Sciaga Urzadzanie kolo, AR Poznań - Leśnictwo, Urządzanie lasu

Pobierz dokument
sciaga.urzadzanie.kolo.ar.poznan.lesnictwo.doc
Rozmiar 55 KB

Do głównych celów i zadań urządzania lasu należą:

a) inwentaryzacja i ocena stanu lasu, w tym gleb, siedlisk i drzewostanów oraz określenie i kształtowanie naturalnych relacji między nimi,

b) rozpoznanie walorów przyrodniczych w lasach oraz opracowanie programu ochrony przyrody dla nadleśnictwa,

c) rozpoznanie funkcji lasu w powiązaniu z zagospodarowaniem przestrzennym,

d) dokonanie podziału lasów - wg pełnionych funkcji i przyjętych celów gospodarowania - na gospodarstwa (w tym: specjalne, lasów ochronnych oraz lasów wielofunkcyjnych z dominującą funkcją produkcyjną - zwanych dalej lasami gospodarczymi), z wyróżnieniem drzewostanów do przebudowy, dla potrzeb regulacji użytkowania głównego, optymalizacji etatów użytkowania rębnego i przedrębnego oraz realizacji długookresowych i średniookresowych celów hodowlanych,

e) określenie długo- i średniookresowych hodowlanych i technicznych celów gospodarki leśnej dla urządzanego obiektu, umożliwiających formułowanie celów doraźnych w poszczególnych drzewostanach,

f) projektowanie pożądanej struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej lasu oraz budowy piętrowej drzewostanów,

g) kształtowanie wielkości i struktury zapasu produkcyjnego w urządzanej jednostce, w ramach gospodarstw, obrębów leśnych i w całym nadleśnictwie,

h) ustalenie etatów cięć użytkowania rębnego i przedrębnego,

i) ustalenie możliwości lokalizacji etatu cięć użytkowania rębnego w wielkości przyjętej za optymalną,

j) ustalenie zadań gospodarczych na 10. lecie i określenie sposobów ich realizacji,

k) ustalenie stref uszkodzenia lasu oraz stopni uszkodzenia drzewostanów,

l) określenie kierunkowych zadań z zakresu ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej,

ł) ustalenie kierunkowych zadań z zakresu gospodarki łowieckiej w lasach,

m) określenie potrzeb w zakresie remontów i budowy infrastruktury technicznej, w tym dotyczących turystyki i rekreacji,

n) zobrazowanie przestrzenne (wizualizacja) urządzanego obiektu, funkcji lasu, wyników inwentaryzacji oraz zadań gospodarki leśnej,

n) sporządzenie ogólnego opisu lasów, w tym danych dotyczących: warunków przyrodniczych i ekonomicznych, analizy gospodarki leśnej w minionym okresie, celów i zasad gospodarki przyszłej, projektowanych sposobów realizacji gospodarki leśnej, zadań na najbliższe dziesięciolecie oraz programu ochrony przyrody dla nadleśnictwa.

Etat cięć użytkowania przedrębnego:

W wymiarze powierzchniowym ustala się na podstawie zestawienia zbiorczego powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębnego we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego według rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku. Tak ustalony i przyjęty podczas II KTG etat powierzchniowy jest wielkością obligatoryjną do wykonania w okresie obowiązywania planu urządzenia lasu.

Orientacyjny etat użytkowania przedrębnego w wymiarze miąższościowym ustala się w m3 grubizny netto na dziesięciolecie, sumarycznie dla całego obrębu, bez szczegółowego rozdziału na gospodarstwa, rodzaje cięć, gatunki drzew i klasy wieku. Przy planowaniu orientacyjnego etatu cięć użytkowania rębnego należy uwzględniać przyjęte cele gospodarowania (ochronne i produkcyjne), stadia rozwojowe drzewostanów i dynamikę

ich rozwoju.

Etaty cięć użytkowania rębnego:

Etat dla gospodarstwa:

Przerębowego - nie oblicza się. Wielkość planowanego użytkowania rębnego wynika z potrzeb hodowlanych określanych indywidualnie dla każdego drzewostanu, z uwzględnieniem funkcji lasu i stanu drzewostanów.

Specjalnego - nie oblicza się. Wielkość planowanego użytkowania rębnego wynika z sumy stwierdzonych na gruncie potrzeb hodowlanych drzewostanów, realizowanych w postaci różnych form użytkowania rębnego, zapewniającego ciągłe spełnianie przez nie

funkcji, dla których zostały wyłączone, z uwzględnieniem funkcji lasu i stanu drzewostanów.

Etat miąższościowy grubizny netto - suma miąższości netto drzewostanów lub ich części, ujętych w wykazie projektowanych cięć rębnych, w ramach etatu miąższościowego brutto. Miąższość netto należy obliczać jako iloczyn miąższości brutto i współczynników redukcyjnych.

Etat miąższościowy użytków głównych (rębnych i przedrębnych) jest pojęciem

Prawnym, oznaczającym ilość drewna przewidzianego do pozyskania w planie

urządzenia lasu. Zwiększenie rozmiaru pozyskania drewna w nadleśnictwie ponad wielkość określoną w planie urządzenia lasu może nastąpić tylko w związku ze szkodą lub

klęską żywiołową (powstaje wtedy formalna podstawa do sporządzeniam stosownego aneksu). Zgodnie z wymienionymi przepisami, etatem miąższościowym użytków głównych (rębnych i przedrębnych) jest całkowita miąższość grubizny netto, zaprojektowana do pozyskania w planie urządzenia lasu, w tym:

- użytki rębne zaliczone na poczet przyjętego etatu łącznie ze spodziewanym 5% przyrostem,

- użytki rębne niezaliczone na poczet przyjętego etatu,

- użytki przedrębne.

Etat optymalny - określa się w gospodarstwach: zrębowym (GZ) i przerębowo- zrębowym (GPZ). Etat ten mieści się pomiędzy etatami obliczonymi z ostatniej i dwóch ostatnich klas wieku, przy czym w zależności od wielkości etatu zrównania średniego wieku jest równy:

- mniejszemu z etatów dojrzałości, jeżeli etat zrównania jest mniejszy od mniejszego z etatów dojrzałości,

- większemu z etatów dojrzałości, jeżeli etat zrównania jest większy od większego z etatów dojrzałości,

- etatowi zrównania, jeżeli mieści się on w przedziale określonym etatami według dojrzałości drzewostanów.

Jeżeli etat ten w gospodarstwie zrębowym w lasach gospodarczych (GZ) różni się znacznie od etatu z potrzeb hodowlanych (wyrażającego możliwości lokalizacji cięć rębnych), to o przyjęciu wielkości etatu (optymalnego lub z potrzeb hodowlanych) decyduje II KTG.

Etat według dojrzałości drzewostanów - oblicza się etaty roczne dla gospodarstw: lasów ochronnych (O), zrębowego (GZ), przerębowo-zrębowego (GPZ). Etaty według dojrzałości drzewostanów oblicza się w dwóch wersjach:

- z miąższości drzewostanów ostatniej klasy wieku (rębnych i starszych),

- z miąższości drzewostanów dwóch ostatnich klas wieku (bliskorębnych i starszych).

Roczne etaty oblicza się, dzieląc miąższość drzewostanów ostatniej lub dwu ostatnich klas wieku przez odpowiednie wskaźniki, w zależności od przyjętego wieku rębności głównych gatunków drzew i okresu odnowienia.

Etat według okresów uprzątnięcia - określa się w gospodarstwach, w których występują drzewostany w KO i w KDO. Określa się go jako sumę takich etatów ustalonych dla poszczególnych drzewostanów zaliczonych do KO lub do KDO. Orientacyjne etaty roczne dla każdego drzewostanu oblicza się w wykazach drzewostanów w KO oraz drzewostanów

w KDO.

Etat według potrzeb przebudowy - określa się dla gospodarstwa przebudowy. Jest on sumą etatów obliczonych dla poszczególnych drzewostanów zaliczonych do gospodarstwa. Orientacyjne etaty roczne dla każdego drzewostanu oblicza się w wykazie drzewostanów zakwalifikowanych do przebudowy w najbliższym dziesięcioleciu.

Etat według zrównania średniego wieku - oblicza się łącznie dla całego gospodarstwa, bez uwzględniania gatunku i wieku rębności

Etat z potrzeb hodowlanych i ochronnych - sumaryczna wielkość użytków rębnych, zaprojektowanych w gospodarstwie na okres obowiązywania planu urządzenia lasu (I/§ 89.2). Etat ten wynika z sumy miąższości drzew przewidzianych we wskazaniach gospodarczych do użytkowania rębnego, zgodnie z potrzebami wynikającymi z funkcji lasów, stanu hodowlanego drzewostanów, stopnia zaawansowania odnowień podokapowych oraz z konieczności zachowania odpowiedniego ładu przestrzennego i czasowego w ostępach lub jednostkach kontrolnych.

W gospodarstwie lasów ochronnych (O) należy przestrzegać zasady, by nie nastąpiło nadmierne nagromadzenie drzewostanów o złym stanie zdrowotnym lub sanitarnym. Etat z potrzeb hodowlanych podlega porównywaniu z wyliczonymi etatami według dojrzałości, lecz tylko w celu sformułowania odpowiednich wniosków wynikających z takiego porównania.

Na okres obowiązywania planu urządzenia lasu przyjmuje się etat z potrzeb hodowlanych.

Jeżeli w gospodarstwie przerębowo-zrębowym w lasach gospodarczych (GPZ) etat ten odbiega znacznie od optymalnego, weryfikuje się rozplanowanie cięć rębnych. Decyzje o wysokości przyjętego etatu podejmuje II KTG.

W gospodarstwie przerębowo-zrębowym (GPZ) przyjęty etat nie może być niższy niż obliczony według okresów uprzątnięcia w KO i KDO.

W gospodarstwie przebudowy (R) przyjmuje się etat z potrzeb hodowlanych, bacząc by nie odbiegał on znacznie od etatu według potrzeb przebudowy. W przypadku znacznych różnic pomiędzy etatem według potrzeb przebudowy a etatem z potrzeb hodowlanych, decyzję o wysokości przyjętego etatu podejmuje II KTG.

Ia rębnia zupełna wielkopowierzchniowa

lite drzewostany sosnowe i sosnowo- brzozowe szybka reprodukcja drewna o określonych sortymentach 60-80 m 6 ha sztuczne Bardzo krótki 4-5 lat (dopuszcza się 2 zręby w 10-leciu nasienniki (krótko), biogrupy i stare drzewa

nasienne na dalsze lata

Ib rębnia zupełna pasowa

Lite drzewostany gatunków światłożądnych szybka reprodukcja drewna o określonych sortymentach 40-60 m 4 ha sztuczne lub samosiew boczny i górny z nasienników 2-3 pasy w 10-leciu nasienniki (krótko), biogrupy i stare drzewa nasienne na dalsze lata

Ic rębnia zupełna smugowa

Lite drzewostany świerkowe szybka reprodukcja drewna o określonych sortymentach 15-30 m 2 ha samosiew boczny lub odnowienie sztuczne 2-3 pasy w 10-leciu nasienniki (krótko), biogrupy i stare drzewa nasienne na dalsze lata

IIa rębnia częściowa wielkopowierzchniowa

lite drzewostany gatunków ciężkonasiennych jak: buk, dąb, (nieraz świerk i sosna) wykorzystanie dużej zdolności do odnowienia naturalnego i przekazania korzystnych cech potomstwu strefy 100-150 m 6 ha (z dopuszczeniem użytkowania całych pododdziałów naturalne z uzupełnieniem sztucznym gatunków światłożądnych po cięciu uprzątającym krótki lub średni, 10-20 lat wchodzi przejściowo w system cięć rębnych, biogrupy Jd, Db, So mogą pozostać na dalsze lata

IIb rębnia częściowa pasowa

Drzewostany świerkowe, sosnowe i świerkowososnowe (głównie na Pomorzu i w północnowschodniej części kraju) oraz drzewostany dębowe i bukowe wykorzystanie dużej zdolności do odnowienia naturalnego i przekazania korzystnych cech potomstwu 40-60 m. (ok. 50 m) 3-4 ha naturalne, uzupełnione sztucznie krótki do średniego, 5-20 lat biogrupy Jd, Db, So mogą pozostać na dalsze lata

IIc rębnia częściowa smugowa

Lite drzewostany świerkowe wykorzystanie korzystnych warunków ekologicznych i zabezpieczenia przed wiatrem do 30 m. (strefy 80-150 m) 3 ha naturalne, uzupełnione sztucznie krótki do średniego,10-30 lat

IId rębnia częściowa gniazdowa

Drzewostany mieszane z kępowym udziałem buka, dębu odnowienie samosiewem gatunków ciężkonasiennych strefy o szerokości do 150 m do 6 ha

naturalne Bk, Db na gniazdach, sztuczne i naturalne na pow. Między gniazdowej

średni 11-20 lat biogrupy So i gatunki domieszkowe

IIIa rębnia gniazdowa zupełna

Lite drzewostany sosnowe, brzozowe, osikowe lub grabowe przebudowa drzewostanów litych na mieszane o kępowej formie zmieszania strefy do 100 m 6 ha sztuczne zarówno na gniazdach jak i na powierzchni międzygwiazdowej średni 11-20 lat Biogrupy na przestrzeniach między gniazdowych

IIIb rębnia gniazdowa częściowa

Lite drzewostany sosnowe, dębowe i bukowe przebudowa litych drzewostanów na mieszane z grupową i kępową formą zmieszania strefy 150 m 6-9 ha lub całe

Pododdziały sztuczne na gniazdach, naturalne na powierzchni międzygwiazdowej Średni 11-20 lat czasami na gniazdach jako cienniki, z reguły na powierzchni między gniazdowej

IVa rębnia stopniowa gniazdowa

Lite drzewostany jodłowe lub mieszane bukowojodłowei lite buczyny wykorzystanie łatwości odnowienia naturalnego strefy 100-200 m 6-12 ha lub całe pododdziały z pozostawieniem od strony odwietrznej pasa ochronnego 60-80 m naturalne długi i bardzo długi, 30-50 lat zazwyczaj przy poszerzaniu gniazd (przejściowo), biogrupy Jd mogą pozostać na następne lata

IVb rębnia stopniowa gniazdowosmugowa

Drzewostany mieszane bukowojodłowoświerkowe zwiększenie udziału świerka jako gatunku głównego strefy 150-200m 9-12 ha lub cała pododdziały naturalne

długi, 30-40 lat wchodzi w system cięć na smugach

IVc rębnia stopniowa brzegowosmugowa

lite i mieszane drzewostany świerkowe wykorzystanie łatwości odnowienia świerka na półn. Brzegu drzewostanu strefy 100-150 m 6-9 ha naturalne, uzupełnione sztucznie długi, 30-40 lat czasami na smugach zewnętrznych (gatunki światłożądne)

IVd rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona

Drzewostany jodłowe jednopiętrowe i wielogatunkowe stworzenie złożonej budowy pionowej i poziomej dopuszczalne wszystkie rodzaje cięć, także zręby, zupełne jednak wyłącznie na małych powierzchniach całe pododdziały naturalne i sztuczne, z pełnym ładem przestrzennym średni do długiego, 30-50 lat na powierzchniach z cięciami częściowymi

V rębnia przerębowa (ciągła)

Drzewostany jodłowe i jodłowo mieszane; świerczyny w strefie górnej granicy lasu utrzymanie wysokiego potencjału biotycznego i produkcyjnego oraz złożonej budowy pionowej powierzchnie manipulacyjne (jednostka kontrolna) wyraźnie odgraniczone całe oddziały lub inne powierzchnie kontrolne naturalne

proces ciągły (obieg cięć co 5-10 lat)

Cięcia w rębniach:

1) r. zupełne - 100% cięcia zupełne, 100% zabiegi hodowlane,

2) rębnie złożone:

a)c.przygotowawcze: 10-20 % poboru grubizny (sanitarne) II, IIIb, IV,

b) c.obsiewne (zainicjowanie odnowienia): 20-40% poboru grubizny: II, IIIb, IV,

c) c.odsłaniające:20-40% poboru grubizny: II, IIIb, IV,

d) c.uprzątające: 100% poboru grubizny: II, III, IV,

e) c.gniazdowe: IIIa 30% poboru grubizny, IIIb 20-40% poboru grub., IV(a,b,d).

„Nabór masy” - etatem wg potrzeb hodowlanych nazywa się sumę miąższości d-stanów zaprojektowanych do użytkowania rębnego na najbliższe 10 lat poprzez tzw. „Nabór masy”.


Pobierz dokument
sciaga.urzadzanie.kolo.ar.poznan.lesnictwo.doc
Rozmiar 55 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Bazy danych 2 koło, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
metodyka, AR Poznań - Leśnictwo, Hodowla lasu
fotogrametria kolo 4, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
hodowla projekt muf, AR Poznań - Leśnictwo, Hodowla lasu, Hodowla- projekt
Projekt z trzebieży, AR Poznań - Leśnictwo, Hodowla lasu, Projekt z trzebieży
hodowla, AR Poznań - Leśnictwo, Hodowla lasu, Hodowla- projekt, Hodowla-projekt
hodowla projekt, AR Poznań - Leśnictwo, Hodowla lasu, Hodowla- projekt, Hodowla-projekt
sciaga na transport, AR Poznań - Leśnictwo, Transport leśny
Bazy danych 2 koło, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
urządzanie lasu, AR Poznań - Leśnictwo, Urządzanie lasu
Urządzanie 2 - Qba, AR Poznań - Leśnictwo, Urządzanie lasu
Określenie i przyjęcie etatów cieć użytkowania głównego dla, AR Poznań - Leśnictwo, Urządzanie lasu
Poprawione urządzanie, AR Poznań - Leśnictwo, Urządzanie lasu
Opis taksacyjny, AR Poznań - Leśnictwo, Urządzanie lasu
ETAT OPTYMALNY- URZĄDZANIE LASU, AR Poznań - Leśnictwo, Urządzanie lasu
Ekologiczne podstawy hodoeli lasu, AR Poznań - Leśnictwo, ekologiczne podstawy hodowli lasu
sciaga 1, AR Poznań - Leśnictwo, Zarządzanie
GPS-2 koło fotogrametria, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria

więcej podobnych podstron