Czy wykonywanie skazanej z góry na niepowodzenie RKO jest zawsze niewłaściwe, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO

Pobierz dokument
czy.wykonywanie.skazanej.z.gory.na.doc
Rozmiar 42 KB

Czy wykonywanie skazanej z góry na niepowodzenie resuscytacji krążeniowo--oddechowej jest zawsze niewłaściwe?

Robert D. Truog, MD

Departments of Anaesthesia and of Global Health and Social Medicine, Harvard Medical School; the Division of Critical Care Medicine, Children's Hospital Boston, Boston, USA

From The New England Journal of Medicine 2010;362:477-479.” Is It Always Wrong to Perform Futile CPR?” Medycyna po Dyplomie vol 19/nr 8/sierpień 2010.

Translated and reprinted in its entirety by permission of the Massachusetts Medical Society. Copyri­ght 2010 © Massachusetts Medical Society. All Rights Reserved. Tłum. dr n. med. Anna Bronowicz

W toczącej się debacie nad typami opieki me­dycznej, do jakich uprawnieni są pacjenci, wszyscy są zgodni, co do tego, że należy unikać postępowania nieprzynoszącego korzyści. Choć tego typu postępowanie trudno zdefiniować, w nie­których sytuacjach doświadczeni lekarze mogą być pewni, że próby podejmowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej będą nieskuteczne. Wie­le osób uważa, że w takich przypadkach szpitale powinny przyjąć strategię postępowania, która umożliwi lekarzom odmówienie podejmowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej mimo nale­gania rodziny.

Kilka lat temu opiekowałem się 2-letnim chłopcem, który urodził się z przepukliną mózgo­wą. Przeszedł zabieg chirurgiczny, ale wystąpiły u niego zaburzenia neurologiczne dużego stopnia. Zespół kliniczny stale przekonywał rodziców, że u chłopca nigdy nie nastąpi znaczący rozwój neu­rologiczny. Zalecaliśmy zmianę jego leczenia, tak, aby zapewnić mu komfort i opiekę paliatywną. Rodzice odrzucali wszystkie tego typu sugestie. Ponieważ chłopca często przyjmowano na od­dział intensywnej opieki medycznej, gdzie pracu­ję jako lekarz, poznałem jego rodzinę dość dobrze. Mimo że nie ustawano w wysiłkach, by ją wspie­rać i uzyskać zgodę na ograniczenie agresywnego leczenia, rodzice wciąż nalegali, aby robiono wszystko, co możliwe.

Dobrze pamiętam wieczór, kiedy kilka minut po wywołaniu „błękitnego kodu" [code blue - na­tychmiastowe wezwanie zespołu reanimacyjnego praktykowane w szpitalach amerykańskich - przyp. red.] przez szpitalny interkom obserwo­wałem, jak przewożono tego małego chłopca przez drzwi oddziału intensywnej opieki medycz­nej. Był biały jak kreda i nie dawał oznak życia;

myślałem, że już prawdopodobnie nie żyje. Pa­miętając jednak nieustępliwą odmowę jego ojca wydania zalecenia o niepodejmowaniu resuscyta­cji (DNR - do not resuscitate), poinstruowałem personel, by rozpoczął tę procedurę. Prowadzili­śmy wentylację chłopca przez tracheostomię i po­dejmowaliśmy liczne nieudane próby uzyskania centralnego dostępu dożylnego lub doszpikowego. Po może 15 minutach poprosiłem personel o zakończenie resuscytacji i oświadczyłem, że chłopiec nie żyje. Po tym, co się właśnie wydarzy­ło, czuliśmy się źle. Jedna z pielęgniarek powie­działa mi później, że było to tak wstrząsające, że z trudem powstrzymywała odruchy wymiotne.

Poszedłem porozmawiać z rodzicami. Przy­byli do szpitala wkrótce po wywołaniu „błękitne­go kodu" i trzymali teraz w ramionach swojego chłopczyka. Byłem przekonany, że usłyszę pełną złości tyradę z oskarżeniami, że nie udało nam się utrzymać ich syna przy życiu. Zamiast tego at­mosfera była nadzwyczaj spokojna i smutna, po­nieważ zaczęli opłakiwać swoje utracone dziecko, jak czynią to wszyscy rodzice w takiej sytuacji. Najbardziej zaskoczyło mnie jednak, kiedy oj­ciec rozpiął koszulkę syna, odkrywając wszyst­kie ślady po nakłuciach i siniaki powstałe podczas nieudanych prób uzyskania dostępu do żyły podobojczykowej. Popatrzył na mnie i powiedział: „Chcę panu podziękować. Widzę, że naprawdę próbowaliście; nie poddaliście się bez walki, aby pozwolić mu umrzeć".

Jest wiele powodów, dla których moja decyzja powzięta owego wieczoru, aby próbować resuscy­tacji, mogła być niewłaściwa. Mamy etyczne zo­bowiązania wobec pacjentów, nie wobec ich ro­dzin. Z pewnością nie powinniśmy nigdy wyrządzać krzywdy pacjentowi dla korzyści in­nych osób. Wydaje się natomiast, że w tym przypadku właśnie tak postąpiliśmy - zaangażowani w daremne i brutalne wysiłki resuscytacyjne, aby zjednać sobie rodzinę, która nie akceptowała rze­czywistości takiej, jaką my widzieliśmy. Czy naszymi działaniami wyrządziliśmy dziecku krzywdę?

Nieustanne naleganie tej rodziny na wdrażanie wszystkich podtrzymujących życie form leczenia nie oznaczało, że nie potra­filiśmy doradzać w sprawie właściwego planu leczenia ich dziec­ka. Jesteśmy w tym tak samo dobrzy jak w resuscytacji. Czy byli­śmy więc zobowiązani do niezważania na ich żądania i wycofania się z bezowocnych wysiłków resuscytacyjnych? Czy nasze przy­zwolenie na ich nierozważne żądania mogło być mylącą informa­cją dla społeczeństwa sugerującą, że jesteśmy gotowi zmieniać nasze medyczne standardy i stosować bezużyteczne leczenie w ze­tknięciu z nieprzejednanymi rodzinami?

Jeśli weźmie się pod uwagę już i tak duże obciążenie pracą le­karzy i pielęgniarek, czy racjonalne jest odciąganie najstarszych i najbardziej doświadczonych lekarzy szpitala od ich obowiązków, aby angażować ich w „udawaną" procedurę, potencjalnie naraża­jąc innych pacjentów? Czy źle odegrałem swoją kierowniczą rolę na oddziale intensywnej opieki medycznej poprzez udział w dzia­łaniu, które stało się plagą współczesnej intensywnej opieki me­dycznej?

Zastanawiałem się nad tym wszystkim przez lata. Wiem, że nie potrafię przekonująco odpowiedzieć na większość z powyższych pytań. Rozumiem argumenty przeciwko temu, co zrobiłem. Po rozważeniu wszystkiego wciąż jednak wierzę, że tego wieczoru po­stąpiliśmy słusznie wobec tego pacjenta i jego rodziny.

Większość rodzin pragnie, aby ich ukochani bliscy mieli spo­kój i komfort, kiedy nadchodzi śmierć. Część pacjentów i ich ro­dziny nie podziela jednak tej wizji „dobrej śmierci". Dla niektó­rych bardzo ważna jest wiara, że walczyli do samego końca. Może to dotyczyć zwłaszcza tych rodzin, które - jak ta opisana powyżej - mogą być zmuszone do szczegółowego opowiedzenia o śmierci swego ukochanego bliskiego przyjaciołom i krewnym w częściach świata, gdzie nowoczesna intensywna opieka medyczna nie istnie­je, dla których decyzja o „poddaniu się" mimo dostępności takich, mogłoby się wydawać, nieograniczonych technologii medycz­nych byłaby uznana za złą i nie do przyjęcia.

Choć interes pacjenta zawsze stanowi podstawową wartość, u kresu jego życia zdarza się, że zaczyna on schodzić na drugi plan, ponieważ wzmacnia się interes rodziny. U członków rodziny przez lata mogą być widoczne psychologiczne skutki decyzji podjętych w ostatnich chwilach życia ukochanej osoby i żal. W takich sytu­acjach pragnienia rodziny pacjenta mogą mieć pierwszeństwo. Kiedy rozpoczynaliśmy resuscytację, wierzyłem, że to dziecko było już poza progiem cierpienia, podczas gdy psychologiczne po­trzeby jego rodziców były istotne z klinicznego i etycznego punk­tu widzenia.

Czy z takiej historii można wynieść jakąś lekcję? Opinie klini­cystów i szpitali na temat etycznych aspektów wykonywania da­remnej resuscytacji ze względu na dobro rodziny są podzielone. Nie ma spójności nawet wśród szpitali klinicznych należących do Harvard Medical School. W niektórych strategie postępowania ze­zwalają lekarzom odmówić wykonywania resuscytacji krążeniowo--oddechowej, o której z góry wiadomo, że będzie nieskuteczna, podczas gdy w innych wyraźnie odrzuca się takie podejście i na­lega na uzyskanie oświadczenia od pacjenta lub rodziny oznacza­jącego wolę niepodejmowania czynności resuscytacyjnych (DNR).

Każde podejście może być zbyt ograniczające. Nigdy nie nale­ży wykonywać nieprzynoszącej korzyści resuscytacji, która spowo­duje znaczące cierpienie, lub kiedy żądania rodziny stoją w sprzeczności z interesem pacjenta. Nie powinno się angażować pracowników szpitala w prowadzenie nieprzynoszącej korzyści opieki medycznej, jeśli istnieje realne zagrożenie dla zdrowia in­nych pacjentów. Co więcej, tak jak podczas każdej akcji reanima­cyjnej lekarze powinni kierować się własną oceną sytuacji klinicz­nej i rozwagą przy decydowaniu o długości i intensywności procedur resuscytacyjnych.

W medycynie podejmowanie decyzji prawdopodobnie stanie się jeszcze bardziej złożone, ponieważ na praktykę kliniczną w coraz większym stopniu będą wpływać algorytmy postępowa­nia, wyniki badań naukowych i analizy porównawcze skutecz­ności określonych metod leczenia. Działania towarzyszące mo­mentowi śmierci mają wymiar wysoce symboliczny i często członkowie rodziny pacjenta przywiązują do nich dużą wagę. Zgoda na daremną resuscytację nie oznacza, że lekarze mogą być zmuszani do wykonywania procedur sprzecznych z oceną me­dyczną, ale jest dla społeczeństwa sygnałem, że nasze szpitale traktują pacjentów i ich rodziny z szacunkiem i troszczą się o ich indywidualne potrzeby. Przesłaniem dla naszych kolegów lekarzy i pielęgniarek nie jest zatem to, że mogą być obligowani do przeprowadzenia u swoich pacjentów brutalnych i niepo­trzebnych procedur, ale raczej, że - w niewielkiej liczbie przypadków - wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z góry skazanej na niepowodzenie może być aktem szczerej tro­ski i współczucia. Daremna resuscytacja ma ograniczone, ale uzasadnione miejsce w praktyce medycznej.


Pobierz dokument
czy.wykonywanie.skazanej.z.gory.na.doc
Rozmiar 42 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Czy picie kawy wpływa na ryzyko zgonu, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Wpływ czasu zaciśnięcia pępowiny na rozwój wcześniaków, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Mniej zabitych i rannych na drogach, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Narkotyki na polskich drogach, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Noradrenalina czy dopamina w terapii wstrząsu, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
NEJM Wczesna i późna analiza rytmu na początku NZK nie dają różnych wyników, MEDYCYNA, RATOWNICTWO M
Narciarz na stoku, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Czy SOR-om grozi zawał, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Resuscytacja na konsole, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Postępowanie we wstrząsie - dopamina czy noradrenalina, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Sporty siłowe a nagłe zgony zawodników, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Hipoglikemia pogarsza rokowanie pacjentów w stanie krytycznym, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS,
Kardiolodzy apelują o standardy dla ratowników medycznych, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
(Nie)bezpieczne auto, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Kompresja klatki piersiowej skuteczniejsza niż standardowa RKO, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS,
Nagłe zatrzymanie krążenia u biegaczy, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
W województwie łódzkim żyje się najkrócej, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Postępowanie po ukąszeniu przez żmiję zygzakowatą, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO

więcej podobnych podstron