INFORMACJE RÓŻNE, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001

Pobierz dokument
informacje.rozne.studia.wzr.i.st.2008.2011.doc
Rozmiar 151 KB

RODZAJE AUDITÓW:

3.4.1 kontroli zewnętrznych 
Są to kontrole wykonywane poza własną organizację i są co najmniej dwa różne rodzaje kontroli zewnętrznej i trzeciej sekundy.

3.4.2 Po drugie Audyty Stron 
Kontrole te, prowadzone przez jedną firmę na innym, pochodzi od idei audytu organizacji jej dostawców. Istnieje wiele powodów, dla których organizacja może chcieć sprawdzić ich dostawców.

1. Jedną z metod w celu zaspokojenia pkt 7.4.1 normy 
2.
 Wejście do wyboru, ocenianie, i zatwierdzania dostawców 
3.
 Przyczyni się do poprawy dostawca systemów zarządzania jakością 
4.
 Wzajemne zrozumienie wymagań jakościowych

Auditor wiodący ISO 9001 Szkolenia - Wiele dużych organizacji przeprowadzania audytów sekund stroną doradzać działów obsługi słabych punktów w tak odpowiednie umowy dostawcy i / lub mechanizmów nadzoru może być wszczęta, jeżeli dostawca ma być wydana pracy. Można również zwrócić uwagę prawdopodobne koszty dodatkowe.

3.4.3 ISO 9001 Trzecia Audyty Stron 
W wyniku wzrostu zainteresowania Quality Assurance w 1960 i 1970, więcej i więcej sekund audyty stron były przeprowadzone. Niektóre firmy w niektórych dziedzinach nie do zatrudniania osób, których jedynym zadaniem było odwiedzenie towarzyszyć audytorów wokół firmy! Oczywiście ten stan rzeczy nikt nie pomaga, zwłaszcza dostawcy.

Po długich dyskusjach na szczeblu krajowym, ISO 9000 system został wprowadzony w celu racjonalizacji wszystkich systemów oceny jako trzeci kontroli partia działała przez niezależny organ, który poświadcza zgodność z firmy Standard (lub nie, w zależności od przypadku może być). Wiele organizacji stał organy rejestrowe (sekretarza) i BSI, UL, SGS, DNV, i NQA stanowią główne przykłady.

Istniała również świadomość, że powinno być organem nadzorującym działalność, zasad i polityki rejestratorów. W USA, że ciało jest RABQSA .RABQSA International, Inc została założona 01 stycznia 2005 z połączenia sekretarza Rady Akredytacyjnej i Quality International Society of Australii. W Kanada, to Rada Standardów Kanada .

RAB / QSA opracowała Program Akredytacyjnej (NAP) akredytacji rejestratorów.Każda z organizacji, które chcą stać się sekretarz musi spełniać różne wymogi i okresowe oceny wstępnej przez RAB / QSA.

Istnieją różne rodzaje rejestracji, ale głównym celem jest tu na sekretarza Zarządzania Jakością System oceny i rejestracji. Na zapłatę opłaty wstępnej dla sekretarza, ocenią twój System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz, w zależności od wyników oceny, organizacja stanie się zarejestrowanym.

Oznacza to, że w czasie oceny, organizacja ta systemów zarządzania potencjalnie dostaw produktów (w zakresie oceny) zgodnie z wymaganiami klienta. Następnie organizacja płaci roczną opłatę w celu oceny wizyty kontynuowania przez sekretarza.

Szkolenie Auditor ISO 9000 - rejestratorów również opublikują KRS Certified ", która zawiera wszystkie zarejestrowane firmy. Oznacza to, że inne organizacje mogły go używać i nie mogą w wielu przypadkach, czują potrzebę kontroli tych spółek. System ten stale rośnie i wiele organizacji zaczynają korzystać z tych świadczeń.

Na przykład, kupując organizacje mogą używać Registrar "Rejestru Certified przedsiębiorstw do świadczenia niektórych pewności co do ich dostawców, organizacji sprzedaży i można go używać jako element marketingu. Oczywiście to oszczędność kosztów zakupu organizacji prowadzenia audytów i sprzedaży organizacji kosztów i zakłóceń w trakcie kontroli.

3.4.4 Pierwsza Audyty Stron 
Pierwsza strona audyty są przeprowadzane przez organizację na siebie, aby potwierdzić, że do zarządzania ich udokumentowany system zarządzania jakością działa skutecznie. Własnych organizacji określił i udokumentował Formularze system podstawie tego badania. 
Przyczyny pierwszego audytu strony:

1. ISO 9001 pkt 8.2.2 wymaga 
2.
 Kontrola i opinie mechanizm zarządzania 
3.
 Korekta niezgodności przed zewnętrznymi organami je znaleźć 
4.
 Systematyczna poprawa organizacji

Szkolenia ISO 9000 - Niektórzy myśleli, to, oczywiście, uzyskania dalszych powodów. Jak w drugiej partii, jeśli kontrole są wykonywane tylko z powodów (1) lub (3) powyżej, wartość będzie ograniczony. Poprzez utworzenie wewnętrznego programu audytu, zarządzania jest udostępnienie bardzo użyteczne i potężne narzędzie do poprawy działalności i oceny skuteczności systemu zarządzania jakością.

Oczywiście, biorąc pod uwagę (3), oznacza to, że jeśli organizacja jest znalezienie dla siebie rodzaj niezgodności, zewnętrzne organy mogą znaleźć, to powinno, jeśli to możliwe, przeprowadzić kontrole w sposób podobny do rejestratorów . Należy pamiętać, że wszystkie kontrole, na podstawie prób, dlatego też nie ma gwarancji, że wszystkie niezgodności zostaną znalezione podczas wewnętrznego procesu audytu.

Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001

2.2 ISO 9001 dokumentację systemu jakości 
Dwa z najważniejszych celów w rewizji 2000 ISO 9000 seria norm zostały do opracowania uproszczonej formie adres: 
• Mały, jak również średnich i dużych organizacji
 
• Konieczność ilości i szczegółowości dokumentacji wymaganej musi być bardziej dopasowane do pożądanych rezultatów działań organizacji procesu.

Organizacje (w szczególności małych organizacji) mogą być w stanie wykazać zgodność bez konieczności obszerna dokumentacja

Ten ISO 9000 biegły rewident szkolenia podkreśla, analiza procesów, jako siły napędowej dla określenia ilości dokumentów potrzebnych do systemu zarządzania jakością, biorąc pod uwagę wymagania normy ISO 9001:2000. Nie powinno być w dokumentacji, która napędza procesy. Aby uzyskać bardziej szczegółowe zrozumienie wizyta dokumentacji SZJ ISO "Understanding ISO 9001"

Szkolenia ISO 9000 - Zarządzanie powinna określić dokumentacji potrzebnej do wdrożenia, utrzymania i poprawy systemu zarządzania jakością. Dokumentacja ta może obejmować:

• Dokumenty strategiczne (w tym jakości obsługi) 
• Dokumentacja kontroli procesów
 
• instrukcje pracy dla poszczególnych zadań związanych z pracą
 
• Standardowy format dla gromadzenia i sprawozdawczości danych

Rysunek 2.2

Poziom 1: ISO 9001 Quality Manual 
Jakość obsługi, czasami określane jako podręcznik polityki, zwykle obejmuje:

• Polityka jakości i cele organizacji 
• Zasady związane z wymogami ISO 9001
 
• Wszelkie wyłączenia ISO 9001 i uzasadnienie dotyczące
 
• Przegląd organizacji i jej funkcje
 
• Przegląd swoich produktów, usług i witryn internetowych
 
• sekwencję i interakcję z procesów
 
• Zarządzanie odpowiedzialność za politykę i procesy
 
• Marketing i informacji promocyjnych
 
• Włączenie lub odniesienia do następnego poziomu dokumentacji (procedury)

Instrukcja jakości są przydatne do: 
• Klienci - daje pewność, 
• Zewnętrzne audytorów - ułatwia kontrolę
 
• Pracownicy
- przydatna jako pomoc na szkolenia

Szkolenie Auditor ISO 9001 - jakość obsługi muszą być zatwierdzone przez zarząd i podlega kontroli dokumentów. 
Może on być zorganizowany:

• W porządku klauzul ISO 9001 
• W sposób firma prowadzi działalność
 
(Z odniesienia do ISO 9001, gdzie wymagania są skierowane)

Poziom 2: Procedury ISO 9001 System Jakości 
• opisuje kto, co, kiedy i gdzie systemu jakości procesów 
• Opisuje między departamentami kontroli, które by ISO 9001
 
• Może być w porządku ISO 9001 lub celu praktycznego do firmy
 
• powinny opisywać przebieg procesu, powiązań, połączenie i wzajemne oddziaływanie między służbami
 
• W przypadku odniesienia niższy poziom dokumentacji (dokumentacji operacyjnej)
 
• Czy oznacza uczestnictwo pracowników wydziału na piśmie ich
 
• Musi być dostępne, znane i używane przez personel ist
otne 
• Musi być na bieżąco kontrolowane i zmian

Poziom 3: dokumentacji operacyjnej 
• wyjaśnia szczegóły konkretnych zadań lub działań - jak do wykonywania określonych zadań, sporządzania lub weryfikacji działania procesu i produktu 
• Zawiera dokumenty, takie jak plany jakości, form, rysunków, schematów, norm produkcyjnych, instrukcje pracy, produktu lub usługi techniczne, instrukcje obsługi maszyn, pokazy wizualne, komputer szablony, fotografie i ilustracje
 
• Potrzeba dokumentacji nie może być oparte na złożoność produktów lub procesów, umiejętności, szkolenia, edukacja, stabilność siły roboczej, problemy z przeszłości, klientów i wymogi regulacyjne, standardy branżowe i wymagania
 
• Musi być dostępne, znane i używane przez personel istotne
 
• Musi być na bieżąco kontrolowane i zmian

Poziom 4: Records 
• Zapewnienie obiektywne dowody, że jakość działania zostały przeprowadzone i wyniki uzyskane zgodnie z poziomów 1, 2 i 3 dokumentacja 
• może być obowiązkowe lub domniemanych w odniesieniu do każdego klauzuli ISO 9001
 
• Może mieć rekordy poza wymaganiami ISO 9001
 
• Przykłady są zapisy kontroli, kalibracji, kontroli zarządzania, szkolenia, raporty z audytu, przegląd projektu, zakupu i niezgodny sprawozdań produktu

Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001

2.3 Planowanie jakości ISO 9001 
Planowanie jakości jest integralną częścią systemu zarządzania jakością.Odbywa się to na działalność i zasoby niezbędne do zaspokojenia polityki jakości i celów (patrz submoduł 1.2).

Planowanie jakości uważa, że: 
• potrzeb i oczekiwań klientów 
• Zasoby i kompetencje
 
• Projektowanie i zgodności działania
 
• Lekcje z wcześniejsze doświadczenia
 
• weryfikacji i zatwierdzania
 
• urządzeniach pomiarowych i monitorujących
 
• Kryteria akceptacji i rekordy
 
• Produkt i wydajność procesu
 
• Możliwości poprawy
 
• Ocena ryzyka i ograniczania

Planowanie jakości powinno odbywać się w związku z przeglądem wymagań dotyczących produktu, i we wszystkich fazach projektowania i produkcji nowego produktu lub usługi. Planowanie jakości może odwoływać się do istniejących kontroli, procedury, procesy i kryteriów. Wyjście jakości planowania jakości planu, który może występować w wielu formach, takich jak protokoły planowania i wypełniony wykaz planowania. Dowody planowania jakości zostaną omówione w dalszej części tego ISO 9001 Auditor wiodący Szkolenia Course.

2.3.1 Plan Jakości ISO 9001 
• może odnosić się do konkretnego produktu (lub grupy podobnych produktów), usługi, umowy lub projektu. 
• Określa kolejność przetwarzania; wymogi jakości i zasobów, kryteria przyjęcia, częstotliwość, zakres i odpowiedzialność za pomiaru, monitorowania, kontroli i badań, urządzeń pomiarowych, które należy stosować, a zapisy przechowywane
 
• Używane przez personelu operacyjnego, aby zapewnić szczególne wymagania dotyczące jakości są spełnione
 
• Może zawierać odniesienia do innych procedur i specyfikacji
 
• Może być rekord, jeśli wyniki weryfikacji lub inspekcji są zapisywane w dokumencie.

2.4 Zastosowanie Dokumentacja SZJ ISO 9001 
Hierarchia dokumentacji opisanej w punkcie 2.2 powinny być stosowane w sposób elastyczny. 
Szkolenie Auditor ISO 9001 - Format instrukcji jest decyzją dla każdej organizacji, i będą zależeć od wielkości organizacji, kultury i złożoności. 
Małych organizacji, może uznać za właściwe zawierać opis całego swojego systemu zarządzania jakością w ramach jednej firmy, w tym wszystkie udokumentowane procedury wymagane przez standard.
 
Dużych, wielonarodowych organizacji, może potrzeba kilku instrukcji w, krajowym lub regionalnym szczeblu globalnym, i bardziej złożonych hierarchii dokumentacji.

Inne czynniki, które mogą mieć wpływ na zakres dokumentacji, należą: 
• Niektóre organizacje (szczególnie w większych organizacjach, lub tych bardziej złożonych procesów) może wymagać dodatkowych udokumentowanych procedur w celu wdrożenia skutecznego systemu zarządzania jakością.

• Inne organizacje mogą wymagać dodatkowych procedur, ale wielkość i / lub kultura organizacji może włączyć te powinny być skutecznie realizowane bez konieczności udokumentowane jest. W celu wykazania zgodności z normą ISO 9001:2000, jednak organizacja musi być w stanie dostarczyć obiektywnych dowodów, że jego SZJ został skutecznie wdrożony.

Top zaangażowanie kierownictwa ma zasadnicze znaczenie dla pomyślnego wdrożenia i rejestracji. Jest to chyba najczęstsza przyczyna braku uzyskania pomyślnej rejestracji. Zarząd musi zapewnić przywództwa, organizacji, zasobów i ich zaangażowanie, aby zapewnić sukces. Brak zaangażowania zarządzania zostanie zauważony przez pracowników i wpływu na ich postawę i wsparcie systemu.

Dowody odpowiedniej dokumentacji SZJ są opisane dalej w tym ISO 9001 Auditor Training Course.

System musi być formalny, co oznacza, że musi być udokumentowane, zatwierdzone, przekazane, dostępny i personel przeszkolony w jego konsekwentne stosowanie.

ISO 9001 określa wymagania, które podkreślają zapobiegania. Metody stosowane w celu wdrożenia systemu jakości musi koncentrować się na kontroli i zarządzania procesami na podstawie aktywnej, a nie reaktywne podstawie.

Planowanie i kontrola procesów i udowodnienia przed pełne wdrożenie jest duża część skutecznego zapobiegania podejście oparte. Personel musi być przeszkolony w celu zapewnienia ich zrozumienia i stosowania systemu zarządzania jakością.

Odpowiednie kanały komunikacji powinny być ustanowione w celu zapewnienia aktywnego udziału, pracy zespołowej i współpracy wszystkich pracowników. W jakości i rozwoju procesu wdrażania systemu, kierownictwo musi często kontrolować postępy i podjąć kroki w celu rozwiązania wszelkich przeszkód i konfliktów.

Aby dowiedzieć się więcej o ISO 9001 wizyta dokumentacji "Understanding ISO 9001" na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich wymagań ISO 9001

2.5 Przegląd dokumentacji ISO 9001 
Generalnie na następujące pytania należy się zająć: 
• Czy wszystkie wymagania rozwiązać?
 
• Czy zakres dokumentacji dopasować zakres kontroli?
 
• Czy zaangażowanie zarządzanie góry określone?
 
• Czy obowiązki zostały określone?
 
• Czy struktura dokumentacji zostało zdefiniowane?
 
• Czy metody opisane zgodne z wymogami?
 
• Czy poziom dokumentację?
 
• Czy istnieje odpowiednia kontrola dokumentacji?

Szkolenie Auditor ISO 9001 - Większość rejestratorów przeprowadzenia przeglądu (stagr 1) gotowość firmy i dokumentacji, tygodnie lub miesiące przed 2. etapu auditu realizacji. Dzieje się tak z kilku powodów. Jeśli są jakieś braki lub braki w dokumentacji, audytor musi wskazywać te obecnie do spółki, w drodze emisji (dokumentacja) niezgodności.

Firma będzie miała okazję, aby je naprawić, jak również wprowadzenia w życie poprawione wymagania.

Niektórzy rejestratorzy mogą wymagać w dowolnym miejscu od 1 do 3 miesięcy po okresie 1 recenzja, zanim zaczną prowadzić 2. etapu auditu realizacji.

Szkolenia ISO 9000 - Jeżeli ten przegląd wykaże, że gotowości organizacji i dokumentacji jest niewystarczające, kontrolowanego oraz klient musi być powiadomiony. Dalsze środki nie powinny być przeznaczone na badania do czasu, wszystkie niedociągnięcia zostały skierowane do zadowolenia klienta i biegłego rewidenta.

2,6 korzyści z efektywnego ISO 9001 System Zarządzania Jakością 
Dokumenty są ważnym elementem systemu zarządzania jakością, ponieważ przekazuje intencje i rozpocząć konsekwentne działanie. Korzyści płynące z udokumentowanych i systemu zarządzania jakością zgodnego obejmują:

Zewnętrzne 
• Poprawa zaufania i zadowolenia klientów 
• Większa zgodność wymagań jakościowych
 
• Zwiększenie konkurencyjności i udziału w rynku
 

Wewnętrzne 
• Większa wydajność i produktywność 
• Redukcja odpadów, nieefektywności i wady
 
• ułatwia ciągłe doskonalenie
 
• Poprawia spójność i stabilność procesu
 
• Zapewnia podstawę do programów szkoleniowych
 
• Poprawa motywacji pracowniczej i partycypacji
 
• Przyczynia się do dowodu obiektywnego
 
• Zwiększa wydajność dostawca
 
• Zwiększenie rentowności

3.7 Zasady ISO 9000 Auditing 
audytorów SZJ musi przestrzegać następujących zasad i cech, w oparciu o ISO 19011:

Zasady odnoszące się do biegłych rewidentów:

3.7.1 Etyka jest podstawą profesjonalizmu. Obejmuje ono zachowanie biegłego rewidenta, który odzwierciedla zaufanie, uczciwość, poufności i dyskrecji.

3.7.2 Rzetelna prezentacja jest obowiązek przedstawiać w sposób prawdziwy i dokładny: 
• Czynności w ramach audytu przez - audyt wyniki, wnioski i sprawozdania
 
• znaczne przeszkody napotkane
 
• Nierozwiązane rozbieżnych opinii między audytowaną i zespołem audytowym

3.7.3 Należyta staranność zawodowa stosuje staranności i wyroku w sprawie kontroli 
Audytorzy powinni być starannie podobne znaczenie zadań i zaufania pokładanego w nich kontrolowanego oraz innych zainteresowanych stron.Uwzględniając kompetencje niezbędne jest ważnym czynnikiem.
 
Zasady odnoszące się do kontroli:

3.7.4 stanowi podstawę do Niepodległości bezstronność kontroli i obiektywności wniosków z audytu. Audytorzy powinni być: 
• być niezależne od działania będącego przedmiotem audytu
 
• Bądź wolny od uprzedzeń i konfliktu interesów
 
• Utrzymanie celem stan umysłu, w trakcie procesu audytu
 
• Upewnij się, że wyniki kontroli i wnioski opierają się wyłącznie na dowodach z audytów

3.7.5 Podejście oparte na faktach jest racjonalną metodą na osiągnięcie wiarygodnych i odtwarzalnych wniosków z audytu w systematyczny proces audytu. Dowody kontroli musi: 
• być weryfikowalne
 
• oparte jest na próbach dostępnych informacji (od kontroli jest prowadzona w trakcie skończony okres czasu i ograniczonych zasobów)
 
• Upewnij się, że właściwe wykorzystanie próbek jest, aby przyczynić się do zaufania, które mogą być wprowadzane do wniosków z audytu

Dodatkowo ISO 9001 Obrachunkowego QMS muszą być: 
• Otwartość i starsze 
• orzeczenie Posiada dźwięk, umiejętności analityczne i wytrzymałości
 
• Czy zdolność do postrzegania sytuacji w realistyczny sposób
 
• Zapoznaj się z roli poszczególnych jednostek w ogólnej organizacji
 
• Zrozumienie sko
mplikowanych sytuacji z szerokiej perspektywy

Audytor musi mieć możliwość stosowania tych atrybutów w celu: 
1.
 Dość uzyskania i oceny obiektywnych dowodów. 
2.
 Pozostania wiernym Celem audytu bez strachu czy korzyść. 
3.
 Stale oceny skutków uwag z kontroli i interakcji osobistych. 
4.
 Traktuj udział pracowników w sposób, który będzie najlepiej zrealizować cel audytu. 
5.
 Reakcja z wrażliwością na konwencji obszaru, w którym badanie jest wykonywane. 
6.
 Wykonywanie procesu audytu bez odchyleń z powodu zakłóceń. 
7.
 Zobowiązania pełnej uwagi i wsparcia procesu audytu. 
8.
 Skutecznie reagować w sytuacjach stresowych. 
9.
 Dotarcie na ogólnie przyjęte wnioski na podstawie uwag z kontroli. 
10.
 Pozostać wiernym do wniosku, pomimo presji, aby nie zmienić na podstawie dowodów.

ISO 9001 szkolenia audytora - Biegli rewidenci muszą być otwarci i podstawą do podejmowania decyzji na obiektywnych dowodach. Nie można zakładać, czuć, lub narzucić im swoje poglądy. Pamiętaj, że ISO 9001 jest interpretacyjnych, nie nakazowe. Istnieje wiele sposobów realizacji obowiązku zapewnienia skutecznej kontroli. Miej otwarty umysł. Nie wyciągajmy pochopnych wniosków.

Inne przydatne cechy: 
Inne pożądane cechy osobiste, że audytor ISO 9000 mogą posiadać to bycie grzecznym, punktualny, praktyczne, pryncypialny, wytrwały, pracowity, pozytywne i przygotowane. Bądź dojrzały, rzetelnego wyroku, być wytrwałym, być spostrzegawczy i realistyczne.

Szkolenie Auditor ISO 9001 - Dojrzałość pochodzi od edukacji, zrozumienia i doświadczenia. Sound wyroku i analityczne umiejętności nabyte w trakcie badań i doświadczeń w zakresie interpretacji i stosowania wymogów normy.Uczyć się od doświadczonych biegłych rewidentów. Rób notatki z technik oceny audytu. 

Tenacious nie oznacza, kopanie, aż znajdziesz niezgodności.
 To odnosi się do możliwości skupić się na cel i zakres kontroli, mimo zakłóceń. Perceptive znaczy wpisu do zmieniających się okoliczności lub wątpliwości. Realne jest pragmatyczny. Ocenić ryzyko. Jak poważny jest to? Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia?

Bardzo mało organizacji są podobne. Mają różne produkty, procesy, struktury zarządzania, kultury i środowiska naturalnego. Biegli rewidenci muszą nauczyć się szybko gage te czynniki, aby określić w jakim stopniu będą one ułatwiać lub utrudniać przeprowadzenia audytu.

3.7.6 Audytor "Niepodległość" - Dodatkowe uwagi 
Obrachunkowego • muszą być wolne od uprzedzeń i wpływu 
• Nie mogą one kontroli własnej pracy
 
• Wszyscy uczestnicy badania muszą przestrzegać integralności i niezależności biegłych rewidentów

Z perspektywy pierwszej strony, od audytorów wewnętrznych nie mógł kontrolować swoje własne prace. Muszą one być wybrane w sposób bezstronny i obiektywny wykonywania audytów. 

Szkolenia ISO 9000 - z drugiego lub trzeciego punktu widzenia partii, niezależności mogą być zagrożone, jeżeli biegli rewidenci mają przedsiębiorstwa lub innego związku z drugim lub innym podmiotom, które mogą mieć wpływ na ich bezstronność, albo są właścicielami udziałów w spółce do kontroli, lub ich małżonkiem tam pracuje.

Niektórzy rejestratorzy wymagania od biegłych rewidentów do podpisania pokoje Konflikt interesów oświadczenie. Odbywa się to na ogół specjalnie do każdego zlecenia badania.

ISO 9001 audytów wewnętrznych - Dlaczego ważne jest, aby je wykonać? 

Audyty są niezbędnym narzędziem do monitorowania i utrzymania zdrowia systemów zarządzania. Audyty są wykorzystywane do określenia zakresu systemów zarządzania zgodne z wymaganiami i czy zostały one skutecznie wdrożony i utrzymywany.Wymagania mogą być: 
- Podane przez klientów, 
- Zdefiniowane przez zasady i procedury, 
- Określone w regulacji rządowych, 
- Założona w normach branżowych, lub 
- Określonych w obowiązujących norm systemów zarządzania. 

Rodzaj, częstotliwość i zakres przeprowadzonych kontroli zależy od organizacji w zależności od etapu, na którym znajdują się w rozwoju systemu lub konserwacji. Dwa kluczowe czynniki mające wpływ na organizacje w wykonywaniu wewnętrznych lub dostawca audytów ograniczone zasoby i wiedzę specjalistyczną w ramach standardowego systemu zarządzania. 

Podczas kontroli certyfikacyjnych są wyłączną domeną jednostki certyfikujące, nie są one dopuszczone do wykonywania wewnętrznych lub audytów drugiej strony dostawcy.

Dlaczego wybrać nas? 
Jako niezależni konsultanci, Ask Art Management Systems Solutions oferuje usługi o wartości dodanej audytu organizacji most zasób wiedzy i luki. Nasi audytorzy posiadają wszystkie skontrolowane dla Organów Certyfikacji i wykonano setki kontroli w różnych sektorach biznesu. Jak audytorów konsultanta, również mogą pomóc Ci usunąć niezgodności systemu za pomocą naszego bogatego doświadczenia i wiedzy kontrolinorm. 

Oferujemy szeroki zakres usług audytu zależności od konkretnej sytuacji, budżet i ramy czasowe. Nasze usługi obejmują audyt ISO 9001, ISO 14001, TS 16949 i normy AS 9100 system zarządzania. 
Zapoznaj się z usług audytu wymienione poniżej określenia konkretnych potrzeb. 

Nasze Audit Services obejmują: 
- Gap oceny 
- Pre-Assessment 
- Hands-on Practice szkolenia wewnętrznego audytora 
- Opracowanie i utrzymanie kontroli wewnętrznej Program 
- Program Rozwoju Dostawca 

Zasoby pomocne w podjęciu decyzji 
Nie wiesz, co trzeba? Odwiedź naszą stronę zasobów; przeczytaj nasze darmowe artykuły, które pomogą Ci podjąć decyzję. Nasze wyroby są ładowane z cennych informacji i wskazówek na temat kluczowych zagadnień dotyczących kontroli i zarządzania systemami. Jeszcze lepiej, zadzwonić na 905-593-8867 za-obowiązek dyskusja nie o swoje potrzeby. Jesteśmy zobowiązani, aby zapewnić skuteczne rozwiązania na efektywne stawki kosztów. 

Opis naszych usług audytu 

Ocena Gap 
Przeprowadzimy przegląd aktualnej praktyki systemu zarządzania, kontroli i dokumentacji w celu ustalenia, w jakim stopniu spełnia on wymagane przez konkretne ISO, TS lub normy innych. Raport z audytu zostaną przedstawione z naszych ustaleń i zaleceń w celu rozwiązania luki. Gap Ocena jest punktem wyjścia do planowania rozwoju systemu zarządzania. 

Pre-Audyt oceny 
Jeśli system zarządzania został w pełni wdrożony i wystarczające istnieją zapisy w celu wykazania skutecznego działania, możemy przeprowadzić oceny audytu wstępnego ustalenia, czy system zarządzania jest gotowy do formalnego audytu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Zaprezentujemy Raport z audytu i pracy z pracownikami w celu ustalenia odpowiednich działań naprawczych za niezgodności znaleźć. 
W tym czasie będziemy również szkolenie w zakresie audytu CB, aby Twoi pracownicy znają procesu audytu certyfikacji i udzielić wskazówek dotyczących obsługi zewnętrznych wywiadów audytu. 

Hands-on Practice szkolenia wewnętrznego audytora 
Oprócz wyczerpującego szkolenia wewnętrzne klasy rewidenta, możemy również praktyczne kontroli na obiekcie praktyki w ramach szkolenia, aby dać szansę audytorów wewnętrznych do stosowania nowych umiejętności audytorskich. Będą plan audytu praktyki w klasie i otrzymywania informacji zwrotnych na temat ich stosowania technik i narzędzi nauczyli się w klasie. 

Opracowanie i utrzymanie kontroli wewnętrznej Program 
Wszystkie normy dotyczące systemów zarządzania wymagają zaplanowania i przeprowadzenia programu audytów wewnętrznych. Wiele organizacji z ograniczonych zasobów i wiedzy audytu wewnętrznego i dostępność są teraz outsourcing auditów wewnętrznych. 
Z doświadczenia audytu setki organizacji, możemy wykonać tej funkcji w organizacji i znacznie zmniejszyć ryzyko poważnych problemów jest znaleźć, gdy ciało audytorów Certfication prowadzenia auditów nadzoru. 
Możemy pomóc w skonfigurowaniu programu audytów wewnętrznych, w tym zasad, procedur, tabele i formularze, listy kontrolne, szczegółowe pliki audytu i składania sprawozdań dotyczących wszystkich audytów wewnętrznych gotowy do przeglądu zarządzania. 

Program Rozwoju Dostawca 
Audyty dostawców są doskonałym sposobem na rozwijanie wzajemnie korzystnych relacji z dostawcami. Niektóre standardy zarządzania, takich jak TS 16949 wymaga rozwoju dostawcę określonych standardów systemu zarządzania. Wiele organizacji w obliczu ograniczonych zasobów oraz brak doświadczenia audytu są teraz outsourcingu dostawca i zarządzania. 
Nasze doświadczenie audytu, możemy wykonać tej funkcji w swojej organizacji i efektywny kosztowo sposób profesjonalny. Zapewniamy szczegółowe sprawozdania z audytu, w tym usunięcia wszelkich niezgodności i propozycje usprawnień. Pozwól nam pomóc poprawić ogólną wydajność i niezawodność łańcucha dostaw.

Prowadzenie działalności na miejscu  

6.1.5.10 Zamknięcie Zgromadzenia 
Spotkanie zamykające to zawarcie spotkanie z audytu i jest formalne przedstawienie przez zespół wyników i wniosków z audytu. Wśród uczestników znajdują się jednostki audytowanej i może również obejmować klienta audytu i innych stron. W wielu przypadkach, na przykład audytu wewnętrznego w małej organizacji, posiedzenia końcowego może składać się tylko z przekazywania wyników i wniosków z audytu. W innych przypadkach kontroli, spotkanie powinno się formalne i minuty, w tym zapisy obecności, powinny być przechowywane.

Szkolenie Auditor ISO 9000 - Wszelkie rozbieżne opinie dotyczące wniosków z audytu i / lub wnioski pomiędzy zespołem audytu i audytowany powinny zostać omówione i rozwiązane. Jeśli nie rozwiązany, wszystkie opinie powinny być odnotowane.

Jeśli podany przez cele kontroli, zalecenia dotyczące usprawnienia powinny być prezentowane. Należy podkreślić, że zalecenia nie są wiążące. 
Sposób, w jaki odbywa się posiedzenie jest przez konwencje wypracowane przez lata, w których kontrole zostały przeprowadzone.
 Tak długo, jak kontrolowanego zarządzania rozumie i wyraża zgodę na ustalenia faktów towarzyszących im przed zespołu odchodzi, lider zespołu i zespół wykonał swoją pracę.

Szybko, w uzgodnionym terminie, zespół powinien by byli gotowi na spotkanie.Kierownik zespołu posiedzenie. Kierownik zespołu powinien przejąć inicjatywę i pracy poprzez porządku dziennego przygotowana podczas spotkania zespołu audytowego.

Następujące punkty powinny zostać objęte w innej formie:

1. Lista uczestników 
Kierownika zespołu lub drugiego audytora przechodzi wokół listę obecności z nazwiska i stanowiska ma być wprowadzona przez każdego uczestnika.

2. Dzięki 
Lider zespołu powinien podziękować firmie w imieniu zespołu na ich pomoc, czas, itd. Jeśli organizacja uczestniczyła w badaniu w sposób otwarty, lider zespołu powinien to powiedzieć i podziękować im za to. Jeśli to nie przypadek, to milczenie na ten temat jest korzystne. Kierownik zespołu należy również podziękować za pomoc przewodników.

3. Cele, zakres i kryteria 
W formalności, oraz w celu zapewnienia, że podstawą do kontroli nie ma wątpliwości, cele, zakres i kryteria powinny być przekształcone. To jest dla wielu względów praktycznych. Zazwyczaj nie ma realne wątpliwości na ten temat w organizacji, ponieważ zostało omówione i uzgodnione przed audytem miała miejsce. Jednak niektóre z osób biorących udział w spotkaniu zamykającym nie mogą być obecni na spotkaniu otwierającym i niekoniecznie są świadomi tego wszystkiego, co działo się pomiędzy. Audyt obejmuje duży obszar, niektóre z nich bez znaczenia (nie za dużo w planowanej kontroli dobrze). Cele może stać się mętny. W związku z oświadczeniem kierownika zespołu celem i zakresem resetuje ramach audytu.

4. Zgłoś 
Wnioski z kontroli w sprawie skuteczności systemu zostanie formalnie zgłoszona i wyników, które należy uwzględnić kontrolowanego powinny być opisane. 
5.
 Ograniczenia 
Nosi powtarzanie, że kontrola była próbka działań, a zatem, z zastrzeżeniem ryzyka związanego z pobieraniem próbek.
 Nie każdy zgodny lub niezgodny teren widać, tylko reprezentatywnego wyboru. Dlatego też istnieje możliwość, że istnieją dodatkowe niezgodności w obszarach nie objętych kontrolą. 
Szkolenie Auditor ISO 900 - Zaleca się, aby audytorzy standardowe zestawienie obejmujące istotę nad własnymi słowami, choć wielu rejestratorów zawierać odpowiednie sformułowanie w dokumentach raportu.

6. Poufność 
Prowadzić audytor powinien zapewnić, że wszystko audytowanego widział lub słyszał w trakcie kontroli są przechowywane w ścisłej tajemnicy. Wszystkie dokumenty dostarczone zespołowi kontroli zostaną zwrócone przed audytorów opuścić pomieszczeń.

7. Podsumowanie audytu 
Wyniki kontroli powinny być podsumowane w celu przedstawienia zarządzania.Nie zapomnij, aby rozpocząć prezentację "podkreślanie pozytywnych". W zależności od kontroli, zapewnienia faktycznej i szczere opinie na temat mocnych QMS - działów, procesów, zasobów, kontroli, dokumentacji itp. ustalenia Niezgodności mogą być grupowane w obszar funkcjonalny (departamentu), klauzula standard i poziom ważności (duże, moll, lub dotyczą).Ocena może być także sklasyfikowane według rodzaju niepowodzenia, na przykład, zamiar (zdefiniowane procesy i dokumentację), realizacja (praktyki) lub skuteczności (wyniki).

8. Prezentacja niezgodności 
Zaleca się, aby niezgodności należy czytać jedna po drugiej, aż wszystkie zostały przedstawione, choć może to być konieczne dla podsumowania.

W niektórych przypadkach, przedstawicieli audytowany posiadać kopie niezgodności, jeżeli niektóre zostały uzgodnione wcześniej. Istnieją różne szkoły myślenia o dawaniu kopie niezgodności z kontrolowanych w czasie spotkania zamykającego. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje kilka wad, i zaleca się tutaj jako dobre praktyki. Nie ma żadnej potrzeby poddane audytowi, aby spróbować robić notatki. Zaleca się również, że niezgodności należy odczytać z raportu zamiast próbować je opisać. Ogranicza to skłonność do dodawania zbędnych słów i komentarzy, które nie powinny być konieczne, jeżeli oświadczenie o niezgodności jest kompletny pod każdym względem.

Czytając wypowiedzi zachęca także mniej doświadczonych audytorów przedstawienie niezgodności w sposób jasny, mocnym głosem, a nie przepraszająco. 
Niezgodności mogą zostać uzgodnione z Zarządem przedstawiciela lub osoby upoważnionej.
 Podpis zazwyczaj oznacza przyjęcia, jednak nie będzie wtedy, gdy jednostki audytowanej może nie zgadzać się ze szczególnym niezgodności i nie akceptują. W tym przypadku, może po prostu oznaczać podpisanie potwierdzenia odbioru niezgodności.

9. Umowy 
Każdy z niezgodności przedstawiony został w oparciu o fakty zgodził się wcześniej przez przedstawiciela departamentu. Mimo, że porozumienie zostało osiągnięte w tym czasie, sformułowanie niezgodności jest mało prawdopodobne, aby zostały w jego najbardziej kompletny i zwięzły. Albo w spotkaniach przeglądowych lub na zakończenie spotkania, te niezgodności są podpisane przez audytowanego potwierdzić odbiór i zrozumienie treści.

10. Zalecenie 
Lider zespołu jest odpowiedzialny za przedstawienie wniosków, które zespół w oparciu o wyniki kontroli. To jest "świadomą decyzję" audytorów. Należy wziąć pod uwagę powagę niezgodności i czy wskazują one działów lub całej firmy awarii systemu. Wniosek musi być zrównoważone z pozytywnych ustaleń poczynionych w trakcie kontroli.

Szkolenia ISO 9000 - zalecenie musi także zastanowić się jaki wpływ na wyniki audytu będą miały dla przyszłych stosunków między obiema organizacjami. Tak więc, jeśli jest to druga kontrola partii, audytorzy będą zaleceń do własnej firmy o działalności gospodarczej z audytowanego. Kontrolerzy są często ograniczone, co mogą mówić do jednostki kontrolowanej. Kilka audytorów rzeczywiście dokonać decyzji o zakupie, na przykład. Jednak powinny one opuścić audytowanego z jasnego pojęcia gdzie stoją.

Jeśli jest trzecim audytu stron, kierownik zespołu musi stwierdzić, czy rejestracja jest zalecane, czy nie. Kopia sprawozdania z audytu, w tym niezgodności z lewej jest kontrolowana.

Podsumowanie może być konieczne "uporządkowania". Podstawowym "sense" streszczenia nie zmieni, chociaż układ i słów może być zmieniony w raporcie.

11. Wyjaśnienie 
Audytowany musi mieć możliwość zadawania pytań na temat niezgodności lub podsumowanie i normalnie się w tym miejscu. Stan faktyczny stwierdził, nie powinny być kwestionowane. Zakładając audytowanego akceptuje wszystkie niezgodności lub podsumowanie, biegły rewident może zostać poproszony o odpowiedź, co jest niezbędne do kwestii poruszonych. Audytorzy mogą oczekiwać, że jednostki audytowanej należy zaproponować działania korygujące w danym okresie.

Spotkanie zamykające skarga nie jest miejsce do dyskusji rzeczywistych naprawczych. To należy bardzo uważnie rozważyć jednostki kontrolowanej.Kierownik zespołu należy zatem stwierdzić, że proponowany plan działań naprawczych jest konieczne w ciągu kilku dni lub tygodni po otrzymaniu sprawozdania. Jednakże, jeśli zalecenie jest dla pełnego ponownego audytu, to nie będzie konieczne, aby przedstawić plan działań naprawczych.

12. Wyjścia 
Po zaprezentowaniu wyników i omówił je do audytowanego zadowolenie, zespół audytu może odejść, jeszcze raz dziękując za czas audytowanego, itp. 
Jednakże, w różnych okresach w przeszłości, a być może także można się spodziewać w przyszłości, zespołów audytowych w obliczu spotkania nie będzie planu jakiegoś powodu lub innego.

3.5 Korzyści płynące z kontroli jakości Systemu Zarządzania

• Dostarcza informacji do przeglądu zarządzania 
• Wykazuje zaangażowanie wyższego kierownictwa
 
• Większa świadomość personelu, udział i motywacji
 
• Zapewnia możliwości ciągłego doskonalenia
 
• Poprawa zaufania i zadowolenia klientów
 
• Zwiększenie wydajności operacyjnej

Wyniki kontroli są głównym wkład do procesu przeglądu zarządzania.Kierownictwo musi podjąć odpowiednie działania na podstawie przeglądu systemu jakości mocnych i słabych stron, i możliwości poprawy. 
Określonym czasie i
 ISO 9001 szkolenia rewidenta dla przeprowadzania audytów wewnętrznych pokazuje top zaangażowanie kierownictwa.

Jeśli celem audytu jest odpowiednio przekazywane, a pracownicy sobie sprawę, że kontrola nie jest oceną indywidualnego działania, są one bardziej prawdopodobne, aby omówić obszarach słabych i możliwości poprawy. Powinno to doprowadzić do poprawy wyników operacyjnych oraz zwiększenie satysfakcji klientów.

3.6 Audytor w System Kontroli 
Wszystkie systemy w organizacji muszą być zaprojektowane i wykonane do pracy przez ludzi. System audytu nie jest inaczej. Musi mieć procedury i szkolenie, aby doradzać biegłego rewidenta, co wymaga rola, a także, co i kto kwalifikuje się lub zezwala na audytora do pracy.

Biegły rewident jest zdefiniowane przez ISO 19011 jako osoba z uprawnieniami do wykonywania audytu. Aby przeprowadzić audyt, biegły rewident musi być dopuszczony do tej konkretnej kontroli. ISO 9001 biegły rewident jest biegły rewident wyznaczony do zarządzania kontroli.

3.6.1 Obowiązki audytora 
Audytor ma następujące obowiązki:

• Wsparcie lidera zespołu 
• Bądź przygotowany
 
• Uczestnictwo w spotkaniach otwarcia i zamknięcia
 
• Przeprowadzenie przydzielonych zadań
 
• Przechowywać w zakresie harmonogramu i audytu
 
• Dokument i wspierać wszelkie ustalenia
 
• Trzymaj lider zespołu i poinformował audytowanego
 
• ochrona wszystkich dokumentów
 
• Zachowanie poufności
 
• być obiektywne i etycznych
 
• Sprawdź, czy działania naprawcze (jeśli przypisany jako biegłego rewidenta)

3.6.2 Obowiązki audytora wiodącego 
Oprócz rewidenta obowiązków, ISO 9000 biegły rewident musi posiadać funkcje zarządzania, które obejmują:

• Pomoc w wyborze zespołu i odprawa zespołu 
• Odpowiedzialność za planowanie i prowadzenie wszystkich etapów kontroli
 
• Reprezentowanie zespołu audytorów z audytowanego
 
• Kontrola i obsługa konfliktów trudnych sytuacjach
 
• Prowadzenie i kontrolę wszystkich spotkaniach z zespołem i audytowany
 
• Podejmowanie decyzji w sprawach kontroli i systemu jakości
 
• Prezentacja wyników audytu niezwłocznie
 
• Raportowanie głównych przeszkód napotkanych
 
• Raportowanie krytycznych niezgodności niezwłocznie
 
• Posiadanie umiejętności skutecznej komunikacji

Auditor wiodący musi zrównoważyć miejscu kontroli pracy-on tak że nie ma wystarczającej ilości czasu do prowadzenia tych zadań kierowniczych.

3.6.3 Client 
Klient jest osoba lub organizacja z wnioskiem o kontroli. Klient może być:

• Audytowany które chcą, aby system jakości badanej 
• klienta, który chciałby dokonać audytu systemu jakości dostawcy
 
• Sekretarz wybranych do przeprowadzenia niezależnego audytu
 
• organ upoważniony do określenia zgodności

3.6.4 audytowana 
Audytowany jest organizacją do audytu. Audytowany może być spółka lub jeden z jego produkcji lub obsługi urządzeń. Klient określa zakres kontroli i obiektywne.

Raport Audytu ISO 9001

Raport audytu ISO 9001

Raport z audytu nie jest konieczne, aby być długi, ale musi być ogólnych i obiektywnych od bieżącego stanu badanej organizacji. Raport musi uwzględniać dobrych praktyk, które powinny być uznawane, widoczne ryzyka i zidentyfikowanych problemów.

Raport z audytu powinien obejmować następujące treści:

1. Data Audytu

Kiedy po wykonaniu audytu? To dowód, że kontrola została przeprowadzona zgodnie z planowanym harmonogramem. Jeśli menedżerowie chcą wiedzieć o wykorzystanie personelu do czasu kontroli lub audytu, dobrze jest wymienić je w kontroli. Wszystkie te pomogą odpowiedzieć na pytanie: "Ile czasu i pieniędzy wydano na działalność audytu wewnętrznego?

2. Zbadane przez biegłego rewidenta obszarów

Jest to bardzo ważne, zwłaszcza, gdy organizacja posiada wiele urzędów pracy.

3. Stosowanymi standardami

Podczas przeprowadzania kontroli na osobę trzecią, standardów audytu, które należy stosować należy przepisy dotyczące systemu zarządzania jakością takie jak ISO 9001, ISO 14001, itp. audytu wewnętrznego, standardów audytu są często wykaz dokumentów związanych z kontrolowaną działalnością, takich jak procedury, wytyczne i formularze, itp.

4. Kierownik Działu Audytu i członków

Jeżeli kontrola ma być wykonywana tylko przez jedną osobę, jest to także kierownika wydziału audytu.

5. i osoby

Respondentów musi być dokładnie osób posiadających odpowiedzialność i wykonywania zadań. Ponadto, nie rzadkich przypadkach, kiedy respondent jest proszony o wsparcie wywiad (audytor), odpowiadając na serię pytań, które nie są istotne do jego obowiązków jest. Zdarza się, że nie jest prawdopodobne, na rozmowę, aby dowiedzieć się, że osoba ta zwróciła się z takim bezsensowne pytania, a następnie, dyrektor biura audytu audytor może powiedzieć, takie jak "Pan John nie posiada odpowiedzialność za przyjęcie pacjentów, dlatego On nie może wiedzieć, gdzie formularze te nie są ".

6. Pozytywnym aspektem

Każdy audyt nie jest konieczny wysiłek koncentruje się na słabości lub negatywnych aspektów sytuacji. Dlatego dobre i pozytywne aspekty powinny być również uznane w raporcie. Na przykład: "Records wykazały, że operator został przeszkolony na temat korzystania z samolotu", czy "Problem Nadzór i korekta System może obliczyć odpowiednich kosztów niezgodności działania, a tym samym zmniejszyć koszty w radzeniu sobie z problemem".

7. Niezgodności

W sprawozdaniu w sprawie niezgodności, ważne jest zapewnienie zawartości szczegółowy i przejrzysty. Jaka jest rzeczywista niezgodności? Jakie są okazuje się stwierdzenie, że takie są niezgodności? Raport niezgodności musi być dobrze spójne oraz być szczegółowe i wyjaśnione na tyle, że kierownik procesu można dowiedzieć się głównej przyczyny i dokonać odpowiedniego planu działań korygujących.

8. Komentarze (lub Opportunity Innovation)

To jest dobre dla audytora, aby wypowiedzieć się na temat potencjalnych zagrożeń widoczne lub zidentyfikowane w procesie, który nie jest dobrze zarządzany zgodnie z oczekiwaniami. To może pomóc uniknąć nieoczekiwanych problemów z dzieje. Audytor nie powinien powiedzieć coś konkretnie, ale wyrazić swoje opinie na temat potencjalnych problemów, które mogą się zdarzyć. Podobnie jak raport niezgodności, uwagi powinny być kierowane do konkretnych wymagań, aby zminimalizować wszelkie nieporozumienie, że takie uwagi są rewidenta subiektywnej opinii.

Po tych podstawowych praktyk w wykonywaniu audytu zapewnić poprawność odpowiedzi, która jest na tyle odblaskowe na aktualny stan w zakresie organizacji i wystarczająco szczegółowe, aby organizacja mogła podjąć odpowiednie decyzje. To są czynniki, które sprawiają, że efektywnej kontroli. Brakuje powoduje tylko audytu się bezcelowe Dig-up dokumentów i plików.


Pobierz dokument
informacje.rozne.studia.wzr.i.st.2008.2011.doc
Rozmiar 151 KB

Wyszukiwarka