1-x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 4, StudiaIV, Podstawy konstrukcji maszyn, pekaem, PKM teoria, PKM

Pobierz dokument
1.x.politechnika.slaska.wydzial.mechaniczny.doc
Rozmiar 169 KB

1. Co stanowi informacje wejściowe w procesie konstruowania ?

Informacje wejściowe w procesie konstruowania stanowią

założenia konstrukcyjne i koncepcje.

1. Założenia konstrukcyjne składają się z trzech

0x08 graphic
podstawowych elementów:

0x08 graphic
a) opis istoty działania

b) dane sytuacyjne 1. 2.

c) dane liczbowe

2. Koncepcja jest to wyobrażenie, wizja przyszłego wytworu,

3. Koncypowanie polega na tworzeniu pola możliwych

rozwiązań i określanie konstrukcji.

1

5. Co to jest łańcuch wymiarowy i na czym polega zasada najkrótszych łańcuchów wymiarowych ?

Łańcuch wymiarowy-jest to zbiór wymiarów (ogniwa łańcucha) określających wzajemne położenie elementów geometrycznych postaci przedmiotów tworzących wraz z wymiarem wynikowym `X' obwód zamknięty.

Wniosek:

W dążeniu do określenia małej tolerancji wymiaru wynikowego bez nadmiernego zastosowania wymiarowania zaleca się przy wymiarowaniu zasadę najkrótszych łańcuchów wymiarowych tj. o najmniejszej liczbie wymiarów. Zasadę tę nazywa się także wymiarowaniem konstrukcyjnym. Sposób wymiarowania określający także warunki wykonawcze tj. np. łatwiejszą obróbkę, pewniejsze sprawdzenie wyrobu i tym podobne nazywamy wymiarowaniem technologicznym.

5

9. Podać sposób wyznaczenia obciążenia równoważnego

(zastępczego) łożysk tocznych ?

Jest to obciążenie hipotetyczne stałe co do wielkości i kierunku, działające promieniowo dla łożysk wzdłużnych, a które ma taki sam wpływ na trwałość łożyska jak obciążenie rzeczywiste działające na to łożysko.

Należy sprowadzić Fa i Fr do obciążenia porównywalnego z jedną wielkością: ”C”-tzw. nośnością dynamiczną podawaną w katal.

0x08 graphic
C -dla łożyska poprzecznego, C - łożysko wzdłużne

0x08 graphic
0x01 graphic

Fr- obciążenie promieniowe

Fa- obciążenie osiowe

x- liczba wpływu obciążenia promieniowego

y- liczba wpływu obciążenia osiowego

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

Dla łożysk kulkowych zwykłych x i y zależy również od (Fr/Co) gdzie Co=so Po; so-statyczna liczba bezpieczeństwa.

9

13. Podać zależność stanowiącą podstawę określenia nośności dynamicznej łożysk tocznych ?

Jako podstawę do wyznaczania trwałości łożysk przyjęto złożenie:

0x01 graphic

0x01 graphic
- pasmo trwałości łożysk

P- obciążenie równoważne

L- liczba obrotów p- wykładnik rów. trwałości

P= 30x01 graphic
4

p =3- dla łożysk kulkowych

0x01 graphic
- dla łożysk wałeczkowych

0x01 graphic
- w mln. obrotów 0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
- w godzinach

Nośność dynamiczną łożysk wyznaczono doświadczalnie

Pamiętając o tym że jest ona wielkością losową.

13

17. Opisać krótko stosowane układy łożysk stożkowych i kulkowych skośnych ?

„O”- układ rozbieżny

„X”- układ zbieżny

układ „O” stosowany jest dla wałów krótkich łożysko może przyjmować duże momenty przy małej odległości „l”

0x08 graphic

Układ „X” stosowany jest do wałów długich.

0x08 graphic

17

21. Wymienić dwa podstawowe rodzaje uszczelnień wejść i wyjść wałów ?

Konieczność oddzielenia gniazd łożyskowych(przestrzeni w której znajduje się łożysko) od wpływu warunków zewnętrznych (zanieczyszczenia, wilgoć) spowodowała potrzebę uszczelnienia wejść i wyjść wałów. W praktyce stosowane są uszczelnienia:

1 stykowe: a) filcowe, b) wargowe pierścienie uszczelniające

-promieniowe „Simering”

0x08 graphic
0x08 graphic

-osiowe- typ ”V”

2 bezstykowe: a) szczelinowe, b) labiryntowe

-szczeliny skierowane osiowo

0x08 graphic
-szczeliny skierowane promieniowo

0x08 graphic

-szczeliny skierowane ukośnie

c) odrzutnikowe

21

25. Narysować widmo obciążeń P=f(t) dla poniższych rodzajów zmienności:

 • wahadłowe

 • tętniące odzerowo

0x08 graphic
P (+)

wahadłowe tętniące

σm=0 σma

σa0x01 graphic
0 σa0x01 graphic
0

P(-) κ=0 κ=1

κ=-1

25

29. Co przedstawia wykres SMITHA i na jakim założeniu opiera się jego uproszczona wersja ?

Wykres SMITHA przedstawia opis naprężeń krytycznych tworzywa przy różnym χ w układzie 0x01 graphic

uproszczenie polega na tym, że nieprzekraczalne jest naprężenie granicy plastyczności.

29

33. Znając0x01 graphic
podać zależność pozwalającą sprawdzić liczbę bezpieczeństwa w danym przekroju ?

0x01 graphic

33

0x08 graphic
43. Podać warunek ciągłości zazębienia ?

zarys 1

0x01 graphic
zarys 2

linia przyporu

Linia przyporu jest to linia wyznaczona przez kolejne punkty styków zębów dwuch obracających się kół w czasie każdego okresu współdziałania pary zębów przy zachowaniu warunku ciągłości zazębienia

Miarą równomiernego wchodzenia zębów w przypór jest liczba przyporu

0x01 graphic

z warunku ciągłości zazębienia: 0x01 graphic

0x01 graphic
-odcinek przyporu 0x01 graphic

0x01 graphic
-podziałka zasadnicza

43

47. Podać określenia odcinka przyporu i kąta przyporu dla zazębienia ewolwentowego ?

gα=gf+ga 0x01 graphic
gα- odcinek przyporu

Ze względu na tworzywo kół linia przyporu ograniczona jest do odcinka przyporu. Ograniczeniami odcinka przyporu są punkty P1 i P2

0x08 graphic
0x01 graphic
- odcinek przyporu

0x01 graphic
- kąt przyporu (kąt między linią przyporu a styczną do

kół)

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
- podziałka zasadnicza

0x01 graphic
-odcinek wzębienia

0x01 graphic
-odcinek wyzębienia

0x01 graphic

47

51 Na czym polega korekcja uzębienia i jakie są cele korekcji

Korekcja jest zabiegiem polegającym na ustawieniu narzędzia skrawającego w odpowiednim miejscu względem nacinanego koła zębatego, w celu poprawy zarysu zęba. Inaczej możemy0x01 graphic
- przesunięcie zarysu(korekcja)

x- liczba przesunięcia zarysu(lub liczba korekcji) powiedzieć, że korekcja polega na promieniowym przesunięciu zarysu odniesienia (zębatki) względem koła obrabianego.

Znaczy to, że linia podziałowa jest przesunięta względem koła

podziałowego.

cele korekcji:

 1. umożliwienie wykonanie koła o liczbie zębów mniejszej

od granicznej bez podcięcia stopy zęba(to daje korekcja plusowa)

 1. poprawienie warunków pracy zębów przez:

 • zwiększenie wytrzymałości na zginanie(wynika to przez powiększenie grubości stopy zęba)

 • zwiększenie wytrzymałości na naciski(powiększenie krzywizn zarysu zębów)

 • możliwości zmiany w pewnym zakresie odległości międzyosiowej kół współpracujących

 • korzystne warunki poślizgu międzyzębnego

51

55. Zalety i wady kół zębatych walcowych z zębami skośnymi w porównaniu z kołami walcowymi o zębach prostych ?

Zalety:

 1. większa wytrzymałość- dłuższa linia przylegania zębów

 2. spokojniejsza i bardziej równomierna praca- większa liczba przyporu i rozkład obciążeń na większą liczbę zębów

 3. możliwość nacięcia na kole mniejszej liczby zębów niż w kołach z zębami prostymi bez obawy podcięcia stopy zębów

wady:

 1. powstawanie w czasie działania siły osiowej zwiększającej obciążenie łożysk. Dlatego kąt pochylenia lini zęba 0x01 graphic
  przyjmuje postać:

0x01 graphic

w kołach daszkowych 0x01 graphic

55

59. Jak wyznaczmy skokową liczbę przyporu0x01 graphic
?

0x01 graphic

0x01 graphic
0x08 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
- szerokość zazębienia

59

63. Napisać warunek wytrzymałości zębów na złamanie zmęczeniowe ?

Warunkiem wytrzymałości zęba na złamanie zmęczeniowe jest:

0x01 graphic

0x01 graphic
- naprężenie gnące obliczeniowe w stopie zęba

0x01 graphic
- naprężenia dopuszczalne na zginanie w stopie zęba

63

35. Ze względu na co przeprowadza się weryfikacje złącz czopowych, wpustowych i wielowpustowych oraz do przenoszenia jakich obciążeń mogą być stosowane.

Są obliczane na naciski powierzchniowe i na ścinanie mogą być stosowane do obciążeń o jednym kierunku działania.

35

36. Podać i wyjaśnić istotę działania przekładni.

(T·ω)J=(T·ω)O -ogólne ujecie istoty działania przekładni.

T-moment,

Przekładnie zębate działają na zasadzie bezpośredniego powiązania kształtowego kół zębatych i płynnie przenoszą moc z wału wejściowego na wał wyjściowy.

36

37. Jak określamy przełożenie całkowite przekładni wielostopniowej.

Przełożenie całkowite przekładni wielostopniowej jest iloczynem przełożeń poszczególnych stopni

U=U1·U2·U3...·UX

37

GG

e- liczba charakter. konstr. wewnętrzną łożyska poprzecznego w zakresie możliwości przenoszenia obciążeń wzdłużnych

Oś łożyska

temp (-40- 200oC); V<=12

Ra=(0,32-0,63)

stosowane tam gdzie łożyska smarowane są olejem

Labirynt poprzeczny. Szczeliny skierowane są w kierunku promieniowym stosowany przy oprawach dzielonych


Pobierz dokument
1.x.politechnika.slaska.wydzial.mechaniczny.doc
Rozmiar 169 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Odp 4-II, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 4, StudiaIV,
Odp 2-II, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 4, StudiaIV,
Odp 3-II, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 4, StudiaIV,
wzór opis teczki pkm, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 4
Pstrona MO., POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 2, StudiaI
MiBM III, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 3, StudiaIII
Metalurgia2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 1, Studia
metalurgia ci ga www.przeklej.pl, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM
Ściąga na kolosa z wykładu, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Sem
MiBM, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 1, Studia semestr
Produkcja cegły czerwonej, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Seme
Pytania i odpowiedzi FCS ost, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, S
Matalurgia skrupt, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 1, S

więcej podobnych podstron