Rozwiazanie stosunku pracy z powodu czasowej niezdolnosci do pracy spowodowanej choroba, kadry-i-awans

Pobierz dokument
rozwiazanie.stosunku.pracy.z.powodu.czasowej.doc
Rozmiar 38 KB

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z POWODU CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANEJ CHOROBĄ

…………………………………….. ....................................., dn. ........................

(nazwa przedszkola) (miejscowość i data)

Pani/Pan

...............................................................

(imię i nazwisko)

...............................................................

(stanowisko nauczyciela)

...............................................................

(nazwa przedszkola)

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity DzU z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) rozwiązuję* z Panią/Panem stosunek pracy z dniem ..............................................**

Powodem rozwiązania stosunku pracy jest czasowa niezdolność do pracy spowodowana chorobą trwającą od dnia ..............................................***

Jednocześnie informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w .....................................................................................................

w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

.........................................................................

(podpis i pieczęć dyrektora przedszkola)

* W szczególnie uzasadnionych wypadkach - po stwierdzeniu przez lekarza leczącego poprawy stanu zdrowia nauczyciela i możliwości powrotu do pracy - okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony ponad rok, nie dłużej jednak niż do dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia.

** Rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy.

*** Do okresu czasowej niezdolności wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w przedszkolu, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia.

portalPRZEDSZKOLNY.pl


Pobierz dokument
rozwiazanie.stosunku.pracy.z.powodu.czasowej.doc
Rozmiar 38 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rozwiazanie stosunku pracy w razie czasowej niezdolnosci do pracy, kadry-i-awans
Orzecznictwo o czasowej niezdolności do pracy
Orzekanie o czasowej niezdolnosci do pracy
ZMIANA DO USTAWY ZASAD ROZWIĄZYWANIA STOSUNKÓW PRACY Z PRACOWNIKAMI Z PRZYCZYN ZAKŁADU PRACY
ORZEKANIE O CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy
Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy, Medycyna, Zdrowie Publiczne & Organizacja i ekonomika w
Zasady i tryb orzekania o czasowej niezdolności do pracy
w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy, Medycyna, Zdrowie Publiczne & Organizacja i ek
Orzecznictwo o czasowej niezdolności do pracy
Orzekanie o czasowej niezdolnosci do pracy
Orzekanie o czasowej niezdolnosci do pracy
Sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, Prawo Pracy
Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w razie negatywnej oceny pracy, kadry-i-awans
ROZWIAZYWANIE STOSUNKÓW PRACY Z PRZYCZYN ZAKŁADU, PRAWO PRACY
02# 2 Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem stosunku pracy
Rozwiązanie stosunku pracy z winą i bez winy pracownika

więcej podobnych podstron