kazusy PDOF PDOP(1), FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, WSB gda, Prawo finansowe (figiela)

Pobierz dokument
kazusy.pdof.pdop.1.finanse.i.rachunkowosc.wsb.doc
Rozmiar 101 KB

Skróty:

updof - ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

aktualny tekst: http://www.lex.com.pl/bap/student/Dz.U.2000.14.176.html

updop - ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

aktualny tekst: http://www.lex.com.pl/bap/student/Dz.U.2000.54.654.html

1.

Pan Andrzej B. w roku 2007 otrzymał wynagrodzenia ze sprzedaży amfetaminy, heroiny oraz haszyszu na łączną kwotę 170.000 zł. Jakie są zasady opodatkowania tej kwoty przy założeniu że:

  1. Andrzej B. został skazany, a pieniądze uległy przepadkowi lub zwrotowi nabywcom narkotyków,

  2. proceder nie został wykryty, organ podatkowy ustalił jednak, że Andrzej B. osiągnął dochód w wysokości 170.000 zł z nieujawnionego źródła.

Wersja a: art. 2 ust. 1 pkt 4 updof (w zw. z art. 43 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 44 Kodeksu karnego i art. 58 Kodeksu cywilnego)

Wersja b: art. 30 ust. 1 pkt 7 updof

2.

Pan Grzegorz Robotaczewski przez cały rok 2007 był pracownikiem. Jego wynagrodzenie w tym okresie wyniosło 120.000 zł brutto. Jak należy obliczyć dochód do opodatkowania Pana Grzegorza przy założeniu, że potrącone z wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 20.000 zł, a na ubezpieczenie zdrowotne 10.000 zł?

updof:

art. 9 ust. 1 i 2

art. 10 ust. 1 pkt 1

art. 11 ust. 1

art. 12 ust. 1

art. 22 ust. 2

art. 26 ust. 1

art. 27 ust. 1

zob. też art. 8 i 10 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie updof oraz o zmianie niektórych innych ustaw

3.

Pani Halina Alzheimer jest pracownicą, odbierającą swoje wynagrodzenie w gotówce w kasie pracodawcy. 5 grudnia 2007 r. pracodawca zostawił w kasie wynagrodzenie Pani Haliny za listopad w wysokości 2.000 zł. Wynagrodzenia tego Pani Halina nie odebrała. Czy pracodawca, działając jako płatnik, powinien doliczyć kwotę wynagrodzenia za listopad do dochodu Pani Haliny w roku 2007?

art. 11 ust. 1 updof

4.

Pani Magdalena Czwórnik chciałaby założyć w rodzinnej wsi niewielki sklepik z warzywami i owocami. Jakie formy opodatkowania Pani Magda ma do wyboru?

art. 9a ust. 1 i 2 updof:

5.

Pani Anna Udział jest wspólnikiem spółki komandytowej Wkręt sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k. Jej udział w zysku spółki wynosi 80%. Spółka prowadzi działalność gospodarczą, wydając książki i czasopisma. Spółka w 2006 roku osiągnęła zysk 1.000.000 zł. W roku tym spółka nie dokonała żadnych wypłat zysku na rzecz wspólników. W 2007 roku wspólnicy podjęli uchwałę o podziale i wypłacie zysku. Pani Anna otrzymała kwotę 800.000 zł w dniu 30 lipca 2007 r. Proszę obliczyć wysokość zobowiązania podatkowego Pani Anny Udział, wynikającego z otrzymanej w 2007 r. kwoty podzielonego zysku. Pani Anna nie wybrała żadnego ze szczególnych sposobów opodatkowania.

art. 1 ust. 2 updop, art. 8 ust. 1 updof

6.

Pan Gustaw Stratyn, pracownik Pani Hanny Nababinicz, w 2006 r. zbył udziały w spółce Krówka Sp. z o.o., osiągając z tego tytułu stratę podatkową w wysokości 10.000 zł. W 2007 r. Pan Gustaw osiągnął dochody z tytułu najmu w wysokości 12.000 zł. Czy w rozliczeniu za 2007 r. Pan Gustaw może odliczyć stratę z 2006 r. od dochodu z 2007 r.?

art. 9 ust. 3 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 6 i 7 updof

7.

Fundusz inwestycyjny Sezamkowy FIZ w 2006 r. umorzył ze stratą jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Czarna Dziura FIO. Strata wyniosła 1.000.000 zł. W 2007 roku Sezamkowy FIZ nie osiągnął żadnego przychodu z umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, zbył jednak akcje notowanej na giełdzie spółki Nakrętex S.A., osiągając z tego tytułu zysk w wysokości 10.000.000 zł. Czy w rozliczeniu za 2007 r. Sezamkowy może odliczyć stratę z 2006 r. od dochodu z 2007 r.?

art. 6 ust. 1 pkt 10 updop

8.

Stratus S.A. w 2006 r. poniósł stratę z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w wysokości 20.000 zł. W 2007 r. spółka osiągnęła dochód z działalności gospodarczej w wysokości 1.000.000 zł. Czy w rozliczeniu za 2007 r. Stratus może odliczyć stratę z 2006 r. od dochodu z 2007 r.?

art. 7 ust. 5 updop

9.

Pan Wawrzyniec Wspaniały, kolekcjoner nie prowadzący działalności gospodarczej, 3 lutego 2007 r. kupił obraz „Odpłatne zbycie insuli Gaiusa” za cenę 20.000 zł, płacąc 800 zł podatku od czynności cywilnoprawnych. W kwietniu 2007 r. obraz został odrestaurowany kosztem 5.000 zł. 25 sierpnia 2007 r. Pan Wawrzyniec sprzedał go za cenę 30.000 zł. Jaki dochód osiągnie on z tego tytułu?

updof:

art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d

art. 19 ust. 1

art. 24 ust. 6

10.

Pani Ewa de Zoo jest właścicielką sklepu z antykami i sztuką. 3 lutego 2007 r. kupiła obraz „Odpłatne zbycie insuli Gaiusa” za cenę 20.000 zł w celu dalszej sprzedaży i osiągnięcia zysku. 25 marca 2007 r. sprzedała go za cenę 30.000 zł. Na jakich zasadach opodatkowane będą te zdarzenia?

updof:

art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8

art. 9a ust. 1

11.

Pan Bogdan Krętacz 23 lipca 2007 r. za cenę 12.000 zł sprzedał swój prywatny samochód Porsche 911 (rocznik 2005, stan bardzo dobry), kupiony 12 listopada 2006 r. w autokomisie za cenę 210.000 zł. Jaki dochód wynikać będzie z tych zdarzeń na podstawie updof?

updof:

art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d

…ale gdyby nie minęło 6 miesięcy:

art. 19 ust. 1, 3 i 4

art. 24 ust. 6

12.

Pan Dariusz Dość otrzymał na podstawie wyroku sądu powszechnego zadośćuczynienie w wysokości 5.000 zł za naruszenie jego dóbr osobistych. Czy zadośćuczynienie to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

updof:

art. 21 ust. 1 pkt 3b

13.

Pan Tomasz Unik, zamieszkały w Morzeszczynie, jest członkiem rady zarządzającej spółką Edoras Investment Ltd. z siedzibą w Nikozji na Cyprze. W 2007 roku otrzymał on od spółki wynagrodzenie w wysokości 100.000 zł. Oprócz tego osiągnął on dochód ze stosunku pracy w spółce Unik Holding S.A. z siedzibą w Morzeszczynie w wysokości 300.000 zł. Na jakich zasadach wynagrodzenia te będą opodatkowane?

Polsko-cypryjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (można znaleźć np. na stronie gofin.pl):

art. 16

art. 24 ust. 1 lit. a

updof:

art. 3 ust. 1-2b

art. 4a

art. 27 ust. 1 i 8

14.

Unik Holding S.A. z siedzibą w Morzeszczynie w dniu 16 listopada 2006 r. nabyła 50% udziałów spółki Edoras Investment Ltd. z siedzibą w Nikozji na Cyprze. W 2007 roku Unik Holding S.A. otrzymała z Edoras Investment Ltd. dywidendę w wysokości 1.000.000 zł. Na jakich zasadach dywidenda ta będzie opodatkowana?

W zakresie opodatkowania dochodów spółek mających siedziby na terytorium UE w miejsce postanowień dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wchodzą przepisy wspólnotowe, np. w tym przypadku dyrektywa 90/435 z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (tzw. dyrektywa Parent-Subsidiary lub dyrektywa PS), wprowadzona do polskiego systemu prawa w art. 20 ust. 3 i 22 ust. 4 updop.

updop:

art. 20 ust. 3

15.

Żagielex sp. z o.o. zajmuje się wyposażaniem i sprzedażą jachtów. W 2007 roku spółka zawarła z producentem umowę, której przedmiotem była sprzedaż na rzecz spółki pięciu identycznych jachtów z niekompletnym osprzętem za cenę 1.220.000 zł brutto (tj. w tym 220.000 zł naliczonego podatku od towarów i usług) każdy oraz pięć kompletów osprzętu za cenę 610.000 zł brutto każdy. W 2007 roku spółka zawarła umowy sprzedaży 2 jachtów za cenę 2.440.000 zł brutto każdy (faktury zostały wystawione w 2007 r.), z tym że termin płatności ceny jednego z nich przypadał na 31 stycznia 2008 r. (wpłata nastąpiła 27 stycznia 2008 r.). Poniesiony w 2007 roku koszt szkolenia pracownika, dzięki któremu mógł on wyposażać nowe jachty, wyniósł 10.000 zł (usługa nie podlegała opodatkowaniu PTU). Jaki będzie wynikający z powyższych transakcji przychód, a jaki dochód spółki do rozliczenia w 2007 roku?

updop:

art. 12 ust. 3 i 3a

art. 12 ust. 4 pkt 9

art. 15 ust. 4-4e

art. 16 ust. 1 pkt 46

16.

1 stycznia 2007 r. Procent S.A. pożyczyła Mech Sp. z o.o. 1.000.000 zł, oprocentowane stawką 10% w skali roku, z terminem płatności 1 lipca 2008 r. W księgach rachunkowych na dzień bilansowy 31 grudnia 2007 r. Procent S.A. wyceniła wynikającą z pożyczki należność na 1.100.000 zł, tak samo Mech Sp. z o.o. wyceniła wynikające z pożyczki zobowiązanie. Czy w świetle art. 9 updop Procent S.A. powinna wykazać w zeznaniu za 2007 r. przychód podatkowy, a Mech Sp. z o.o. - koszt podatkowy?

updop:

art. 9

art. 12 ust. 4 pkt 2

art. 16 ust. 1 pkt 11


Pobierz dokument
kazusy.pdof.pdop.1.finanse.i.rachunkowosc.wsb.doc
Rozmiar 101 KB

Wyszukiwarka