Pojecie niedostosowania spolecznego, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Profilaktyka niedostosowania społecznego, Zagadnienia

Pobierz dokument
pojecie.niedostosowania.spolecznego.doc
Rozmiar 36 KB

1.

PSYCHOLOGIA NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE

WYKŁAD ; I

TEMAT: POJĘCIE NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO

Pojęcie nieprzystosowania społecznego

Definicje objawowe- (terminy behawioralne- poprzez zachowanie)

Definicje teoretyczne-( terminy teoretyczne- postawy, normy)

Definicje operacyjne- ( terminy odwołujące się do narzędzi pomiarowych - testów)

Definicje utylitarne - ( terminy odwołujące się do formy bezradności środowiska)

Zjawiskami wskazującymi na niedostosowanie społeczne są zachowania będące w sprzeczności z powszechnymi normami, wartościami.

Objawy niedostosowania społecznego - nieadekwatne i negatywne reakcje na wymagania i nakazy zawarte w rolach społecznych

- dziecka w rodzinie

- kolegi w grupie rówieśniczej

- ucznia w szkole

Wskaźnik niedostosowania społecznego- zachowania antagonistyczno- destruktywne

Stadia niedostosowania społecznego wg Czapowa

 1. Występowanie u jednostki poczucia odtrącenia ( relacje antagonistyczno- buntownicze)

 2. Utrwalenie wrogich relacji wobec osób socjalizująco- znaczących ( odrzucenie kontaktu, załatwianie potrzeb poza środowiskiem domowym, ucieczki z domu)

 3. Działalność antyspołeczna jako źródło przyjemności ( kolizje z prawem, kontakty z grupami przestępczymi)

Typologia niedostosowania społecznego wg Czpowa

ze względu na czynniki etiologiczne

- zwichnięta socjalizacja -( czynnikiem etiologicznym jest zła opieka, odrzucenie emocjonalne)

- demoralizacja -( dziecko dobrze zsocjalizowane pod wpływem nowej kultury zmienia system wartości- przewartościowuje normy. Te, które były mu wpojone są nieaktualne a nowych jeszcze nie przyjął w związku, z czym jest jakby poza normami np.; przeprowadzka do kraju o zupełnie innej kulturze)

- socjalizacja podkulturowa - ( normy subkultury, sekty, mniejszości)

2.

Typologia niedostosowania społecznego ( wg Sallivan / Grant)

ze względu na formy zachowania

- aspołeczny - ( instrumentalne traktowanie innych, kontakt potrzebny do zniszczenia lub wykorzystania, na sytuacje zagrożeniowe reakcje agresywne)

- konformista - ( ulega wpływowi dla osiągnięcia korzyści, kontrolowany przytakuje i zgadza się w czasie braku kontroli kieruje się zupełnie innymi normami, manipulant)

- neurotyk - ( ciągły strach przed oceną, ciągły lęk przed przeszkodą, relacje wrogie)

………………………………………………………………………………………………….

(wg) DSM - IV --- Antyspołeczne zaburzenia osobowości

utrzymujący się wzorzec zachowania objawiający się: agresją, nieodpowiedzialnością, beztroskim stwarzaniem zagrożenia dla siebie i innych, niezdolnością dotrzymywania zobowiązań finansowych.

Kryteria diagnostyczne aspołecznych zaburzeń osobowości

 1. dominujący we wszystkich sferach życia wzór lekceważenia oraz gwałcenia praw innych ludzi, który zaczyna ujawniać się od 15r.ż, spełniający co najmniej 3 z poniższych kryteriów

 1. niepodporządkowuje się społecznym normom prawnym

 2. nie jest godna zaufania ze względu na ciągłe kłamstwa i oszustwa

 3. jest impulsywna i niezdolna do planowania

 4. łatwo wpada w gniew i przejawia agresję

 5. lekkomyślnie zaniedbuje bezpieczeństwo własne i innych

 6. niezdolna do skruchy

 7. nieodpowiedzialna, nie potrafi utrzymać pracy

 1. osoba taka musi mieć nie mniej niż 18 lat

 2. przed 15 r.ż istnieją symptomy zaburzenia zachowania

 3. zachowania nie są związane ze schizofrenią lub fazą maniakalną.

Zwiastuny z dzieciństwa do zachowań aspołecznych

- notoryczne kłamstwo

- kradzież

- agresywna seksualność

- wandalizm

- wagarowanie

- impulsywność

Zachowania w dorosłym życiu

- zakłamanie

- powtarzające się akty agresji

- akty przestępcze

- niezdolność planowania

- ciągłe rozdrażnienie

- brak wyrzutów sumienia

3.

Czynniki warunkujące

- niedobór zdolności uczenia się społecznego

- niedostateczne pobudzenie emocji

- nieprawidłowości w funkcjonowaniu mózgu

Przyczyny antyspołecznych zaburzeń osobowości

- dziedziczność np.: zwiększone zapotrzebowanie na stymulacje

- wczesne uszkodzenie układu nerwowego

- nieprawidłowości lub uszkodzenia mózgu

- środowisko ( środowiskowe i biologiczne)

Osobowość antyspołeczną diagnozuje się po 18 r.ż, natomiast destrukcyjne zaburzenia zachowania diagnozuje się przed 18 r.ż

Trzy typy destrukcyjnych zaburzeń zachowania

1. zaburzenia zachowania

2. zaburzenia opozycyjno- buntownicze

3. zespół deficytu uwagi z nadruchliwością ( obecnie najczęściej diagnozowane)

ad 1. zaburzenia zachowania - charakteryzuje się trwałym zachowaniem polegającym na pogwałceniu praw innych osób i podstawowych norm społecznych, jednostki te często popadają w kolizję z prawem - grupy podwyższonego ryzyka

Istnieją dwa typy zaburzeń zachowania

- typ dziecięcy

- typ adolescencyjny

ad 2. zaburzenia opozycyjno- buntownicze -obejmują one brak posłuszeństwa lecz nie dochodzi do pogwałcenia praw innych ludzi, prezentuje typ zachowań wrogich, buntowniczych i negatywistycznych jednostki- stanowi grupę podwyższonego ryzyka, że w dorosłości wejdą w kolizję z prawem

ad 3. zespół deficytu uwagi z nadruchliwością - charakteryzuje się on nadpobudliwością i brakiem uwagi ADHD - dzieci te nie mają problemu z przetwarzaniem informacji ale z samokontrolą .

………………………………………………………………………………………………

DSM ( ujednolicenie ujęć diagnostycznych - badania robimy wg obowiązującego wzoru, aby wyniki nie były aż tak rozbieżne)

APA - Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne

ICD (F?) - klasyfikacja chorób i zaburzeń ( klasyfikacja WHO)

…………………………………………………………………………………………………

Leczenie zachowania i zaburzeń opozycyjno- buntowniczych

- trening umiejętności poznawczego rozwiązywania problemów - (dzieci o osobowości aspołecznej o typie opozycyjno-buntowniczym mają tendencje do następującej interpretacji przyczyn:, kiedy ktoś nie chce się z nim bawić to ono nie pomyśli w ten sposób, że ktoś może nie mieć ochota ale zawsze tak, że ktoś go nie lubi lub jest wobec niego złośliwy. Zadaniem terapeuty jest stosowanie różnych scenek rodzajowych, obserwacja tendencji i toku myślenia i przeorganizowanie tego myślenia)

4.

- trening zarządzania dla rodziców -( uczy rodziców jak kierować takim dzieckiem)

- terapia wielosystemowy

Leczenie zespołu deficytu uwagi

- terapia farmakologiczna

- terapia behawioralna


Pobierz dokument
pojecie.niedostosowania.spolecznego.doc
Rozmiar 36 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Psychologiczne przyczyny spolecznego niedostosowania, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok
Kwestionariusz wywiadu do diagnozy młodzieży nieprzystosowanej społecznie, Pedagogika, Studia stacjo
Profilaktyka wśród dorosłych, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Profilaktyka niedost
Autorski program przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, Pedagogika, Studia stacjonarne I sto
Profilaktyka patologii spolecznej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Profilaktyka ni
Miejsce profilaktyki w procesie leczenia i rehabilitacji, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia,
Zajęcia profilaktyczne. Molestowanie 7-10 lat, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Pro
Metodyka pracy profilaktyczno - resocjalizacyjnej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3,
Czym jest społeczeństwo (Socjologia edukacji), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 1, Soc
Zakres i formy pomocy społecznej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki
Rodzaje Domów Pomocy Społecznej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki
Ustawa o pomocy społecznej Z 12.03.2004, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje
Trening Lazarusa, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Trening twórczości z metodyką, Z
Pogotowie opiekuńcze 3, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki i pomocy,

więcej podobnych podstron