NAWIĄZANIE I USTANIE STOSUNKU PRACY, PRAWO OGÓLNE

Pobierz dokument
nawiazanie.i.ustanie.stosunku.pracy.prawo.doc
Rozmiar 22 KB

NAWIĄZANIE I USTANIE STOSUNKU PRACY

Stosunek pracy powstaje (zostaje nawiązany) z mocy zgodnego oświad­czenia woli stron bądź w następstwie innych zdarzeń, z którymi ustawa łączy jego powstanie. Oczywiście najczęściej dochodzi do powstania sto­sunku pracy w następstwie zawarcia umowy, która polega na zgodnym oświadczeniu pracownika i pracodawcy o nawiązaniu stosunku pracy. Po­wstaje on:

• z reguły w terminie określonym w umowie, czy też w akcie z nią równoważnym, jako dzień rozpoczęcia pracy,

• jeżeli terminu tego strony umowy nie określiły (albo nie określono tego w akcie równorzędnym) - w dniu zawarcia umowy albo wyda­nia aktu równoważnego (np. aktu o powołaniu na stanowisko, czy też aktu o mianowaniu na stanowisko).

Natomiast stosunek pracy ustaje (przestaje istnieć) w następstwie:

a) rozwiązania umowy o pracę albo rozwiązania stosunku pracy po­wstałego na podstawie równoważnego aktu,

b) albo wystąpienia zdarzenia określonego w ustawie, a nie będącego czynnością prawną, z którym prawo pracy łączy wygaśnięcie sto­sunku pracy.

Rozwiązanie umowy jest następstwem dokonania czynności prawnych dwustronnych (porozumienia stron) lub jednostronnych (oświadczenia woli jednej ze stron powodującego ustanie stosunku pracy).

W myśl art. 63 k.p. zasadą jest, iż umowa o pracę wygasa tylko w przypadkach określonych w Kodeksie pracy oraz w przepisach szczegól­nych (np. w następstwie upływu 3-miesięcznej nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, śmierci pracodawcy, jeżeli pracownik nie został „przejęty" przez nowego pracodawcę, śmierci pracow­nika).


Pobierz dokument
nawiazanie.i.ustanie.stosunku.pracy.prawo.doc
Rozmiar 22 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, Prawo Pracy
ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY, PRAWO OGÓLNE
USTANIE+STOSUNKU+PRACY, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Ustanie stosunku pracy - zagadnienia ogólne, rachunkowość, rachunkowość - materiały
01# 1 Ustanie stosunku pracy – zagadnienia ogólne
Umowa o Zakazie Konkurencji po ustaniu stosunku pracy, PRAWO, Umowy
Sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, Prawo Pracy
ustanie stosunku pracy
Ustanie stosunku pracy, Wojskowa Akademia Techniczna - Zarządzanie i Marketing, Licencjat, II Rok, S
umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy XXVPJXN2A43HCD2KWLCHV6XAU7ZUQYU5LJL4NWY
Zgłoszenie do pracy po ustaniu stosunku pracy z wyboru
Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy 1
42 Termin nawiązania umownego stosunku pracy
Stosunek pracy, Prawo pracy, Prawo pracy
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy
Stosunek prawny, PRAWO OGÓLNE
Zadanie - zmiana treści stosunku pracy, prawo 11-12
CZAS PRACY, PRAWO OGÓLNE

więcej podobnych podstron