Dyspersja współczynnika załamania światła, studia, chemia, chemia fizyczna, sprawozdania, sprawka

Pobierz dokument
dyspersja.wspolczynnika.zalamania.swiatla.doc
Rozmiar 107 KB

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 5: Dyspersja współczynnika załamania światła.

1. Wstęp teoretyczny:

Światło przechodząc z jednego ośrodka do drugiego ulega na granicy faz odbiciu, a jeżeli szybkość rozchodzenia się światła w tych ośrodkach jest różna, także załamaniu (refrakcji). Stosunek prędkości światła w próżni do prędkości w danym ośrodku jest wielkością charakterystyczną dla tego ośrodka i jest to współczynnik refrakcji (współczynnik załamania światła). Pomiar współczynnika refrakcji dokonuje się w praktyce względem powietrza. Współczynnik refrakcji powietrza jest równy wtedy:

0x01 graphic
gdzie: Nx- współczynnik refrakcji ośrodka x w próżni; Nx- współczynnik refrakcji ośrodka x w powietrzu; Npow- współczynnik refrakcji światła w powietrzu

Współczynnik załamania światła n można wyznaczyć opierając się na zależności:

0x01 graphic
gdzie: - kąt padania promienia; - kąt załamania w ośrodku badanym

Jeżeli zwiększa się kąt padania , to zwiększa się też kąt załamania  do momentu, w którym kąt padania  osiągnie wartość 90 °. Wtedy kąt załamania osiąga graniczną wartość x:

0x01 graphic

Na prędkość rozchodzenia się światła w badanych materiałach ma wpływ temperatura, dlatego pomiary refraktometryczne przeprowadza się w 20 °C. Stosuje się monochromatyczne światło lampy sodowej. Współczynnik załamania światła jest wielkością addytywną dla mieszaniny cieczy o różnym n zależy od zawartości w niej poszczególnych składników. Współczynnik załamania światła to miara polaryzowalności elektronowej cząsteczek (n2 = ,  - przenikalność dielektryczna ośrodka). W zmiennym polu elektrycznym każdy elektron z dowolnego atomu lub cząsteczki zachowuje się jak oscylator harmoniczny, który drga z częstością własna o. Pod wpływem fali świetlnej elektrony wykonują wymuszony ruch drgający z częstością  padającego promieniowania.

Wzór na polaryzowalność pojedynczego elektronu w atomie lub cząsteczce ma następującą postać:

0x01 graphic
gdzie:  - polaryzowalność elektronu; e - ładunek elektronu; m - masa elektronu;  - częstość padającego promieniowania ;  o - częstość własna elektronu

Jeżeli częstość przyłożonego zmiennego pola zbliża się do częstości własnej oscylatora pojawia się nieciągłość polaryzowalności, równocześnie absorpcja osiąga maksimum. Gdy współczynnik załamania światła jest w przybliżeniu równy 1 wówczas w przybliżeniu  = n - 1. W pobliżu pasma absorpcyjnego następuje znaczna zmiana współczynnika załamania światła, która jest miarą polaryzowalności.

Linie D, C, F, G.

Widmo wodoru jest widmem liniowym. Każdej linii występującej w widmie została przypisana nazwa literowa. Każda linia odpowiada charakterystycznej długości fali:

W przypadku widma sodu charakterystyczna jest linia D. Linia D odpowiada długości fali równej 589,3 nm (dublet 589 nm i 589,6 nm).

Dyspersja średnia jest to różnica między współczynnikami załamania dla dwóch różnych długości fal świetlnych, np:

n =n F - n C = A + Bδ gdzie: n - dyspersja współczynnika załamania światła dla dwóch fal o różnych długościach; A, B - stałe wartości tablicowe zależne od współczynnika załamania światła dla linii D; δ - stała wartość tablicowa zależna od wartości Z na podziałce kompensatora. Reguła Waldmana - pozwala obliczyć współczynnik załamania światła dla innej długości fali przy znanej wartości współczynnika załamania światła dla długości fali odpowiadającej linii D. Licznik i mianownik przedstawiają średnią dyspersję dla współczynnika załamania światła dla dwóch różnych długości fali. Taki iloraz jest wartością stałą, równą 0,29.

0x01 graphic
gdzie: n- współczynnik załamania światła dla linii D, F, C.

Równanie dyspersyjne Cauchy'ego - pozwala obliczyć współczynnik załamania światła dla dowolnej długości fali:

0x01 graphic
gdzie: n - współczynnik załamania światła;  - długość fali [nm]; Za wartości indeksowane 1 i 2 przyjmuje się kolejno wartości dla linii D i F oraz D i C.

  1. Opracowanie wyników:

Po wycechowaniu refraktometru za pomocą cieczy wzorcowych (wody destylowanej i chloroformu) wyznacza się dla badanych cieczy współczynnik załamania światła i wartość liczby Z z podziałki kompensatora. Należy uwzględnić poprawki temperaturowe i obliczyć współczynnik załamania światła w temperaturze 20 °C.

Współczynniki załamania światła badanych cieczy w temperaturze 20 °C:

L.p.

Woda nD20

Chloroform nD20

Butanol nD20

Toluen nD20

Aceton nD20

1

1,331

1,4425

1,3975

1,4912

1,3565

2

1,3309

1,442

1,3965

1,492

1,3565

3

1,331

1,4425

1,3965

1,4915

1,357

4

1,3965

1,492

1,357

5

1,3975

1,492

1,357

6

1,3975

1,492

1,3565

7

1,3965

1,492

1,357

8

1,3975

1,492

1,3565

9

1,3975

1,4925

1,356

10

1,396

1,492

1,356

11

1,3965

1,492

1,357

Wartości średnie współczynników załamania światła badanych cieczy nD20:

Woda nD20

Chloroform nD20

Butanol nD20

Toluen nD20

Aceton nD20

1,3310

1,4423

1,3969

1,4919

1,3566

Wartość liczby Z odczytuje na podziałce kompensatora w czasie pomiarów dla każdej substancji osobno.

Poprawki dla tablicowych wartości stałych A i B:

Woda - wyznaczony współczynnik załamania światła nD20 = 1,331. Odczytane z tablic wartości stałych A i B odnoszą się dla współczynnika załamania światła nD20 = 1,333. Trzeba uwzględnić poprawkę.

Wartość tablicowa stałej A i B dla współczynnika załamania światła nD20 = 1,333

Poprawka dla nD20 = 0,001

Różnica wynosi 0,002. Wartość poprawki, którą trzeba odjąć od wartości tablicowych:

Wartość stałej z uwzględnieniem poprawki dla współczynnika załamania światła nD20 = 1,331

A = 0,02473

-0,5 * 10-5

-1,02* 10-5

A = 0,02474

B = 0,03225

-1,8 * 10-5

-3,66 * 10-5

B = 0,03229

Chloroform - wyznaczony współczynnik załamania światła nD20 = 1,4423. Odczytane z tablic wartości stałych A i B odnoszą się dla współczynnika załamania światła nD20 = 1,4467.

Wartość tablicowa stałej A i B dla współczynnika załamania światła nD20 = 1,4467

Poprawka dla nD20 = 0,001

Różnica wynosi 0,0044. Wartość poprawki, którą trzeba dodać do wartości tablicowych:

Wartość stałej z uwzględnieniem poprawki dla współczynnika załamania światła nD20 = 1,4423

A = 0,02431

-0,3 * 10-5

-1,31 * 10-5

A = 0,02432

B = 0,02938

-3,6 * 10-5

-1,57* 10-4

B = 0,02954

Butanol - wyznaczony współczynnik załamania światła nD20 = 1,3969. Odczytane z tablic wartości stałych A i B odnoszą się dla współczynnika załamania światła nD20 = 1,3993.

Wartość tablicowa stałej A i B dla współczynnika załamania światła nD20 = 1,3993

Poprawka dla nD20 = 0,001

Różnica wynosi 0,0024. Wartość poprawki, którą trzeba dodać do wartości tablicowych:

Wartość stałej z uwzględnieniem poprawki dla współczynnika załamania światła nD20 = 1,3969

A = 0,02443

-0,3 * 10-5

-7,17 * 10-6

A = 0,02444

B = 0,03064

-2,9 * 10-5

-6,93 * 10-5

B = 0,03071

Toluen - wyznaczony współczynnik załamania światła nD20 = 1,4919. Odczytane z tablic wartości stałych A i B odnoszą się dla współczynnika załamania światła nD20 = 1,4941.

Wartość tablicowa stałej A i B dla współczynnika załamania światła nD20 = 1,4941

Poprawka dla nD20 = 0,001

Różnica wynosi 0,0022. Wartość poprawki, którą trzeba dodać do wartości tablicowych:

Wartość stałej z uwzględnieniem poprawki dla współczynnika załamania światła nD20 = 1,4919

A = 0,02419

-0,1 * 10-5

-2,17 * 10-6

A = 0,02419

B = 0,02743

-4,5 * 10-5

-9,78 * 10-5

B = 0,02753

Aceton - wyznaczony współczynnik załamania światła nD20 = 1,3566. Odczytane z tablic wartości stałych A i B odnoszą się dla współczynnika załamania światła nD20 = 1,35609.

Wartość tablicowa stałej A i B dla współczynnika załamania światła nD20 = 1,35609

Poprawka dla nD20 = 0,001

Różnica wynosi 0,00051. Wartość poprawki, którą trzeba dodać do wartości tablicowych:

Wartość stałej z uwzględnieniem poprawki dla współczynnika załamania światła nD20 = 1,3566

A = 0,02459

-0,4 * 10-5

-2,19 * 10-6

A = 0,02459

B = 0,03165

-2,3 * 10-5

-1,26 * 10-5

B = 0,03164

Średnia dyspersja obliczona na podstawie wartości A, B i δ:

n =n F - n C = A + Bδ

L.p.

Badana ciecz

A

B

δ

n =n F - n C = A + Bδ

1

Woda

0,02474

0,03229

44,8

-0,6994

0,0022

2

Chloroform

0,02432

0,02954

44,8

-0,6994

0,0037

3

Butanol

0,02444

0,03071

44,5

-0,688

0,0033

4

Toluen

0,02419

0,02753

45

-0,707

0,0047

5

Aceton

0,02459

0,03164

45

-0,707

0,0022

Wartości współczynników załamania światła dla linii F i C obliczone na podstawie reguły Waldmana:

0x01 graphic
i n =n F - n C = A + Bδ

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

L.p.

Badana ciecz

n

n D

n C

n F

1

Woda

0,0022

1,3310

1,3303

1,3325

2

Chloroform

0,0037

1,4423

1,4413

1,4449

3

Popanol

0,0033

1,3969

1,3959

1,3993

4

Butanol

0,0047

1,4919

1,4906

1,4953

5

Izobutanol

0,0022

1,3566

1,3560

1,3582

Stałe równania dyspersyjnego Cauchy'ego:

0x01 graphic
oraz 0x01 graphic
gdzie: n D - współczynnik załamania światła dla długości fali odpowiadającej linii D; n F - współczynnik załamania światła dla długości fali odpowiadającej linii F; D - długość fali odpowiadająca linii D, równa 589,3 nm; F - długość fali odpowiadająca linii F, równa 486,1 nm.

Równanie Cauchy'ego:

0x01 graphic
gdzie: n G - współczynnik załamania światła dla długości fali odpowiadającej linii G;  G - długość fali odpowiadająca linii G, równa 434 nm;

L.p.

Badana ciecz

cD

cF

Współczynnik załamania światła dla linii G n G

1

Woda

1,3277

1133,36

1,3337

2

Chloroform

1,4368

1923,89

1,4470

3

Popanol

1,3919

1737,20

1,4011

4

Butanol

1,4848

2483,12

1,4980

5

Izobutanol

1,3533

1165,51

1,3595

0x01 graphic
oraz 0x01 graphic
gdzie: n D - współczynnik załamania światła dla długości fali odpowiadającej linii D; n C - współczynnik załamania światła dla długości fali odpowiadającej linii C; D - długość fali odpowiadająca linii D, równa 589,3 nm; C - długość fali odpowiadająca linii C, równa 656,3 nm.

Równanie Cauchy'ego:

0x01 graphic

L.p.

Badana ciecz

cD

cC

Współczynnik załamania światła dla linii G nG

1

Woda

1,3277

1122,17

1,3337

2

Chloroform

1,4368

1904,89

1,4470

3

Popanol

1,3920

1720,04

1,4011

4

Butanol

1,4848

2458,59

1,4979

5

Izobutanol

1,3533

1154,00

1,3594

Zestawienie wyników pomiarów oraz porównanie z wartościami tablicowymi:

Linia

Długość fali  [nm]

Współczynnik załamania światła - woda (eksperyment.)

Współczynnik załamania światła - woda (tablicowa)

Błąd procentowy

D

589,3

1,3310

1,333

0,15

F

486,1

1,3325

1,3367

0,31

C

656,3

1,3303

1,3316

0,09

G

434

1,3337

1,3395

0,43

Linia

Długość fali  [nm]

Współczynnik załamania światła - chloroform (eksperyment.)

Współczynnik załamania światła - chloroform (tablicowa)

Błąd procentowy

D

589,3

1,4423

1,4467

0,30

F

486,1

1,4449

1,4546

0,66

C

656,3

1,4413

1,4440

0,19

G

434

1,4470

1,4582

0,77

Linia

Długość fali  [nm]

Współczynnik załamania światła - butanol (eksperyment.)

Współczynnik załamania światła - butanol (tablicowa)

Błąd procentowy

D

589,3

1,3969

1,3959

0,07

F

486,1

1,3993

1,3989

0,03

C

656,3

1,3959

1,3949

0,08

G

434

1,4011

1,4001

0,07

Linia

Długość fali  [nm]

Współczynnik załamania światła - toluen (eksperyment.)

Współczynnik załamania światła - toluen (tablicowa)

Błąd procentowy

D

589,3

1,4919

1,4929

0,07

F

486,1

1,4953

1,4963

0,07

C

656,3

1,4906

1,4916

0,07

G

434

1,4979

1,4989

0,06

Linia

Długość fali  [nm]

Współczynnik załamania światła - aceton (eksperyment.)

Współczynnik załamania światła - aceton (tablicowa)

Błąd procentowy

D

589,3

1,3566

1,3560

0,05

F

486,1

1,3582

1,3570

0,09

C

656,3

1,3560

1,3550

0,07

G

434

1,3595

1,3585

0,07

4. Wnioski:

Współczynnik załamania światła zależy od rodzaju substancji, temperatury oraz od długości fali światła. Ze wzrostem długości fali współczynnik załamania światła maleje. W miarę przesuwania się w kierunku fal dłuższych następuje coraz mniejsze uginanie się wiązki promienia. Przy podawaniu wartości współczynnika konieczne jest podanie długości fali, dla której został on wyznaczony.

6


Pobierz dokument
dyspersja.wspolczynnika.zalamania.swiatla.doc
Rozmiar 107 KB

Wyszukiwarka