pol-romantyzm, Okoliczności powstania Mazurka Dąbrowskiego czyli Pieśni legionów polskich- Pieśń powstała po zorganizowaniu przy armii napole

Pobierz dokument
pol.romantyzm.okolicznosci.powstania.mazurka.doc
Rozmiar 38 KB

Okoliczności powstania Mazurka Dąbrowskiego czyli Pieśni legionów polskich- Pieśń powstała po zorganizowaniu przy armii napoleońskiej legionów polskich, których twórcą był generał Henryk Dąbrowski. Autorem tekstu jest Józef Wybicki. Romantyczna koncepcja- narodu i ojczyzny według Mazurka Dąbrowskiego z 1793r. a) Koncepcja narodu- Polacy są zdolni odzyskać wolność, wieżą w skuteczność metody walki zbrojnej. Uwaga!!!- Według czytanej pieśni naród potrafi zwyciężyć zaborców, ale pod warunkiem zgody narodowej. b) koncepcja ojczyzny- Polska istnieć będzie tak długo jak istnieje naród. Pieśń Józefa Wybickiego przedstawia romantyczny sposób traktowania narodu i ojczyzny. Wyraża wiarę w odzyskanie niepodległości. Romantyzm jest epoką walk narodowo wyzwoleńczych w Europie. Romantyzm- to nazwa epoki historycznej i literackiej w 1 połowie XIX wieku, która zaprzeczała oświeceniowemu racjonalizmowi. i nawiązywała do ideałów wielkiej rewolucji Francuskiej z 1789r. Wyjaśnienia dat historycznych- 1807/8- powstanie w Madrycie przeciwko napaści Napoleona. 1821- powstanie Greków przeciwko Turkom. 1825- powstanie Dekabrystów w Rosji przeciwko Carowi. 1830- powstanie listopadowe. 1848- Wiosna Ludów (powstanie wolnościowe). 1863- powstanie styczniowe. Światopogląd romantyczny- (światopogląd to sposób myślenia o świecie, wartości i ideały które się ceni). a) Partyiotyzm romantyczny, odwaga i gotowość do ofiar, zdjęcie walki. b) apoteza czyli pochwała, uwzględnienie buntu, spisku walki, rewolucji oraz młodości. c) wiara w naród do odzyskania wolności. d) romantyczny indywidualizm- nieprzeciętność (człowiek wybitny, typ przywódcy obdarzony wybitnymi zdolnościami). Drugie oblicze romantyzmu- polega na głębokiej wierze w istnienie świata nadprzyrodzonego, nierealnego, duchowego, pełnego tajemniczości, czasami grozy. Wynika to pośrednio z zainteresowań magią i ludową wiarą w duchy i inne zjawiska nadprzyrodzone. Irracjonalizm- to przeciwieństwo racjonalizmu, sposób poznawania świata nie poprzez rozum, lecz przez intuicję- poczucie i wiarę. Przedstawiciele romantyzmu francuskiego- a) A. Dumas „Trzej muszkieterowie” -powieść płaszcza i szpady. „Hrabia Monte Christo”. b) Wiktor Hugo „Nędznicy”, „Katedra Marii Panny w Paryżu”. Stendhal „Czerwone i czarne” Romantyzm w Niemczech- a) F.Schiller- dramat pt. „Zbójcy”, ballada pt. „Rękawiczka” b) J.W.Goethe- dramat pt. „Faust”, powieść w listach pt. „Cierpienia młodego Wertera”. Porównanie postaw życiowych bohaterów Goethego, Faunsta, Wertera- a) Faust- średniowieczny alchemik, który zawarł pakt z diabłem, uzyskał młodość po to aby poznać tajemnicę świata. Jego postawa polega na aktywności w dążeniu do ponoszenia własnej wiedzy i codziennego trudu. b)Werter- to bohater tytułowy powieści „Cierpienia młodego Wertera”. Werteryzm to postawa człowieka całkowicie uzależnionego od uczucia, który przeżywając miłość nieszczęśliwą, nieodwzajemnioną (do Lotty), popełnia samobójstwo. Nitypowa biografia angielskiego lorda Georga Gordon Bayron- Był zubożałym arystokratą, żyjącym w konflikcie z elitą angielskiej arystokracji, z której się wywodził. Wytypował fauszywą moralność, zakłamanie, w parlamencie bronił skazanych na karę śmierci. Występował po stronie mniejszości katolickiej. Uczestnik powstania Greckiego przeciw Turkom- zmarł na malarie w 1824r. Romantyczne cechy biografii Bayrona- a)rewolucjonista- walczy o wolność Greków. b)żyje w konflikcie z otoczeniem, ze światem. c)podróżnik: Grecja, Albania, Włochy. d)egocentryk- człowiek będący w centrum uwagi innych. e)indywidualista- poeta, buntownik, kochanek, awanturnik, sportsmen (szermierka, pływanie, tenis), dziwak, samotny. Cechy klasyczne i romantyczne „Ody do młodości”- KLASYCZNE- 1.Klasyczny gatunek utworu- oda (pieśń o uroczystym charakterze wychwalająca postać, zdarzenie, ważną myśl). 2.Postawa mitologiczna Herakles, Hebe, Hydra. 3. Hasło utylitaryzm (osiąganie szczęścia ogółu społeczeństwa). „W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele”. ROMANTYCZE- 1. Krytyka świata klasyków (ludzi oświecenia) nazywanych martwym światem nietrwałym- leniwym, obojętnym, nietrwały. Pochwała młodości, jedności i współpracy. Patryjotyzm romantyczny i gotowość do poświęcenia życia. Pochwała aktywności, czynu walki oraz wybitnej jednostki zdolnej do nadludzkich wysiłków podobnej do Herkulesa. Irracjonalizm. BALLADA- to gatunek literacki, który posiada cechy epickie, liryczne i cechy dramatu. A) cechy liryczne- zapis wierszowany, rymy przyste, powtórzenia, podobieństwo do pieśni gminnej (ludowej). B) cechy dramatu- nocne tajemnicze scenerie, złowrogie odgłosy wron i puchaczy. Czas teraźniejszy, nagłe zwroty akcji. Bohaterka- typ zbrodniarki. C)cechy epickie- narracja relacja narratora przedstawiającego zdarzenia. Fabuła- ciąg zdarzeń np. zabójstwo męża, wizyta u pustelnika, przyjazd braci, rywalizacja braci, wizyta u pustelnika, kłótnie, powrót trupa. Przenikanie się świata realnego i nadprzyrodzonego. Ludowość ballady- a) podobieństwo do pieśni gminnej. B) pustelnik- uosobienie ludowej mądrości. Elementy tradycji ludowej. C) ludowa wiara w kontakt ze świtem nadprzyrodzonym. D) ludowa nauka moralna (pouczenie- „Nie masz zbrodni bez kary, lecz jeśli szczera skrucha zbrodniarzów Pan Bóg słucha”). Dziady- to utwór cykliczny, w którym każda część zachowuje odrębność, łączy je bohater oraz obrzęd dziadów. A) Dziady Konweńskie-(Kowno)- część II i IV napisana w 1823r. b)Dziady Drezdeńskie- (Drezno)- część III napisana w 1832r. Geneza sonetów Adama Mickiewicza- 1. Zesłanie Mickiewicza do Rosji w 1824r. Zaowocowało podróżą poety miedzy innymi do Odessy i na Krym. Poeta stworzył dwa cykle sonetów: odeskie i krymskie. Nowatorstwo sonetów krymskich- 1. Różnice między typowymi cechami sonetu, a sonetami krymskimi A. Mickiewicza. A)gatunek sonetu obejmuje utwory liryczne o tematyce miłosnej. B)nowatorskie cechy sonetów Mickiewicza- tematyka dotycząca przyrody krymskiej, -cykl utworów jest poetyckim dziennikiem podróży, -wprowadzenie dialogu między parą bohaterów, -zafascynowanie egzotyką przyrody krymskiej- podmiot liryczny reaguje emocjonalnie, uczuciowo oglądając różne miejsca na Krymie. -Subiektywne- (indywidualne, typowe dla jednej osoby) postrzeganie świata np. pasmo gór postrzegane jako ściana lodu. „Konrad Walenrod”- motto powieści poetyckiej- „Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia.... trzeba być lisem i lwem”: Poeta przez tą wypowiedź chciał nam przekazać, że w walce nie tylko liczy się tylko siła przeciwnika, ale także jego spryt i przebiegłość. Z jakich wartości musiał zrezygnować Wallenrod żeby móc zniszczyć zakon- Bohater był zmuszony dokonać wyboru między: A)wolnością ojczyzny, a życiem osobistym B)między zdradą, a walką honorową (uczciwą) C)między moralnością (zasady dekalogu), a niemoralnością (był szpiegiem, spowodował śmierć wielu rycerzu). Wnioski- Wallenrodyzm- to postawa człowieka, który chcąc ratować ojczyznę rezygnuje z wyznawanych przez siebie zasad (honor, dekalog), by wobec przewagi liczebnej wroga przekonać go metodą podstępu i zdrady. „Konrad Wallenrod”, Funkcja historii powieści poetyckiej Mickiewicza- A)czas i miejsce akcji: Średniowiecze, czas wojen Krzyżacko-Litewskich. Malbork, Litwa (dwór księcia Kiejstuta). Historia średniowieczna jest w utworze Mickiewicza tylko maską, która miała zmylić cenzurę rosyjską. Odpowiednikiem średniowiecznego szpiega Wallenroda mógłby być XIX wieczny spiskowiec walczący z terrorem carskim. Ballada „Alpuhara” potwierdzeniem sensu powieści poetyckiej „Konrad Wallenrod”- Grenada- miasto i twierdza w południowej Hiszpanii. Alpuhara- twierdza w utworze Mickiewicza (pasmo górskie). Maurowie- Arabowie, wyznawcy islamu. Związek III cz. „Dziadów” z częścią II i IV- A)obrzęd dziadów B)bohater: Upiór z części II= Gustaw cz. IV= Konrad cz. III. Kompozycja III części „Dziadów”- A) strona tytułowa, wstęp napisany prozą dotyczący polityki Cara Aleksandra I i prześladowań Polaków w zaborze Rosyjskim. Senator Nowosilcow był odpowiedzialny za niszczenie Polskiej narodowości (kierował tajną policją i prowadził działalność, której celem było więzienie i torturowanie szczególnie młodzieży należącej do tajnych organizacji przeciw carskich, które miały charakter naukowy np. towarzystwo filomatów i filaretów Uniwersytetu Wileńskiego), Nowosilcow był oskarżycielem, sędzią i katem, miał nieograniczoną władzę, zamknął kilka szkół na Litwie, wysłał studentów na Sybir, zabraniał uczyć się w języku ojczystym. B)dedykacja ku pamięci współwygnańców zesłanych w głąb Rosji. C)prolog (miejsce akcji: cela więzienna w Klasztorze Bazylianów w Wilnie zamienionym na więzienie). Przemiana bohatera: więzień (Gustaw) przyjmuje nowe imię i nową osobowość: „HIC NATUS EST CONADUS”- („Tu narodził się Konrad”) M.D.CCCXXIII- (1823). Sceny realistyczne- Sc.1 Więzienna, Sc.7 Salon Warszawski, Sc.8 Pan Senator. Sceny fantastyczne- Sc.2 Wielka Improwizacja, Sc.9 Noc Dziadów. Czas i miejsce akcji sceny Więziennej- Więzienie w Wileńskim Klasztorze Bazylianów. Czas akcji Wigilia Bożego Narodzenia w 1823r. Był to rok procesu Wileńskiego filomatów i filaretów. Przegląd postaw bohaterów sceny Więziennej- A)Jan Sobolewski- świadek cierpienia Polaków wywożonych na Sybir. Męczeństwo narodu przypomina męczeństwo Chrystusa. Mesjanizm- to typowa cecha polskiego romantyzmu oparta na podobieństwie losów męczonego Chrystusa z losami męczonego narodu Polskiego. Mesjanizm zakładał odrodzenie się narodu Polskiego poprzez cierpienie. B)Żegota- naiwność polityczna, optymizm i wiara w sprawiedliwość carską. C)Tomasz Zan- przywódca młodzieży Wileńskiej, świadomy sytuacji politycznej (karierowiczostwo Nowosilcowa), brak złudzeń, gotowość do poświęcenia życia, realista. D)Ksiądz Lwowicz- zachęca do modlitwy i wiry w opiekę Bożą. D)Jankowski- niewiara w Bożą opiekę, niezgoda na świat w którym panuje tyrania (despotyzm- dominacji władzy absolutnej) i cierpienia niewinnych ludzi.


Pobierz dokument
pol.romantyzm.okolicznosci.powstania.mazurka.doc
Rozmiar 38 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Omów okoliczności powstania Pieśni o Rolandzie
OKOLICZNOŚCI POWSTANIA KRZYŻAKÓW
Jakie były okoliczności powstania Pana Tadeusza A
21.Stosunek pisarzy romantycznych do powstania listopadowego, 21
Dzieje Mazurka Dąbrowskiego
Dzieje Mazurka Dąbrowskiego
! Romantyzm Ocena powstania lis Nieznany
Has-a-Romantyzm, FILOLOGIA, Filologia polska, Hist. lit. pol, Romantyzm
pol, FILOLOGIA, Filologia polska, Hist. lit. pol, Romantyzm
OKOLICZNOŚCI POWSTANIA PKWN, wszystko do szkoly
lit. romantyzmu, Listy konfesyjne, Listy konfesyjne, czyli Listy do Delfiny Potockiej
JĘZYK POLSKI Wypracowanie Funkcja Mazurka Dąbrowskiego w Panu Tadeuszu
FIRCYK W ZALOTACH, FILOLOGIA, Filologia polska, Hist. lit. pol, Romantyzm
Ustalanie przyczyn i okoliczności powstania pożarów 1
MIŁOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Okoliczności powstania książki

więcej podobnych podstron