sprawko analiza wody, Inżynieria środowiska ZUT, Technologia oczyszczania wody i ścieków

Pobierz dokument
sprawko.analiza.wody.inzynieria.srodowiska.doc
Rozmiar 83 KB

Wydział Budownictwa i Architektury

Katedra Inżynierii Sanitarnej

Zespół Inżynierii Sanitarnej i Systemów Ochrony Środowiska

Kierunek

studiów:

Inżynieria Środowiska

Rok

akademicki:

II

Rok studiów

semestr

2009/2010

Podgrupa laboratoryjna

5

Nazwa

przedmiotu:

Technologia wody i ścieków.

Tytuł

ćwiczenia:

Analiza jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Data

wykonania:

18.05.2010

Godzina rozpoczęcia zajęć

8:15

Obowiązujący termin oddania sprawozdania (data wykonania +
10 dni kalendarzowych)

28.05.2010

Skład zespołu z podpisami osób wykonujących ćwiczenie:

Sprawozdanie opracowane przez:

Podpis

Członkowie zespołu:

Oświadczam, że znana jest mi treść sprawozdania

lista sprawdzająca

Nr.

TAK/NIE*

Sprawozdanie zostało wydrukowane z ponumerowanymi stronami.

tak

Po wydrukowaniu sprawozdanie zostało przeczytane.

tak

Do sprawozdania dołączono jego poprzednią wersję z zaznaczonymi, przez prowadzącego, błędami.

nie

Wszystkie zawarte w sprawozdaniu informacje dotyczą tego ćwiczenia, które wymienianie jest na stronie tytułowej.

tak

Zamieszczono wykaz źródeł i materiałów, które stanowiły źródło treści zamieszczonych w sprawozdaniu

tak

Fragmenty cytowane - w tym z innych sprawozdań - zostały zaznaczone z podaniem źródła i autora oryginalnej treści

tak

W powielanych fragmentach sprawozdania poprawione zostały, zaznaczane wcześniej przez prowadzącego, błędy.

nie

Strona tytułowa zawiera komplet informacji.

tak

Na stronie tytułowej znajduje się lista i podpisy osób wykonujących to ćwiczenie

tak

Znana jest mi treść instrukcji dotyczącej tego ćwiczenia i określony w niej zakres opracowania wyników i wniosków.

tak

Sprawozdanie zawiera krótki wstęp z podstawowymi informacjami dotyczącymi badanego procesu i syntetyczny opis wykonania ćwiczenia.

tak

W sprawozdaniu podano wyniki własnych pomiarów i sprawdzono ich zgodność z notatkami z zajęć.

tak

W sprawozdaniu umieszczono wszystkie dane i wielkości pomierzone.

tak

Zakres wykonanych przeliczeń jest zgodny z instrukcją

tak

Sprawozdanie zawiera, czytelnie zebrane, wyniki wszystkich wymaganych przeliczeń (zgodnie z instrukcją)

tak

Sprawozdanie zawiera wszystkie wymagane wykresy (zgodnie z instrukcją)

tak

Zakres wniosków jest zgodny z wymaganiami podanymi w instrukcji

tak

*wpisać odpowiednio TAK lub NIE

Jeśli, w którejś z rubryk wpisano „NIE” niżej należy podać wyjaśnienie:

Nr

Wyjaśnienie

3

Sprawozdanie zostało oddane po raz pierwszy.

7

j.w.

Podpis(y) przygotowujących sprawozdanie.......................................................................

  1. Analiza jakości wody przeznaczonej do spożycia.

1. Wstęp teotetyczny

1.1.Cel ćwiczenia.

Celem jest:

- zapoznanie się z zasadami wykonywania oznaczeń wody poprzez zastosowanie standardowych uniwersalnych fotometrów

- oznaczenie wartości kilku wybranych parametrów określających jakość wody kranowej

- określenie jakości wody kranowej poddanej filtracji na często stosowanych w gospodarstwach domowych filtrach

- ocena jakości wody kranowej przed i po filtracji

- porównanie z wymaganiami określonymi dla wody przeznaczonej do spożycia

1.2.Wykonanie ćwiczenia.

Wykonanie ćwiczenia polega na zmierzeniu wybranych parametrów określających jakość wody do spożycia. Dokonuje się pomiaru dla wody kranowej oraz kranowej poddanej filtracji na często stosowanych filtrach domowych. Równolegle wykonuje się oznaczenia odczynu i przewodnictwa (używając pH-metru i konduktometru) analizowanych wód. Oznaczenia należy wykonać zgodnie z dołączonymi do zestawów odczynników instrukcjami obsługi fotometrów, pH-metru i konduktometru. Do każdego oznaczenia należało dobrać odpowiednia kuwetę (na podstawie wartości normatywnych stężeń dla danego badanego parametru). Następnie należy ustawić odpowiedni program na fotometrze. Dobrze dobraną kuwetę należy przepłukać wodą z odpowiednimi odczynnikami, następnie tą samą wodą należy wypełnić kuwetę i wsadzić ją do fotometru w celu dokonania odczytu.

1.3.Ogólne zasady wykonania oznaczeń.

Odczynników należy dodawać, ponieważ większość domieszek i zanieczyszczeń nie wykazuje zdolności do selektywnej absorpcji promieniowania widzialnego- nie są barwne.

W związku z tym mierzenie spektrofotometrem nie miałoby sensu. W stosunku do większości z nich określono metodyki pozwalające (przez dodanie odpowiednich odczynników) przeprowadzić je z związki barwne.

Oznaczenie polegają na określeniu absorbancji E badanej próbki ( po dodaniu odpowiednich odczynników ) przy danej długości fali świetlnej i określonej długości drogi optycznej ( kuwetce)

Na podstawie znanej krzywej wzorcowej:

C=a*E+b

można obliczyć stężenie oznaczanej domieszki lub zanieczyszczenia.

Przy stosowaniu cały czas tych samych metodyk, odczynników i tego samego fotometru krzywe wzorcowe nie zmieniają się i mogą być przygotowane wcześniej lub podane przez producenta aparatu i odczynników.

Fotometr, z którego korzystaliśmy na zajęciach, wyposażony był w pamięć, w której zapisane są wszystkie metodyki i krzywe wzorcowe potrzebne do poprawnego wykonania ćwiczenia.Dzięki temu wykonanie pomiaru znacznie się uprosciło. Ujemnie wpływa to jednak na dokładność.

Wykonanie analizy sprowadza się do:

- wybrania zestawu odczynników i doboru kuwetki pomiarowej,

- wyzerowanie urządzenia,

- pomiarze ślepej próby(według instrukcji),

-wykonanie oznaczenia(według instrukcji),

-bezpośrednim odczycie stężenia na wyświetlaczu fotometru

Doboru kuwety określaliśmy na podstawie norm dołączonych do ćwiczenia, a nie za pomocą wykonywania obliczeń przypuszczalnych stężeń.

2.1. Wyniki. Przeliczanie stężeń.

2.1. Pod kątem zawartości fosforu

142 mg P2O5 odpowiada 190 mg PO4

142 mg P2O5 - 190 mg PO4

Dla wody zarówno przefiltrowanej jak i kranowej X mg P2O5 <0,6 mg PO4

Przyjmując, że wartość wynosi 0,6: 190X=85,2/190 X=0,448

Czyli 0,6 mg PO4 to 0,448 mg P205

2.2. Pod kątem twardości

100 mg CaCO3 odpowiada 40 mg Ca

100 mg CaCO3 - 40 mg Ca

Dla wody kranowej: X mg CaCO - 67 Ca

40X - 6700/40 X= 167,5 CaCO3

Dla wody przefiltrowanej: Z mg CaCO3 - 26 Ca

40Z - 2600/40 Z= 65 CaCO3

3. Wnioski

W wyniku przeprowadzenia analizy jakości wody kranowej i kranowej poddanej filtracji na często stosowanych w gospodarstwach domowych filtrach możemy zauważyć, że odczyn wody przefiltrowanej jest niższy niż dopuszczalny w rozporządzeniu ministra zdrowia z 29.03.2007r. (wynosi 6,203, a normatywny to 6,5- 9,5), poza tym wszystkie otrzymane wartości są wartościami dopuszczalnymi (zarówno dla wody kranowej jak i przefiltrowanej) co daje pozytywne obraz wody z której korzystamy na co dzień.

Bibliografia:

www.mazur.zut.edu

1


Pobierz dokument
sprawko.analiza.wody.inzynieria.srodowiska.doc
Rozmiar 83 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania z wejsciówek, Inżynieria środowiska ZUT, Technologia oczyszczania wody i ścieków
Sprawozdanie piotrek, Inżynieria środowiska ZUT, Technologia oczyszczania wody i ścieków
toś zerowka 2012 (58 pytań), Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ścieków, wyk
Ścieki, Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ścieków, wykłady, egzamin
toś zerowka 2012 (58 pytań z odp), Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ściekó
TOSegzamin, Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ścieków, wykłady, egzamin
Sprawko2, Inżynieria środowiska, inż, Semestr V, Oczyszczanie wody, laboratorium
Sprawko3, Inżynieria środowiska, inż, Semestr V, Oczyszczanie wody, laboratorium
Sprawko5, Inżynieria środowiska, inż, Semestr V, Oczyszczanie wody, laboratorium
Sprawko1, Inżynieria środowiska, inż, Semestr V, Oczyszczanie wody, laboratorium
Sprawko2, Inżynieria środowiska, inż, Semestr V, Oczyszczanie wody, laboratorium
ściąga pyt 1, Inżynieria środowiska, inż, Semestr V, Oczyszczanie wody
UTWobl, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Środowiska, II rok, Oczyszczanie wody I, Projekt
sciaga z pytan , Inżynieria środowiska, inż, Semestr V, Oczyszczanie wody
oczyszczanie wody pytania egz, Inżynieria środowiska, inż, Semestr V, Oczyszczanie wody
Ściąga TWiŚ, Inżynieria środowiska, inż, Semestr V, Oczyszczanie wody
ściąga pyt4, Inżynieria środowiska, inż, Semestr V, Oczyszczanie wody
Oczyszczanie wody-1, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Środowiska, II rok, Oczyszczanie wody I, Wy

więcej podobnych podstron