umowa kupna sprzedazy samochodu, Umowy i Protokoły

Pobierz dokument
umowa.kupna.sprzedazy.samochodu.umowy.i.doc
Rozmiar 30 KB

...................................................

(miejscowość i data)

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Sprzedający:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Seria i numer dowodu osobistego

Wydany przez

NIP

PESEL

Kupujący:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Seria i numer dowodu osobistego

Wydany przez.

NIP
PESEL

Pkt. 1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model

nr nadwozia rok produkcji

nr silnika nr rejestracyjny

uwagi

Pkt. 2

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

Pkt. 3

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę:

słownie

Pkt. 4

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w punkcie 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w punkcie 3 niniejszej umowy, której otrzymanie Sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór w/w pojazdu.

Pkt. 5

Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.

Pkt. 6

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY

0x01 graphic


Pobierz dokument
umowa.kupna.sprzedazy.samochodu.umowy.i.doc
Rozmiar 30 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Umowa kupna - sprzedaży samochodu, UMOWY
umowa kupna sprzedazy samochodu, Umowy
Umowa kupna-sprzedaży samochodu, Umowy Pisma Druki, Druki umowy - wzory
Umowa kupna - sprzedaży samochodu, UMOWY
Umowa kupna - sprzedaży samochodu (dwóch sprzedających - dwóch kupujących), Umowy o auta
Umowa kupna - sprzedaży samochodu (dwóch sprzedających - dwóch kupujących), Umowy o auta
umowa kupna-sprzedazy samochodu, pisma umowy druki wzory
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Umowy
Umowa kupna - sprzedaży samochodu (dwóch sprzedających - dwóch kupujących), Umowy o auta
Umowa kupna sprzedaży samochodu na 2 kupujących

więcej podobnych podstron