Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, INNE KIERUNKI, prawo

Pobierz dokument
prawo.pracy.i.ubezpieczen.spolecznych.inne.doc
Rozmiar 36 KB

Stosunek pracy zawiera 2 podmioty, pracodawcy(os. Fizyczna lub prawna prowadz. Działalność gospodarczą-przedmiotem tego stosunku jest świadectwo pracy) i pracownika.

Cechy: a) prawnik ma obowiązek osobistego świadczenia pracy b) prawnik ma obowiązek wykonywać polecenia służbowe.

Ryzyko pracodawcy

-prawne=szkoda wyrządzona przez pracownika,- technologiczne= np.katastrofy budowlane, przypadkowe.

Obowiązki pracodawcy: a) osoba fizyczn. lub praw prowadząca działalność gospod.b)ma obowiązek informować pracownika o podstawowych obowiązkach(wyjaśnienie ich, przeszkolenie)c) wypłata wynagrodz.(pracodawca płaci za gotowość do pracy)na podstawie umowy i regulaminu d)stosowanie przepisów związanych z prawem pracy

Charakterystyka stosunku pracy i jego elementy

Pracown może być osob. Od 18 lat wg kodeksu

Kto może być pracodawcą?

Osob fizyczn lub prawn posiadająca tytuł do prowadz działaln gospod. Zdolność pracownika: przez nawiązanie stosunku pracy pracown zobowiązuje się do ososbistego świadczenia pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem.

Odpłatn w stosunku do pracy, zachowuje prawo do otrzymania wynagrodzenia w umowach cywilno prawnych. Umowa zlecenie ryzyko zleceniodawcy Art. 22 pr.pracy Pracodawca ma obowiązek wydać w ciągu 7 dni umowę o pracę. Obowiązek podległości art. 23. Porozumienie między zakładami (stron) ART. 23 § 5

Przejęcie pracownika przy sprzedaży firmy. Jeżeli nowy pracodawca zaproponuje nowe warunki w ciągu 7 dni

-Elementy umowy o pracę/forma, treść

-Rodzaj pracy stanowisko i wymiar czasu-miejsce jej wykonania - term rozpoczęcia- wynagrodzenia

miejsce wykonania pracy daje tytuł do delegacji służb. Termin rozpoczęcia może być różny/ pracownik ma pewność, wynagrodzenie, premia uznawcza, regulaminowana ma podstawę prawną obowiązkowe, leży regulamin płacy i pracy.

Elementy umowy opracę

rodzaj pracy(stanow i wymiar czasu), miejsce wykonania,termin rozpoczęcia, wynagrodzenie

Ryzyko pracodawcy: technologiczne,osobowe gospodarcze

Prawo Pracy wychodzi z prawa cywilnego. Ochrona pracy nie ma nic lepszego jak stosunek pracy.

Kontrakty menedżerskie czyli umowa o pracę są korzystne gdy są wysokie wynagrodzenia

Charakterystyka stosunku pracy jak każdy stosunek zawiera 2 podmioty-pracodawca i pracownika, osoba fiz.lub prawna prowadz. Działaln gosp. Przedmiotem jest świadczenie pracy na jakiś zasadach.

Cechy przedmiotu pracy-ma obowiązek osobistego świadczenia pracy pracownik - jest to obowiązek podporządkowania pracownika ,ma on aobowiązek wykonyw. Polecenia służb. Odmowa wykonania pracy może być momentem zerw.um.- wyporzyczenie pracownika, oddelegowanie go od innej jednostki.Pr.dawca ponosi ryzyko organizacyjne, pracownik ma roszczenie(prawne ryzyko,kt działa i jego pracownik zaniedba kontraktu)

Technologiczne spowodowanie przez przypadek, zużycie maszyn,brak prądu bez wcześniejszego powiadomienia, obowiązki praodaw i pracown.

Charakterystyka pr.dawcy,, os któar ma tytuł do prowadz działaln w Polsce i Polak. Os. Zagr. Musi mieć miejsce pobytu i obywat.

Przedsiębiorca zagranicz- personel kluczowy, osoby pełniące funkcje dyrektorów mogą być zatrudnione. Praktyka nie podlega na podstawie prawa cywilnego do 26 lat. Przy zatrudnieniu cudzoziemców każdy za określony pobyt może wymienić mienie przesiedleniowe.

Obowiązki pracodawcy: organizuje pracę, ma obowiązek informować pracownika o podstawowych obowiązkach.Z punktu widzenia pracodaw, pracown powinien jasno określić swoją pracę,wypł,wynagrodzenia.prdawca płaci za gotowość do pracy, przygotowuje stanowisko ma obowiązek wynagrodzenia i premii regulaminowej i uznawczej.Pr.dawca odpowiada za ZUS całym swoim majątkiem.

Rozwiązanie umowy o pracę w kodeksie pracy za wypowiedzeniem przez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron(umowy zawarte na czas nie okreslony), i inne ustalone w umowie o pracę, bez wypowiedzenia

Okresy wypowiedzenia

2tyg po przepr 6 mies,

umowy 6m-3lata=1m.okr wypow

>3 lata- okr wyp 3m.

Staż pracy liczy się u jednego pracodawcy.Pracownik może w każdym czasie złożyc oświadczenie woli. Pracodawca nie może złożyć wypowiedzenia pracownikowi w okresie gdy jest usprawiedliw. jego nieobecność(urlop, opieka itp.) Pracodawca wypowiadając umowę o pracę musi podać przyczynę zgodną z kodeksem np. reorganizacja zw. Ze zmianą działu

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia podstaw. Obowiązków pracowniczych,popełnienie przestępstwa w czasie trwania umowy, które umniemozliwia dalsza współpracę na zajmow. Stanowisku, zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznyhc do wykorzystywania pracy. Jeżeli prdawca dowie się o uchybieniach na 1m do złożenia wypowiedzenia.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia

1)Jeżeli niezdolność do pr. wskutek choroby trwa A)dłużej niż 3 ms, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 msy, B)dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku-gdy pracownik był zatrudniony u danego pr.dawcy co najmniej 6m.2) W razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

101 - 101

Art. 100p5Pracownik ma obowiązek przestrzegania tajemnicy służbowej. Gdy wystąpi naruszenie można pracownika zwolnić w trybie natychmiastow. Gdy zrobi to niświadomie, przez niedbalstwo, to jest on chroniony i można go ukarać odszkodowaniem(do wys.3 wypłat) -zamiast zwolnienia.Umowa o zakazie konkurencji. Różni się od umowy o tajemnicę1)Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy2)Zakaz świadczenia pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie(zlecenie,dzieło umowy, cywilno-prawne)Czasem jest to rozszerzone na członków rodziny.

Czas pracy 42h/tyg, kiedy i na jakich zasadach rozlicza się nadgodz.Art129 Sposób rozliczania określa pracodawca-dni wolne lub pieniądze. Gdy w czasie przyznanych dni wolnych z tytułu nadgodzin pracownik zachoruje, to te dni mu przepadają. Gdy zatrudniony jest na1/8 etatu, a pracy chodzi codziennie po 12h, to po przekroczeniu 8 h naliczane są nadgodz. Po przyjeździe z delegacji np. O 24.00, ma tylko 8h czasu żeby stawić się w pracy. Podróż służb 1 osoby nie jest wliczona w nadgodz. Pracy, jeśli jadą z nim inni pracownicy, to tak.

Czas Pracy- czas w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym przeznaczonym do tego miejscu. Dyżury- art. 144 Jeżeli w czasie dyżuru pracownik nie wykonuje pracy, to nie jest to liczone jako czas pracy. Jeżeli dyżur jest pełniony w zakładzie, to otrzymuje 60% wynagrodzenia( nie dotyczy to dyżuru w domu)Przepisy BHP i wypadki przy pracy. Wypadek przy pracy-zdarzenie nagłe, które powoduje powstanie niezdolności do pracy w czasie, podczas i po pracy. Dawniejsze grupy rent, 1)całkowita niezdolność do pracy i do egzystencji samodzielnej.2)Całk. Niezdolność do pracy 3) częściowa niezd d.pracy. Pracownik otrzymuje jednorazowo od ZUS'u 600zł za1% uszczerbienia. Art. 207 - zakres obowiązków pracodawcy w zakresie BHP1) zapewnić pewne warunki bezpieczeństwa - odzież ochronna

Art. 210 Pracownik czujący zagrożenie może odmówić wykonania pracy Art. 211 obowiązki pracownika w zakresie BHP - pracownik musi zdawać egz. BHP uczestniczyć w szkoleniach; poddawać się okresowym badaniom lekarskim i poddawać się zaleceniom lekarza; wykonywać pracę zgodnie z poleceniem; środki ochrony zbiorowej (np. obuwie)

Ubezpieczenie społeczne pracodaw jest odpowiedzialny za 1)zgłoszenie pracownika2)wyrejestrowania3)raporty4)prowadzenie ścisłej ewidencji. Minus: nie ma gwarantowanej składki emerytalnej.

Wprowadzenie ubezpieczeń 1) Społeczne- dotyczy pracownika(zabezpieczenie emerytalne) 2)zdrowotna-bezpłatne leczenie, dot. pracownika i jego rodziny Ubezp. społeczne obejmuje:

I)Emerytalne-świadczenie przyszłe, pracownik musi być zdolny do wykonywania pracy/określony staż kobieta 60 lat, mężcz.65.

II)rentowe-inne zasady nalicz., nie ma wieku i stażu pracy, jest naliczana.......gwarantujenam...................III)chorobowe-daje nam prawo do różnych świadczeń finansowych w razie choroby i macierzyństwa, wynagr w czasie choroby-czas określony do 1 miesiąca, na czas nieokreślony od chwili podpisania umowy. W czasie trwania stosunku do pracy do 90 dni zasiłek wysok. 80% wynagr. Od 91 dni 100% wynagr. Po utrzymaniu stosunku do pracy-jeśli ktoś ma wysokie dochody otrzymuje zasiłek śr. Krajowej.


Pobierz dokument
prawo.pracy.i.ubezpieczen.spolecznych.inne.doc
Rozmiar 36 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Prawo pracy skrypt, Politologia UAM 2013-2016, Semestr IV, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - S
Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych, Politologia UAM 2013-2016, Semestr IV, Prawo pracy i ubezpiec
WYNAGRODZENIE+i+inne+składniki, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Miejsce+pracy+i+czas+pracy, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, BHP
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (41 str) C5WQ5V3E5AJ4QICG7HHYIIXKNE6LTCYOE3JYSKA
prawo pracy - testy, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych2, Zasady prawa pracy ujęte są w Kodeksie
prawo pracy - testy, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych2, Zasady prawa pracy ujęte są w Kodeksie
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – 19.09.2010r, Administracja WSEI Lublin, Prawo pracy iubez.
def+stosunku+pracy+cechy, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Macierzyńskie, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Obowiązki+pracodawcy+i+pracownika, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
USTANIE+STOSUNKU+PRACY, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

więcej podobnych podstron