SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW, Język polski i szkoła podstawowa

Pobierz dokument
szkola.dla.rodzicow.i.wychowawcow.jezyk.polski.doc
Rozmiar 31 KB

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
TRENING UMIEJĘTNOśCI WYCHOWAWCZYCH

1.Założenia programu
Wychowanie jest procesem wymagającym oprócz dobrych chęci i uczucia miłości wielu umiejętności i dużej wiedzy. Ciągle wzrasta liczba rodziców i wychowawców, którzy, doświadczając trudności w wychowaniu dzieci, poszukują odpowiedzi na pytanie, dlaczego moje metody wychowawcze nie przynoszą zamierzonych przeze mnie efektów. Dlaczego moje dziecko/mój uczeń nie słucha tego co do niego mówię, dlaczego postępuje niezgodnie z moimi wskazówkami i poleceniami wydanymi przecież w jak najlepszej wierze i w trosce o dziecko? Dlaczego woli rozmawiać z koleżanką lub kolegą, a nie ze mną? Te nieprzyjemne, a czasem bolesne doświadczenia skłaniają rodziców i inne osoby wychowujące dzieci do zadania pytania: w jaki sposób, jakimi metodami mam wychowywać moje dziecko? Jak mówić, żeby dziecko mnie słuchało i jak postępować, żeby dziecko chciało rozmawiać ze mną? O dużym zapotrzebowaniu rodziców i wychowawców na odpowiedzi między innymi na postawione wyżej pytania świadczy choćby coraz większy popyt na książki traktujące o wychowaniu. Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców powstał i funkcjonuje w ramach szeroko rozumianego Programu Pomocy Rodzinie. Napisany w duchu wychowania podmiotowego, oparty o cenione pozycje "Wychowanie bez porażek" Thomasa Gordona oraz poradnik dla rodziców "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" Adele Faber i Eleine Mazlish, jest programem edukacyjnym mającym na celu budowanie w rodzinie/placówce oświatowej relacji opartych na miłości i akceptacji oraz umiejętnym, jasnym stawianiu wymagań i granic. Program jest przeznaczony dla wszystkich rodziców i wychowawców, a nawet może przede wszystkim dla tzw. dobrych rodziców i dobrych wychowawców. Ma bowiem spełniać głównie rolę profilaktyczną, a nie terapeutyczną.

2.Odbiorcy programu
Rodzice, wychowawcy i nauczyciele którzy zgłosili chęć udziału w warsztatach.

3.Realizatorzy programu
Barbara Wróbel - psycholog

4.Opis programu

a) cel programu

Bezpośrednim celem programu jest nabycie przez uczestników warsztatu umiejętności wychowawczych takich jak:
- umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania
-nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem
-modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania różnorodnych form przemocy
-wyrażania przez rodziców i nauczyciel oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane
- rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie z "trudnymi" uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka
-uwalniania siebie i dziecka od ograniczającego lub wręcz zaburzającego rozwój osobowości funkcjonowania w rolach
- pomocy w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka
- mądrego wspierania procesu usamodzielniania się dziecka


b) cele długofalowe
-uświadomienie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego - oznacza to, że aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany siebie
- ukazanie prawdy, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowujący nie opiera się na jasnym i czytelnym systemie wartości, który sam posiada i realizuje
- pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych; ułatwienie zakwestionowania niektórych funkcjonujących potocznie stereotypów i mitów - odnośnie wychowania
- poprzez wdrażanie programu "Szkoły.. " równolegle wśród rodziców i nauczycieli, tworzenie wspólnego, jednorodnego środowiska wychowawczego ( co jest jedną z najskuteczniejszych metod w profilaktyce wszelkich zachowań patologicznych)
- umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspakajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji
- tworzenie lokalnych grup wsparcia, w których rodzice i nauczyciele nie tylko mogą zyskiwać pomoc w rozwoju życia osobistego, rodzinnego i zawodowego, ale również inicjować zmiany na rzecz rodziny i szkoły w społeczności lokalnej


c) poruszana tematyka to m.in.:
-akceptacja dziecka - jak wyrażać ją w sposób czytelny dla dziecka
-normy, zasady i wymagania w wychowaniu
-uczucia - jak je rozpoznawać i wyrażać
-rozwiązywanie konfliktów metodą T. Gordona
-problem kar w wychowaniu
-konstruktywna współpraca z dzieckiem
-aktywne słuchanie
-bariery komunikacyjne


d) metoda przeprowadzenia programu
Zajęcia mają charakter warsztatów. Aktywny udział uczestników zajęć - drama, powrót do wspomnień z dzieciństwa, autorefleksja, wymiana doświadczeń, ćwiczenie nowych sposobów komunikowania się są skutecznymi technikami uczenia się.
Zajęcia w grupie 10 - 15 osobowej odbywają się raz w tygodniu i trwają około 3 godzin (łącznie 40 godz. dydaktycznych). Cykl trwa 10 tygodni.

5.Spodziewane efekty
- podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych, lepsze radzenie sobie z dzieckiem/uczniem i problemami wychowawczymi, zmniejszenie bezradności wychowawczej
- poprawa relacji interpersonalnych w rodzinie/klasie
- podniesienie jakości kontaktów emocjonalnych rodzice/wychowawcy - dzieci
- zmiana postaw rodzicielskich w kierunku wartości pożądanych wychowawczo
- zmniejszenie stosowania różnorodnych form przemocy i wykorzystywania władzy rodzica/nauczyciela wobec dziecka

Uwaga - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to również program profilaktyczny. Prawidłowa komunikacja z dzieckiem/uczniem, wyrażanie akceptacji dla osoby dziecka/wychowanka i jednoczesne stawianie czytelnych granic (wymagań) to podstawowe warunki zapobiegające wejściu dziecka na drogę różnego typu uzależnień oraz stosowaniu przez nie agresji i przemocy.

Proponujemy kurs w czasie wakacji - aby ze spokojem i w letniej atmosferze poznać to co najważniejsze dla nas i naszych Dzieci.


Pobierz dokument
szkola.dla.rodzicow.i.wychowawcow.jezyk.polski.doc
Rozmiar 31 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kwestinariusz Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
2008-05-11 20 (8) , Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"
Kwestionariusz dla rodziców(1), wychowawca
Mówiąc i pisząc poprawnie wyrażamy swój szacunek dla języka ojczystego, JęZYK POLSKI
wierszyki Dobre wychowanie, język polski(2)
Matura 16 język polski poziom podstawowy odpowiedzi
RZECZOWNIK – TEST SPRAWDZAJĄCY DLA KLASY IV, język polski
WARSZTATY INTEGRACYJNE DLA KLAS I GIMNAZJALNYCH, Język polski gimnazjum, Scenariusze lekcji , gimnaz
Matura 13, język polski, poziom podstawowy ODPOWIEDZI
DEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW-gazetka dla rodziców(1), adaptacja
Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców, wychowanie przedszkolne, scenariusze
Matura 2016 język polski poziom podstawowy
Już wkrótce Wielkanoc scenariusz zajęć otwartych dla rodziców, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenar

więcej podobnych podstron