wniosek o podjecie postepowania, Dla dzieci, Dla nauczycieli, awans zawodowy nauczyciela, 1. Stażysta na kontraktowego

Pobierz dokument
wniosek.o.podjecie.postepowania.dla.dzieci.dla.doc
Rozmiar 22 KB

……………………………………………… ……………………………………….

(imię i nazwisko) (miejscowość, data)

……………………………………………….

(miejsce zatrudnienia - nazwa szkoły i adres)

Dyrektor ……………………………….

W N I O S E K

o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie

stopnia awansu nauczyciela kontraktowego

Na podstawie art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), w związku z otrzymaną w dniu ................................. pozytywną oceną dorobku zawodowego wnoszę o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego.

Do wniosku załączam dokumenty określone w § 9 ust.1 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli / Dz. U. Nr 260, poz. 2593. /

Jednocześnie na podstawie art. 9g ust. 5 ww. ustawy, proszę o powołanie do składu komisji kwalifikacyjnej rozpatrującej mój awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedstawiciela związku zawodowego

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..

(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku załączam, zgodnie z §9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z 2004 roku), następującą dokumentację:

1.Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych.

2.Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu.

3.Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.

4.Sprawozdanie z realizacji PRZ

4.Ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.


Pobierz dokument
wniosek.o.podjecie.postepowania.dla.dzieci.dla.doc
Rozmiar 22 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
plan rozwoju zawodowego nauczyciela stazysty na kontraktowego
wniosek o podjecie postepowania egzaminacyjnego na stopien nauczyciela mianowanego, kadry-i-awans
WNIOSEK o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktow
Powolanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela stazysty ubiegajacego sie o awans zawodowy (2)
Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
6 Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
nowe propozycjePLAN PRACY ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH DZIECI 3-4 LETNIE, awans zawodowy nauczyciela stażysty
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, Nauka, Dla Nauczy
wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
Krotki przewodnik dla nauczyciela stazysty ubiegajacego sie o nadanie stopnia nauczyciela kontraktow
wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
Sprawozdanie z realizacji Planu rozwoju zawodowego dla potrz, AWANS ZAWODOWY(1)
Ankieta dla Rodziców, AWANS ZAWODOWY(1)
Materiały dla nauczycieli wychowawców na grudniowe zajęcia godzin wychowawczych Tradycje, obyczaje i
wniosek o podjecie postepowania

więcej podobnych podstron