wykład z 28.03, I rok, Podstawy zarządzania

Pobierz dokument
wyklad.z.28.03.i.rok.podstawy.zarzadzania.doc
Rozmiar 78 KB

T-3 zarządzanie w kontekście zmian

Zmiany w organizacji jako proces jej przystosowania do otoczenia

Istota, typy (rodzaje), obszary i charakter zmian w organizacji

Model procesu zmian w organizacji

Społeczne problemy zmian w organizacji - skutki wprowadzenia zmian (innowacji) w organizacji

Sposoby przezwyciężania oporu wobec zmian

Zarządzanie zmianami w organizacji

Problemy do rozważenia na ćwiczeniach

Cykl życia organizacji

Dysfunkcje i patologie w życiu organizacji

Warunki i czynniki wywołujące zmiany w organizacji

Cykl zmian w organizacji - etapy procesu wprowadzania i przyswajania zmian (innowacji)

Kierowanie zmianami poprzez doskonalenie organizacji (budowanie organizacji uczącej się) oraz menedżerów (kierowników) i pracowników

Modele cyklu życia organizacji

- etapy cyklu życia organizacji mają charakter sekwencyjny - następują jeden po drugim

- etapy cyklu życia organizacji pojawiają się w kolejności - trudno ją odwrócić (po przejściu do następnego etapu nie można powrócić do wcześniejszego)

- poszczególne etapy wywierają wpływy na struktury i procesy zachodzące w organizacji oraz podejmowane działania i wykonywane czynności

- etapy (fazy) cyklu życia organizacji

* przedsiębiorczość

* zespołowość

* formalizacja i kontrola

* odnowy - dopracowanie i dostosowanie struktury

Fazy cyklu życia organizacji

- Faza przedsiębiorczości - kładzie nacisk na innowacje, twórczość i pozyskanie niezbędnych zasobów; celem jest przekroczenie progu przetrwania poprzez szybki wzrost i pozyskanie nowych zasobów 9zorientowanych na zewnątrz - na rynek, klientów); elastyczność działania, innowacyjność i kreatywność członków organizacji

- Faza zespołowości - akceptuje się zawartość, zaangażowanie, współpracę o osobiste przywództwo; następuje stopniowa reorientacja organizacji do wewnątrz; celem jest doskonaleniem jest doskonalenie umiejętności pracy w zespole i współdziałania uczestników (wysokie morale)

- Faza formalizacji i kontroli - organizacja staje się bardziej konserwatywna; zwraca się uwagę na sprawność, skuteczność i efektywność działania; opracowuje reguły i procedury sprzyjającej stabilizacji i kontroli, zaczyna dominować orientacja wewnętrzna; podstawowymi celami stają się stabilność i przewidywalność oraz sterowność i wydajność (wyspecjalizowane i sformalizowane struktury realizujące zadania)

- Faza odnowy - dostosowania i dopracowania struktury - organizacja więcej energii poświęca zbieraniu informacji o otoczeniu i dostosowaniu się do niego, dąży do samoodnowy, rozszerzenia dziedziny działania (albo i jedno i drugie); następuje decentralizacja, rozluźnienie i spłaszczenie struktur organizacyjnych; potrzebna jest równowaga miedzy zróżnicowaniem i integracją; przełamywanie inercji i rutyny nabytej w fazie formalizacji i ponowne otwarcie się na zewnątrz; przyspieszenie rozwoju poprzez zwiększenie zakresu ekspansji i dywersyfikację działalności;

(zdjęcie 1)

(zdjęcie 2)

(zdjęcie 3)

Społeczne problemy zmian w organizacji

Czynniki wywołujące (pobudzające) zmiany

- polityka światowa - zmiany polityczne w świecie po upadku ZSRR, rozszerzenie NATO i UE, światowe zagrożenie terrorystyczne, wojny regionalne

- wstrząsy gospodarcze - załamania rynku, wahania stóp procentowych, wahania kursów wymiany walut

- tendencje społeczne - zwiększający się współczynnik skolaryzacji (chęć studiowania), późniejsze zawieranie małżeństw młodych ludzi, niż demograficzny

- środowisko funkcjonowania (otoczenie) - krótkie okresy stabilizacji, długie okresy dynamicznych zmian

- konkurencja - rywalizacja w skali globalnej i regionalnej, fuzje i konsolidacje, rozwój e-handlu, konieczność dostosowywania się do zmieniającego się popytu (szybkie projektowanie produktów i usług oraz ich wprowadzenie na rynek)

- charakter siły roboczej - zastępowanie pracy wąsko specjalistycznej pracą zespołów roboczych, zwiększająca się liczba stanowisk dla pracowników umysłowych, coraz większy udział pracowników w zarządzaniu organizacją (w podejmowaniu decyzji), wzrost wymagań do kompetencji pracowników, większe zróżnicowanie kulturowe (wielokulturowość)

- technologie - podział i specjalizacja pracy, modyfikacje stanowisk pracy, zmiany w strukturze organizacji, większa automatyzacja i komputeryzacja (np. systemu kontroli), wprowadzanie programów reengineeringu i TQM

reengineering - kompleksowe projektowanie struktury procesów i zasobów organizacji w celu zachowania rentowności, wypłacalności i poprawy obsługi klienta, organizowanie pracy wokół procesów a nie funkcji

TQM - Total Quality Management - kompleksowe (totalne) zarządzanie jakością - kierowanie produkcją (usługami) we wszystkich jej fazach i ogniwach, aby osiągnąć produkt najwyższej jakości

Opór przeciwko zmianom w organizacji

Sposoby przezwyciężania oporu wobec zmian

(unikanie dezinformacji i niedostatecznej komunikacji, przekazywanie pracownikom pełnych informacji o wprowadzanych zmianach, wyjaśnienie ewentualnych nieporozumień i konfliktów powstających na tym tle)

Zwalczanie oporów wobec zmian

Kompetencje menedżera (kierownika, przełożonego, przywódcy) uniemożliwiające zwalczanie oporu wobec zmian w organizacji

Sposoby wprowadzania zmian

Interwencje strukturalne

(zmiana konfiguracji struktury organizacji - organizacje płaskie, zdecentralizowane w podejmowaniu decyzji i bardziej ograniczone, tzn. odbiurokratyzowane, szybciej reagujące na zmiany środowiska, bardziej konkurencyjne, o większej elastyczności)

Interwencje zadaniowo-techniczne

Interwencje skupiające się na ludziach

Metodyka wprowadzania zmian organizacyjnych

Zarządzanie rozwojem organizacji poprzez zmiany

Problemy związane ze zmianą w organizacji


Pobierz dokument
wyklad.z.28.03.i.rok.podstawy.zarzadzania.doc
Rozmiar 78 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wykład z 11.04., I rok, Podstawy zarządzania
geografia wykład 28.03.08, notatki, zarządzanie
wyklad 5 28.03.2008, Administracja UŁ, Administracja I rok, Wstęp do prawoznawstwa
WYKŁADY, Studia, Zarządzanie, LICENCJAT, II rok, podstawy zarządzania
7.03 zarzadzanie t2, I rok, Podstawy zarządzania
Wykład 7 - 28.03.2012, I rok, I rok, Histologia i cytofizjologia, Histologia, histologia
MIKROBIOLOGIA JAMY USTNEJ, WYKŁAD 3, 28 03 2013
BPZ wykład 12.03, I rok, BPZ
Autorytet, Studia UMK FiR, Licencjat, I rok, Podstawy zarządzania R.Karaszewski
GWSH - Podstawy turystyki, Podstawy turystyki wyklad 05.03.06, Podstawy turystyki wykład 05
(Pytania egzaminacyjne- I rok Podstawy zarządzania)
Wyklad 02.03.2011, PWR, Zarządzanie, SEMESTR IV, Zarządzanie produkcją i usługami
Wykład 28.03.2010, HR STUDIA
28.11.08 Podstawy Zarzadzania, Temat: INTEGRACJA PRZEDSIĘBIORSTW
(Pytania egzaminacyjne I rok Podstawy zarządzania)id 1399
Gospodarowanie kapitałem ludzkim wykład 4 28 03 09, UCZELNIA, Gospodarowanie kapitałem ludzkim
6.06, I rok, Podstawy zarządzania
28 03 2012 Podstawy prawne?zpieczeństwa ćwiczenia

więcej podobnych podstron