Rozwój edukacji alternatywnej i ustawicznej 8, Pedagogika porównawcza, odpowiedzi na pytania

Pobierz dokument
rozwoj.edukacji.alternatywnej.i.ustawicznej.8.doc
Rozmiar 72 KB

 1. Rozwój edukacji alternatywnej i ustawicznej (long life education) w formie tradycyjnej i nowoczesnej (long distance education). Zmierzch tradycyjnych form kształcenia.

Reformy programowe w szkołach podstawowych i średnich (str.63-75)

 1. Jakie zmiany obserwuje się we współczesnym kształceniu ogólnym i z czego one wynikają ?

Człowiek współczesny winien odznaczać się m.in. : gruntownym wykształceniem , dużymi kompetencjami , inicjatywnością , rozumieniem rzeczywistości , w której żyje , zaangażowaniem zawodowym i społecznym , tolerancją , myśleniem innowacyjnym , otwartością na potrzeby innych i ukształtowanym systemem wyznawanych wartości . Współczesna szkoła ogólnokształcąca powinna dać uczniom solidne podstawy wiedzy ogólnej , która narasta lawinowo na skutek szybkiego postępu naukowego , przy czym nie chodzi tu o „wtłaczanie” do głów jak największej ilości informacji , lecz zdobycie umiejętności szybkiego docierania do nich i ich operatywnego przekształcania dla określonych potrzeb . Wartościową wiedzę posiada nie ten , kto zapamiętał sporo i wie niemało , lecz ten , kto wiele rozumie z tego, czego się nauczył i potrafi z owych przemyśleń oraz umiejętności zrobić właściwy użytek . I takie właśnie sprawności ma wykształcić w uczniach współczesne kształcenie ogólne .

 1. Jakie tendencje występują we współczesnych reformach programowych ?

Obecne reformy programowe charakteryzują :

 1. Z czego wynikają tendencje współczesnych reform programowych ?

Tendencje współczesnych reform programowych wynikają z przyjętych celów oraz koncepcji i organizacji kształcenia w danej szkole . Ponadto , w obecnych reformach programowych inaczej postrzega się rolę średniej szkoły ogólnokształcącej . Do niedawna miała ona niemal wyłącznie przygotowywać do podjęcia studiów wyższych . Obecnie uważa się , że powinna również przysposobić do pracy zawodowej . Świadczy to o zbliżeniu kształcenia ogólnego i zawodowego .

 1. Co rozumiesz pod pojęciem „podstawy programowe” ?

Ustawa polska o systemie oświaty z 1995r. określa podstawy programowe jako „obowiązkowe na danym etapie kształcenia zestawy treści nauczania oraz umiejętności” . Inaczej mówiąc - podstawa programowa to niezbędne kompendium wiedzy potrzebnej do dalszej nauki i przydatnej w dorosłym życiu . Obejmuje ona treści wspólne i obowiązkowe dla wszystkich uczniów .

 1. Dlaczego podstawy programowe zostały wprowadzone do nauczania szkolnego ?

W oparciu o podstawę programową (choć ona sama nie wystarcza) można konstruować konkretne programy nauczania . Zawarte w niej treści obligatoryjne mają tworzyć solidną bazę dla wykształcenia ogólnego , umożliwiają zachowanie ciągłości kształcenia w zakresie tych samych dyscyplin , zapewniają dostęp do różnych zawodów w przyszłości oraz ułatwiają zmianę szkoły . Podstawa programowa umożliwia też ustalanie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych .

 1. Jakie kryteria stosuje się najczęściej przy obudowie treściowej podstaw programowych ?

Dzięki różnorodnym formom obudowy podstawy programowej programy szkolne nie są sztywne i zunifikowane , zaś nauczyciele mają możliwość bardziej elastycznej i twórczej realizacji programu . Kryterium , stosowanym przy obudowie podstaw programowych , są zazwyczaj potrzeby środowiska , zainteresowania uczniów oraz nauczycieli . Treści te stwarzają podatny grunt do aktywizacji rodziców i samorządów lokalnych .

 1. Dlaczego integruje się wiedzę z pokrewnych przedmiotów , podając ją w blokach programowych?

Integrowanie wiedzy z pokrewnych przedmiotów ma uwolnić programy od niepożądanego wpływu przedstawicieli dyscyplin szczegółowych na dobór treści , wyeliminować zbędne wiadomości i zahamować ich dalszy dopływ jako niecelowy z punktu widzenia autentycznych potrzeb edukacyjnych . Wszelkie próby przezwyciężenia dezintegracji treści nauczania ułatwiają zbudowanie programu scalającego różne dziedziny wiedzy z „całościowym” wychowaniem człowieka .

Łączenie treści interdyscyplinarnych w bloki wymaga respektowania określonych zasad , m.in. korelacji , koncentracji i egzemplaryczności . Ich stosowanie oznacza , że przedmioty łączone w jeden blok powinny mieć wspólne elementy , skupiać się wokół jednej głównej dziedziny i opierać na ideach przewodnich .

Przykłady bloków programowych :

Dania - duży nacisk kładzie się na dyferencjację , czyli różnicowanie nauczania w celu dostosowania go do indywidualnych potrzeb ucznia ; w ramach jednej lub kilku klas formuje się grupy , np. według zdolności bądź zainteresowań i uczy je na podstawie specjalnie opracowanych bloków programowych .

Koncepcje szkoły przyszłości (str.235-241)

 1. Podaj obszary ocen współczesnej szkoły (krytyka) .

W jednej ze swych publikacji Cz. Kupisiewicz podaje w sposób syntetyczny krytykę współczesnej szkoły . Mówi o następujących obszarach ocen :

 1. Jakie są główne założenia szkoły przyszłości ?

Głównym celem nauczania i wychowania realizowanym przez szkoły przyszłości ma być dążenie do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju każdego ucznia pod względem umysłowym , społeczno - moralnym , estetycznym i technicznym . Zakłada się , że szkołę przyszłości charakteryzować będą następujące właściwości :

 1. Scharakteryzuj główne nurty szkół alternatywnych .

O edukacji alternatywnej mówi się wtedy , gdy stwarza ona możliwości wyboru między co najmniej dwiema drogami uczenia się człowieka . Szkolnictwo alternatywne powstało w latach 60-tych naszego wieku w Stanach Zjednoczonych . Placówki tego typu wyrosły na gruncie środowisk zainteresowanych niesieniem pomocy dzieciom zaniedbanym materialnie i społecznie . Początkowo ruch edukacji alternatywnej rozwijał się w szkolnictwie prywatnym , następnie także w publicznym .

Bezpośredni bodźcem , który przyczynił się do powstania i rozwoju szkół alternatywnych była krytyka dotychczasowej szkoły . Rzecznicy szkoły alternatywnej żądają jednak nie tyle likwidacji konwencjonalnej szkoły , ile jej permanentnej zmiany , polegającej na otwarciu jej na to , co nowe , twórcze , co pobudza uczniów do samodzielnej i twórczej aktywności , rozwija ich zainteresowania i zaspokaja potrzeby emocjonalne i intelektualne - słowem sprzyja wielostronnemu rozwojowi dzieci .

 1. Wolne szkoły typu Waldorf - Autorem koncepcji teoretycznej był Rudolf Steiner . Najlepszy rozwój tych szkół nastąpił w Niemczech . Szkoły waldorfskie opierają się na współpracy rodziców , nauczycieli i uczniów . Nie posiadają dyrektora , zarząd ma charakter kolegialny . Wszyscy nauczyciele są opłacani na tym samym poziomie . O treściach i metodach nauczania decydują potrzeby , zdolności i możliwości uczniów . Materiał dydaktyczny służy przede wszystkim wspieraniu rozwoju ucznia , objaśnianiu jego własnych przeżyć i uwrażliwianiu spostrzegania . Nie stosuje się żadnych form selekcji (brak ocen cyfrowych) . Szczególny nacisk kładzie się na działalność artystyczną . Ważną rolę odgrywa eurytmia - sztuka ruchu , wyrażającego życie wewnętrzne człowieka i jego stosunek do wszechświata . Istota układu treści polega na ciągłym nauczaniu jednego przedmiotu przez okres kilku tygodni , po czym następuje zmiana przedmiotu . Najważniejszą rolę w procesie przekazywania wiedzy stanowi nauczyciel , uczący wszystkich przedmiotów (nie korzysta się z podręczników) . Dzieci specjalnej troski uczą się razem ze sprawnymi rówieśnikami .

 2. Szkoły wg koncepcji Marii Montessori - Najbardziej popularne są we Francji , Holandii , Niemczech, Szwajcarii i Włoszech . Powstają na ogół z inicjatywy rodziców . Nauczanie odbywa się w trzech grupach wiekowych (4-5l. , 6-9l. , 10-12l.) . Każdą grupę prowadzi nauczyciel , którego zadaniem jest towarzyszenie uczniom w rozwoju i pomoc im . Nie ingeruje on w indywidualną pracę uczniów , koryguje jedynie błędnie realizowane zadania . Ponadto prowadzi obserwację , wnioski notuje w specjalnych dzienniczkach . W ten sposób unika się ocen punktowych i tradycyjnych form selekcji , co sprzyja rozwojowi motywacji u uczniów . Uczeń pracuje indywidualnie , we własnym tempie , przy czym dba się o to , aby uczeń zawsze kończył rozpoczęte zadania . Ważną rolę w kształceniu odgrywają pomoce dydaktyczne , pogrupowane w zależności od funkcji , jaką pełnią oraz bezpośredni kontakt z naturą .

 3. Szkoły Celestyna Freineta - Szkoła ta jest w istocie swej szkołą dla ludu , dla dzieci robotniczych . Ma za zadanie stworzenie dzieciom warunków rozwoju i możliwości ujawnienia ich potencjału twórczego . Dużą rolę w kształceniu przypisuje się środkom dydaktycznym (klasyczny przykład - drukarnia szkolna) . Ważna jest swobodna ekspresja twórcza . Klasy nie są audytoriami , ale stają się laboratoriami pracy fizycznej, intelektualnej i społecznej . Uczniowie opracowują swobodne teksty , wzbogacają je w toku pracy zespołowej , sporządzają gazetki szkolne , prowadzą korespondencję międzyszkolną . Duże znaczenie odgrywa tzw. spółdzielnia szkolna (wypróbowywanie technik pracy , stosowanie samodzielnej i kolektywnej pracy oraz jej planowania , ocena wyników) . Zamiast pojedynczych ocen uczniowie uzyskują sprawności oraz dyplomy . Każdy ma wpływ na dobór zajęć i szansę uzyskania sukcesu . Nauczyciele pełnią w większym stopniu rolę doświadczonych partnerów niż zwierzchników .

 1. Jakie zarzuty wysuwa się pod adresem szkół alternatywnych ?

Szkołom steinerowskim zarzuca się m.in. :

Koncepcji M. Montessori zarzuca się m.in. :

brak miejsca na swobodną twórczość , rozwój wyobraźni i spontaniczność

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań organizacyjnych i programowych (str.346-353)

 1. Co może kryć się pod pojęciem „najlepsza szkoła” ?

Najczęściej pod pojęciem „najlepsza” kryje się skuteczność edukacyjna . Ale może przecież być też najlepszą szkołą dla ucznia taka placówka , w której uczy się bez stresu i gdzie jest on traktowany godziwie jako podmiot . Może być najlepsza szkoła i dla nauczycieli - stawiająca im wysokie wymagania kompetencyjne i etyczne , ale zapewniająca także dobre warunki pracy .

 1. Podaj przykłady interesujących rozwiązań organizacyjnych i programowych w poszczególnych systemach edukacyjnych .

w większości amerykańskich szkół średnich obowiązuje fakultatywność programowa , tzn. szkoły oferują młodzieży przedmioty do wyboru , obligatoryjnych jest niewiele (np. historia Stanów Zjednoczonych) .


Pobierz dokument
rozwoj.edukacji.alternatywnej.i.ustawicznej.8.doc
Rozmiar 72 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zagadnienie 9, Pedagogika porównawcza, odpowiedzi na pytania
Przemiany w polityce oświatowej na świecie do 7, Pedagogika porównawcza, odpowiedzi na pytania
Metodologiczne trendy[1], Pedagogika porównawcza, odpowiedzi na pytania
Life Long Learning Programme do 8, Pedagogika porównawcza, odpowiedzi na pytania
Pedagogika porównawcza 23.01 (pytanie 4), Pedagogika porównawcza, odpowiedzi na pytania
distance education do 8, Pedagogika porównawcza, odpowiedzi na pytania
5 nie wiem czy o to chodzi w tym pytaniu, Pedagogika porównawcza, odpowiedzi na pytania
Zagadnienie 9, Pedagogika porównawcza, odpowiedzi na pytania
Edukacja we Włoszech, pedagogika porównawcza(1)
odpowiedzi na pytania do wykładów z wpr do pedagogiki
Reforma edukacji w Polsce, studia pedagogiczne, Porównawcza
Pedagogika porownawcza materialy na egzamin
System edukacyjny w Wielkiej Brytanii (Pedagogika porównawcza), Pedagogika, Studia stacjonarne I st
OBRONA- ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA, PEDAGOGIKA, egzamin dyplomowy ogólne
Edukacja alternatywna, Studia, pedagogika przedszkolna
Odpowiedzi na pytania kolokwium 2, Pedagogika Specjalna, pytania

więcej podobnych podstron