Klasyfikacja upośledzenia umysłowego według IX rewizji Międzynarodowej, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo

Pobierz dokument
klasyfikacja.uposledzenia.umyslowego.wedlug.doc
Rozmiar 45 KB

Klasyfikacja upośledzenia umysłowego według IX rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Przyczyn Zgonów, obowiązująca od 1 I 1980 r.

Stopień rozwoju umysłowego

Skala

Wechslera I.I.

Termana-Merill I.I.

Rozwój przeciętny (odchylenie mniejsze i równe 1)

85-100

84-100

Rozwój niższy niż przeciętny (odchylenie od - 1 do - 2)

70-84

69-83

Niedorozwój umysłowy (odchylenie od - 2 do - 3)

55-69

52-68

Niedorozwój umysłowy (odchylenie od - 3 do - 4)

40-54

36-51

Niedorozwój umysłowy (odchylenie od - 4 do - 5)

25-39

20-35

Niedorozwój umysłowy głęboki

0-24

0-19

Źródło: Wyczesany J., 2002, s. 26

Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej

Etiologia (z łacińskiego aetiologia, czyli stwierdzanie przyczyny), jest nauką zajmującą się badaniem przyczyn zjawisk i procesów. W pedagogice specjalnej bada przyczyny i trudności rozwojowe, niepowodzenia szkolne, zaburzenia w zachowaniu się. W medycynie podaje i bada przyczyny chorób, a coraz szybszy rozwój medycyny pozwala nam na lepsze wyjaśnienie i określenie czynników wywołujących niepełnosprawność intelektualną (Słownik pedagogiczny, 2007, s. 103 )

Rozpoznanie przyczyn i ich klasyfikacji ważna jest, dla ustalenia stopnia niepełnosprawności intelektualnej dziecka oraz dobranie odpowiednich metod przystosowawczych do życia w środowisku ze względu na wiek.

Według różnych badaczy klasyfikacja przyczyn jest różna, ale zwykle uwzględnia czas i rodzaj. O. Lipkowski (1979, s. 56) uważa przyczyny za różnorodne i stwierdza, że zależą od okresu występowania i dzieli je na:

Do przyczyn prenatalnych autor zalicza:

Do przyczyn perinatalnych O. Lipkowski (1979, s. 58) zalicza przede wszystkim uszkodzenia mechaniczne i związane z niedotlenieniem noworodka. Uszkodzenia postnatalne to zdaniem autora urazy fizyczne, choroby mózgu (na przykład zapalenie opon mózgowych, ropienie i guzy mózgu), ciężkie zaburzenia metabolizmu w pierwszym okresie życia, niekorzystne warunki psychospołeczne hamujące rozwój psychiczny.

Inną klasyfikację przyczyn przedstawia H. Spionek kierując się czasem występowania czynników uszkadzających (J. Wyczesany, 2002, s. 36):

Inne kryteria przyczyn podaje M. Kościelska (1998, s. 171). Autorka klasyfikuje przyczyny na takie kategorie jak:

- biologiczne - zalicza do nich chromosopatie, zakłócenia przemiany materii, uszkodzenia układu nerwowego w okresie płodowym lub w czasie porodu (np. wskutek urazów czaszki , zaburzeń krążenia łożyskowego i płodowego, porodu przedwczesnego tzw. zamartwicy) oraz po urodzeniu (choroby infekcyjne, wstrząsy mózgu, itp.)

- społeczne - środowisko rodzinne (wadliwą strukturę rodziny, niekorzystną atmosferę, niesprzyjające właściwości psychiczne rodziców, błędy wychowawcze) środowisko szkolne (nieprawidłowe warunki socjalne i organizacyjne szkoły, błędy w przebiegu procesu wychowawczo - dydaktycznego, nieodpowiednie cechy nauczyciela - wychowawcy)

- psychologiczne - zły stan zdrowia (np. tzw. debilizm fizyczny, krótkotrwałe zaburzenia stanu somatycznego oraz osłabienie układu nerwowego), niekorzystne właściwości psychiczne jednostki , takie jak nieekonomiczność myślenia, słaba pamięć logiczna, duża męczliwość, mała zdolność koncentracji uwagi.

Z kolei G. E. Suchariewa, jak podaje J. Wyczesany (2002, s. 39), dzieli przyczyny upośledzenia umysłowego na:

- „pochodzenia endogennego (uszkodzenia rozrodczych komórek rodziców) -choroba Downa, mikrocefalia prawdziwa, fenyloketonuria

- embrion- i fetopatie (upośledzenie wywołane przez różne choroby matki: różyczka, grypa, toksoplazmoza, kiła wrodzona, czynniki toksyczne)

- czynniki szkodliwe, działające w czasie porodu i we wczesnym dzieciństwie (zamartwica, urazy porodowe, zapalenie mózgu i opon mózgowych).”

W Międzynarodowej klasyfikacji chorób wskazuje się na następujące przyczyny niedorozwoju umysłowego (J. Wyczesany, 2002, s. 35):

- po zakażeniu i zatruciach

- wskutek urazu lub działania czynników fizycznych

- wskutek zaburzeń przemiany materii, wzrostu lub odżywiania

- w wyniku ciężkiej choroby mózgu występującej po urodzeniu, na przykład dziecięce stwardnienie rozległe

- wskutek chorób i zespołów wywołanych przez (nieznane) czynniki działające w życiu płodowym

- wskutek anomalii chromosomalnych

- wskutek wcześniactwa

- wskutek braku podniet psychosocjalnych (kulturowych)

- inne - bliżej nieznane, na przykład idiomatyzm, o nieznanej przyczynie.


Pobierz dokument
klasyfikacja.uposledzenia.umyslowego.wedlug.doc
Rozmiar 45 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
METODYKA NAUCZANIA DZIECI UPOŚLEDZONYCH, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
system klasowo- lekcyjny, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
dydaktyka specjalna, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
Metody pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
METODA OŚRODKÓW PRACY, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
Najczęściej stosowane metody pracy z osobami upośledzonymi, przedszkole, obserwacje i analizy
Metody pracy z osobami głęboko upośledzonymi
Metody pracy z osobami słyszącymi głosy
cyberbullying i bullying, Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi spolecznie
METODY WYCHOWANIA RESOCJALIZUJĄCEGO, Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi spolecznie
Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie, Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi spol
Diagnoza, Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi spolecznie
METODY PRACY Z OSOBAMI GŁĘBOKO NIEZROZUMIAŁYMI
Metody pracy z osobami słyszącymi głosy
Metodyka pracy z osobami z uszkodzonym słuchem2(1)
Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi społecznie skrypt

więcej podobnych podstron