analiza-wawel, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa, Analiza finansowa - cz II

Pobierz dokument
analiza.wawel.fir.ue.katowice.semestr.v.analiza.doc
Rozmiar 166 KB

Ocena sytuacji finansowej spółki „Wawel” w latach 2008-2009.

Przygotowali:

Finanse i inwestycje, grupa 306.

Na podstawie bilansu można stwierdzić, iż dane pochodzą z jednostki produkcyjnej, o czym świadczą duże wartości rzeczowych aktywów trwałych i zapasów. Aktywa ogółem w roku 2009 w stosunku do roku 2008 wzrosły o 8,79 %, czyli o 20 270 tys., co oznacza zwiększenie majątku badanej jednostki gospodarczej. Aktywa trwałe zmniejszyły się w roku 2009 o 5,61 % w stosunku do roku 2008, czyli o 8 053 tys. Na ten spadek główny wpływ miało zmniejszenie się wartości rzeczowych aktywów trwałych o 7 215tys co stanowiło spadek o 5,44 %. Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem spadł od 62,22% w roku 2008 do 53,99 % w roku 2009. Największy udział w aktywach trwałych mają rzeczowe aktywa trwałe, które stanowiły w 2009r 49,97 % całości majątku. Natomiast aktywa obrotowe wzrosły w roku 2009 w porównaniu do roku 2008 o 32,51 %, czyli 28 323 tys. Główną przyczyna tej sytuacji był wzrost należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności o 17 116 tys. (25,15 %) oraz wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 9 421 tys. co stanowiło wzrost aż o 5 322,6 % w roku 2009 w stosunku do roku 2008. Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem wzrósł od 37,78 % w 2008r do 46,01 % w 2009r. Największy udział w aktywach obrotowych mają należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, które stanowiły w 2009r 33,94 % całości majątku.

Kapitał własny ogółem zwiększył się w 2009r o 17 053 tys. ( 9,98 %) w porównaniu z 2008r jedynie za sprawą zwiększenia wartości zatrzymanych zysków o 17 053 ( 11,75%). Udział kapitału własnego ogółem w pasywach ogółem wzrósł nieznacznie od 74,07% w 2008r do 74,88% w 2009r. Największy udział w kapitale własnym ogółem w 2009r mają zyski zatrzymane, które stanowią 64,66 % całości pasywów. Należy także odnotować wzrost zobowiązań i rezerw na zobowiązania o 3 217 tys. ( 5,38 %), który wystąpił głównie za sprawą wzrostu wartości zobowiązań krótkoterminowych o 2 377 (5,35 %) oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań o 2 376 (5,35 %). Udział zobowiązań i rezerw na zobowiązania spadł z 25,93% w roku 2008 do 25,12% w 2009r. Trzeba zwrócić uwagę na niski stan długoterminowych źródeł finansowania, które stanowią zaledwie 0,12 % ogółu pasywów. Ponadto w 2009r w stosunku do roku 2008 spadły one o 249 tys. co stanowi spadek aż o 87,68%. W związku ze zwiększeniem wartości majątku wartość księgowa akcji wzrosła o 9.98%. Generalnie sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest dobra o czym świadczy rosnący wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej, który w roku 2008 wynosił 1,73 a w roku 2009 już 2,54.

W analizowanym okresie należy zwrócić uwagę na wzrost przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów o 57 944tys (22,69%) głównie za sprawą wzrostu przychodów netto ze sprzedaży o  46 897 tys. ( 19,33%), które stanowią aż 98,88 % ogólnych przychodów oraz za sprawą  wzrostu  przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów o 11 047tys  ( co stanowi wzrost aż o 86,62 %). Niestety koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów  również wzrósł w 2009r w stosunku do 2008r o 43 506tys (32,57%) na skutek wzrostu kosztu wytworzenia sprzedanych produktów o 32 622 tys. (26,38 %), które stanowią 54,78 % ogółu kosztów.. Również  wartość sprzedanych towarów i  materiałów wzrosła o 10 884 tys., co stanowi wzrost rzędu aż 109,82%. Jednostka gospodarcza osiągnęła w 2009r  wzrost zysku na sprzedaży o 6 736 tys. ( 20,40%) w porównaniu z 2008r. Dość znacznie o ok. 30% spadły pozostałe koszty operacyjne, co jednak w ujęciu kwotowym było spadkiem rzędu 1 071 tys. Zwiększył się zysk z działalności operacyjnej o 8 346 tys. (27,03%), mimo znacznego  spadku udziałów w zyskach jednostek stowarzyszonych, bo aż o 59,84%, co stanowi jednak spadek o zaledwie 149tys. To wszystko skutkowało wzrostem zysku netto w 2009r w stosunku do 2008r o 6 998tys (27,93%).Ogólna suma kosztów wzrosła o 51 841tys. (22,25%), a ogólna suma przychodów wzrosła o 58 839 tys.(22,80%).

W 2009 r. przedsiębiorstwo wygenerowało 31 967 tys. z działalności operacyjnej. Uzyskane środki w kwocie 5 859 tys. przeznaczyło na inwestycje, natomiast w obszarze finansowym wydało 16 690 tys. z czego największą część przeznaczono na wypłatę dywidend i innych wypłat na rzecz wierzycieli(14 998 tys.) . Wstępna analiza przepływów pieniężnych wskazuje na to, że jednostka gospodarcza charakteryzuję się dodatnią rentownością oraz możliwością inwestowania i regulowania zobowiązań wobec wierzycieli. Osiąga ona dodatni wynik na przepływach z działalności operacyjnej, zaś ujemny z działalności inwestycyjnej i finansowej. Oznacza to, że jednostka pokrywa wydatki inwestycyjne i finansowe z nadwyżki z działalności operacyjnej. Biorąc pod uwagę relację pomiędzy wynikiem finansowym netto a operacyjnymi przepływami pieniężnymi, widać, że przedsiębiorstwo generuje zyski, jednocześnie wypracowując gotówkę na poziomie operacyjnym. Pozytywnym zjawiskiem jest to, że w roku 2009 w porównaniu do 2008 nastąpił duży wzrost środków pieniężnych aż o 9 418 tys. co stanowiło wzrost aż o 5320,9%. Istotne zmiany w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w roku 2009 w porównaniu do poprzedniego roku dotyczyły w ujęciu bezwzględnym:

- dużego wzrostu należności(8 596 czyli o 91,92%), który to czynnik przyczynił się do spadku stanu środków pieniężnych w jednostce

- dużego zmniejszenia inwestycji w wartości niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe (10 613 czyli o 63,71%), co poprawia sytuację płatniczą jednostki

- w sferze finansowej nastąpił wzrost wypłaconych dywidend (o 4 500 tys. czyli o 42,87%) oraz spadek spłaty kredytów i pożyczek (3 081 tys. czyli o 65,76%)

Wskaźnikowa analiza przepływów pieniężnych

2008

2009

0,8047

1,0026

0,3264

0,333

Wskaźnik udziału zysku netto

Wskaźnik udziału amortyzacji

Wskaźnik udziału zysku netto wzrósł w 2009 roku w porównaniu z rokiem 2008 z wartości 0,8047 do 1,0026, oznacza to że w spółce Wawel coraz większą część gotówki z działalności operacyjnej stanowi zysk netto. Wzrost tego wskaźnika oznacza, że w 2009 roku w większym stopniu zrealizowany zysk netto przełożył się na nadwyżkę środków pieniężnych niż w roku 2008.

Wskaźnik udziału amortyzacji wzrósł w roku 2009 bardzo nieznacznie w porównaniu z rokiem 2008 z 0,3264 na 0,333, co oznacza, że w spółce Wawel nieznacznie większą część gotówki z działalności operacyjnej stanowią odpisy amortyzacyjne. Wzrost tego wskaźnika oznacza, że w 2009r. amortyzacja odgrywała minimalnie większą rolę w uzyskaniu nadwyżki z działalności operacyjnej niż w roku 2008.