ortop- Rutynowe badania krwi pacjentów ze złamaniem biodra, ortop, Ortopedia

Pobierz dokument
ortop.rutynowe.badania.krwi.pacjentow.ze.doc
Rozmiar 48 KB

Rutynowe badania krwi pacjentów ze złamaniem biodra

Złamania bliższej nasady  kości udowej wśród osób starszych wiążą się z istotną współchorobowością i śmiertelnością. Wynikają one najczęściej z niskiej masy kostnej i pogorszonej jakości kości, które umożliwiają powstanie złamań już przy urazach niskoenergetycznych. Wiele badań wykazało znaczne zwiększenie śmiertelności pacjentów po złamaniu kości udowej w porównaniu do populacji ogólnej. Zagrożenia te wiążą się z występowaniem wielu czynników opisywanych w literaturze, klasyfikowanych jako modyfikowalne (np. stan odżywienia, spożycie alkoholu, BMI, przyjmowane leki, opieka pooperacyjna) i nie poddające się modyfikacji (np. wiek, płeć, typ złamania, uwarunkowania genetyczne).

Opisywana publikacja to meta-analiza zmierzająca do oceny związku pomiędzy wynikami badań krwi przy przyjęciu pacjenta do szpitala a śmiertelnością. Autorzy analizując dostępne doniesienia naukowe poszukiwali markerów, które pozwoliłyby oszacować ryzyko zgonu u przyjmowanych do szpitala osób ze złamaniem bliższej nasady kości udowej. Meta-analiza powstała w oparciu o wytyczne PRISMA, a włączonych zostało do niej 15 badań.

Włączone do meta-analizy badania musiały obejmować więcej niż 150 uczestników obu płci, których średni wiek wynosił powyżej 60 lat. Do markerów biochemicznych branych pod uwagę przez badaczy należały: hemoglobina (Hb), całkowita liczba limfocytów (TLC), albuminy (Alb), kreatynina (Cr) i parathormon (PTH). Dla każdego z nich określono dostępny okres obserwacji pacjenta.

Niedokrwistość
Siedem z analizowanych badań koncentrowało się na wartościach hemoglobiny przy przyjęciu. Okazało się, że nawet u 35% przyjmowanych z powodu złamania bliższej nasady kości udowej stwierdza się niedokrwistość (punkty odcięcia od 6,21 mmol/L do 8,07 mmol/L). Rozpiętość wartości ilorazu szans (OR, odds ratio) w uwzględnionych badaniach była znaczna, w ogólnej analizie uzyskano wynik 2,78 (95% CI: 2,17-3,55) przy wartości p<0,00001.

Stan odżywienia i wykładniki stanu zapalnego
Analizę zależności między całkowitą liczbą limfocytów a śmiertelnośc
ią przeprowadzono w trzech z wybranych badań. Oznaczenia wykazały, że 59% pacjentów charakteryzowała niska wartość TLC przy przyjęciu do szpitala. Wszystkie z uzyskanych wyników osiągnęły istotność statystyczną (p<0,00001), a oszacowany dla ogółu OR wyniósł 2,60 (95% CI: 1,61-4,20).
Badania, w których przy przyjęciu oznaczano stężenie albumin we krwi, wykazały u 44% osób ze złamaniem bliższej nasady kości udowej obniżone ich wartości (poniżej 34 lub 35 g/L). Uwzględnione grupy uczestników były względnie wysoce heterogenne, jednak całkowita istotność statystyczna była na poziomie p<0,0004, a wartość ilorazu szans wyniosła 1,83 (95% CI: 1,31-2,56).
Zastosowanie łącznie obu parametrów: całkowitej liczby limfocytów i stężenia albumin okazało się mieć znaczenie prognostyczne. Stwierdzono istotną zależność pomiędzy nimi a ryzykiem zgonu w analizowanej grupie pacjentów.

Stężenie kreatyniny
W trzech spośród analizowanych badań oceniano zależność pomiędzy wysokim stężeniem kreatyniny w krwi przy przyjęciu a umieralnością. Wysokie stężenia kreatyniny stwierdzono u 23% przyjętych pacjentów. Dla zgromadzonych danych iloraz szans wyniósł 1,58 (95% CI: 1,25-1,99;  P = 0,0001).

Gospodarka wapniowa
Wyniki pomiarów poziomu hormonu przytarczyc były dostępne jedynie dla 525 pacjentów przyjętych z powodu złamania bliższej nasady kości udowej. Dwadzieścia sześć procent z nich miało wysokie stężenie parathormonu. Wyniki analizy były istotne statystycznie z ilorazem szans 15,43 (95% CI: 3,60-66,14, p=0,0002).

Podsumowując wyniki uzyskane w przedstawionej metaanalizie autorzy stwierdzili zwiększoną śmiertelność wśród pacjentów ze złamaniem biodra, u których badania wykonane przy przyjęciu ujawniły niedokrwistość (niska wartość Hb), mała całkowitą liczbę limfocytów, niskie stężenie albumin, skojarzone wartości TLC i Alb, wysokie stężenie kreatyniny i wysoki poziom parathormonu. Powyższe badania laboratoryjne są względnie prostymi, niedrogimi i łatwymi w interpretacji testami. Większość z nich jest odzwierciedleniem zaburzeń podlegających modyfikacji, co świadczy o potencjalnej możliwości wpływu na nie i w konsekwencji na poprawę rezultatów leczenia złamań. Wartość kliniczna powyższych markerów biochemicznych wymaga weryfikacji w dalszych badaniach, które mogą przyczynić się do stworzenie nowej skali ryzyka uwzględniającej wszystkie poznane czynniki.

Opracowano na podstawie artykułu: Laulund AS, et al. Routine blood tests as predictors of mortality in hip fracture patients. Injury (2012), doi:10.1016/j.injury.2011.12.008

Opracował: lek. Jan Jastrzębski


Pobierz dokument
ortop.rutynowe.badania.krwi.pacjentow.ze.doc
Rozmiar 48 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Znieczulenie regionalne zmniejsza liczbę komplikacji i śmiertelność wśród pacjentów ze złamaniem bio
POWIKŁANIA ALGODYSTROFICZNE U PACJENTÓW ZE ZŁAMANIEM NASADY DALSZEJ KOŚCI PROMIENIOWEJ W MIEJSCU TYP
RUTYNOWE BADANIE NOWORODKA
Badanie wyplywu cieczy ze zbior Nieznany (2)
Przykład karty rehabilitacji pacjenta po złamaniu piszczeli
Badanie wyplywu cieczy ze zbior sprawozdanie z lab2 id 631079 (2)
Toczenie krwi u pacjenta krwawiącego - czy szybciej znaczy lepiej, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, B
Badanie i diagnozowanie pacjent Nieznany
SPRAWOZDANIE Z LAB 2 Badanie wypływu cieczy ze zbiornika
pielęgnowanie pacjentki ze schorzeniem ginekologicznym (1), Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok
Badanie satysfakcji pacjenta
Badanie internistyczne pacjenta
EKG u pacjentów ze stymulatorem
Problemy pielęgnacyjne pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu
EDUKACJA PACJENTA ZE STOMIĄ
Pacjent ze stymulatorem

więcej podobnych podstron