Test+6+postepowanie+odwolawcze, Prawo, [ Postępowanie cywilne ], [ Postępowanie karne ] (WithNight)

Pobierz dokument
test.6.postepowanie.odwolawcze.prawo.doc
Rozmiar 66 KB


Test 7- postępowanie odwoławcze + kasacja i wznowienie postepowania

1. Orzeczenie sądu I instancji nie może zostać zaskarżone:
a: w całości
b: tylko w całości
c: co do niektórych rozstrzygnięć
d: również co do uzasadnienia

2. Prawo do wniesienia środka odwoławczego nie przysługuje:
a: oskarżonemu
b: oskarżycielowi
c: osobie, której interes faktyczny został naruszony przez wydane orzeczenie
d: osobie innej niż strona tylko w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy

3. Uzasadnione przekonanie skarżącego , że dane rozstrzygnięcie lub ustalenie narusza jego prawa to:
a: gravamen
b: coerctio

d: ius apellandi
d: ususfructus

4. Przez kierunek środka odwoławczego rozumiemy jego:
a: zakres rozpoznania
b: suspensywność
c: właściwość rzeczową
d: stosunek do interesów procesowych oskarżonego

5. Sąd odwoławczy , rozpoznając sprawę, wydal postanowienie o zastosowaniu TA wobec oskarżonego. Postanowienie takie:
a: nie mogło być wydane
b: jest niezaskarżalne
c: jest zaskarżalne do sądu wyższego rzędu
d: jest zaskarżalne do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego

6. Od orzeczeń wydanych przez sąd odwoławczy nie przysługuje odwołanie, jeżeli :
a: zostały wydane na skutek odwołania
b: ustawa tak stanowi

c: dotyczą zastosowania środka zapobiegawczego
d: dotyczą zastosowania kary porządkowej

7. Apelacja jest środkiem odwoławczym od:
a: prawomocnych wyroków
b: nieprawomocnych wyroków
c; niektórych postanowień
d: niektórych zarządzeń

8. Dewolutywny środek odwoławczy:
a: wstrzymuje wykonanie zaskarżonego orzeczenia
b: powoduje przesunięcie sprawy do wyższej instancji
c: może zostać wniesiony tylko przez oskarżonego
d: umożliwia organowi procesowemu zmodyfikowanie decyzji procesowej

9. Reforamtoryjny środek odwoławczy:
a: powoduje przesunięcie sprawy do wyższej instancji
b: wstrzymuje wykonanie zaskarżonego orzeczenia

c: umożliwia organowi procesowemu modyfikację decyzji procesowej
d: może zostać wniesiony tylko przez oskarżonego

10. Suspensywny środek odwoławczy:
a: powoduje przesunięcie sprawy do wyższej instancji
b: może zostać wniesiony tylko przez oskarżonego
c: umożliwia organowi procesowemu dokonanie modyfikacji decyzji procesowej
d: wstrzymuje wykonanie zaskarżonego orzeczenia


11. Do środków zaskarżenia w postępowaniu karnym nie zaliczamy:
a: skargi kasacyjnej
b: kasacji
c: sprzeciwu
d: wszystkich środków odwoławczych

12. sąd odwoławczy nie pozostawi środka odwoławczego bez rozpoznania, jeżeli:
a: został wniesiony po terminie
b: został wniesiony przez osobę nieuprawnioną
c: jest oczywiście bezzasadny
d: został cofnięty

13. Środek odwoławczy należy złożyć:
a: do sądu odwoławczego
b: ustnie do protokołu
c: do sądu wyższej instancji
d: do sądu , który wydał zaskarżone orzeczenie

14. Prokurator wniósł od wyroku I instancji apelację na korzyść oskarżonego. W tej sytuacji:
a: sąd odmówi przyjęcia apelacji jako niedopuszczalną
b: prokurator nie może cofnąć apelacji
c: apelacja może zostać cofnięta jedynie za zgodą oskarżonego
d: apelacja zostanie oddalona

15. Odpowiedź na apelację może złożyć:
a: tylko prokurator
b: tylko strona, która sama nie złożyła apelacji
c: każda ze stron
d: sąd I instancji


16. Przewód sądowy podczas rozprawy apelacyjnej rozpoczyna:
a: odczytanie AO
b: wywołanie sprawy
c: odczytanie wyroku sądu I instancji
d: ustne sprawozdanie sędziego sprawozdawcy

17. Czy oskarżony może cofnąć środek odwoławczy wniesiony na jego rzecz przez obronę?
a: Tak, zawsze
b: Nie, jeśli zachodzi okoliczność obrony obligatoryjnej
c: Tak, jeśli zachodzi okoliczność obrony obligatoryjnej
d: Nie, nigdy

18. Rozpoznając apelację od wyroku sądu I instancji, sąd odwoławczy nie może:
a: przekazać sprawy do rozpoznania SN
b: zmienić zaskarżonego wyroku

c: utrzymać zaskarżony wyrok w mocy
d: uchylić zaskarżony wyrok

19. W razie ujawnienia się bezwzględnej przyczyny odwoławczej, sąd odwoławczy co do zasady zaskarżone orzeczenie:
a: utrzyma w mocy
b: zmieni
c: uchyli
d: przejmuje do własnego rozpoznania

20. Jeżeli wyrok sądu I instancji nie został podpisany przez jednego z uczestniczących w jego wydaniu ławników, wtedy:
a: podlega uchyleniu, gdy jest to wyrok uniewinniający
b: podlega uchyleniu w każdym przypadku
c: podlega uchyleniu jedynie, gdy zgłoszono taki zarzut w apelacji
d: powinien zostać zwrócony do sadu I instancji w celu złożenia podpisu brakującego


21. W postępowaniu odwoławczym rażąco niesprawiedliwe orzeczenie:
a: musi ulec zmianie
b: może zostać zmieniony tylko na korzyść oskarżonego
c: może zostać uchylone tylko na korzyść oskarżonego
d: może zostać zmienione tylko na korzyść pokrzywdzonego

22. Jeżeli SO orzekał w I instancji w sprawie należącej do właściwości SR, uchybienie takie:
a: stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą
b: zawsze skutkuje uchyleniem przez sąd odwoławczy takiego orzeczenia
c: może skutkować uchyleniem orzeczenia, jeżeli nastąpiło ono z obrazą przepisów
d: może skutkować uchyleniem orzeczenia, jeżeli nastąpiło ono z obrazą przepisów i mogło mieć dodatkowo wpływ na treść orzeczenia zapadłego w I instancji

23. Do względnych przyczyn odwoławczych zaliczamy:

a: rażącą niesprawiedliwość orzeczenia
b: niewspółmierność kary
c: każde naruszenie prawa materialnego
d: każdy błąd w ustaleniach faktycznych

24. Rozpoznając apelację , sąd odwoławczy:

a: nie może przeprowadzić nowych dowodów

b: może w wyjątkowych sytuacjach dokonać uzupełniającego postępowania dowodowego
c: może prowadzić dowody jedynie z urzędu
d: nigdy nie może przeprowadzić dowodów co do istoty sprawy

25. Na rozprawie apelacyjnej prawo do zabrania głosu w pierwszej kolejności przysługuje:
a: wnoszącemu apelację
b: oskarżycielowi
c: oskarżonemu

d: osobie wzywanej przez sąd

26. W polskim postępowaniu karnym zakaz reformationis in peius nie stosuje się w postępowaniu toczącym się :
a: na skutek rozpoznania apelacji
b: na skutek rozpoznania zażalenia
c: na skutek uwzględnienia sprzeciwu
d: po przekazaniu sprawy przez sąd odwoławczy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji

27. W postępowaniu apelacyjnym oskarżonemu:
a: wolno wymierzyć surowszej kary
b: nie można wymierzyć kary ograniczenia wolności

c: nie można wymierzyć surowszej kary grzywny
d: nie można wymierzyć surowszą karę pozbawienia wolności, jeśli nie zmieni się ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę wyroku

28. Sąd I instancji skazał oskarżonego na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. Prokurator złożył apelację na niekorzyść oskarżonego. Sąd odwoławczy , zmieniając ustalenia faktyczne sądu I instancji , może zmienić zaskarżony wyrok nie wymierzając karę:
a: grzywny
b: ograniczenia wolności
c: roku pozbawienia wolności
d; roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata

29. Czy w wyniku apelacji sądu odwoławczy może zmienić karę pozbawienia wolności na karę grzywny?
a: Tak, zawsze
b: Tak, o ile nie zmieni ustaleń faktycznych
c: Tak, ale tylko jeżeli apelacja złożona na korzyść
d: Nie, nigdy

30. Apelacji nie może wnieść:
a: pełnomocnik
b: pokrzywdzony od wyroku skazującego
c: oskarżyciel posiłkowy od wyroku warunkowo umarzającego
d: quasi- pozwany cywilnie

31. Jeżeli jedną apelację złożył obrońca, a drugą oskarżony, sąd:
a: rozpatrzy tylko apelację oskarżonego, gdyż jest on dysponentem apelacji

b; rozpatrzy tylko apelację obrońcy, gdyż jest on podmiotem profesjonalnym
c: rozpatrzy obie apelację na równi
d: nie rozpatrzy żadnej

32. Powód cywilny może wnieść apelację:
a: zawsze na korzyść i na niekorzyść
b: zawsze na korzyść, natomiast na niekorzyść jedynie co do powództwa
c: na korzyść i na niekorzyść tylko co do powództwa

d: tylko na korzyść

33. Jeżeli braki w apelacji są nieusuwalne:
a: Przewodniczący składu wydaje postanowienie o odrzuceniu apelacji
b: Prezes wydaje postanowienie o oddaleniu apelacji

c: Prezes wydaje zarządzenie o odmowie przyjęcia apelacji

d: Przewodniczący składu wydaje zarządzenie o odmowie przyjęcia apelacji

34. Terminem do wniesienia apelacji w trybie nadzwyczajnym jest:
a: 7 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem

b: 14 dni od doręczenia wnioskodawcy wyroku sądu I instancji wraz z uzasadnieniem
c: 14 dni od doręczenia wyroku sądu I instancji i 7 dni na uzasadnienie wyroku
d: 7 dni na złożenie apelacji liczone od ogłoszenia wyroku i 14 dni na uzupełnienie apelacji po doręczeniu uzasadnienia

35. Wyjście poza apelację nie dotyczy:
a: bezwzględnej przyczyny odwoławczej
b: względnej przyczyny odwoławczej
c: skorygowania kwalifikacji prawnej poza granicami zaskarżenia
d: rażącej niesprawiedliwości orzeczenia, jeżeli apelacja dotyczyła innych uchybień

36. Na rozprawie apelacyjnej udział oskarżonego:
a: pozbawionego wolności nie jest obowiązkowy
b: pozbawionego wolności jest obowiązkowy
c: pozbawionego wolności jest obligatoryjny
d: pozbawionego wolności jest obowiązkowy, jeśli ustawa nie stanowi inaczej

37. Jeżeli skarga apelacyjna na etapie rozpoznawczym została źle oceniona:
a: prezes wydaje zarządzenie o odmowie przyjęcia
b: sąd wydaje zarządzenie o odrzuceniu skargi

c; sąd wydaje postanowienie o oddaleniu skargi
d: sąd wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia skargi

38. Zakaz reformationis in peius dotyczy sprawy:
a: kilku złożonych apelacji na korzyść
b: kilku złożonych apelacji na niekorzyść
c: w której skazano oskarżonego bez rozprawy
d: w trybie skargi krzyżowej

39. Zgodnie z zasadą ne peius, jeżeli sąd I instancji wydal wyrok warunkowo umarzający, sąd odwoławczy może:
a: zaostrzyć karę i skazać na 1 rok pozbawienia wolności
b: zmienić wyrok sądu I instancji
c: uchylić wyrok sądu I instancji i przekazać do ponownego rozpoznania
d: zaostrzyć karę i skazać na karę pozbawienia wolności do 2 lat

40. Jeżeli sąd I instancji orzekł karę dożywotniego pozbawienia wolności, na rozprawie apelacyjnej sąd odwoławczy będzie orzekał w składzie:
a: zawsze ławniczym
b: 3 sędziów zawodowych
c: 5 sędziów zawodowych
d: 2 sędziów + 3 ławników

41. Sąd odwoławczy orzeka :
a: na posiedzeniu- 1 sędzia- , na rozprawie- 3 sędziów
b: na posiedzeniu - 3 sędziów, na rozprawie- co do zasady 3 sędziów
c: na posiedzeniu - 3 sędziów, na rozprawie- 3 sędziów
d: na posiedzeniu- 3 sędziów, na rozprawie- 5 sędziów


42. Nie uzasadnia się z urzędu :
a: wyroku sądu I-instancji ze złożonym zdaniem odrębnym
b: postanowienia o zastosowaniu TA
c: wyroku sądu II instancji
d: wyroku sądu I instancji

43.Prezes sądu odmówił przyjęcia apelacji ze względu na złożenie jej po terminie. Od powyższego orzeczenia:
a: nie przysługuje środek odwoławczy
b: przysługuje zażalenie do sądu właściwego dla rozpoznania sprawy
c: przysługuje zażalenie do sądu odwoławczego
d: przysługuje apelacja

44. Zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania jest rozpoznawane:
a: tylko przez prokuratora nadrzędnego
b: przez SR , w którego okręgu prowadzi się postępowanie przygotowawcze
c: przez sąd właściwy do rozpoznania sprawy
d: przez prokuratora nadrzędnego, a jeśli się nie przychyli - przez sąd właściwy dla sprawy

45. Zażalenie nie przysługuje na postanowienie:
a: zamykające drogę do wydania wyroku
b: dotyczące oddalenia wniosku dowodowego
c: dotyczące środków zapobiegawczych
d: co do których przepis szczególny przewiduje zażalenie

46. Zażalenie nie jest :
a: względnie suspensywne
b: środkiem reformatoryjnym

c: względnie dewolutywne
d: środkiem kasatoryjnym

47. Rozpoznając apelacji od samego uzasadnienie wyroku , sąd odwoławczy orzeka:
a: na rozprawie
b: na posiedzeniu
c: w formie zarządzenia
d: w formie wyroku

48. Złożenie pisemnej odpowiedzi na środek odwoławczy:
a: jest obligatoryjne w przypadku prokuratora
b: jest obligatoryjne w przypadku oskarżyciela publicznego
c: jest uprawnieniem strony
d: może nastąpić do rozpoczęcia przewodu sądowego rozprawy apelacyjnej

49. Oskarżony nie może cofnąć środka odwoławczego:
a: wniesionego na jego korzyść
b: wniesionego na jego korzyść przez oskarżyciela publicznego
c: wniesionego na jego korzyść przez obrońcę z urzędu
d: po rozpoczęciu przewodu sądowego przed sądem II instancji

50. Zażalenie przysługuje na :
a: zarządzenie prezesa sądu stwierdzającego bezskuteczność prywatnego AO , ze względu na nieuzupełnienie w terminie braków formalnych
b: odmowę wyznaczenia obrońcy z urzędu
c: odmowę przywrócenia terminu do wniesienia kasacji

d: zawarte w orzeczeniu sądu odwoławczego rozstrzygnięcie o wynagrodzeniu za obronę z urzędu w postępowaniu odwoławczym

51. Zażalenie nie przysługuje na:
a: postanowienie o uchyleniu środka zapobiegawczego
b: postanowienie o zastosowaniu TA po raz pierwszy
c: postanowienie w przedmiocie zastosowania poręczenia majątkowego
d: postanowienie w przedmiocie środka zabezpieczającego

52. Zażalenie na zarządzenie prezesa rozpatrzy:
a: sąd właściwy dla sprawy
b: sąd odwoławczy
c: sąd apelacyjny
d: sąd rejonowy okręgu prowadzonego postępowania, w którym wydano zarządzenie

53. Co do zasady zażalenie rozpatrzy :
a: zawsze sąd wydający zaskarżone postanowienie w innym składzie, jeżeli się przychyli do zażalenie
b: sąd wydający zaskarżone postanowienie w tym samym składzie, jeżeli się przychyli do zażalenia
c: sąd II - instancji
d: sąd okręgowy właściwy dla wydanego postanowienia w sprawie

54. Zażalenie wydane w postępowaniu przed sądem I instancji nie przysługuje:
a: oskarżonemu

b: osobie, której sprawa bezpośrednio dotyczy
c: pokrzywdzonemu

d: oskarżycielowi

55. Suspensywność zażaleń wskazuje, że:
a: zażalenie wstrzymuje wykonanie orzeczenia, na które się strona zażala
b: zażalenie wstrzymuje wykonanie części orzeczenia, która jest przedmiotem zażalenia
c: zażalenie jest rozpoznawane przez sąd odwoławczy
d: sąd powołany do rozpoznania zażalenia może wstrzymać wykonanie orzeczenia na które złożono zażalenie

56. W drodze kasacji zwyczajnej można zaskarżyć następujące orzeczenia:
a: wyrok sądu odwoławczego, uniewinniający oskarżonego
b: wyrok sądu odwoławczego przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania
c: postanowienie umarzające postępowanie w sprawie
d: prawomocne zarządzenie prezesa sądu w przedmiocie zwrotu AO

57. W drodze kasacji nadzwyczajnej można zaskarżyć następujące orzeczenia:
a: wyrok sądu odwoławczego przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania
b: postanowienie prokuratora umarzające postępowanie w sprawie
c: postanowienie sądu utrzymujące w mocy postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa
d: żadne z wymienionych

58. Od którego z poniższych wyroków nie może być co do zasady wniesiona kasacja zwyczajna:
a: wymierzający karę pozbawienia wolności na okres lat 3
b: wymierzający karę pozbawienia wolności na okres lat 2 w zawieszeniu na okres lat 5
c: uniewinniający
d: umarzający postępowanie ze względu na znikomą społeczną szkodliwość

59. Do podstaw kasacyjnych nie zalicza się:
a: każdej bezwzględnej przyczyny odwoławczej
b: bezwzględnej przyczyny odwoławczej, o ile mogła mieć ona istotny wpływ na treść orzeczenia
c: rażące naruszenie prawa materialnego, o ile mogło mieć ono istotny wpływ na treść orzeczenia
d: rażące naruszenie prawa procesowego, o ile mogło mieć ono istotny wpływ na treść orzeczenia

60. Oskarżony może wnieść kasację do SN:
a: bezpośrednio
b: za pośrednictwem sądu I instancji
c: za pośrednictwem sądu odwoławczego
d: za pośrednictwem RPO

61. Czy w kasacji może znaleźć się zarzut niewspółmierności kary do czynu i winy?
a: Nie, brak go w katalogu podstaw kasacyjnych
b: Nie, jest on wykluczony przez ustawę wyraźnie
c: Tak, ale tylko co do kasacji wnoszonej na korzyść oskarżonego
d: Tak, ale nie może być jedynym zarzutem kasacji

62. PG może wnieść kasację na korzyść oskarżonego :
a: z urzędu
b: tylko na wniosek oskarżonego
c: tylko za zgodą oskarżonego

d: tylko na wniosek prokuratora prowadzącego postępowanie

63. Kasację bezpośrednio do SN wnosi:
a: PG
b: RPO
c: oskarżyciel publiczny
d: obrońca oskarżonego

64. Przeprowadzenie postępowania dowodowego co do istoty sprawy w podstępowaniu kasacyjnym jest:
a: dopuszczalne tylko co do dowodów z dokumentów
b: zależne od uznania sądu
c: niedopuszczalne
d: dopuszczalne o ile nie przedłuży postępowania

65. Jeżeli kasacja nie pochodzi od RPO, PG lub prokuratora, musi być sporządzona:
a: wyłącznie przez adwokata
b: wyłącznie przez adwokata lub aplikanta adwokackiego
c: przez obrońcę lub pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym
d: przez osobę posiadającą wykształcenie prawnicze

66. Przymus adwokacki przy sporządzeniu kasacji dotyczy:
a: RPO
b: oskarżonego będącego adwokatem
c: PG
d: prokuratora

67. W razie wniesienia kasacji nieopłaconej należycie lub niepodpisanej przez adwokata, prezes sądu, do którego ją wniesiono:
a: odmawia jej przyjęcia
b: wzywa stronę do uzupełnienia braków pod rygorem odmowy przyjęcia
c: odrzuca ją
d: przekazuje SN

68. Zarządzenie Prezesa sądu o przyjęciu kasacji jest:
a: niezaskarżalne

b: zaskarżalne w drodze zażalenia

c: można zaskarżyć do SN
d: zaskarżalne, ale tylko przez stronę , która nie złożyła kasacji

69. Adwokat ustanowiony z urzędu dla strony w celu sporządzenia kasacji
a: zawsze ma obowiązek sporządzić i podpisać kasację
b: może zostać przez sąd zmuszony do sporządzenia kasacji
c: może poinformować na piśmie sąd, że nie widzi podstaw do wniesienia kasacji
d: może tylko podpisać się pod kasacją sporządzona osobiście przez oskarżonego


70. SN nie pozostawi przyjętej kasacji bez rozpoznania:

a: w drodze zarządzenia Prezesa SN
b: w drodze postanowienia
c: gdy została złożona po terminie

d: jeżeli jej przyjęcie nastąpiła na skutek niezasadnego przywrócenia terminu

71. Do sądu odwoławczego wniesiono kasację zarzucającą prawomocnemu wyrokowi błędy w ustaleniach faktycznych. W tej sytuacji Prezes sądu odwoławczego:

a: przekaże kasacje do SN
b: odmówi jej przyjęcia
c: odrzuci kasację
d: pozostawi kasację bez rozpoznania

72. Na rozprawie i posiedzeniu SN co do zasady orzeka w składzie:

a: 3 sędziów
b: 5 sędziów
c: 1 sędziego i 2 ławników
d: na rozprawie- 3 sędziów, na posiedzeniu- 1 sędzia

73. Czy SN w postępowaniu kasacyjnym może stosować środki zapobiegawcze?
a: Tak, zawsze
b: Tak, chyba, że oskarżony został uniewinniony zaskarżonym wyrokiem
c: Tak, ale nie wolno stosować TA
d: Nie, nigdy

74. SN orzeka w składzie 7 sędziów:
a: kiedy prezes sądu uzna to za uzasadnione okolicznościami sprawy
b: rozpoznając kasację dotyczącą sprawy o zbrodnię zabójstwa kwalifikowanego
c: rozpoznając kasację dotyczącą wyroku orzekającego karę dożywotniego pozbawienia wolności
d: rozpoznając kasację od orzeczenia SN , wydanego w składzie szerszym niż 1 sędzia

75. Uznając kasację jako bezzasadną, SN orzeknie o:
a: oddaleniu

b: odrzuceniu
c: utrzymaniu zaskarżonego orzeczenia w mocy

d: pozostawieniu bez rozpoznania

76. Uwzględniając kasacje w całości lub w części, SN orzeka:
a: zawsze postanowieniem
b: zawsze wyrokiem

c: wyrokiem lub postanowieniem

d: zarządzeniem

77. Podstawa wznowienia postępowania, wywołana orzeczeniem TK zmieniającego przepis będący podstawą skazania, jest określany nazwą:
a: propter crimina
b: propter decreta
c: propter nova
d: propter falsa

78. Jeżeli w toku postępowania karnego jeden ze świadków złożył fałszywe zeznania, okoliczność taka stanowi podstawę do wznowienia postępowania:
a: zawsze
b: tylko na korzyść oskarżonego

c: tylko jeżeli mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia
d: według uznania sądu

79. Wznowienie postępowania z urzędu może nastąpić:
a: tylko za zgodą skazanego
b: z powodu wykrycia nowych nieznanych dowodów
c: tylko w razie ujawnienia się uchybień mających charakter bezwzględnych przyczyn odwoławczych
d: ze względu na orzeczenie TK

80. W kwestii wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem SO będzie orzekał:

a: SO
b: SA
c: sąd dyscyplinarny
d: SN

81. Na posiedzenie w przedmiocie wznowienia postępowania należy wezwać:
a: strony
b: prokuratora
c: wnioskodawcę
d: nie wzywa się nikogo

82. Jeżeli wniosek o wznowienie postępowania nie spełnia wymogów formalnych, a wnioskodawca nie uzupełnił jego braków w terminie, prezes sądu:
a: odrzuci wniosek
b: oddali wniosek
c: odmówi przyjęcia wniosku
d: pozostawi wniosek bez rozpoznania

83. Jeżeli sad uzna, że mimo wniesienia wniosku nie zachodzi podstawa do wznowienia postępowania, wniosek należy:
a: odrzucić
b: oddalić
c: pozostawić bez rozpoznania
d: odrzucić, orzekając równocześnie o utrzymaniu w mocy zaskarżonego orzeczenia

84. Jeżeli kasację we własnej sprawie sporządził i wniósł oskarżony będący adwokatem, prezes sądu powinien:
a: przyjąć kasację, gdyż została sporządzona przez profesjonalistę
b: odmówić przyjęcia kasacji
c: wezwać oskarżonego do uzupełnienia braku formalnego kasacji
d: oddalić kasację

85. Kasacja nadzwyczajna może być wniesiona:
a: w stosunku do tego samego oskarżonego i tego samego orzeczenia tylko raz
b: od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie
c: od każdego prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie
d: wyłącznie z powodu niewspółmierności kary

86. Kasacja zwyczajna przysługuje od:
a: postanowienia o zastosowaniu TA
b: wyroku sądu I instancji skazującego na karę dożywotniego pozbawienia wolności
c: wyroku sądu odwoławczego przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania
d: wyroku sądu odwoławczego , prawomocnego skazującego na karę pozbawienia wolności na lat 25

87. Kasację nie może wnieść:
a: prokurator
b: strona postępowania odwoławczego
c: strona, na której niekorzyść wydał wyrok sąd odwoławczy na skutek apelacji prokuratora
d: strona, co do sprawy w której sąd odwoławczy utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji, na skutek apelacji prokuratora na niekorzyść

88. SN z urzędu nie wyjdzie poza zaskarżenie kasacją w przypadku:
a: rażącej niesprawiedliwości
b: stwierdzenia bezwzględnej przyczyny odwoławczej
c: skorygowania kwalifikacji prawnej poza środkiem
d: wniesienia apelacji przez jednego oskarżonego, a uchylenia przez sąd odwoławczy wyroku co do wszystkich na korzyść.

89. Podstawą kasacji musi być:
a: rerum navarrum
b: rerum factis
c: rerum iuris
d: rerum cassatoris

90. Terminem do wniesienia kasacji nadzwyczajnej jest termin:
a: brak jest terminu
b: 7 dni
c: 14 dni
d: 30 dni


Pobierz dokument
test.6.postepowanie.odwolawcze.prawo.doc
Rozmiar 66 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Test+5+postepowanie+przygotowawcze, Prawo, [ Postępowanie cywilne ], [ Postępowanie karne ] (WithNig
Test+4+sordki+przymusu+i+zabezpieczajace, Prawo, [ Postępowanie cywilne ], [ Postępowanie karne ] (W
Test+1+zasady+procesowe, Prawo, [ Postępowanie cywilne ], [ Postępowanie karne ] (WithNight)
Test+3+dowody, Prawo, [ Postępowanie cywilne ], [ Postępowanie karne ] (WithNight)
Test+5+postepowanie+przygotowawcze, Prawo, [ Postępowanie cywilne ], [ Postępowanie karne ] (WithNig
Zasada+prawdy+materialnej, Prawo, [ Postępowanie cywilne ], [ Postępowanie karne ] (WithNight)
zasady+procesowe, Prawo, [ Postępowanie cywilne ], [ Postępowanie karne ] (WithNight)
dowody, Prawo, [ Postępowanie cywilne ], [ Postępowanie karne ] (WithNight)
1.+skrypt, Prawo, [ Postępowanie cywilne ], [ Postępowanie karne ] (WithNight)
kpk-egz, Prawo, [ Postępowanie cywilne ], [ Postępowanie karne ] (WithNight)
Powództwo+adhezyjne, Prawo, [ Postępowanie cywilne ], [ Postępowanie karne ] (WithNight)
Kazus cywilny II, prawo III, Postępowanie karne
kazusy post przyg II studenci 26.11, Prawo, postępowanie karne
Prawo i postępowanie karne skarbowe
Postępowanie karne, prawo karne wykonawcze, postepowanie w sprawie nieletnich, 1

więcej podobnych podstron