami (jednostkami czy grupami) - zakłada istnienie wspólnych celów

 3. jest możliwa na podstawie wzajemnego przystosowania

 

 1. WSPÓŁZAWODNICTWO

 1. powstaje na gruncie rozbieżnych interesów lub dążeń do zaspokojenia tych samych interesów przy pomocy tych środków, przy pomocy których grupy czy jednostki chcą zaspokoić własne interesy

 2. przeciwstawne dążenia do zdobycia przedmiotów, celów

 3. nie musi prowadzić do konfliktów

 1. KONFLIKT

- gdy jednostka lub grupa dąży do osiągnięcia własnych celów przez wyeliminowanie , zniszczenie innej jednostki czy grupy, dążącej do celów podobnych czy identycznych

- między grupami czy jednostkami dążącymi do celów odmiennych ale posługującymi się tymi samymi środkami

 

 1. DEZORGANIZACJA

- Zespół procesów powodujących zachowania odchylające się od normy )alkoholizm, narkomania, prostytucja, gwałty, zdrady, przestępczość)

 

 1. URBANIZACJA

 1. INDUSTRIALIZACJA

- uprzemysłowienie

- proces obejmujący zmiany ekonom, techniczne, społ.

 

 1. MIGRACJE

Masowe ruchy zmieniające okresowo lub stale miejsce zamieszkania

- EMIGRACJA

- IMIGRACJA

- REPATRIACJA

- REEMIGRACJA

- READMISJA

 

 1. RUCHLIWOŚĆ SPOŁĘCZNA

 

Zmiana przez jednostki lub grupy miejsca w przestrzeni społecznej albo układzie sił społecznych

- PIONOWA (WERTYKALNA) - przechodzenie z pozycji niższych na wyższe - awans, lub z wyższej na niższe - degradacja

 

- POZIOMA (HORYZONTALNA) - przemieszczanie się jednostki lub grup w przestrzenie społ. Bez zmiany pozycji społ.


Pobierz dokument
procesy.spoleczne.socjologia.doc
Rozmiar 37 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Globalne procesy społeczne, Socjologia, Socjologia. Różne pliki
Ściąga - procesy społeczne, Socjologia
Procesy społeczne, Socjologia
Globalne procesy społeczne, Socjologia, Socjologia. Różne pliki
Wychowanie jako proces spolecznyzgodny, UWMSC, socjologia
socjologia wykład 12 Procesy społeczne
struktury i procesy społeczne egzamin, SOCJOLOGIA, Systemy, struktury i procesy społeczne w różnych
Socjologia dla stosunków miedzynarodowych, Procesy społeczne związane z kształtowaniem stosunków mię
socjologia - czas w społeczeństwie, Socjologia ogólna
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ(2), Technik Administracji, SOCJOL I PSYCH SPOŁEC
63 CENTRALNA I PERYFERYJNA STRATEGIA ZMIANY POSTAW, Technik Administracji, SOCJOL I PSYCH SPOŁECZNA,
Społeczeństwo i socjologia ziem zachodnich w fazie przełomu i otwarcia przemysłowego, Prace z socjol
Sztompka Socjologia - ROZDZIAŁ 7 Od działań masowych do ruchów społecznych, Socjologia, Socjologia.
Test z psychologii społecznej, Technik Administracji, SOCJOL I PSYCH SPOŁECZNA, Socjologia i Ps
wts wymiana społeczna, socjologia
Rola społeczna, Socjologia
Metodologia nauk społecznych, Socjologia, Socjologia. Różne pliki
Struktury zawodowe współczesnych społeczeństw, Socjologia
Aby nie dopuścić do nadwagi, materiały na studia, I rok studiów, Pedagogika społeczna i socjologia

więcej podobnych podstron