Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - informacje, BHP

Pobierz dokument
instrukcja.bezpieczenstwa.pozarowego.doc
Rozmiar 32 KB

W JAKICH OBIEKTACH WYMAGANIA JEST INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla wszystkich obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji :

z wyłączeniem obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

  1)   kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;

  1. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;

  2. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.

 

 KTO OPRACOWUJE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowują właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe. 

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ciąży na wyżej wymienionych osobach, a więc każda
z nich może taką instrukcję opracować
.

 

W praktyce, ponieważ wiąże się to z koniecznością posiadania fachowej wiedzy, opracowywanie instrukcji zlecane jest specjalistom. Bywają również sytuacje, gdy bardziej właściwe wydaje się zlecenie opracowania takiej instrukcji fachowcom, ponieważ prawidłowe opracowanie w znaczny sposób może wpływać na przyszłe bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie oraz skuteczność i szybkość ewakuacji oraz działań ratowniczych i gaśniczych (np. szkoły, szpitale, zakłady produkcyjne, stacje benzynowe). Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego mogą być opracowywane również na zlecenie właściciela, użytkownika lub zarządcę obiektu przez :

-          rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

-          specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

-          projektantów,

-          inne osoby (np. na podstawie umowy),

-          wyspecjalizowane firmy (BHP i PPOŻ.).

W przypadku wykonywania instrukcji przez inne osoby powinna być ona zaakceptowana przez właściciela, użytkownika lub zarządcę obiektu (przez złożenie podpisu) ponieważ na tych osobach ciąży obowiązek opracowania instrukcji i to one odpowiadają za jej treść.

Wykonanie instrukcji przez osobę nie będącą specjalistą

nie może być powodem jej odrzucenia lub uznania za nieprawidłową.

 

 CO POWINNA ZAWIERAĆ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 

1)       warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;

2)       sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;

3)       sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4)       sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5)       sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;

6)       sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

 

Zalecane jest podanie w instrukcji elementów istotnych ze względu na ochronę przeciwpożarową w szczególności :

a)       określenie konstrukcji budynku,

b)       przeznaczenia,

c)       kategorii zagrożenia ludzi lub obciążenia ogniowego

d)       wymiarów budynku (szerokości, długość, wysokości i ilości kondygnacji)

e)       rzuty poszczególnych kondygnacji,

f)        plan działki z zaznaczeniem dojazdów oraz przeszkód naturalnych i sztucznych,

g)       oznaczenie kierunków ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych,

h)       rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych,

i)         wyłączników instalacji technicznych,

j)         lokalizacji instalacji gazowych,

k)       przechowywania lub występowania materiałów niebezpiecznych wraz z podaniem ilości substancji i jej charakterystyk wraz ze sposobami postępowania)

  

INNE UWAGI DOTYCZĄCE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 1.       Dopuszcza się, aby instrukcja stanowiła w obiektach produkcyjnych i magazynowych część instrukcji technologiczno-
ruchowej.

2.        Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata,

a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków
ochrony przeciwpożarowej.

3.        Z instrukcją należy zapoznać wszystkich pracowników.


Pobierz dokument
instrukcja.bezpieczenstwa.pozarowego.doc
Rozmiar 32 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POZAROWEGO, PORADY BHP
Zal. nr 5 - Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego WUP[1], BHP
oświadczenie o zapoznaniu sie z instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, BHP dokumenty, O.S.P. - STRAŻA
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, BHP dokumenty, P.POŻ - W ZAKŁADZIE
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO-2str, Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Instrukcja P-Poż
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - budynek - wzór 3, Bezpieczeństwo pożarowe
3 Instrukcja alarmowania [ 19 ], BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROW
SPIS TREŚCI [ 7 ], BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
SZKIC LOK. Rej. Konc. Ewak. [ 35 ], BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻ
1.3.3. instal.tech [ 22 ], BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
SZKIC LOKALIZACYJNY [ 34 ], BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
SZKIC Rozm. Znak.EWAK. [ 33 ], BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWE
algorytm trrorystyczny szk. [ 14 ], BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻA
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - budynek - wzór 4, Bezpieczeństwo pożarowe
SZKIC EWAKUACYJNY A [ 39 ], BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
ARKUSZ AKTUALIZACYJNY [ 13 ], BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG
SZKIC EWAKUACYJNY [ 38 ], BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
ZATWIERDZAM [ 1 ], BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

więcej podobnych podstron