prawo9, INNE KIERUNKI, prawo

Pobierz dokument
prawo9.inne.kierunki.prawo.doc
Rozmiar 31 KB

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z PRAWA

MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO

W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003

(STUDIAZAOCZNE-PRAWO)

1. Pojęcie i przedmiot prawa międzynarodowego publicznego.

2. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne.

3. Katalog źródeł prawa międzynarodowego.

4. Zwyczaj międzynarodowy ( elementy tworzące prawo zwyczajowe).

5. Relacje pomiędzy prawem zwyczajowym a prawem traktatowym.

6. Zasady ogólne prawa.

7. Pojęcie i klasyfikacja umów międzynarodowych.

8. Zawarcie i wejście w życie umowy międzynarodowej.

9. Zastrzeżenia do umów międzynarodowych.

10.. Przestrzeganie i stosowanie umowy międzynarodowej.

11. Zmiana i modyfikacja umowy międzynarodowej.

12. Interpretacja umowy międzynarodowej.

13. Nieważność umowy międzynarodowej.

14. Wygaśnięcie umowy międzynarodowej.

15. Wypowiedzenie umowy międzynarodowej.

16. Umowa międzynarodowa a państwo trzecie.

17. Wpływ wojny na obowiązywanie umowy międzynarodowej.

18, Charakter prawny uchwał organizacji międzynarodowych.

19. Pojęcie podmiotu prawa międzynarodowego.

20. Podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa.

21. Klasyfikacja państw w nauce prawa międzynarodowego.

22. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Stolicy Apostolskiej.

23. Instytucje uznania i sukcesji w prawie międzynarodowym.

24. Powstanie i upadek państwa.

25. Podstawowe zasady odpowiedzialności międzynarodowej państw.

26. Następstwa i formy odpowiedzialności międzynarodowej państw.

27. Pojęcie i klasyfikacja organów państwa w stosunkach międzynarodowych.

28. Przedstawicielstwo dyplomatyczne -zadania, początek i koniec misji.

29. Immunitet jurysdykcyjny karny, cywilny i administracyjny personelu misji

dyplomatycznej.

30. Nietykalność osobista i nietykalność pomieszczeń misji.

31. Zwolnienia od podatków, opłat celnych i kontroli celnej.

32. Urząd konsularny -zadania, początek i koniec funkcji.

33. Nietykalność osobista i nietykalność pomieszczeń urzędu konsularnego.

34. Immunitet karny cywilny i administracyjny osób zatrudnionych w urzędzie konsularnym.

35. Zwolnienia od podatków, opłat celnych i kontroli celnej.

36. Misje specjalne.

37. Ściganie i karanie sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym ze

38. Pojęcie zwierzchnictwa terytorialnego i jego cechy.

39. Zmiany terytorialne państw.

40. Rzeki międzynarodowe ( status prawny).

41. Obszary morskie wchodzące w skład terytorium państwa.

42. Obszary morskie podlegające ograniczonej suwerenności państwa nadbrzeżnego.

43. Status prawny morza otwartego.

44. Status prawny cieśnin i kanałów morskich.

45. Status prawny Arktyki i Antarktyki.

46. Status prawny przestrzeni powietrznej ( zagadnienie wolności lotniczych).

47. Ściganie i karanie sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego. 48. Status prawny przestrzeni kosmicznej.

49. Odpowiedzialność międzynarodowa za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne. 50. Sytuacja prawna obywateli państw.

51. Wielość obywatelstwa.

52. Sy1Uacja prawna cudzoziemców.

53. Prawo opieki dyplomatycznej.

54. Ekstradycja przestępców.

55. Azyl ter)1orialny i dyplomatyczny.

56. Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka.

57. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych \\'olności.

58. Środki kontroli realizacji praw człowieka.

59. Pojęcie organizacji międzynarodowych i ich klasyfikacja.

60. Organizacja Narodów Zjednoczonych (cele, zasady, członkostwo, struktura, procedura

głosowania i charakter prawny podejmowanych uchwał).

61. Europejskie organizacje międzynarodowe (Unia Europejska, Rada Europy, OBWE,

OECD)

62. Sposoby załatwiania sporów międzynarodowych ( rokowania, dobre usługi, mediacje,

komisje badań i komisje koncyliacyjne).

63. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ( kompetencje, skład, procedura).

64. Środki presji w związku ze sporami międzynarodowymi.

65. Zakaz użycia siły wprawie międzynarodoWYl!1.

66. Środki i metody prowadzenia działań \wojennych.

67. Prawa i obowiązki państw neutralnych.

68. Sytuacja prawna ludności cywilnej w czasie konfliktu zbrojnego.

69. Sytuacja rannych, chorych i jeńców wojennych w czasie konfliktu zbrojnego.

70. Okupacja wojenna.

71. Zakończenie konfliktu zbrojnego.

72. Ściganie i karanie sprawców zbrodni przeciwko pokojowi zbrodni wojennych i zbrodni

przeciwko ludzkości.


Pobierz dokument
prawo9.inne.kierunki.prawo.doc
Rozmiar 31 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
prawo9, INNE KIERUNKI, prawo
prawo9, INNE KIERUNKI, prawo
prawo9, INNE KIERUNKI, prawo
prawo9, INNE KIERUNKI, prawo
prawo9, INNE KIERUNKI, prawo
prawo9, INNE KIERUNKI, prawo
prawo9, INNE KIERUNKI, prawo
prawo9, INNE KIERUNKI, prawo

więcej podobnych podstron