bankowosc-pytania testowe, BANKOWOŚĆ

Pobierz dokument
bankowosc.pytania.testowe.bankowosc.doc
Rozmiar 67 KB

BANKOWOŚĆ


1.Prezes NBP powoływany jest;

a/ 6 lat,

b/5 lat,

c/ 4 lata,

2. Czynnością bankową jest;

a/ operacja wekslowa(operacje bankowe),

b/ udzielenie poręczeń,

c/ udzielenie rezerwy obowiązkowej dla banków,

3. Zarząd NBP;

a/ realizuje uchwały Pady Polityki Pieniężnej,

b/ dokonuje okresowej oceny obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego,

c/ ustala wysokość stóp procentowych NBP,

4. Kwota rezerwy obowiązuje;

a/ podlega oprocentowaniu,

b/ nie podlega oprocentowaniu,

c/ podlega oprocentowaniu jeśli tak ustali NBP,

5. Czynnością bankową jest;

a/ prowadzenie rachunku bankowego,

b/ udzielanie rachunków refinansowanych,

c/ udzielanie kredytów obrotowych,

6. Prezes NBP ogłasza;

a/ uchwały rady Polityki Pieniężnej i Zarządu NBP dotyczące funkcjonowania banków,

b/ stopy rezerw obowiązkowych banków, stopę procentową kredytu refinansowego,

7. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych NBP upoważnia się;

a/ Prezesa NBP,

b/ dwie osoby działające łącznie pośród członków Zarządu NBP oraz pełnomocników powołanych przez zarząd,

c/ dwie osoby działające łącznie pośród członków Rady Polityki Pieniężnej,

8. Tajemnicą bankową są objęte informacje dotyczące ;

a/ wysokość środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym,

b/ wysokość udzielanego kredytu,

c/ wysokość udzielonej gwarancji,

9. Funkcje nadzoru w banku w formie S.A. pełni;

a/ Prezes,

b/ Rada Nadzorcza,

c/Rada Pracownicza,

10. Zdolność kredytowa to;

a/ zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami,

b/ zdolność banku do udzielania kredytu ,

c/ zdolność NBP do udzielania kredytów,

11. Otwarcie rachunku bankowego następuje przez;

a/ zawarcie z bankiem umowy ustnej ,

b/ zawarcie z bankiem umowy pisemnej,

c/ domniemanie zawarcia umowy,

12. Prawne formy zabezpieczenia spłaty kredytu o charakterze osobistym to;

a/ poręczenie,

b/ weksel in blanco,

c/ zestaw rejestrowy,

13. Utworzenie banku może nastąpić jeżeli;

a/ zapewniono wyposażenie banku w fundusze własne,

b/ zapewniono wyposażenie banku w fundusze obce,

c/ zapewniono pomieszczenia spełniające wymogi ustawowe,

14. Kredytobiorcy zobowiązuje się do;

a/ wykorzystania kredytu na warunkach określonych w umowie,

b/ zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu bez odsetek,

c/ zwrotu kredytu wraz z odsetkami i zapłaty prowizji,

15. Organem wykonawczym Komisji Nadzoru Bankowego jest;

a/ Prezes NBP,

b/ Centralny Inspektor Nadzoru Bankowego,

c/ Rada Polityki Pieniężnej,

16. Bank prowadzi rachunki bankowe dla;

a/ osób fizycznych,

b/ NBP,

c/ osób prawnych,

17. Do zadań Komisji Nadzoru Bankowego należy;

a/ nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania ustaw, statusu oraz obowiązujących je norm finansowych,

b/ nadzorowanie banków działających za granicą,

c/ nadzorowanie NBP w zakresie wywiązywania się ze zobowiązań w względem Skarbu Państwa,

18. Który z wymienionych niżej dłużników odpowiada solidarnie z kredytobiorcą za spłatę wierzytelności banku;

a/ poręczyciel,

b/ zastawca,

c/ właściciel nieruchomości obciążony hipoteką,

19. Kapitał założyciela banku wnoszony jest;

a/ tylko w formie pisemnej,

b/ tylko w formie niepieniężnej,

c/ do 15% kapitału założycielskiego może być wnoszona w formie niepieniężnej,

20. Bank ma prawo;

a/ wystawić bankowe tytuły egzekucyjne,

b/ nadawać bankowym tytułom egzekucyjnym klauzulę wykonalności,

c/ wydawać regulaminy bankowe,

21. Rachunki oszczędnościowe są prowadzone dla;

a/ osób prawnych,

b/ osób fizycznych,

c/ tzw. ułomnych osób prawnych,

22. Do zadań NBP należy;

a/ regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie,

b/ obsługa rachunków bankowych osób pranych,

c/ kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego,

23. NBP;

a/ na osobowość prawną,

b/ podlega wpisowi do rejestru handlowego,

c/ podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców państwowych,

24. Organami NBP są;

a/ Prezes NBP,

b/ Rada Nadzorcza,

c/ Zarząd NBP,

25. Zadania - Prezes NBP;

a/ przewodniczy Zarządowi i NBP,

b/ sprawuje kierownictwo w dziedzinie stosunków z organizacjami międzynarodowymi,

c/ reprezentuje NBP na zewnątrz,

26. Celem NBP jest;

a/ wspieranie polityki zagranicznej rządu,

b/ utrzymanie stabilnego poziomu cen,

c/ wspieranie polityki gospodarczej rządu,

27. Banki mogą być tworzone jako;

a/ banki państwowe,

b/ spółki komandytowe,

c/ spółki akcyjne (jako banki w formie spółki akcyjnej),

28. Rada Polityki Pieniężnej ;

a/ reprezentuje NBP na zewnątrz,

b/ ustala wysokość stopy kredytu refinansowego,

c/ ustala stopy kredytu lombardowego,

29. Bank ma obowiązek udzielania informacji objętych tajemnicą bankową na żądanie;

a/ ZUS,

b/ Sądu w związku ze sprawą o alimenty, w której pozwany jest stroną umowy,

c/ NBP w zakresie prowadzonej kontroli dewizowej,

30. Zarząd NBP;

a/ kieruje Rada Polityki Pieniężnej,

b/ kieruje działalnością NBP,

c/ realizuje uchwały Rady Polityki Pieniężnej,

31. Czy można ogłosić upadłość NBP;

a/ tak,

b/ nie,

c/ tylko na wniosek Prezesa NBP,

32.Organami NBP są;

a/ Prezes NBP,

b/ Rada Polityki Pieniężnej,

c/ Rada Pracownicza,

33. Czynnością bankowa jest;

a/ operacja wekslowa,

b/ udzielanie poręczeń,

c/ udzielenie kredytu redyskontowego,

34. Bank w formie S.A. może być utworzony;

a/ po uzyskaniu opinii Komisji Nadzoru Bankowego,

b/ po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego,

c/ po uzyskaniu zezwolenia Prezesa NBP,

35. Banki mogą udzielać gwarancji bankowych;

a/ na zlecenie klienta,

b/ wg. uznania,

c/ na podstawie nakazu NBP,

36. Umowa kredytu określa;

a/ kwotę kredytu,

b/ walutę kredytu,

c/ strony umowy,

37. Prawne formy zabezpieczenia kredytu o charakterze rzeczowym;

a/ zastaw,

b/ weksel In blanco,

c/ przewłaszczenie na zabezpieczenie,

38. Banki mogą prowadzić następujące rachunki bankowe;

a/ bieżące,

b/ lokat terminowych,

c/ oszczędnościowe,

39. Kapitał założycielski nie może być niższy od równowartości;

a/ 5 000 000 euro,

b/ 50 000 000 euro,

c/ 500 000 euro,

40. Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji przeciwko;

a/ kredytobiorcy,

b/ poręczycielowi wg. prawa cywilnego,

c/ pożyczkobiorcy,

41. Bank ma prawo;

a/ nadawać bankowym tytułom egzekucyjnym klauzulę wykonalności,

b/ pobrać prowizje wykonywane czynności bankowe,

c/ zawrzeć z kredytobiorcą umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie,

42. Które z wymienionych podmiotów posiada wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych;

a/ PKO S.A.

b/ NBP,

c/ wszystkie banki komercyjne i NBP,

43. Organami NBP jest;

a/ Rada polityki Pieniężnej,

b/ Komisja Nadzoru Bankowego,

c/ Zarząd NBP,

44. Ta sama osoba może być Prezesem NBP przez;

a/ 1 kadencje,

b/ 2 kadencje,

c/ 3 kadencje,

45. Rada Polityki Pieniężnej;

a/ ustala wysokość stóp procentowych NBP,

b/ reprezentuje NBP na zewnątrz,

c/ ustala stopy rezerwy obowiązkowej banków,

46. W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą;

a/ 9 członków powołanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat,

b/ 12 członków powołanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat,

c/ 9 członków powołanych przez Prezesa NBP,

47. Nadzór nad działalnością banków sprawuje;

a/ Prezes NBP,

b/ Komisja Nadzoru Bankowego,

c/ Rada Polityki Pieniężnej,

48. W skład Komisji Nadzoru Bankowego wchodzą;

a/ Minister Finansów,

b/ Prezes NBP,

c/ Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego (organ wykonawczy),

49. Znakami Pieniężnymi są;

a/ banknoty opiewane na złote,

b/ monety opiewające na złote,

c/ znaki skarbowe,

50. Prezes NBP ;

a/ wydaje dzienniki urzędowe NBP,

b/ Monitor Polski,

c/ Monitor Sądowy i Gospodarczy,

51. NBP prowadzi rachunki;

a/ Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

b/ Przedsiębiorców,

c/ Osób fizycznych,

52. Rachunek oszczędnościowy może być prowadzony;

a/ tylko dla 1 osoby,

b/ dla jednej osoby,

c/ dla kilku osób rachunek wspólny,

53. Kredyt jest udzielany na;

a/ czas oznaczony,

b/ na 2 lata,

c/ czas nieoznaczony,

54. Umowa kredytu powinna być zawarta;

a/ na piśmie,

b/ ustnie,

c/ w formie aktu notarialnego,

55. Hipoteka może obciążyć;

a/ rzecz ruchomą,

b/ nieruchomość,

c/ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

56. Prezes NBP powoływany jest przez;

a/ Sejm,

b/ Senat,

c/ Prezydent RP,

57. NBP prowadzi rachunki;

a/ budżet państwa,

b/ osób fizycznych,

c/ banków,

58. Bank jest;

a/ osobą fizyczną,

b/ osobą prawną,

c/ ułomną osobą prawną,

59. Czynnością bankową jest;

a/ udzielenie gwarancji bankowych,

b/ przeprowadzenie bankowych rozliczeń bankowych,

c/ udzielanie pożyczek pieniężnych,

60. Banki mogą być tworzone jako;

a/ spółki z o.o.

b/ spółki cywilne,

c/ banki spółdzielcze,

61. Założycielami banku spółdzielczego mogą być;

a/ tylko osoby fizyczne,

b/ tylko osoby fizyczne w liczbie nie mniej niż 10,

c/ osoby prawne i fizyczne nie mniej niż 10,

62. Bank Państwowy może być przekształcony w Bank w formie;

a/ spółki z o.o.

b/ spółki komandytowej,

c/ spółki akcyjnej,

63. Umowa rachunku bankowego powinna określać;

a/ rodzaj otwartego rachunku,

b/ strony umowy,

c/terminy realizacji zleceń posiadacza rachunku,

64. Bank uzależnia przyznanie kredytu od;

a/ siedziby kredytobiorcy,

b/ zdolności kredytowej kredytobiorcy,

c/ właściwego zabezpieczenia,

65. Bank spółdzielczy może być tworzony;

a/ tylko przez osobę prawną,

b/ tylko przez osobę fizyczną ( nie mniej niż 10 osób),

c/ przez osoby prawne i fizyczne,

66. Prawne formy zabezpieczenia kredytu o charakterze osobistym to;

a/ hipoteka ( zobowiązanie rzeczowe),

b/ awal (poręczenie wekslowe),

c/ zastaw (zobowiązanie rzeczowe),

67.Przedmiotem zastawu rejestrowego jest;

a/ rzecz oznaczona co do tożsamości,

b/ zbiór rzeczy,

c/ prawo użytkowania wieczystego,

68. Oświadczenie dłużnika banku o poddanie się do egzekucji powinno zawierać;

a/ kwotę do której dłużnik poddaje się egzekucji,

b/ wskazanie komornika, który ma prawo prowadzić egzekucję,

c/ termin, do którego bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny,

69. Bank może udzielić informacje objęte tajemnicą bankową;

a/ na żądanie innego banku w związku z udzieleniem kredytu,

b/ na żądanie kontrahenta kredytobiorcy,

c/ na żądanie strony umowy zawartej z bankiem,

70. Bank ma obowiązek udzielenia informacji objętych tajemnicą bankową na żądanie;

a/ Prezesa NIK w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,

b/ organom podatkowym na zasadach określonych w ordynacji podatkowej,

c/ dostawcy tworów dostarczonych kredytobiorcy,

71. Rachunki mogą być wykorzystywane do rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

a/ tak,

b/ nie,

c/ tylko w razie upadłości,

72. Bank który udziela gwarancji to;

a/ beneficjent,

b/ gwarant,

c/ beneficjent gwarancji,

73. Kredyt to przyznanie środków pieniężnych na;

a/ dowolny cel,

b/ ustalony cel w umowie,

c/ wyłącznie na mieszkanie,

74. W skład Komisji nadzoru Bankowego wchodzą;

a/ Prezes NBP albo wiceprezes,

b/ przedstawiciel Prezydenta RP,

c/ Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

75. Banki mogą być tworzone jako;

a/ banki spółdzielcze,

b/ spółka jawna,

c/ spółka cywilna,


Pobierz dokument
bankowosc.pytania.testowe.bankowosc.doc
Rozmiar 67 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Bankowość pytania testowe (25 stron)
bankowosc-pytania testowe moje zmiany, BANKOWOŚĆ
MAS wszystkie pytania testowe 2007
pytania testowe rachunek kosztASASlw 1[1], borowiec testy rz rk
pytania testowe i chemia budowlana -zestaw3, Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia, wykład, testy
pytania z testów od Foriasz (2), Farmakologia, pytania
pytania testowe 4, Technik farmaceutyczny
Pytania testowe z pierwszego wykladu
pyt geodeta1 Pytania testowe egzaminy na uprawnienia zawodowe
Pytania testowe zebrane do kupy (nie dublujące się)(1)
BYT Egzamin [31 01 2007] Pytania testowe
pytania z testowe z egzaminów 2007 2008, Prywatne, FIZJOLOGIA od LILI, pytania
rachunkowosc - Pytania testowe, Rachunkowosc
pytania testowe zzl + odpowiedzi, administracja, Reszta, STARE, Zarządzanie zasobami ludzkimi
pytania testowe na specjalizacje pielegniarska m iii- m, TESTY Z PIELĘGNIARSTWA(1), testy pielegn
pytania testowe rachunek koszt B, borowiec testy rz rk

więcej podobnych podstron