poprawione wykłady z metodologi, Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań społecznych

Pobierz dokument
poprawione.wyklady.z.metodologi.pedagogika.doc
Rozmiar 164 KB

Badania- są to działania dążące do poznania, opisania lub zmierzenia wybranego fragmentu rzeczywistości np. Rozmowa z sąsiadką, praca wróżki ze szklaną kulą, egzamin jako sprawdzenie wiadomości

Przykłady badań

Nauka- sposób dochodzenia, dąrzenia do prawdy i wzbogacania wiedzy o świecie, oparty na kulturowej tradycji oraz wypracowanych i opisanych metodach badania, wnioskowania i konstruowania teorii

Badania naukowe

Na podstawie ogólnych założeń filozoficznych są konstruowane założenia teoretyczne. Następnym krokiem jest Tworzenie koncepcji badawczej. Koncepcja ta wskazuje co najpierw badacz ma zrobić

Orientacja badawcza- występuje wtedy gdy umiemy zbudować konstrukcje na której umiemy zbudować badanie na podstawie założeń filozoficznych

Metoda a technika

Metoda- Całościowa koncepcja postępowania badawczego

Technika- sposoby zbierania materiału badawczego

Metoda jest nadrzędna nad techniką

Podział Badania naukowego społecznego:
1) ze względu na typ materiału badawczego

#Ilościowe (dane skwantyfikowane, występują w postaci liczb lub tekstu zakodowanego, analiza ma charakter statystyczny)

#Jakościowe (dane opisowe- tekst. Analiza ma postać kodowania opisowego- kategoryzowania. Środkowanie materiałów)

2) ze względu na założenia filozoficzne (ten podział odpowiada na pytanie jak możliwy jest ład społeczny)

#Normatywne (pozytywizm, scientyzm) zakładają, że świat społeczny jest uporządkowany w sztywne ramy. Występuje tu system norm społecznych, które regulują działania i zachowania ludzi. System normatywny występuje przy przedmiotach ułatwiających życie

#Interpretatywne (fenomenologia, pragmatyzm) nie neguje istnienia norm, ale neguje ich ahistoryczny uniwersalny charakter. Ład społeczny możliwy jest nie dlatego że istnieje system sztywnych norm lecz dlatego że system norm jest elastyczny, normy tu występujące są między poszczególnymi osobnikami, normy zmieniają sie w czasie ponieważ są umowne- negocjowane

3)ze względu na czas

#Jednorazowe - badanie prowadzone tylko raz (podejście normatywne można badać jednorazowo jak i longitudalnie

#Longitudalne -powtarzane, rozciągnięte w czasie, długookresowe
4)ze względu na dobór próby

#Reprezentacyjne (BBGD)W tym przypadku dobór próby musi być losowy. W BBGD jest dobór warstwowy, losuje się jednostki terytorialne a z pośród nich losuje sie te, które będziemy badać, dopiero z nich loculemy konkretne gospodarstwo. Jeśli chcemy wybrać ten dobór musimy się zastanowić jaki chcemy mieć stopień pewności (ufności). To badanie przeprowadzamy na wielkich populacjach i jest to badanie normatywne

#Pełne (spis powszechny, sprawozdawczość gospodarcza, badania małych społeczności) Badanie na pełnej populacji generalnej sprawdzają się gdy dotyczą małej populacji, jest to badanie normatywne

#O nasyconej próbie (teoria ugruntowana) Pochodzi z podejścia interpretatywnego. Badamy poziom nasycenia próby, który poznajemy po tym, że nie dochodzi tam żadna wiedza. Rozpoczynamy badanie z jedną, drugą ... jednostką, jeśli badamy procesy komunikacyjne sprawdzam jakie są z tego wnioski, zbieram te wnioski do momentu gdy nic wiecej mi nie dojdzie - wtedy próba się nasyciła. W tej próbie dobieramy osoby do momentu, gdy nie zbierzemy wszystkich informacji- nasycimy próbę.

Koncepcja badawcza- rejestr wszystkich kroków badawczych od problematyki badawczej aż po opublikowanie wyników

Koncepcja badawcza
- orientacja normatywna

#Ogólna problematyka badawcza i jej odniesienie do teorii- zadaje pytanie co chcemy badać, jest stałym elementem każdej pracy, nie powinniśmy tu ogólnie definiować zagadnień

#Szczegółowa problematyka badawcza- rozbijamy ogólną tematykę na większe szczegóły, może być w formie pytań bądź zdań

#Operacjonalizacja problematyki- szczegółowe pytania badawcze przekształcamy na wskaźniki, nie mozemy wszystkiego bezpośrednio zbadać więc tworzymy wskaźniki (jednostka pomiarowa) tłumaczymy problemy badawcze na konkretne wskaźniki

#Zdefiniowanie podstawowych pojęć- tłumaczymy co znaczy pojecie, które znajduje się w koncepcji badawczej

#Wybór metody i technik badawczych- muszą być dostosowane do koncepcji badawczej. Metody: *studium przypadku *monografia pedagogiczna *sondaż diagnostyczny. Techniki: *oparte na wywiadzie *oparte na obserwacji *analiza dokumentów

#Wybór próby, miejsca i czasu badania- jest to etap nakładający się na poprzedni punkt. Próba musi być pełna bądź losowa. W tym przypadku badanie na próbie pełnej (list powszedni) jest nie do zrealizowania

#Opracowanie narzędzi badawczych- stworzenia i ankiet, kwestionariuszy i innych technik

#Zebranie materiału- przeprowadzenie wszystkich technik i zebranie informacji, które nas interesują

#Analiza materiału- wyprowadzenie poprawnych wniosków. Analiza o charakterze statystycznym. Staramy się odpowiedzieć na problemy badawcze. Rezultaty badań możemy zestawić z badaniami kogoś innego- wyciągnoć wnioski

#Wnioskowanie i porównanie z innymi badaniami- sprawdzamy czy nasze wyniki pokrywają sie z innymi badaniami i odpowiednio to podsumowujemy

#Publikacja- udostępnienie naszej pracy innym, aby te rezultaty widzieli inni

Koncepcja badawcza
- orientacja interpretatywna