Instrukcja BHPprzy kapowaniu pakietów, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP

Pobierz dokument
instrukcja.bhpprzy.kapowaniu.pakietow.bhp.i.doc
Rozmiar 67 KB

Instrukcja BHP

przy stacji kapowania pakietów HOLTEC

 1. Uwagi ogólne

Do samodzielnej pracy przy obsłudze stacji kapowania pakietów piłą pionową HOLTEC może przystąpić osoba:

a. pełnoletnia,

b. mająca odpowiednie przyuczenie do zawodu,

c. mająca przeszkolenie:

- wstępne ogólne, stanowiskowe bezpieczeństwa i higieny pracy,

- w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- do pracy na konkretnej maszynie, która dokładnie zapoznała się z DTR,

d. legitymująca się dobrym stanem zdrowia poświadczonym aktualnym

zaświadczeniem lekarza medycyny pracy,

e. mająca zezwolenie bezpośredniego przełożonego na wykonywanie pracy,

f. ubrana w odzież roboczą, która jest obcisła, ma zapinane mankiety, podczas pracy

pionową piłą HOLTEC nosi hełm ochronny. Używająca ochronniki słuchu i okulary

ochronne lub przyłbice, zasznurowane obuwie antypoślizgowe ze stalowym

noskiem.

 1. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące obsługujących maszynę:

 1. piła pionowa HOLTEC jest piłą jednoosobową,

 2. pracodawca musi zadbać o to, aby osoby postronne oraz nie przeszkolone nie pracowały z piłą pionową HOLTEC,

 3. pracownik powinien być w dobrej kondycji fizycznej, trzeźwy i wypoczęty (substancje zabronione: alkohol , narkotyki).

 1. Wymagania dotyczące stanowiska pracy:

a. musi być uporządkowane,

b. elementy przeznaczone do kapowania i obrobione są składowane na dostosowanych do tego celu paletach,

c. właściwie oświetlone,

d. odpowiednio ogrzane,

e. sprawna wentylacja mechaniczna ogólna, a także odciągi miejscowe do wiórów i trocin,

f. maszyna winna być tak ustawiona, by dostęp do nich był swobodny z każdej ze stron, tak by wyeliminować niebezpieczeństwo poniesienia wypadku przez obsługującego,

 1. Wymagania dotyczące obsługiwanej maszyny:

a. winna mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, napisy w języku polskim,

b. obsługujący co najmniej raz na zmianę kontroluje piłę pionową HOLTEC odnośnie zewnętrznych widocznych uszkodzeń i wad, a występujące zmiany (włącznie z roboczym zachowaniem się maszyny), które naruszają bezpieczeństwo niezwłocznie zgłaszać i bieżąco dokonywać naprawy przez wykwalifikowane osoby,

c. elementy sterownicze winny być dobrze zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem i tak uruchamiane (przy ręcznych maszynach) by zwolnienie wyłącznika powodowało wyłączenie maszyny,

d. przy maszynach stacjonarnych elementy sterownicze musza być łatwo dostępne, dobrze zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem. Jeśli są one obsługiwane przez więcej niż jedną osobę muszą być łatwo dostępne z obu stron urządzenia,

e. wszystkie elementy ruchome musza być osłonięte, urządzenia zabezpieczające muszą mieć zamocowane na swoim miejscu,

f. naprawy, konserwacje czy czyszczenie kapownicy piły pionowej HOLTEC winny być wykonywane przez upoważnionego pracownika:

- przy wyłączonym urządzeniu oddzielającym od sieci zasilającej !, zabezpieczonym tak, by niemożliwe było przypadkowe jej uruchomienie,

- w miejscach wyznaczonych zostały postawione tablice z napisem ,,Naprawa - nie uruchamiać”,

g. urządzenia mocujące obrabiany materiał musza gwarantować pewne zamocowanie kapowanego materiału,

 1. Obsługa maszyny przed pracą:

a. pracownik uruchamiający stacjonarną kapownicę HOLTEC zobowiązany jest do sprawdzenia, czy uruchomienie jej nie grozi wypadkiem,

- czy stacjonarna kapownica HOLTEC i narzędzia są w należytej sprawności,

- czy właściwe jest napięcie łańcucha zgodnie z procedurą

DTR, bardzo ważne!,

- czy osłony, zabezpieczenia, czy urządzenia ostrzegawcze są na właściwych miejscach i w dobrym stanie,

- czy przewód zasilający wraz z wtyczką nie wykazują oznak uszkodzenia.

- czy działa „wyłącznik awaryjny”

b. jeśli przy danym urządzeniu pracuje więcej osób każda z nich zobowiązana jest do sprawdzenia, czy uruchomienie jej nie spowoduje wypadku. Pracownik odpowiedzialny za pracę na stacjonarnej kapownicy piły pionowej HOLTEC dopiero po stwierdzeniu, że na każdym odcinku nie ma zagrożeń i ostrzeżeniu współpracowników może ją uruchomić,

c. należy sprawdzić umocowanie obrabianego przedmiotu, tak by niemożliwe było jego wyrwanie w czasie kapowania,

  1. sprawdzić, czy materiały przeznaczone do kapowania piłą pionową HOLTEC nie posiadają metalowych elementów, w razie potrzeby usunąć je przed kapowaniem.

 1. Obsługa maszyny podczas pracy (dopiero po wzięciu pod uwagę wyżej

wymienionych wskazówek maszyna może być włączona).

Pracownik powinien:

 1. zapoznać się z dokumentacją wykonawczą, wysłuchać poleceń przełożonego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego wykonania powierzonego zadania.

 2. włączyć najpierw urządzenie odcinające od sieci ewentualnie odblokować urządzenie zabezpieczające w razie awarii,

 3. włączyć silnik hydrauliczny (patrz wskazówki kierunku kręcenia),

 4. włączyć silnik piły (patrz wskazówki kierunku kręcenia),

 5. dotykać hebel przesuwny dla szyny piły,

 6. ustawić hebel piły przesuwny ponownie w pozycji środkowej, tak szyna piły pozostanie w odpowiedniej pozycji

 7. potem wyłączyć silnik piły i skontrolować napięcie łańcucha i funkcje smarowania łańcucha.

 8. piłę pionową HOLTEC opuszczać wolno i ostrożnie.

 9. podczas wykonywania powierzonej pracy, koncentrować swoją całą uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych,

 10. pracę wykonywać dokładnie zgodnie ze wskazówkami przełożonego a także obowiązującą technologią kapowania.

 1. Podstawowe czynności pracownika po zakończeniu pracy Pracownik powinien:

 1. wyłączyć maszynę spod napięcia i zabezpieczyć ją przed jej ewentualnym włączeniem.

 2. oożyć na właściwe miejsce pokapowany materiał.

 3. dokładnie posprzątać całe swoje stanowisko pracy.

 4. sprawdzić czy pozostawiona maszyna nie stworzy żadnych zagrożeń wypadkowych.

 1. Zabronione jest:

 1. Praca pod wpływem jakichkolwiek substancji ( alkohol, narkotyki )

 2. Praca bez wskazanej przez pracodawcę odzieży roboczej, która winna być bez odstających i zwisających części. Bez nakrycia głowy(hełmu), czy też bez zalecanych ochronników słuchu, oczu oraz obuwia roboczego,

 3. Przebywanie innym osobom obok działającej piły,

 4. Noszenie biżuterii np.: obrączek, łańcuszków itp.

 5. Praca na niesprawnej maszynie,

 6. Zastawianie przejść i dróg między maszynami,

 7. Kapowanie drewna rozbiórkowego (mogą w nim znajdować się np. gwoździe, śruby),

 8. Jeśli podczas wlewania rozleje się olej należy natychmiast usunąć, tak by nie spowodowało to np. pośliźnięcia i upadku pracownika,

 9. Hamowanie łańcucha ręką lub przy użyciu jakichkolwiek przedmiotów,

 10. Napinanie łańcucha przy włączonym silniku,

 11. Sprawdzanie dłonią dokładności czy jakichkolwiek manipulacji przy

kapowanym przedmiocie, np.: sprawdzać dokładność cięcia, wymiarów ciętych

elementów, w czasie pracy maszyny.

 1. Usuwanie wiórów, trocin i ścinek z urządzeń pozostających w ruchu,

 2. Ręczne usuwanie wiórów, trocin. Należy wykonywać to za pomocą pędzli, szczotek lub sprężonym powietrzem.

 3. Stosowanie oświetlenia miejscowego o napięciu wyższym jak 24V.

 4. Nie dmuchać sprężonym powietrzem na stojące obok osoby,

 5. Kierowania wiązki lasera na głowy pracowników oraz używania lusterek.

 1. W przypadku powstania pożaru należy:

- ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,

- wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu,

Równocześnie:

- zaalarmować straż pożarną,

- powiadomić przełożonych o pożarze,

- podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,

- przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu

gaśniczego.

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą strażaka PSP.

 1. W przypadku zaistnienia wypadku:

- udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,

- w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską,

- powiadomić przełożonych.

W przypadku znalezienia się w bezpośrednim niebezpieczeństwie zagrożenia zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej równorzędnej pracy, jeśli niezwłoczne usunięci zagrożenia nie jest możliwe.

Data Sporządził Uzgodniono pod względem

BHP i Ochrony ppoż.

Zatwierdził:


Pobierz dokument
instrukcja.bhpprzy.kapowaniu.pakietow.bhp.i.doc
Rozmiar 67 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Instrukcja BHP dla ¶lusarzy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
roboty transportowe, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
obsługa piły tarczowej do cięcia mięsa i kości, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Instrukcja odkurzacz warsztatowy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO biuro, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Szkolenia- BHP
INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SEKRETARIATU, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
pp mechanik operator pojazdow i maszyn rolniczych, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instruktor n
kwasy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
w sprawie praktycznej nauki zawodu., BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instruktor nauki zawodu
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKU, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instr
tokarz, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
pilarka spalinowa, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
obsługa osadzaka hilti, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Obrabiarki do drewna, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP

więcej podobnych podstron