umowa kupna-sprzedazy samochodu, pisma umowy druki wzory

Pobierz dokument
umowa.kupna.sprzedazy.samochodu.pisma.umowy.doc
Rozmiar 26 KB

...................................................

(miejscowość i data)

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Sprzedający:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Seria i numer dowodu osobistego

Wydany przez

NIP

Kupujący:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Seria i numer dowodu osobistego

Wydany przez.

NIP

Pkt. 1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka / model

rok produkcji nr silnika

nr nadwozia (VIN) nr rejestracyjny

uwagi

Pkt. 2

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

Pkt. 3

Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.

Pkt. 4

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę:

słownie

Pkt. 5

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w punkcie 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w punkcie 4 niniejszej umowy, której otrzymanie Sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór wyżej wymienionego pojazdu.

Pkt. 6

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego / sprzedającego*

Pkt. 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.

Pkt. 8

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY

* niepotrzebne skreślić


Pobierz dokument
umowa.kupna.sprzedazy.samochodu.pisma.umowy.doc
Rozmiar 26 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Umowa kupna-sprzedazy samochodu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Umowa kupna-sprzedaży samochodu, Umowy Pisma Druki, Druki umowy - wzory
umowa kupna sprzedazy samochodu(1), groch z kapusta, wzory pisma administracyjne
Umowa kupna - sprzedaży samochodu (dwóch sprzedających - dwóch kupujących), Umowy o auta
Umowa kupna - sprzedaży samochodu, UMOWY
Umowa kupna - sprzedaży samochodu (dwóch sprzedających - dwóch kupujących), Umowy o auta
Umowa kupna-sprzedaży samochodu, Dokumenty, różne pisma, Własność
Wzory druków i umów, Umowa kupna-sprzedaży samochodu
umowa kupna sprzedazy samochodu, Umowy
umowa kupna sprzedazy samochodu, Umowy i Protokoły
Umowa-kupna-sprzedaży samochodu (Współwłaściciel), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Umowy
Umowa kupna sprzedaży samochodu, Wzory dokumentów

więcej podobnych podstron