Tworzenie się wzorców ruchowych - referat, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE

Pobierz dokument
tworzenie.sie.wzorcow.ruchowych.referat.doc
Rozmiar 30 KB

Tworzenie się wzorców ruchowych

Zdobywanie, doskonalenie oraz utrwalanie nowych czynności ruchowych jest procesem ciągłym, w którym można zauważy pewną prawidłowość w pojawianiu się zmian będących wynikiem opanowywania czynności ruchowych. Proces ten można podzielić na trzy fazy przebiegu uczenia się i nauczania ruchu (wg. K.Meinel):

Koordynacji ogólnej - rozpoczynająca się od wyobrażenia ruchu do jego wstępnego opanowania w tzw. "zarysie", czyli opanowywany ruch charakteryzuje się brakiem płynności, harmonii oraz "kanciastym przebiegiem". W trakcie tego etapu zasadniczą metodą nauczania jest metoda syntetyczna umożliwiająca wyrobienie zmysłu kinestetycznego, a dzięki niemu szybsze opanowanie nauczanego ruchu.

Koordynacji precyzyjnej - polegającej na poprawieniu, doskonaleniu uczonego ruchu - aż do pełnego jego opanowania. Uczony ruch staje się płynny, skoordynowany - niewymagający dużych nakładów sił jak i obciążenia układu nerwowego w jego synchronizacji. Główną metodą używaną podczas uczenia ruchu w tej fazie to metoda mieszana (syntetyczno analityczna), gdzie część analityczna przewidziana jest głównie do poprawy błędów powstałych w fazie pierwszej.

Adaptacji i stabilizacji - podczas której nauczana czynność staje się nawykiem mogącym w precyzyjny sposób łączyć się z różnego typu przejawami zachowania motorycznego. Po osiągnięciu tej fazy ruch staje się ergonomiczny, płynny oraz posiada dużą odporność na zakłócenia zewnętrzne. Trenujący posiada pełną możliwość jego dostosowania do warunków zewnętrznych przy zachowaniu pełnej płynności

Doskonalenie posiadanych i nabywanie nowych umiejętności technicznych uwarunkowanie jest procesem kształtowania nawyku czuciowo-ruchowego, który stanowi podstawę aktu ruchowego stanowiącego daną technikę.

Nawyk czuciowo-ruchowy - jest automatycznym aktem ruchowym kształtowanym poprzez powtarzanie i opartym o mechanizmy neurofizjologiczne, w tym torowania i kształtowania się łuku odruchowego. Nawyk czuciowo-ruchowy pozwala na uzyskiwanie z góry przewidzianych działań i ich wyników z dużą precyzją, pewnością oraz minimalna stratą czasu i energii. Ma podłoże odruchowo- warunkowe, które kształtuje się zgodnie z prawami rządzącymi utrwalaniem związków czasowych między ośrodkami czuciowymi i ruchowymi, gdzie jedyną drogą powstawania, rozwijania i późniejszej automatyzacji danego ruchu jest proces systematycznego ćwiczenia ruchowego. Podstawą rozwoju nawyku czuciowo-ruchowego są odruchy wrodzone jak również zbór wszystkich nabytych odruchów warunkowych jak i nabytych. Nawyk ruchowy odzwierciedla pewien wzór ruchowy, który może się składać z elementarnych ruchów jak i całych aktów ruchowych, tworząc tym nowy związek czasowo -przestrzenny (nowy nawyk ruchowy). Z punktu widzenia neurofizjologicznego nawyk ruchowy jest wzorem, zawartych w układzie nerwowym centralnym, związków koordynacji między ośrodkiem czuciowym i ruchowym. W związku z umiejscowieniem nawyku czuciowo-ruchowego w centralnym układzie nerwowym obserwuje się silny wpływ na jego tworzenie czynników takich jak jasność obrazu (wyobrażenie ruchu będącego), koncentracji uwagi na danym zadaniu ruchowy, także posiadanym zasobie nabytych nawyków ruchowych. Dodatkowo proces nabywania kolejnego aktu ruchowego (nowego nawyku) jest powiązany ze stanem podniet zewnętrznych towarzyszących uczeniu się. Powiązanie to jest odwrotnie proporcjonalne, co sprawia, że im większe jest oddziaływanie zewnętrznych bodźców zakłócających, tym proces uczenia jest dłuższy i mniej trafny. Dodatkowo nawyki czuciowo-ruchowe ulegają czasowej degradacji, wygaśnięciu w sytuacji braku powtarzania.

Nawyk czuciowo-ruchowy w zależności na interakcję ze środowiskiem zewnętrznym dzieli się na:

Zamknięty, - w którym wykonywane zadanie ruchowe polega na wykonaniu jak najbardziej zbliżonym do wzorca technicznego. Proces kształtowania oparty jest głównie na wyuczeniu określonego wzorca ruchowego, na który czynniki zewnętrzne mają ograniczony wpływ.

Otwarty, - w którym określone zadanie ruchowe stanowiące wzorzec ulegają ciągłym modyfikacjom uzależnionym od warunków otoczenia. Proces kształtowania oparty jest głównie na wyuczeniu określonego wzorca ruchowego oraz umiejętności dokonywania modyfikacji tego wzorca w uzależnionych od warunków zewnętrznych.


Pobierz dokument
tworzenie.sie.wzorcow.ruchowych.referat.doc
Rozmiar 30 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
referat - Mechanizm planowania ruchu i mechanizm kontroli ruchów dowolnych, STUDIA - Kierunek Transp
Referat Móżdżek i jego znaczenie w koordynacji ruchowej- Fizjoterapia, STUDIA - Kierunek Transport,
Układ mnożący wartości skuteczne sygnałów elektrycznych - referat, STUDIA - Kierunek Transport, STOP
referat RODZAJE POŁĄCZEŃ W KONSTRUKCJACH MASZYN, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY D
Referat - Techniki czytania, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
referat Charakterystyka cyklu płciowego kobiety, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY D
referat- Sposoby obniżania toksyczności spalin silnika o zapłonie samoczynnym, STUDIA - Kierunek Tra
referat - Wspólna procedura tranzytowa, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
referat - słuchanie, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
Procedura Dopuszczenia Do Obrotu, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
mimika twarzy - opis, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
przenoszenie ręczne, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
Układy Bezpieczeństwa Biernego W Samochodach Osobowych, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATE
Podstawowe parametry kontenerów 20 i 40 stopowych, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY
wspólnotowy obszar celny, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
ocena ryzyka zawodowego kierowcy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
cites - konwencja wszyngtońska, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
tektura wykozystywana na kartony - opis, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
Charakterystyki stanu jałowego - wykresy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOW

więcej podobnych podstron