Samorząd terytorialny, RIO, SKO, Samorząd terytorialny, RIO, SKO

Pobierz dokument
samorzad.terytorialny.rio.sko.samorzad.doc
Rozmiar 148 KB

Samorząd terytorialny, RIO, SKO

 

Zagadnienie 1.

Wielość systemów normatywnych w państwie

Ustrój jak i funkcjonowanie państwa opiera się nie tylko na prawie , ale także na wyodrębnionych i sformalizowanych systemach normatywnych takich jak :

-          system norm politycznych ( kształtowany jest przez ruchy społeczne , partie polityczne , wybitnych polityków )

-          system norm wyznaniowych

-          system norm terytorialnych

 

System normatywny jest to zbiór reguł postępowania obowiązującego w życiu społecznym . Ma cechy niesprzeczności , zupełności , hierarchiczności , jednoznaczności , stabilności .

 

W państwie demokratycznym jest wiele systemów normatywnych .

 

I SYSTEMY NIESFORMALIZOWANE

-          system norm i praw ekonomicznych

-          system norm wyznaniowych ( kościół stwarza zespół norm )

-          system norm politycznych

 

II SYSTEMY SFORMALIZOWANE

-          system prawa międzynarodowego

-          system prawa spółdzielczego np. stowarzyszenie

-          system praw samorządowych ( samorząd w różnych postaciach np. zawodowy adwokatów decyduje kto ma zostać adwokatem , samorząd sędziowski , samorząd terytorialny - gminy tworzą własne prawo samorządowe (statut gminy )

 

 

Zagadnienie 2.

ZASADA SUBSYDIARNOŚCI - IDEA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Ustanowiono uprawnienia władcze zmierzające do tego by uprawnienia te były przekazać organom społecznym bliski obywatelom .

 

W strukturach Unii Europejskiej ( UE ) idzie o to , by nie pozbawiać państw członkowskich ich praw na rzecz praw Unii , jeśli nie jest to niezbędne .

 

W Polsce zasada ta oznacza nakaz decentralizacji i dekoncentracji

a najszerzej mówiąc - uspołeczniania władzy . Zasada ta wyrażona jest

we wstępie do Konstytucji : „ Polska opiera się na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot ”

Także art. 15 K. wymaga , aby ustrój terytorialny RP zapewniał decentralizacje władzy publicznej. Przez decentralizację rozumiemy proces przekazywania zadań przez centralne organy państwa jednostkom administracji niższego szczebla , łącznie z rozszerzeniem zakresu ich uprawnień do samodzielnego podejmowania decyzji .

Wg E. Ochendowskiego - system administracji zdecentralizowanej polega na tym , iż obok administracji rządowej istnieje szereg innych podmiotów , które wykonują administrację samodzielnie . Takimi podmiotami są przede wszystkim związki publiczno - prawne , czyli samorząd .

 

Ideę samorządu terytorialnego odnajdujemy w Konstytucji .

Samorząd jest autonomiczny do państwa. Jest podstawową formą organizacji życia publicznego w gminie , a gmina zaspakaja zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej

Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową .

 

Samorząd terytorialny jest stworzony przymusowo ustawą z dn.08.03.90 r.

 

Zagadnienie 3.

KONSTYTUCYJNA KONCEPCJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

 

1.        Naturalny charakter samorządu ( art. 15 K. )

2.        Zasada subsydiarności - obowiązek decentralizacji ( wstęp + art.15 K.)

3.        Różne pojęcia samorządu ujęte w K. ( art. 17 ust. 2 ) , zakaz koncesjonowania spraw objętych ideą samorządu

4.        Problem zaliczenia samorządu do trójpodziału władzy.

5.        Ogólne domniemanie kompetencji ( art.. 163 K. )

6.        Samorząd posiada osobowość prawną , chronioną sądownie .

7.        Samorząd ( gmina ) wykonuje zadania własne - zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej , oraz zadania zlecone ( przyjęte od państwa ) . Spory kompetencyjne rozstrzyga sąd administracyjny.

8.        Finanse - jednostka samorządowa posiada udział w dochodach publicznych . Może otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa.

9.        Organy samorządu ( art.170 K. ) - członkowie wspólnoty samorządowej modą decydować w sprawach gminy w drodze referendum

10.     Nadzór nad jednostkami samorządu ( art. 171 K. ) - organami nadzoru są : Prezes RM , wojewoda , w sprawach budżetowych - R.I.O.

W wyniku działań nadzorczych Sejm na wniosek Prezesa RM może

rozwiązać radę gminy - jeżeli organ ten naruszył K. lub ustawy.

11.     Prawo zrzeszania się ( art. 172 K. ) - jednostki samorządu maja prawo

zrzeszania się , mogą przystępować do międzynarodowych zrzeszeń

oraz współpracować ze społecznościami innych państw.

 

Zagadnienie 4.

JEDNOSTKI POMOCNICZE W GMINIE .

Art. 5 ustawy o samorz. teryt.

1.        Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze : sołectwa , dzielnice , osiedla i inne .

2.        Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy , w drodze uchwały , po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy .

3.        Zasady tworzenia , łączenia , podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych określa statut gminy.

4.        Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem .

5.        Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej .

6.        Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie , a wykonawczym sołtys , jego działalność wspomaga rada sołecka .

7.        Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady oraz ich odwoływania określa statut sołectwa

8.        Organem uchwałodawczym w dzielnicy ( osiedlu ) jest rada . Zasady i tryb przeprowadzania wyborów określa rada gminy .

9.        Organem wykonawczym w dzielnicy ( osiedlu ) jest zarząd .

10.     Statut osiedla może ustalić , że w osiedlu organem, uchwałodawczym jest ogólne zebranie mieszkańców . Ogólne zebranie wybiera zarząd osiedla .

11.     Przewodniczący organu wykonawczego może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy bez prawa udziału w głosowaniu .

 

Jednostki pomocnicze nie występują w powiecie i w województwie.

 

 

Zagadnienie 5.

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY .

Rozdział 2 ustawy o samorz. teryt.

 

art. 6.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o zakresie lokalnym , nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów .

 

art. 7.

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy . W szczególności zad. własne obejmują sprawy :

1.        ładu przestrzennego , gospodarki terenami i ochronę środowiska - opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego

2.        układ komunikacyjny,

3.        wodociągi i zaopatrzenie w wodę , kanalizację , energię elektr. i cieplną gospodarka odpadami,

4.        lokalny transport zbiorowy , wydaw. koncesji na przewóz w obrębie gminy ( ustalanie opłat za taksówki )

5.        ochrona zdrowia

6.        pomoc społeczna

7.        komunalne budownictwo mieszkaniowe

8.        oświata - przedszkola , szkoły , wprowadzanie gimnazjów

9.        kultura - w tym biblioteki

10.     kultura fizyczna - w tym urządzenia sportowe

11.     targowiska i hale targowe

12.     zieleń komunalna

13.     cmentarze komunalne

14.     porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa

 

art. 8.

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów . Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej .

 

Gmina otrzymuje środki finansowe na wykonanie zadań zleconych w wysokości koniecznej do wykonania tych zadań .

 

W przypadku niedotrzymania terminów w przekazaniu środków finansowych gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych .

 

art. 9.

W celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne ,

w tym przedsiębiorstwa i zawierać umowy z innymi podmiotami .

 

Zagadnienie 6.

RADA GMINY - REFERENDUM GMINNE .

 

USTAWOWA KONCEPCJA ( ISTOTA ) GMINY.

 

Gmina w świetle prawa to : powstała z mocy prawa wspólnota lokalna złączona więziami społecznymi i gospodarczymi , jednolitym układem osadniczym i przestrzennym mająca zdolność do wykonywania zadań publicznych.

Gmina posiada osobowość prawną , podlega ochronie sądowej .

Zgodnie z art. 6 ustawy o ST do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym , nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

 

GMINA TO :

1.        jednostka podziału terytorialnego

2.        jest to obszar na którym władzę sprawuje Rada Gminy

3.        posiada osobowość prawną

4.        osobowość publiczno - prawna ( obowiązek wykonywania , zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty )

 

Zgodnie z art. 4 ustawy o ST tworzenie , łączenie i likwidacja gminy, ustalenie jej granic i nazw oraz siedzib władzy następuje w drodze rozporządzenia RM , po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami .

 

Wartością gminy jest wspólnota lokalna a nie granice gminy . Siła gminy wypływa z więzi mieszkańców a nie wielkości gminy.

 

RADA GMINY , JEJ PODSTAWY PRAWNE I JEJ PROCEDURY.

Rada gminy jest organem przedstawicielskim , swoje kompetencje czerpie

z dwóch źródeł :

1.        z przepisów prawa - konstytucje , ustawy , konstytucja gminy - statut .

2.        wola wyborców ( rada musi realizować to co chcą obywatele )

         Rada jest organem wieloosobowym .

         działa w trybie uchwał , poprzedzone głosowaniem - art. 14 - uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu , w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego ,

         rada jako organ kolegialny - przygotowuje projekty uchwał na komisjach , poprzedzających sesje , materiały powinny być dostarczone radnym wcześniej ,

         rada jest organem kadencyjnym i sesyjnym , swoje plany powinna zaplanować na okres kadencji ( 4 lata ) . Na początku kadencji powinien być ustalony plan pracy rady na 4 lata .

         rada jako organ sesyjny pozostaje w pewnych okresach aktywności , w pozostałych okresach jest nieaktywna . Sesja jest to okres w którym organ jest w stanie gotowości. Sesje zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby , nie rzadziej niż raz na kwartał. Z chwilą zamknięcia sesji znaczenie nabiera Zarząd i Prezydium ( przewodniczący i zastępcy )

 

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY .

Do każdej rady należy :

-          przygotowanie regulaminu

-          procedura budżetowa

-          procedura kontrolna

powstają one w ścisłej regulacji ze statutem , są aktami wykonawczymi do statutu.

 

Regulamin zawiera postanowienia dotyczące

-          praw i obowiązków

-          formy organizowania się radnych

-          organów wewnętrznych

-          procedur prawodawczych , finansowych , kontrolnych , uroczystych

 

Poza regulaminem rada uchwala :

-          regulamin pracy urzędu ( może być wydany przez Zarząd ). Zarząd jest organem wykonawczym gminy , a więc podporządkowanym radzie.

-          regulamin np. przetargu

-          określenia godzin urzędowania

-          zasady obsługi obywateli

Struktura urzędu powinna odzwierciedlać strukturę gminy .

 

ORGANY GMINY .

Rada jako organ kolegialny musi stworzyć strukturę wewnętrzną .

Art. 18a ust. o ST - rada kontroluje działalność zarządu oraz gminnych jednostek organizacyjnych , w tym celu powołuje komisję rewizyjną .

W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni z wyjątkiem przewodniczącego i zastępców oraz radnych będących członkami zarządu .

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy , występuje do rady

z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarządowi . Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową .

 

Rada gminy może powołać :

1.        stałe komisje - mają określony zakres zadań . Powinny prowadzić długoetapową politykę .

2.        komisje doraźne - do określonych zadań ,

 

W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza rady gminy w liczbie nie przekraczającej połowy składu komisji . Osoby spoza rady mają prawo głosu ( w statucie może być zaznaczone , że tylko głos doradczy ) .

 

Komisje podlegają radzie gminy , przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności . Komisja jest organem wewnętrznym .

 

Organem rady jest prezydium :

-          przewodniczący i 1-3 wiceprzewodniczących , wybierani są większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym

-          przygotowuje koncepcję posiedzeń plenarnych

-          dba o wykonanie aktów rady

-          dba o porządek plenarny

-          dba o przestrzeganie statutu radnego ( praw i obowiązków radnego )

-          przewodniczący rady prowadzi jej obrady , w przypadku jego nieobecności , zadanie to wykonuje jego zastępca

 

W dużych miastach rada może tworzyć jednostki pomocnicze : sołectwa , dzielnice , osiedla i inne . Musi to być uregulowane w statucie i regulaminie.

 

art. 17.

Skład rady zależy od wielkości miasta ( gminy ) np. w gminach do :

4.000 mieszkańców - 15 radnych

7.000 mieszkańców - 18 radnych

10.000 - 20 , 15.000 - 22 , 20.000 - 24 , 40.000 - 28 , 60.000 - 32 ,

80.000 - 36 , 100.000 - 40 , 200.000 - 45 oraz po 5 na każde dalsze rozpoczęte 100.000 mieszkańców nie więcej niż 100 radnych .

 

DO WYŁĄCZNEJ WŁAŚCIWOŚCI RADY NALEŻY :

 

1.        określenie zasad organizacji i kierunków działania gminy ( uchwalanie statutów , planów , programów gospodarczych )

2.        wybór i odwoływanie zarządu , skarbnika i sekretarza

3.        podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat

4.        decydowanie o współdziałaniu z innymi gminami oraz organami administracji rządowej ( przystąpienie do związków i porozumień komunalnych )

5.        podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu ( zaciąganie długoterminowych pożyczek , udzielanie poręczeń , emisje obligacji )

 

ZAKRES KOMPETENCJI RADY GMINY .

 

art. 18.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy , o ile ustawy nie stanowią inaczej .

Do wyłącznej właściwości gminy należy :

1) uchwalanie statutu gminy,

2) wybór i odwołanie zarządu, stanowienie o kierunkach jego działania oraz

przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym

księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek przewodniczącego

zarządu,

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania

budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia

absolutorium zarządowi z tego tytułu,

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ,

6) uchwalanie programów gospodarczych,

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im

składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków

budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych

w odrębnych ustawach ,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających

zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a )określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz

ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy

szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może

dokonywać tych czynności za zgodą rady gminy,

b)emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

przez zarząd,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d)ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych,

zaciąganych przez zarząd w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości

przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania

i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez zarząd,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych

gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez

zarząd w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której zarząd gminy może samodzielnie

zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji

rządowej, o których mowa w art. 8 ust. 2,

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami

oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów

publicznych oraz wznoszenia pomników,

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji

rady gminy.

 

UCHWALANIE BUDŻETU GMINY.

Przy uchwalaniu budżetu obowiązują dwie podstawy prawne :

-          prawo budżetowe

-          zalecenia rady gminy co do planowanych dochodów i wydatków.

 

Budżet uchwalany jest na rok kalendarzowy , projekt budżetu przygotowuje zarząd , projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami zarząd przedkłada radzie gminy najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt do wiadomości regionalnej izbie obrachunkowej .

Budżet musi być uchwalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy w przeciwnym przypadku R.I.O. ustala budżet gminy .

 

REFERENDUM GMINNE .

Ustawa z dnia 11.10.1991 roku o referendum gminnym.

 

W referendum mieszkańcy gminy wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy lub odwołania rady gminy przed upływem kadencji ( ref. nie przeprowadza się w sprawie odwołania rady jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy ) .

 

1.        Referendum przeprowadzone z inicjatywy Rady Gminy :

Rada Gminy podejmuje uchwałą ( bezwzględną większością głosów

w obecności co najmniej połowy liczby radnych ) o przeprowadzeniu referendum w sprawie samo opodatkowania mieszkańców na cele publiczne lub w innej sprawie ważnej dla gminy . referendum przeprowadza się między 30 a 35 dniem od dnia opublikowania uchwały rady na terenie miasta .

 

2.        Referendum przeprowadzone na wniosek mieszkańców :

         z inicjatywą przeprowadzenia referendum może wystąpić

a ) obywatel lub grupa obywateli , którym przysługuje prawo

wybierania do redy gminy

b ) struktura terenowa partii politycznej lub organizacji społecznej

działającej w danej gminie

         inicjator referendum powiadamia na piśmie wójta lub burmistrza

o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum, określa w nim sprawę , która ma zostać poddana referendum ,

         wójt , burmistrz potwierdza otrzymanie powiadomienia

         wójt , burmistrz powiadamia inicjatora referendum o liczbie mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania

         inicjator referendum w sprawie odwołania rady gminy przed upływem kadencji powiadamia o zamiarze wystąpienia z taką inicjatywą także wojewódzkiego komisarza wyborczego ,

         inicjator zbiera podpisy mieszkańców uprawnionych do wybierania rady gminy,

         inicjator referendum przekazuje pisemny wniosek i przeprowadzenie referendum wójtowi , burmistrzowi . Do wniosku dołącza karty z podpisami mieszkańców .

         wójt , burmistrz przekazuje wniosek radzie gminy

         rada gminy powołuje ze swego grona komisję , aby sprawdzić czy wniosek odpowiada przepisom ustawy o samorz. teryt i o referen.

         jeżeli wniosek spełnia wymogi rada gminy podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum lub odrzuceniu wniosku mieszkańców . Na uchwałę rady gminy odrzucającą wniosek inicjatorowi służy skarga do sądu administracyjnego - postanowienie sądu jest ostateczne .

REFERENDUM W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY GMINY .

1.        inicjator ref. przekazuje na piśmie wniosek mieszkańców wojewódzkiemu komisarzowi wyborczemu ,

2.        wojewódzki komisarz wyborczy postanawia o przeprowadzeniu referendum , jeżeli wniosek mieszkańców spełnia wymogi ustawy o samorz. teryt. i ustawy o referendum ,

3.        wojewódzki komisarz wyborczy wydaje postanowienie o przeprowadzeniu referendum lub odrzuceniu wniosku w ciągu 30 dni od daty jego złożenia . Od postanowienia odrzucenia wniosku inicjatorowi służy odwołanie do sądu administracyjnego - postanowienie sądy jest ostateczne .

 

TRYB PRZEPROWADZENIA REFERENDUM .

 

1. Referendum przeprowadzają i ustalają jego wynik powołane w tym celu

komisje terytorialne i obwodowe.

2. Terytorialną komisję powołuje:

1) rada gminy - w sprawie dotyczącej samo opodatkowania mieszkańców

na cele publiczne lub w innej sprawie ważnej dla gminy,

2) wojewódzki komisarz wyborczy - w sprawie odwołania rady gminy

przed upływem kadencji.

3. Obwodowe komisje powołuje:

1) komisja terytorialna - w sprawie dotyczącej samo opodatkowania

mieszkańców na cele publiczne lub w innej sprawie ważnej dla gminy,

2) wojewódzki komisarz wyborczy - w sprawie odwołania rady gminy

przed upływem kadencji.

4. Komisja terytorialna ustala wzory formularzy protokołów .

5. Referendum przeprowadza się w obwodach głosowania dla wyborów do

rad gmin .

6. Referendum jest ważne , jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30 %

uprawnionych do głosowania .

7. Wynik referendum jest rozstrzygający , jeżeli za jednym z rozwiązań

w sprawie poddanej referendum oddano więcej niż połowę ważnych

głosów .

8. W sprawie samo opodatkowania się mieszkańców na cele publiczne - co

najmniej 2/3 ważnie oddanych głosów .

9. Jeżeli referendum zakończy się wynikiem rozstrzygającym w sprawie

poddanej referendum , rada gminy niezwłocznie podejmuje czynności

w celu jej realizacji .

10 .Wynik rozstrzygający o odwołaniu rady gminy przed upływem kadencji

oznacza zakończenie działalności rady i - z mocy prawa - zarządu . Prezes RM wyznacza osobę , która pełni funkcję organów gminy do czasu wyboru nowych organów gminy i zarządza wybory przedterminowe do rady gminy .

 

Zagadnienie 7

SEJMIK SAMORZĄDOWY .

Art. 76 - ustawy o samorządzie terytorialnym

 

Gminy z obszaru województwa wyłaniają wspólną reprezentację w postaci sejmiku samorządowego . Zasady i tryb działania sejmiku i jego organów określa uchwalany przez niego regulamin.

Art. 77. 1. Do zadań sejmiku należy:

1) ocena działalności gmin i instytucji komunalnych na obszarze województwa,

2) upowszechnianie doświadczeń samorządowych,

3) prowadzenie mediacji w sprawach spornych między gminami,

4) zwoływanie nadzwyczajnej sesji rady gminy,

5) wyrażanie zgody w sprawach, o których mowa w art. 45 ust. 2 ,

6) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania zarządu gminy w przypadku powtarzającego się naruszania Konstytucji lub ustaw

7) ocena działalności administracji rządowej w województwie,

7a) wyrażanie opinii w sprawie projektu budżetu wojewody oraz wykonania budżetu wojewody,

7b) opiniowanie kandydata na wojewodę,

8) wyrażanie opinii w istotnych sprawach województwa,

9) występowanie z wnioskami o uchylenie rozporządzeń i zarządzeń wojewody naruszających interesy lokalne,

10) reprezentowanie interesów gmin wobec administracji rządowej,

11) wybór przewodniczącego oraz powoływanie jego zastępcy i pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego, a także ich odwoływanie

12) inicjowanie współdziałania z terenowymi organami administracji rządowej. Czynności określone w ust. 1 pkt. 2-4 oraz w pkt. 8 i 9 wykonuje między sesjami sejmiku jego prezydium. W sprawach czynności określonych w pkt. 8 i 9 prezydium obraduje z udziałem delegatów zainteresowanych gmin.

Art. 78. 1. Wyboru delegatów do sejmiku dokonują rady gmin w głosowaniu tajnym spośród swoich członków:

1) w gminie do 20.000 mieszkańców - jednego delegata,

2) w gminie od 20.001 do 50.000 mieszkańców - dwóch delegatów,

3) w gminie od 50.001 do 100.000 mieszkańców - trzech delegatów,

4) w gminie liczącej ponad 100.000 mieszkańców - po jednym dodatkowym delegacie przypadającym na każde rozpoczęte 50.000 mieszkańców.

 

2.Delegat do sejmiku zachowuje mandat radnego. W wypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania delegata przez radę gminy, właściwa rada dokona niezwłocznie wyboru uzupełniającego.

3. W czasie trwania kadencji sejmiku właściwa rada może odwołać swojego delegata większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Pierwsze posiedzenie sejmiku zwołuje prezydium sejmiku poprzedniej kadencji w ciągu 60 dni po wyborach samorządowych.

Na pierwszym posiedzeniu sejmik wybiera spośród delegatów prezydium, składające się z przewodniczącego, dwóch zastępców oraz sześciu członków.

Sejmik pełni funkcje do czasu wyłonienia nowego składu sejmiku przez nowo wybrane rady gmin.

Po upływie kadencji sejmiku, prezydium sejmiku działa do dnia wyboru prezydium przez nowy skład sejmiku.

Co najmniej dwa razy w roku wojewoda i sejmik informują się wzajemnie o swojej działalności.

Delegaci składają własnym radom sprawozdania z działalności sejmiku.

Koszty działalności sejmiku ponoszą gminy, opłacając składki w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców stale zamieszkałych w gminie według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego, ustalanej przez wojewódzki urząd statystyczny.

Wojewoda zapewnia sejmikowi możliwość korzystania z niezbędnych lokali.

Budżet oraz wysokość składek uchwala sejmik.

Do gospodarki finansowej sejmiku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin z wyłączeniem przepisów dot. dochodów ( art. 54 ust. o samorz.)

Organem nadzoru w stosunku do sejmiku samorządowego jest Prezes Rady Ministrów, a w zakresie spraw budżetowych - regionalna izba obrachunkowa.

 

Zagadnienie 8.

STATUS RADNEGO .

Pozycja prawna radnego .

 

Prawa i obowiązki radnego wynikają z wielu źródeł : z przepisów prawa wyborczego , konstytucji , ordynacji wyborczej , ustawy o samorządzie terytorialnym .

 

PRAWA USTAWOWE

 

1.        Wybory są powszechne .

2.        Wybranym na radnego może być każdy , komu przysługuje prawo wybierania do danej rady .

3.        Radny reprezentuje wyborców , utrzymuje słabą więź z mieszkańcami , przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia

4.        Radni mogą tworzyć kluby radnych , działające na zasadach określonych w statucie gminy .

5.        Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu składa ślubowanie

6.        Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jego organów .

7.        Z radnym nie można nawiązać stosunku pracy w urzędzie gminy - nie dotyczy to radnych wybranych do zarządu .

8.        Radny nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy , w którym uzyskał mandat , oraz wykonywać funkcji kierownika w jednostce organiz. tej gminy - przed przystąpieniem do wykonywania mandatu powinien złożyć wniosek o urlop bezpłatny , otrzymuje ten urlop na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesiące po jego wygaśnięciu . Po wygaśnięciu mandatu zostaje przywrócony do pracy na to samo stanowisko lub równorzędne .

9.        Radny korzysta ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych .

10.     Pracodawca ma obowiązek zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy .

11.     Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych .

12.     PRAWA może także przyznać regulamin gminy , np. : prawo do otrzymywania materiałów do pracy : pisma samorządowe , zwolnienie z opłat w miejskich środkach komunikacji , rekompensaty finansowe .

 

Radny powinien doskonalić przepisy wewnętrzne gminy , powinien znać przepisy samorządowe .

 

 

Zagadnienie 9.

ZARZĄD .

 

  Art. 26. 1. Organem wykonawczym gminy jest zarząd. W skład zarządu wchodzą: wójt albo burmistrz (prezydent miasta) jako przewodniczący zarządu, ich zastępcy oraz pozostali członkowie.

Burmistrz jest przewodniczącym zarządu w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy.

W miastach powyżej 100.000 mieszkańców, przewodniczącym zarządu jest prezydent miasta. Dotyczy to również miast, w których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy prezydent miasta był organem wykonawczo-zarządzającym.

 

Członkostwa zarządu nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej .

Rada gminy wybiera zarząd w liczbie od 3 do 7 osób spośród radnych lub spoza składu rady w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy . Rada gminy wybiera wójta lub burmistrza bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Rada gminy wybiera zastępcę albo zastępców wójta lub burmistrza oraz pozostałych członków zarządu na wniosek wójta lub burmistrza zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Jeżeli rada gminy nie dokona wyboru zarządu w terminie 6 miesięcy , ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Po rozwiązaniu rady gminy z przyczyny w/w przeprowadza się wybory przedterminowe. Wybory zarządza Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania rady gminy. Do czasu wyboru zarządu przez nową radę Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznacza osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów gminy.

Uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego zarząd gminy został odwołany z innej przyczyny. Rada gminy rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny w/w na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium. Po zapoznaniu się z opiniami oraz z uchwałą regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu absolutorium i po wysłuchaniu wyjaśnień zarządu rada gminy może odwołać zarząd bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Rada gminy może odwołać zarząd, z wyjątkiem wójta lub burmistrza, z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek 1/4 ustawowego składu rady. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.

Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez właściwą komisję oraz komisję rewizyjną.

Rada gminy może odwołać wójta lub burmistrza większością 2/3 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym . Odwołanie wójta lub burmistrza jest równoznaczne z odwołaniem pozostałych członków zarządu. Rada gminy może na uzasadniony wniosek wójta lub burmistrza odwołać poszczególnych członków zarządu, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Jeżeli wniosek o odwołanie zarządu albo wójta lub burmistrza nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania. W razie odwołania zarządu z przyczyn innych niż nieudzielenie absolutorium , rada gminy wybiera w ciągu 1 miesiąca nowy zarząd .

Do czasu wyboru nowego zarządu obowiązki zarządu wykonuje dotychczasowy zarząd.

W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie rada gminy podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą większością głosów, nie później niż

w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia rezygnacji. Niepodjęcie przez radę gminy uchwały w terminie, o którym mowa wyżej, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka zarządu nie będącego jego przewodniczącym, wójt lub burmistrz obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, przedstawić radzie gminy nową kandydaturę na członka zarządu.

Po upływie kadencji rady gminy zarząd działa do dnia wyboru nowego zarządu.

Zarząd wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań zarządu należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek

organizacyjnych,

6) wykonywanie zadań zleconych,

W realizacji zadań własnych gminy zarząd podlega wyłącznie radzie gminy.

Wójt lub burmistrz organizują pracę zarządu, kierują bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentują ją na zewnątrz.

W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, wójt lub burmistrz podejmują czynności należące do kompetencji zarządu. Nie dotyczy to wydawania zarządzeń porządkowych . Czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu.

URZĄD GMINY

 

Zarząd wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny, uchwalony na wniosek zarządu przez radę gminy. Kierownikiem urzędu jest wójt lub burmistrz. W zakresie ustalonym przez zarząd wójt lub burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi gminy.

Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych . Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

Sekretarz i skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) uczestniczą

w pracach zarządu bez prawa głosowania.

Nadzór nad działalnością komunalną .

 

Rozdział 10 ustawy z dn. 08. 03.1990 o samorządzie terytorialnym .

 

 

1.        Nadzór nad działalnością komunalną sprawowany jest na podstawie

kryterium zgodności z prawem

2.        W sprawach zleconych nadzór sprawowany jest ponadto na podstawie

kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności.

3.        Organami nadzoru są: Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie

spraw budżetowych - regionalna izba obrachunkowa.

4.        Wójt lub burmistrz obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

5.        Wójt lub burmistrz przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru izby.

6.        Uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia uchwały.

7.        W przypadku nieistotnego naruszenia prawa, organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa.

8.        W razie powtarzającego się naruszenia przez radę gminy Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa RM, może w drodze uchwały rozwiązać radę gminy. Rozwiązanie rady równoznaczne jest z rozwiązaniem wszystkich organów gminy. Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznacza wówczas osobę, która do czasu wyborów nowych organów gminy pełni funkcję tych organów.

9.        Jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się zarząd gminy, wojewoda wzywa radę gminy do zastosowania niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku - występuje z wnioskiem do sejmiku o rozwiązanie zarządu gminy. Do czasu wyboru nowego zarządu funkcję zarządu, a także funkcję wójta lub burmistrza pełni osoba wyznaczona przez prezydium sejmiku.

10.     W razie braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy, Prezes RM na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji może zawiesić organy gminy i ustanowić zarząd

komisaryczny na okres do dwóch lat, nie dłużej jednak niż do wyboru

zarządu przez radę kolejnej kadencji. Komisarza rządowego powołuje

Prezes RM na wniosek wojewody, zaopiniowany przez sejmik

zgłoszony za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji. Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań

i kompetencji organów gminy.

11.     Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje zaskarżenie do Sądu Administracyjnego . Przepis ten stosuje się do rozstrzygnięć dotyczących organów , związków i porozumień komunalnych .

12.     Organem nadzoru w stosunku do sejmiku samorządowego jest Prezes Rady Ministrów, a w zakresie spraw budżetowych- regionalna izba obrachunkowa . Przepisy o nadzorze nad gminami stosuje się odpowiednio do związków i porozumień komunalnych.

13.     Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego . Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił.

14.     Skargę na uchwałę można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną zgodę.

15.     Skargę do sądu administracyjnego można wnieść również gdy organ gminy nie wykonuje czynności nakazanych prawem albo przez podejmowane czynności prawne lub faktyczne narusza prawa osób trzecich.

 

 

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE .

USTAWA z dnia 12 października 1994 r.

o samorządowych kolegiach odwoławczych.

 

Samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia

w indywidualnych sprawach administracyjnych załatwianych przez organy gminy, z wyłączeniem spraw dot. zadań zleconych

Kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji , zażaleń na postanowienia , żądań wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji oraz skarg i wniosków

Kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi ( art. 3 )

Organami kolegium są:

1) zgromadzenie ogólne kolegium,

2) przewodniczący kolegium.

W skład kolegium wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz pozostali członkowie.

Na funkcję przewodniczącego kolegium może zostać wybrana osoba, która

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw publicznych,

2) ukończyła wyższe studia prawnicze lub administracyjne,

3) wykazuje się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie

administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za

przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Kadencja przewodniczącego kolegium trwa 6 lat.

Etatowym członkiem kolegium może zostać osoba , która posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw publicznych, oraz

ukończyła wyższe studia prawnicze lub administracyjne,

Pozaetatowym członkiem kolegium może zostać osoba , która posiada obywatelstwo polskie , wysoki poziom wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej , posiada wyższe wykształcenie .

Powołanie etatowych członków kolegium następuje na czas nie określony.

Pozaetatowi członkowie kolegium wybierani są na okres 6 lat, z tym że co

3 lata następuje wybór połowy ich składu.

Przewodniczący kolegium oraz etatowi członkowie kolegium nie mogą należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności politycznej.

Członkostwa kolegium nie można łączyć, w tym samym województwie, z:

1) mandatem radnego lub funkcją członka organu wykonawczego

samorządu terytorialnego,

2) zatrudnieniem w urzędzie gminy,

3) członkostwem w kolegium regionalnej izby obrachunkowej.

Etatowego członkostwa kolegium nie można łączyć również z zatrudnieniem na stanowisku sędziego i prokuratora oraz zatrudnieniem

w tym samym województwie w administracji państwowej.

 

UPRAWNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO .

Przewodniczący kolegium kieruje pracami kolegium, a w szczególności:

1) reprezentuje kolegium na zewnątrz,

2) przedkłada zgromadzeniu ogólnemu kolegium, Prezesowi RM oraz

właściwemu sejmikowi samorządowemu roczną informację

o działalności kolegium,

3) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego kolegium,

4) zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków kolegium,

5) ogłasza konkurs na członków kolegium,

6) przewodniczy pracom komisji konkursowej,

7) przedstawia kandydatów na członków kolegium wyłonionych

w drodze konkursu,

8) występuje z wnioskiem o powołanie i odwołanie zastępcy

przewodniczącego kolegium oraz o odwołanie członka kolegium,

9) czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy

kolegium,

10) wyznacza przewodniczących składów orzekających.

 

Zasady działania kolegium

- Orzeczenia kolegium zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenia kolegium wydawane są w formie

decyzji lub postanowień.

- Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu.

- Orzeczenia kolegium podpisują wszyscy członkowie składu nie wyłączając przegłosowanego.

Kolegium uprawnione jest do :

a ) żądania niezbędnych informacji i dokumentów dot. działalności organów

gminy

b ) wglądu w dokumentację związaną z załatwianą sprawą

 

- Przy orzekaniu członkowie składów orzekających kolegium są związani wyłącznie przepisami prawa.

- Kontrolę orzecznictwa kolegiów sprawuje sąd administracyjny na

zasadach i w trybie określonych przepisami ustawy o NSA .

- Zgromadzeni na wspólnym posiedzeniu przewodniczący kolegiów tworzą,

z mocy prawa, krajową reprezentację samorządowych kolegiów

odwoławczych.

Do zadań zgromadzenia ogólnego kolegium , należy:

1)       wymiana doświadczeń w zakresie organizacji i funkcjonowania

kolegiów, a także ich działalności orzeczniczej,

2)       opiniowanie projektów aktów prawnych w szczególności

dotyczących kolegiów i postępowania administracyjnego,

3) określenie zasad organizacji prac zgromadzenia oraz podejmowanie

uchwał w innych istotnych sprawach dotyczących kolegiów.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

Ustawa z dnia 7 października 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych.

-          Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru

nad działalnością komunalną w zakresie spraw budżetowych oraz kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

a ) gmin, związków międzygminnych, innych komunalnych osób prawnych

i sejmików samorządowych,

b )Krajowego Związku Kas Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego,

oraz kas regionalnych i kas branżowych powszechnego ubezpieczenia

zdrowotnego

-          Nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych sprawuje Prezes RM , na podstawie kryterium zgodności z prawem.

-          Izby są państwowymi jednostkami budżetowymi .

 

Zadania regionalnych izb obrachunkowych

-          Izby kontrolują gospodarkę finansową i zamówienia publiczne podmiotów, na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

-          Kontrola gospodarki finansowej w zakresie zadań administracji rządowej zleconych gminom dokonywana jest ponadto na podstawie kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności.

-          Kontrole przeprowadzane są przez izby z własnej inicjatywy , a także na wniosek organów miny , związków międzygminnych i sejmików samorządowych .

-          Izby przeprowadzają co najmniej raz na 4 lata kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy.

-          W związku z wykonywaną kontrolą inspektorzy do spraw kontroli gospodarki finansowej mają prawo:

1) żądania niezbędnych informacji dotyczących działalności

kontrolowanych jednostek, w szczególności ich gospodarki

finansowej z zakresu realizacji budżetu oraz gospodarki

finansowej,

2) wstępu na teren i do pomieszczeń jednostek kontrolowanych,

3) wglądu w dokumentację związaną z dysponowaniem

środkami pieniężnymi, łącznie z kontrolą stanu kasy,

4) wglądu w dokumentację związaną z gospodarką środkami

rzeczowymi,

5) wglądu w dokumentację związaną z gospodarką finansową

kontrolowanej jednostki,

6) zabezpieczania dokumentów i innych dowodów.

- Izby kontrolują pod względem rachunkowym i formalnym kwartalne sprawozdania z wykonania budżetów gmin, sporządzane na zasadach

określonych przez Ministra Finansów.

-          Izba bada zgodność z prawem uchwał organów gmin w sprawach:

1)       budżetu i procedury uchwalania budżetu,

2)       układu wykonawczego budżetu gminy, jego szczegółowości oraz zmian,

3)       absolutorium dla zarządu,

4)       emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania

i wykupu przez zarząd,

5)       zaciągania pożyczek i kredytów długoterminowych,

6)       ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych,

7)       zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości

8)       przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę,

9)       określenia wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać

10)    zobowiązania,

11)    udzielania poręczeń majątkowych,

12)    wskazania banków prowadzących obsługę bankową gminy,

13)    określenia zakresu i zasad przyznawania dotacji dla jednostek gospodarki

14)    pozabudżetowej,

13) blokowania planowanych wydatków budżetowych,

14) upoważnienia zarządu gminy do dokonywania zmian w budżecie,

15) upoważnienia zarządu do dysponowania rezerwami,

16) uchwalania planu dochodów i wydatków gminnego funduszu ochrony

środowiska i gospodarki wodnej.

-          W przypadku nieuchwalenia budżetu przez radę gminy do 31 marca roku budżetowego izba ustala budżet gminy w terminie do końca kwietnia roku budżetowego w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych.

 

W przypadku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale izba nie

stwierdza nieważności uchwały, lecz wskazuje sposób usunięcia uchybienia.

Organizacja i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych

Organami izby są:

1) kolegium izby,

2) komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.

-          Kolegium izby składa się z przewodniczącego, którym jest prezes izby, oraz członków powołanych w równych częściach przez Prezesa RM i właściwe sejmiki samorządowe.

-          Każdy sejmik powołuje po 2 członków spoza swego składu. Jeżeli zasięg działania izby obejmuje tylko jedno województwo, sejmik powołuje 4 członków. Członkowie kolegium w zakresie realizacji zadań nadzorczych i funkcji kontrolnych są niezawiśli i podlegają jedynie ustawom.

-          Członkami kolegium mogą być tylko osoby wykazujące się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i cieszące się nienaganną opinią.

-          Prezes izby reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje sprawami nie zastrzeżonymi dla organów izby i jest przełożonym pracowników izby ( powołuje go Prezes RM )

 

Do właściwości kolegium izby należy:

1. ustalanie budżetów gmin oraz stwierdzanie nieważności uchwał budżetowych ,

2. stwierdzanie nieważności uchwał rady gminy w sprawie absolutorium dla zarządu

3. rozpatruje odwołania od uchwał składów orzekających

 

W posiedzeniu kolegium izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu , którego sprawa jest rozpatrywana.

W izbie działają składy orzekające, złożone z 3 członków kolegium ,

do właściwości których należy wydawanie opinii .

Stosunek pracy z przewodniczącym kolegium, jego zastępcą oraz pozostałymi etatowymi członkami kolegium izby nawiązuje się na

podstawie powołania.

Nieetatowi członkowie kolegium izby otrzymują stosowny ryczałt określony rozporządzeniem

Kto uchyla się od kontroli, w szczególności przez nieprzedłożenie potrzebnych dla kontroli dokumentów, albo niezgodnie z prawdą informuje o wykonaniu wniosków pokontrolnych, podlega karze grzywny.

 

 

PRZEPISY GMINNE .

Rozdział 4 ustawy o samorządzie terytorialnym .

-          Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy,

-          Na podstawie niniejszej ustawy, organy gminy mogą wydawać przepisy gminne w zakresie:

1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,

2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,

3) zasad zarządu mieniem gminy,

4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń

użyteczności publicznej.

-          Rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

 

-          Przepisy gminne ustanawia rada gminy w formie uchwały.

-          W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać zarząd w formie zarządzenia , które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.

-          Przepisy gminne ogłasza się przez rozplakatowanie obwieszczeń

w miejscach publicznych lub w inny sposób miejscowo przyjęty, a

także przez ogłoszenie w lokalnej prasie lub w inny sposób miejscowo

przyjęty .

-          Przepisy gminne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.

-          Urząd gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie.

 


Pobierz dokument
samorzad.terytorialny.rio.sko.samorzad.doc
Rozmiar 148 KB

Wyszukiwarka