Polskie reformy oświatowe, Pedagogika porównawcza

Pobierz dokument
polskie.reformy.oswiatowe.pedagogika.doc
Rozmiar 198 KB

POLSKIE REFORMY OŚWIATOWE

REFORMA Z 1862r.

USTAWA O WYCHOWANIU PUBLICZNYM W KRÓLESTWIE POLSKIM Z 1862 ROKU:

ZAŁOŻENIA USTAWY:

PROGRAM SZKÓŁ ROLNICZYCH OBEJMOWAŁ:

PONADTO PROGRAM SZKÓŁ TECHNICZNYCH OBEJMOWAŁ DODATKOWO:

Ustawa dopuszczała tworzenie prywatnych szkółek początkowych. Ich organizatorami mogli być duchowni, właściciele dóbr czy urzędy małych miast.

Program: katechizm, śpiew pieśni kościelnych, czytanie i pisanie po polsku, rachunki, znajomości miar i wag.
Dla dziewcząt przewidywano roboty igłą, a w szkołach dwuklasowych w klasie II nauka gospodarstwa domowego i ogrodnictwa

Ustawa nie przewidywała obowiązku szkolnego:

Szkół elementarnych powinno z czasem być tyle, ile jest gmin, tak aby w każdej gminie urządzona była przynajmniej jedna szkoła, do której by wszystkie dzieci bez wyjątku uczęszczać mogły

Ustawa przewidywała dalsze funkcjonowanie w miastach szkół rzemieślniczo - niedzielnych, szkół handlowych
oraz ustanowiła szkołę majstrów murarskich i ciesielskich

ZAŁOŻENIA USTAWY ODNOŚNIE SZKÓŁ ŚREDNICH:

ZAŁOŻENIA USTAWY ODNOŚNIE SZKÓŁ WYŻSZYCH:

Ustanowiono dwie wyższe szkoły:

Szkoła Główna miała cztery wydziały:

1. lekarski

2. matematyczno - fizyczny

3. prawa i administracji

4. filologiczno - historyczny

Instytut w Puławach miał cztery wydziały:

1. mechaniczny

2. inżynierii cywilnej

3. chemiczno - górniczy

4. leśny

W ustawie widnieje zapowiedź utworzenia szkoły sztuk pięknych w Warszawie

REFORMA Z 1932r.

USTAWA TA DOKONYWAŁA POWAŻNEJ PRZEBUDOWY SZKOLNICTWA: program szkół rozbito na trzy szczeble, którym odpowiadały trzy stopnie organizacyjne szkół

ELEMENTARNY ZAKRES KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:

ZAŁOŻENIA USTAWY:

SZKOŁA SREDNIA - DWA OGNIWA:

USTANOWIONO TRZY TYPY LICEUM:

USTALENIA DOTYCZĄCE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO:

USTAWA DOKONAŁA PRZEBUDOWY SYSTEMU KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI:

Ustawa Jędrzejewiczowska spotkała się z ostrą krytyką lewicy nauczycielskiej odnośnie ustaleń dotyczących szkoły podstawowej, gdyż jej struktura organizacyjna i program dalekie były od postulatów Ksawerego Praussa z 1918 roku
oraz Sejmu Nauczycielskiego z 1919 roku.

SZKOŁA PODSTAWOWA:

USTAWA UTRWALAŁA KRZYWDĘ DZIECKA CHŁOPSKIEGO:

REFORMA Z 1944r.

Nową Polskę jako państwo demokracji proklamował Manifest do Narodu Polskiego

Został on ogłoszony 22 lipca 1944 r. przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego

Manifest deklarował, że: jednym z najpilniejszych zadań będzie odbudowa szkolnictwa i zapewnienie bezpłatnego nauczania na wszystkich szczeblach. Przymus powszechnego nauczania będzie ściśle przestrzegany. Polska inteligencja, zdziesiątkowana przez Niemców, a zwłaszcza ludzie nauki i sztuki zostaną otoczeni specjalną opieką

W pierwszych latach powojennych rozpowszechnione było przekonanie, że zarysowują się możliwości tworzenia demokratycznego państwa prawa

Na takiej płaszczyźnie odbywały się ożywione dyskusje i debaty na temat kształtu demokratycznego ideału wychowawczego oraz roli inteligencji, a szczególnie nauczycielstwa, w kształtowaniu oblicza ideowego powszechnej edukacji narodu
 

REFORMA Z 1948r.

SYTUACJA POLSKI PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ:

BIURO POLITYCZNE KC PPR UCHWALIŁO W KWIETNIA 1947 ROKU REZOLUCJĘ

Zalecała ona: podjąć ofensywę ideologiczną wśród nauczycielstwa przeciw wrogiej ideologii, jego izolacji i negacji, wciągnąć
do ofensywy ideologicznej wszystkich członków partii bloku i uczciwych demokratów bezpartyjnych przez stałą współpracę w komisjach porozumiewawczych

Misję demokratyzacji szkolnictwa powierzono tworzenia nowego rządu została powierzona Józefowi Cyrankiewiczowi

OFENSYWA W SZKOLNICTWIE ZAKŁADAŁA:

PRZYKŁADY DZIAŁAJĄCYCH ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH:

Związek Walki Młodych:

Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego:

Związek Młodzieży Wiejskiej RP Wici:

W ROKU 1947/1948 WPROWADZONO NOWE TREŚCI NAUCZANIA:

UKSZTAŁTOWAŁ SIĘ NOWY ZAKŁAD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ:

Powstał on drogą połączenia 2-letniej podbudowy z 2-letnim liceum pedagogicznym. Instrukcja dotycząca organizacji tegoż roku szkolnego utworzyła 4-letnie liceum pedagogiczne

Obok liceów polecono utworzyć po jednym na okręg 5-miesięcznym państwowym kursie nauczycielskim
dla absolwentów liceów ogólnokształcących oraz 2-letnim liceum pedagogicznym

ROZBUDOWIE ULEGŁO SZKOLNICTWO ZAWODOWE:

Utworzono dwa typy szkół:

RADA WYŻSZYCH SZKÓŁ:

Zarządzanie szkołami wyższymi cechowała kolegialność: rektor kierował uczelnią przy pomocy senatu, zaś dziekan był wykonawcą uchwał rady wydziału

WPROWADZONO DWUSTOPNIOWOŚĆ SZKÓŁ:

JEDENASTOLATKA:

1 marca 1948 roku powołano 11-letnią szkołę ogólnokształcącą, która złożyła się z 7-letniej szkoły podstawowej
i 4-letniego liceum ogólnokształcącego

POSTAWIONO JEJ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

OSTATECZNIE POWSTAŁY TRZY TYPY SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH:

REFORMA Z 1961r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE:

Przyjmowano dzieci od ukończenia 3 lat życia do rozpoczęcia nauki szkolnej

Cel wszechstronny rozwój dzieci i przygotowanie ich do nauki w szkole

pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki

SZKOŁA PODSTAWOWA:

Obowiązkowa 8-klasowa szkoła podstawowa

Cel przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia się

Harmonijny rozwój umysłowy, moralny i fizyczny

Jednolite dla wszystkich wykształcenie obejmuje:

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE:

SZKOŁY ŚREDNIE:

Przygotowują do wykonywania funkcji technika lub równorzędnych oraz wykształcenie ogólne niezbędne do podjęcia studiów wyższych.

SZKOŁY I ZAKŁADY SPECJALNE:

OPIEKA WYCHOWAWCZA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ:

Cel: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży

zbliżenie do spraw techniki

stwarzanie sprzyjających warunków dla społecznej działalności

organizowanie kulturalnego wypoczynku i rozrywki

Dzieci i młodociani pozbawieni opieki rodzicielskiej są wychowywani w:

ośrodkach szkolno - wychowawczych

domach dziecka

internatach;

rodzinach zastępczych

KSZTAŁCENIE I DOKSZTAŁCANIE PRACUJĄCYCH:

Cel podstawowe pracowników nie posiadających wykształcenia

przyuczenie do zawodu osób podejmujących pracę

pracujących w zakresie kwalifikacji robotnika i mistrza w zawodzie

kształcenie pracujących w zakresie szkół średnich w szkołach

pracowników w związku z postępem

doskonalenie zawodowe w zespołach przysposobienia rolniczego

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW:

Cel przygotowanie do obowiązków nauczyciela i wychowawcy

wpajanie zamiłowania do pracy

wdrożenie do samokształcenia

przygotowanie do działalności społecznej i kulturalnej

ZARZĄDZANIE SZKOŁAMI I PLACOWKAMI OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYMI:

REFORMA Z 1973r.

W dwusetną rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej - nawiązując do światłych postępowych tradycji narodu oraz dążąc do zapewnienia wszechstronnego rozwoju dorastającego pokolenia - podejmuje uchwałę w sprawie dalszego rozwoju systemu oświatowego w naszym kraju.

Wychowanie obywatela było główną troską Komisji Edukacji Narodowej.

Powołana do życia wysiłkiem patriotycznie myślących sił społeczeństwa Komisja Edukacji Narodowej, stała się pierwszym
w Europie i świecie organem państwowym kierującym całym systemem szkolnictwa - od elementarnych szkół wiejskich
do uniwersytetów.

W przekonaniu, że o powodzeniu reformy zadecyduje nauczyciel, wysoko podniesiono ragę i autorytet stanu nauczycielskiego, zapewniając gruntowne wykształcenie pierwszej w polskich dziejach kadrze świeckich nauczycieli zawodowych.

Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego proklamował odbudowę szkolnictwa, bezpłatność nauczania
na wszystkich szczeblach oświaty, pełną realizację obowiązku szkolnego oraz wprowadził do szkolnictwa założenia programowe odpowiadające potrzebom postępu i wszechstronnego rozwoju narodu.

Do księgi najważniejszych dokonań tego pionierskiego okresu wpisana została likwidacja analfabetyzmu oraz opieka nad dziećmi osamotnionymi w wyniku wojny.

VI Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej nakreślił cele i nowe zadania zakładające dynamiczny rozwój gospodarczy
i kulturalny naszego kraju, konieczność dalszej intensyfikacji produkcji dóbr dla pełniejszego zaspokojenia potrzeb materialnych i duchowych społeczeństwa.

Nastąpiły zwiększone wymagania przed systemem szkolnym w dziedzinie:

System kształcenia i wychowania w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej powinien zawierać następujące założenia kierunkowe:

 1. upowszechnianie wychowania przedszkolnego w mieście i na wsi

 2. zapewnienie wykształcenia średniego przez realizujące jednolity program kształcenia podstawowego
  i średniego średnie szkoły ogólnokształcące, których czasokres nauczania określa się na lat dziesięć

 1. kształcenie zawodowe powinno służyć przygotowaniu do pracy robotników i techników oraz modernizacji
  ich kwalifikacji i wiedzy

 1. absolwenci 10-letniej szkoły średniej będą mogli podejmować pracę zawodową lub kontynuować kształcenie

 1. reforma systemu oświatowego i upowszechnienie koncepcji szkoły średniej stwarzają określone konsekwencje dla szkolnictwa wyższego i wymagają zmian w jego modelu, w strukturze i rozmiarach kształcenia

Na studia wyższe będą mogli być przyjmowani absolwenci:

 1. Założeniem nowego systemu kształcenia w szkołach i uczelniach będzie pełna drożność programowa
  i organizacyjna, zapewniająca możliwość podejmowania kształcenia w różnych typach szkół i uczelni. Doskonalić należy system szkół, kursów i studiów, umożliwiający podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  i ogólnego poziomu wykształcenia dorosłych - absolwentów dotychczasowych szczebli i form kształcenia

Wykorzystując dotychczasowy dorobek najbardziej twórczych nauczycieli, wprowadzić należy do wszystkich szkół takie metody, formy i środki nauczania oraz wychowania, które będą gwarantowały pełny rozwój intelektualny uczniów, kształtowały umiejętność logicznego myślenia i wyrabiały postawę społecznego zaangażowania.

Nowa szkoła powinna mieć zapewnione nowoczesne środki dydaktyczne - ułatwiające uczenie się i samokształcenie. Nowoczesna szkoła staje się terenem różnorodnej, wszechstronnej aktywności uczniów.

Obywatelska gotowość służenia sprawie Polski, jej rozwojowi i dobremu imieniu, wiara w swój naród i swoją socjalistyczną Ojczyznę jest naczelnym obowiązkiem patriotycznym całej młodzieży.

Rolę w systemie oświatowym pełnią:

REFORMA Z 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

SYSTEM OŚWIATY OBEJMUJE:

SZKOŁY PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE:

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE:

RADA RODZICÓW:

ZARZĄDZANIE SZKOŁAMI I PLACOWKAMI PUBLICZNYMI:

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY LUB PLACÓWKI:

RADA PEDAGOGICZNA:

SPOŁECZNE ORGANY W SYSTEMIE OŚWIATY:

FORMY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY:

ZAPEWNIENIE UCZNIOM KORZYSTANIA Z:

PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI:

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW:

Cel zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji

umożliwienie pokonywania barier wynikających z trudnej sytuacji ucznia

wspieranie edukacji uczniów zdolnych

Charakter socjalny stypendium szkolne

zasiłek szkolny

Charakter motywacyjny stypendium za wyniki w nauce lub sportowe

stypendium Prezesa Rady Ministrów;

stypendium ministra do spraw oświaty

stypendium ministra do spraw kultury

REFORMA Z 1999r.

GŁÓWNY CEL OŚWIATY:

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

PODZIAŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH:

ZADANIA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ:

ZADANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI EDUKACYJNEJ:

OBOWIĄZEK SZKOLNY:

DROGA DZIECKA DO SZKOŁY NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ:

ZADANIE KURATORA OŚWIATY:

ZADANIA RADY OŚWIATOWEJ:

OCHOTNICZE HUFCE PRACY:

POWSTANIE SZKOŁY PUBLICZNEJ:

NADANIE UPRAWNIEŃ SZKOLE:


Pobierz dokument
polskie.reformy.oswiatowe.pedagogika.doc
Rozmiar 198 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Reforma jędrzejewiczowska (Pedagogika porównawcza), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 1
Pomiedzy reformami Edukacja poczatkowa w polskich reformach oswiatowych w latach 1932 1961
Reforma oświatyy z 1961 roku (Pedagogika porównawcza), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Ro
Reforma systemu oswiaty z 1999 roku (Pedagogika porównawcza), Pedagogika, Studia stacjonarne I sto
Polski system oświatowy - rys historyczny, Pedagogika porównawcza
Reformowanie oświaty w Polsce, Pedagogika porównawcza
Porównanie polskiego systemu oświatowego z ....., kurs pedagogiczny
pedagogika porównawcza, Pedagogika porównawcza - Kosętka Halina - Edukacja nauczycielska wobec zadań
Reforma oświatyy z 1961 roku (Pedagogika porównawcza), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Ro
Pedagogika Porównawcza System oświaty(1)
pedagogika porównawcza, reforma edukacji w polsce, Zajkowski, Waliczek
Reformowanie oświaty w Polsce, pedagogika psychologia coaching doradztwo
Reforma edukacji w Polsce, studia pedagogiczne, Porównawcza
UWAGI O REFORMIE OŚWIATY, teologia skrypty, NAUKI HUMANISTYCZNE, PEDAGOGIKA
Reforma ośwaity 1973 roku (Pedagogika porównawcza), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 1
REFORMY OSWIATY W POLSCE PO 1989 ROKU, Pedagogika
Przemiany w polityce oświatowej na świecie do 7, Pedagogika porównawcza, odpowiedzi na pytania

więcej podobnych podstron