materialy kamienne, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2

Pobierz dokument
materialy.kamienne.studia.ii.rok.materialy.doc
Rozmiar 61 KB

MATERIAŁY BUDOWLANE - ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Temat:

Badania materiałów kamiennych

Nazwisko i imię:

Szymon Sikorski

Łukasz Malczewski

Michał Kiełczykowski

Artur Makowski

Rodzaj studiów:

Studia dzienne I stopnia

Grupa: 5

Zespół nr

Semestr: 2

Rok akademicki: 2002/03

Data ćwiczeń

19.03.2003

Prowadzący: dr inż.

Ryszard Więcławski

Ocena:

Ze względu na sposób powstania , skały dzielimy na:

Magmowe(endogeniczne) - powstałe przez zastygnięcie i krystalizację ciekłej magmy. Wyróżniamy tu skały:

    1. głębinowe (plutoniczne) - powstałe przez powolne zastygnięcie magmy w głębi skorupy ziemskiej. Tak tworzą się granity, sjenity, dioryty i gabro.

    2. wylewne (wulkaniczne) - utworzone przez szybkie ostudzenie i zakrzepnięcie magmy na powierzchnie ziemi. (porfir, andezyt, diabaz, bazalt, melafir)

Osadowe (egzogeniczne) - skały powstałe w skutek osadzania okruchów mineralnych lub organicznych, w wodzie lub na powierzchni ziemi lub przez wytrącanie z roztworów wodnych. Dzielimy je na:

  1. okruchowe - skały lite powstałe przez naturalne nagromadzenie się i wtórne spojenie się okruchów mineralnych i skalnych (piaskowiec, zlepieniec, piasek, żwir)

  2. pochodzenia organicznego - powstałe z nagromadzenia wapiennych lub krzemionkowych skorupek i szkieletów organizmów zwierzęcych lub roślinnych (wapień)

  3. pochodzenia chemicznego - przez wytrącenie substancji z roztworu wodnego(gips)

Przeobrażone (metamorficzne) - utworzone przez przekształcenie skał magmowych lub osadowych wewnątrz skorupy ziemskiej pod wpływem podwyższonego ciśnienia i temperatury. Następuje przy tym przemiana ich pierwotnej budowy (marmur, gnejs, kwarcyt).

Struktura skały - jest to zespół cech określających sposób wykształcenia, wielkość, formę oraz wzajemne powiązanie minerałów skałotwórczych. Rozróżnia się następujące struktury:

Tekstura skały - jest to sposób przestrzennego rozmieszczenia (ułożenia) minerałów oraz stopień wypełnienia przez te minerały przestrzeni w masie skalnej.

Ze względu na sposób ułożenia dzielimy teksturę na:

Ze względu na stopień wypełnienia:

Minerał- podstawowy składnik budujący skały, charakteryzujący się określonym składem chemicznym i specyficznymi cechami fizycznymi takimi jak:

OPIS WYBRANYCH SKAŁ

Granity - są to skały magmowe głębinowe. Składają się z kwarcu, skaleni (ortoklaz i plagioklaz), miki, hornblendy, piroksenu(augit). Zabarwienie granitu jest jasne do ciemnoszarego. Wykazuje podatność na obróbkę, małą porowatość, niedużą ścieralność łatwość polerowania. Wyróżniamy granit strzeliński, strzegomski, karkonoski

Sjenity - skała o strukturze bezładnej, zbitej, Skład zbliżony do granitu, ale sjenit jest uboższy w krzemionkę. Występowanie: okolice Przedborowej i Kośmina na Dolnym Śląsku

Gabro- Skała o strukturze gruboziarnistej Skład: plagioklaz, piroksen, oliwin hornblenda. Z powodu braku krzemionki zaliczamy gabro do skał zasadowych

Porfir - struktura porfirowa( w drobnoziarnistej skale tkwią większe kryształy skalenia jak „rodzynki w cieście”),tekstura zbita, barwa od czerwonej do brunatnej

Bazalt - skała wylewna o strukturze skrytokrystalicznej lub porfirowej, teksturze zbitej, bezładnej, barwie ciemnoszarej lub czarnej. Skład: plagioklaz, piroksen, oliwiny, tlenki magnezu i żelaza

Piaskowiec - barwa jasnoszara o odcieniu zielonkawym, struktura średnio- i drobnoziarnista, spoiwem łączącym ziarna piasku jest spoiwo krzemionkowo-wapienne lub ilaste. Największe złoża występują w rejonie Karpat, Gór Świętokrzyskich, w Sudetach oraz na Dolnym Śląsku

Wapień - struktura zróżnicowana: ziarnista, krystaliczna, okruchowa; tekstura zbita, porowata, bezładna lub uporządkowana. Wyróżniamy wapień lekki, eksploatowany w rejonach Pińczowa, głównym składnikiem jest węglan wapnia; barwa biała lub kremowa. Wapienie te w stanie świeżym dają się piłować i ciosać siekierą. Stosuje się je do budowy ścian budynków gospodarskich. Wapień zbity (tzw. marmur) charakteryzuje się łatwością polerowania, jest użyłowany

Dolomit - skała o strukturze najczęściej krystalicznej i teksturze zbitej, porowatej, bezładnej. Główny składnik: węglan magnezowo-wapniowy

Alabaster - skała osadowa pochodzenia chemicznego o strukturze krystalicznej i teksturze zbitej. Alabaster jest odmianą gipsu. Barwa biała z ciemnymi żyłkami

Marmur - skała o strukturze krystalicznej, i teksturze zbitej. Powstaje z przeobrażenia kalcytu lub dolomitu. Największe złoża w Sławniowicach koło Nysy, w rejonach masywu Śnieżnika, łatwo się poleruje

Gnejs - składem odpowiada granitom, struktura ziarnista krystaliczna, tekstura zbita bezładna. Barwa szara. Charakteryzuje się warstwową budową (warstwy na przemian ciemne i jasne)

GRANIT STRZELIŃSKI

Cechy fizyczne i mechaniczne granitu strzelińskiego podano w załączniku 1

WNIOSKI

Granit strzeliński jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, cechuje się dużą wytrzymałością na ściskanie, dobrą łupliwością i równym przełomem, doskonale daje się szlifować i polerować. Jest skałą bardzo ciężką oraz o bardzo małej nasiąkliwości. Wykazuje poza tym wysoką mrozoodporność i odporność na ścieranie. Stanowi on więc materiał użyteczny w wielu gałęziach budownictwa i drogownictwa. Granit strzeliński ten jest w małym stopniu wykorzystywanych do celów budowlanych, bowiem produkcja kamieniołomu w Strzelinie jest nastawiona wyłącznie na potrzeby budownictwa drogowego. W tych warunkach, oprócz kruszywa z granitu uzyskuje się drobne elementy, takie jak stopnie schodowe, płyty chodnikowe i krawężniki.

OPIS BADANIA NIEKTÓRYCH CECH MATERIAŁÓW KAMIENNYCH:

Kształt i wymiar próbek: sześciany o boku 50 ± 3 mm; walce o h = 2r=50±3 mm

Miarą mrozoodporności materiału kamiennego jest

Gdzie: mo - masa próbki nasyconej wodą przed badaniem, g,

mn - masa próbki po zakończeniu n cykli

Rz- wytrzymałość na ściskanie próbki nasyconej wodą po zakończeniu badania mrozoodporności, MPa,

Rn- - wytrzymałość na ściskanie próbki porównawczej niezamrażanej

Wynik ostateczny U i wz : średnia arytmetyczna 3 pomiarów


Pobierz dokument
materialy.kamienne.studia.ii.rok.materialy.doc
Rozmiar 61 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
3 równania, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
gips, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
mat bud - kruszywo metoda iteracji, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
domieszki by Bart, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
spoiwo wapienne i gipsowe, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
metoda zaczynu, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
SPOIWA WAPIENNE, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
PROJEKTOWANIE BETON W, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
Materiay budowlane - cechy techniczne kruszyw, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
keramzyt2, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
matbud- 3 rownania, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
projektowanie betonu metoda zaczynu, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
wapnoGips, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
Producenci, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
MATERIAŁY BUDOWLANE-cementy, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
Projektowanie betonu z lekkich kruszyw mineralnych, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
mat-cement, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2

więcej podobnych podstron