Krytyka literacka, Lit. pol. po 1918 roku

Pobierz dokument
krytyka.literacka.lit.pol.po.1918.roku.doc
Rozmiar 31 KB

Krytyka literacka Karola Irzykowskiego i Boya - Żeleńskiego.

W latach międzywojennych wielkie triumfy święcili również krytycy literaccy. Bez wątpienia krytykiem najbardziej wpływowym, najmocniej kształtującym opinię i mającym największą liczbę przeciwników był Tadeusz Boy-Żeleński. Tadeusz Żeleński, pseudonim Boy (1874-1941) - krytyk literacki i teatralny, tłumacz, publicysta.

Debiutował w 1895 roku cyklem sonetów w tygodniku "Świat", od 1906 roku występował jako współautor programów kabaretu Zielony Balonik, które ugruntowały jego rozgłos pisarski. Od 1909 roku publikował systematycznie przekłady z literatury francuskiej.

Rozwijał kampanię publicystyczną na rzecz tzw. świadomego macierzyństwa i reformy prawa małżeńskiego, co wywoływało ostre polemiki ze strony środowisk katolickich. Dyskusje wzniecały również jego wystąpienia "antybrązownicze", godzące w tradycjonalizm polonistyki uniwersyteckiej; zasadniczą polemikę podjął z nim Karol Irzykowski.

Ceniony krytyk teatralny, opublikował cykl felietonów Flirt z Melpomeną. Znany publicysta, przeciwnik klerykalizmu i ciemnoty, występował jako zwolennik liberalnej demokracji, np. w zbiorach: Brewerie (1926).

Postulował uprawianie historii literatury bez przemilczeń i mitologizacji.

Karol Irzykowski (1873-1944), radykalny obrońca intelektualnej niezależności artysty. Karol Irzykowski, podobnie jak Boy, nie rozpoczął swojej działalności od krytyki. W młodości zamierzał poświęcić twórczości oryginalnej: napisał powieść pt. "Pałuba" (1903). Jako umysłowość Irzykowski był pod wieloma względami przeciwstawieniem Boya. Mniej interesowały go związki literatury z życiem, bardziej to, co stanowiło samo "wnętrze" literatury, proces ludzkiej myśli w niej zamknięty, stopień jej odkrywczości i oryginalności. Rozpoczął swą działalność od tomu szkiców Czyn i słowo (1913). Irzykowski był pierwszym krytykiem w Polsce, który poważnie zainteresował się problemami nowego gatunku artystycznego, jakim był film i poświęcił mu książkę pt. Dziesiąta muza (1924). Wydał także w latach międzywojennych zbiory szkiców Słoń wśród porcelany (1933) i Lżejszy kaliber (1938).

KRYTYCY DWUDZIESTOLECIA

*S. Baczyński - krytyk literacki i publicysta. Współpracował z wieloma pismami, m.in. Prawdą. Ogłosił zbiór szkiców, m.in. o Brzozowskim i Irzykowskim, rozprawę o poezji ekspresjonistycznej, rozważania o powieści polskiej i sylwetki jej przedstawicieli „Nasi powieściopisarze”, studia teoretyczne o krytyce literackiej „Prawo sądu”.

*I. Fik - krytyk literacki, poeta, publicysta. Przedstawił własna periodyzację literatury Dwudziestolecia. Ostro atakował przerosty metafizyki, eksperymentatorstwa formalnego i psychologizmu, jak naturalizm i reportażowość.

*L.Fryde - krytyk literacki. Czasopismo „Pióro”. Podejmował zagadnienia teorii literatury, metod krytyki literackiej, ogłaszał analityczne rozprawy o wyróżniających się dziełach współczesnej prozy. Próbował syntetycznie ująć literaturę 20lecia, posługując się kategoriami pokolenia literackiego. Przeciwnik formalistów i strukturalistów.

*J. Stempowski - eseista i krytyk literacki. Duża erudycja i błyskotliwość umysłu. Twórca nowoczesnego eseju. Uwrażliwiony na problematykę kryzysu i zmienności foem kultury europejskiej, sposobów życia, wartości. Szyderczy wobec rodzimej tradycji sarmackiej. Krytyczny wobec naturalistów i literatury faktu. Niechętny wobec awangardy.

*K.W. Zawodziński - krytyk literacki, historyk literatury, wersolog. „Przegląd Warszawski”. Związany ze Skamandrem. Wartościował utwory wedle kryteriów harmonii i umiaru, regularnej wersyfikacji. Przeciwstawiał się awangardzie.


Pobierz dokument
krytyka.literacka.lit.pol.po.1918.roku.doc
Rozmiar 31 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Z. Nałkowska - Granica - streszczenie, Lit. pol. po 1918 roku
Konwicki - Sennik współczesny - oprac i streszczenie, Lit. pol. po 1918 roku
20lecie, Lit. pol. po 1918 roku
Bobkowski Szkice piorkiem, Lit. pol. po 1918 roku
Szumy, Lit. pol. po 1918 roku
dwa teatry, Lit. pol. po 1918 roku
asnyk, Lit. pol. po 1918 roku
Mała apokalipsa, Lit. pol. po 1918 roku
Wariacje pocztowe, Lit. pol. po 1918 roku
Nowa Fala, Lit. pol. po 1918 roku
sól ziemi wittlin, Lit. pol. po 1918 roku
Operetka W. Gombrowicz c.d, Lit. pol. po 1918 roku
Witkiewicz Matka tresc, Lit. pol. po 1918 roku
Żywe Kamienie, Lit. pol. po 1918 roku
Poezje Zbigniewa Herberta, Lit. pol. po 1918 roku
Odbudowa państwa polskiego po 1918 roku, i inne

więcej podobnych podstron