PRZYDATNE INFORMACJE BHP, BECHAPOWIEC

Pobierz dokument
przydatne.informacje.bhp.bechapowiec.doc
Rozmiar 58 KB

Przydatne informacje

OBOWIĄZKI  PRACODAWCY

Powiadomienie PIP oraz PIS o rozpoczęciu (zmianie) działalności

Art. 209. § 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

§ 2. (…) odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników. [Kodeks Pracy]

 

BADANIA PROFILAKTYCZNE

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników

Art. 12. 1. Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia (…) z podstawową jednostką służby medycyny pracy (…) (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz.
1317, z późn. zm.)

Badania wstępne pracowników

Art. 229 § 1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
1)
osoby przyjmowane do pracy,
2)
pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. [Kodeks Pracy]

Badania okresowe pracowników

Art. 229 § 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. [Kodeks Pracy]

Badania kontrolne pracowników

Art. 229 § 2 (…) W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Zakaz dopuszczenia do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego orzeczenia lekarskiego

Art. 229 § 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
[Kodeks Pracy]

 

SZKOLENIA

Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. [Kodeks Pracy]

§ 8. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:
   1)   szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej "instruktażem ogólnym";
   2)   szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej "instruktażem stanowiskowym".

§ 10. 1. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy (…).
2. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności (…)  mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te (…) są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenia okresowe dla pracowników

§ 15. 1. (…) na stanowiskach robotniczych (…) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach (…)  na których (…) są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.
2. (…)administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat (…)
    (…) pozostałych (...) nie rzadziej niż raz na 5 lat

§ 4. 1.  Szkolenie może być (…) prowadzone (…) na (…) zlecenie [pracodawców], przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej (…)

Pierwsze szkolenie okresowe

§ 15.  4. (…) osoby  będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści (…) w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy (…)
(…)
pozostałe osoby (…) do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy (…)

Szkolenie pracowników w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej

Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
2)
wyznaczyć pracowników do (…) udzielania pierwszej pomocy
[Kodeks Pracy]

Służba BHP

Art. 23711 § 1. (…) pracodawca zatrudniający do 100 pracowników-w przypadku braku kompetentnych pracowników [technik BHP,  osoba posiadająca wyższe wykształcenie w zakresie BHP albo studia podyplomowe w tym zakresie]-może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. [Kodeks Pracy]

 

REGULAMINY

Regulamin pracy

Art. 104. § 2.  Regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników. [Kodeks Pracy]

Regulamin wynagradzania

Art. 772. § 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy (…), ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. [Kodeks Pracy]

Opracowanie i udostępnianie pracownikom treści przepisów dot. równego traktowania w zatrudnieniu i zapobiegania dyskryminacji

Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:(…) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. [Kodeks Pracy]

Art. 941. Pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji (…) [Kodeks Pracy]

Mobbing

Art. 943. § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania. [Kodeks Pracy]

Molestowanie

Art. 183a § 5. Niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie). [Kodeks Pracy]

Molestowanie seksualne

§ 6. (…) każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika (molestowanie seksualne). [Kodeks Pracy]

 

INDYWIDUALNA DOKUMENTACJA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA, W TYM EWIDENCJA CZASU PRACY

§ 6. 1. Pracodawca zakłada i prowadzi oddzielne dla każdego pracownika akta osobowe. [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. z 1996, nr 62, poz 286)]

Ewidencja czasu pracy

Art. 149. § 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. [Kodeks Pracy]

Ewidencja czasu pracy kierowców

Art. 24. Pracodawca jest obowiązany (…) poinformować kierowców o obowiązujących ich przepisach z zakresu czasu pracy (…)

Art. 25 1. Ewidencję czasu pracy (…), pracodawca prowadzi dla kierowców, niezależnie od stosowanego systemu czasu pracy i sposobu wynagradzania
[Ustawa o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 879)]

Ocena ryzyka zawodowego i informowanie pracowników o jej wyniku

Art. 226. Pracodawca:
1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
[Kodeks Pracy]

Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy

Art. 227. § 1. Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności (…) przeprowadzać (…) badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom. [Kodeks Pracy]

 

INSTRUKCJE

stanowiskowe BHP, obsługi bhp maszyn i urządzeń, technologiczne, udzielania pierwszej pomocy

Art. 2374 § 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. [Kodeks Pracy]

§ 41. 1. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
1)   stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
2)   obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
3)   postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
4)   udzielania pierwszej pomocy.
[Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650)]

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych

Art. 4. 1. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu (…) obowiązany jest w szczególności:
4a)  zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
5)   ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
[Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002, nr 147, poz. 1229)]

§ 6.1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów (…) opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego (…) [kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1.000 m3]
3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata (…)
[Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r, nr 80, poz 562)]

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także środków higieny osobistej

Art. 2376. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej (…) oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Art. 2377. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze (…):
[Kodeks Pracy]

§ 8. Pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika (…) kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.
[Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. (Dz. U. 1996,  nr 62, poz.286)]

Dokumentacja powypadkowa

§ 8. 1. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (protokół powypadkowy) (…).
[Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 744)]

Art. 234 § 31. (…)  przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.
[Kodeks Pracy]

§ 16. 1.    Pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.
[Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 215 poz. 1582)]

Wykaz prac szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych dla kobiet

Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. [Kodeks Pracy]

Wykaz- [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. (Dz. U. z dnia 27 września 1996 r.)]

 


Pobierz dokument
przydatne.informacje.bhp.bechapowiec.doc
Rozmiar 58 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
INNE ZADANIA SŁUŻBY BHP, BECHAPOWIEC
DOKUMENTOWANIE KONTROLI SŁUŻBY BHP, BECHAPOWIEC
WYKONYWANIE ZADAŃ SŁUZBY BHP-1, BECHAPOWIEC
ROLA SŁUŻBY BHP, BECHAPOWIEC
ABC - PODWYŻSZONE KWALIFIKACJE DLA SŁUŻB BHP, BECHAPOWIEC
NIEPRAWIDŁOWE ZATRUDNIANIE INSPEKTORA BHP, BECHAPOWIEC
ZATRUDNIANIE SPECJALISTY BHP, BECHAPOWIEC
Linki do różnego rodzaju źródeł informacji, bhp, BHP ogólne
ZADANIA I OBOWIĄZKI SŁUŻBY BHP, BECHAPOWIEC
ROLA SŁUZBY BHP, BECHAPOWIEC
DODATKOWE WYNAGRODZENIE SŁUŻBY BHP, BECHAPOWIEC
W wyniku stałego postępu techniki informatycznej, BHP
Przydatne informacje do testu
ABC - 55 LAT SŁUZBY BHP, BECHAPOWIEC
SŁUŻBA BHP(1), BECHAPOWIEC
Podstawy informatyki, BHP, STRAŻAK
SZKOLENIE PRACODAWCÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BHP, BECHAPOWIEC
SŁUŻBA BHP, BECHAPOWIEC

więcej podobnych podstron