Sprawozdanie - KiP - inf71344 i inf78881, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdania

Pobierz dokument
sprawozdanie.kip.inf71344.i.inf78881.doc
Rozmiar 191 KB

30 maja 2007

Wojciech Mruczkiewicz, numer indeksu 71344

Bartosz Żyliński, numer indeksu 78881

Informatyzacja Przedsiębiorstw. Sprawozdanie z modułu Kadry i Płace.

Spis Treści

 1. Wstęp

Sprawozdanie to przedstawia efekt naszej pracy z modułem Kadry i Płace programu Symfonia. Żeby móc pracować z programem Symfonia stworzyliśmy firmę M&Z-KP. Nasza firma zatrudnia dwóch pracowników: Wojciecha Mruczkiewicza oraz Bartosza Żylińskiego. Obaj pracownicy zarabiają po 1000zł brutto. Jeden z pracowników otrzymuje premię za brak nieobecności spowodowanych chorobą.

Sprawozdanie zawiera zrzuty ekranów różnych raportów dla poszczególnych pracowników. Ograniczyliśmy się do pojedynczych zrzutów by zachować czytelność. Poszczególne raporty dla drugiego pracownika wyglądają tak samo, jedynie różniąc się danymi osobowymi. Jeden z raportów został stworzony przez nas, dlatego do niego jest dołączony kod raportu oraz opis działania.

 1. Umowa o pracę

Dokument ten został wygenerowany automatycznie przy pomocy funkcji raportów programu Symfonia.

0x01 graphic
0x01 graphic

 1. Umowa o pracę dla pracownika Wojtek Mruczkiewicz.

 1. Szkolenie BHP zatrudnionego pracownika

0x01 graphic

 1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z BHP dla pracownika Wojciech Mruczkiewicz.

 1. Skrócona lista płac pracowników

Lista pracowników została wygenerowana, podobnie jak reszta dokumentów, przy pomocy raportów. W tym momencie tworzenia raportów żaden z pracowników nie posiadał jeszcze premii, obydwoje mają taką samą pensję.

0x01 graphic

 1. Skrócona lista płac pracowników.

 1. Lista nominałów potrzebnych do wypłaty

Lista nominałów jest taka sama dla obydwóch pracowników, każdy z nich ma taką samą pensję.

0x01 graphic

 1. Lista nominałów potrzebnych do wypłaty.

 1. Paski dla pracowników na podstawie rozbudowanej listy płac

0x01 graphic

 1. Paski dla pracowników.

 1. PIT-11 wygenerowany dla pracownika Mruczkiewicz Wojtek za rok 2007

0x01 graphic

 1. PIT-11 za rok 2007 dla pracownika Wojciech Mruczkiewicz.

 1. Definicja własnego raportu - raport o przydziale miejsca parkingowego

W celu wygenerowania własnego raportu użyto wbudowanego języka skryptów programu Symfonia. Celem raportu jest poinformowanie pracownika o przyznaniu mu miejsca parkingowego oraz poinformowaniu go o dalszych krokach niezbędnych do skorzystania z niego. Listing definicji raportu zaprezentowany jest poniżej.

#define __WOJTEK

#include "interprt.sci"

int sub OnCommandWojtek(int id, int msg)

Save

endsub

int sub CallSub()

InfoPrac prac

string ulica

string miejsce_park

Pracownik(prac, idprac)

variables.set("GMINA", prac.stGmina)

variables.set("MIASTO", prac.stMiasto)

ulica = prac.stUlica

if (prac.stNrDomu) then

ulica = ulica + " " + prac.stNrDomu

endif

if (prac.stNrLokalu) then

ulica = ulica + " m. " + prac.stNrLokalu

endif

variables.set("ULICA", ulica)

if (prac.Paszport == 0) then

variables.set("DOWOD", "dowodem osobistym")

else

variables.set("DOWOD", "paszportem")

endif

if (prac.Plec == "K") then

variables.set("PLEC", "Pani")

variables.set("PLEC2", "Pani")

else

if (prac.Plec == "M") then

variables.set("PLEC", "Pan")

variables.set("PLEC2", "Panu")

else

variables.set("PLEC", "Pan(i)")

variables.set("PLEC2", "Panu(i)")

endif

endif

variables.set("DOWODNR", prac.NrDowOs)

variables.set("DOWODWYDANY", prac.WydanyPrzez)

variables.set("PESEL", prac.PESEL)

variables.set("URODZ", prac.DataUrodz)

FORM "Przydział miejsca parkingowego", 250, 120

Text "Numer miejsca parkingowego:", 10, 10, 230, 20

Edit "Numer miejsca parkingowego:", miejsce_park, 10, 30, 230, 20

Button "O&K", 70, 60, 100, 24, -1

ExecForm OnCommandWojtek

variables.set("MIEJSCE", miejsce_park)

endsub

Zasoby:

<call Przygotuj>

<body leftmargin=70 topmargin=60 rightmargin=50 bottommargin=40>

<frame halign=left valign=top width=90% height=12% border=0>

<center><br><br><br><br><br><strong><font face=Garamond

size=80>Przydział miejsca parkingowego</font></strong>

</frame>

<left>

<frame halign=left valign=bottom width=90% height=12% border=0>

<table border=0 cellpadding=10><tr><td width=22%><td width=50%>

<font face=Garamond size=40>

<br><br><br><br> Z radością informujemy, że <PRINT PLEC> {Dane

osobowe.imię} {Dane osobowe.nazwisko} otrzymuje przydział miejsca

parkingowego nr <PRINT MIEJSCE>!

<br><br> Dzięki temu, iż mieszka <PRINT PLEC> w gminie <PRINT GMINA>,

mieście <PRINT MIASTO> na ulicy <PRINT ULICA>, co jest wystarczająco

daleko, oraz temu iż posiada <PRINT PLEC> samochód zarząd naszej firmy

postanowił przydzielić <PRINT PLEC2> własne miejsce parkingowe.

<br><br> Aby by je wykorzystać, musi <PRINT PLEC> zgłosić się z

<PRINT DOWOD> o numerze <PRINT DOWODNR> wydanym przez <PRINT

DOWODWYDANY> do szefa parkingu firmowego. Jednocześnie potwierdzi <PRINT

PLEC> w ten sposób swój PESEL - <PRINT PESEL> oraz datę urodzenia -

<PRINT URODZ>.

<br><br> Życzymy przyjemności w korzystaniu z parkingu.</font>

<td width=18%></table>

</frame>

<right>

<frame halign=left valign=bottom width=90% height=32% border=0>

<table border=0 cellpadding=10><tr><td width=22%><td width=50%>

<br><br><br><br>

<font face=Garamond size=40>Z poważaniem<br>zarząd firmy</font>

<td width=18%></table>

</frame>

</body>

Raport został stworzony na podstawie zmodyfikowanego kwestionariusza osobowego. Usunięte została jednak jego większa część. Z uwagi na to, iż wystąpiły problemy podczas odczytu wartości zamiennych innych niż związanymi z danymi osobowymi, użyto skryptowego języka raportów.

Procedura CallSub jest wywoływana na samym początku skryptu, poprzez tag call. Pobiera ona wartości pracownika do mapy variables (z tej mapy pobierane są zmienne w tagu print, wykorzystywanym przy odwoływaniu się do zmiennych). W zależności od płci pracownika, raport wyświetla różne zwroty osobowe (Pan, Pani, Panu). Również potwierdzenie danych osobowych na dowodzie tożsamości jest zależne od jego typu (paszport albo dowód osobisty).

Numer przydzielonego miejsca parkingowego jest pobierany z okienka dialogowego wyświetlanego przed wykonaniem raportu. Procedura OnCommandWojtek jest czysto pomocnicza i służy do aktualizacji zmiennej lokalnej odpowiedzialnej za przechowanie numery przydzielonego miejsca parkingowego.

Zmodyfikowano wyświetlaną czcionkę oraz układ marginesów. Użyto czcionkę Garamond. Zmienne przechowujące dane personalne użytkownika wyświetlane są za pomocą tagu print.

Na rysunku 7 przedstawiony jest przykładowy wydruk takiego raportu. W czerwonej ramce zaznaczono elementy, które zmieniają się dynamicznie.

0x01 graphic

 1. Przykładowy raport o przydziale miejsca parkingowego.

 1. Definicje eksportu danych do modułu Finanse i Księgowość

Aby zintegrować moduł Kadry i płace z modułem Finanse i Księgowość wygenerowany plik, tekstowy służący właśnie do takiego eksportu. Jego zawartość przedstawiona jest poniżej. W pliku tym uwzględniona jest premia dla jednego z pracowników.

Dokument{

NrKolejny =0

Nazwa =PŁACE 04/2007

Treść = kwiecień 2007 otwarty

DataDok =2007-05-29

DataOper =2007-05-29

DataWpływu =2007-05-29

Kwota =7170.0600

Kontrahent =0

KontrahentFK =0

NIP =

Sygnatura =Admin

SaldoPRK =0.0000

SaldoZRK =0.0000

KontoKasy =

NazwaKor =

DataKor =

ObsługujJak =DP

Zapis{

ZAP/ZAK =P

WN/MA =WN

Kwota =2066.3000

Konto =230

NumerDokDlaRK =numer = 0

IdDlaRozl =1

Opis =do wypłaty w kasie (całość) i inne

ZapisRównoległy =0

}

Zapis{

ZAP/ZAK =K

WN/MA =MA

Kwota =713.8700

Konto =100

NumerDokDlaRK =numer = 0

IdDlaRozl =2

Opis =do wypłaty w kasie (całość)

ZapisRównoległy =0

}

Zapis{

ZAP/ZAK =K

WN/MA =MA

Kwota =1091.4300

Konto =234

NumerDokDlaRK =numer = 0

IdDlaRozl =7

Opis =składka na ub. społ. finans. przez ubezpieczonego i inne

ZapisRównoległy =0

}

Zapis{

ZAP/ZAK =K

WN/MA =MA

Kwota =261.0000

Konto =220-2

NumerDokDlaRK =numer = 0

IdDlaRozl =8

Opis =zaliczka na p. doch. odprowadzona do US

ZapisRównoległy =0

}

Zapis{

ZAP/ZAK =P

WN/MA =WN

Kwota =4239.5100

Konto =405

NumerDokDlaRK =numer = 0

IdDlaRozl =3

Opis =kwota brutto (z uwzgl. zasiłków)

ZapisRównoległy =0

}

Zapis{

ZAP/ZAK =K

WN/MA =MA

Kwota =4239.5100

Konto =230

NumerDokDlaRK =numer = 0

IdDlaRozl =4

Opis =kwota brutto (z uwzgl. zasiłków)

ZapisRównoległy =0

}

Zapis{

ZAP/ZAK =P

WN/MA =WN

Kwota =864.2500

Konto =406

NumerDokDlaRK =numer = 0

IdDlaRozl =5

Opis =składka na FGŚP za pracownika i inne

ZapisRównoległy =0

}

Zapis{

ZAP/ZAK =K

WN/MA =MA

Kwota =864.2500

Konto =220-3

NumerDokDlaRK =numer = 0

IdDlaRozl =6

Opis =składka na FGŚP za pracownika i inne

ZapisRównoległy =0

}

Zapis{

ZAP/ZAK =P

WN/MA =WN

Kwota =864.2500

Konto =220-3

NumerDokDlaRK =numer = 0

IdDlaRozl =9

Opis =składka na FGŚP za pracownika i inne

ZapisRównoległy =1

}

Zapis{

ZAP/ZAK =K

WN/MA =MA

Kwota =2216.6800

Konto =100

NumerDokDlaRK =numer = 0

IdDlaRozl =10

Opis =składka na FGŚP za pracownika i inne

ZapisRównoległy =1

}

Zapis{

ZAP/ZAK =K

WN/MA =WN

Kwota =1091.4300

Konto =234

NumerDokDlaRK =numer = 0

IdDlaRozl =11

Opis =składka na ub. społ. finans. przez ubezpieczonego i inne

ZapisRównoległy =1

}

Zapis{

ZAP/ZAK =K

WN/MA =WN

Kwota =261.0000

Konto =220-2

NumerDokDlaRK =numer = 0

IdDlaRozl =12

Opis =zaliczka na p. doch. odprowadzona do US

ZapisRównoległy =1

}

}

 1. Pasek wynagrodzeń z wypłacaną premią, uzależnioną od liczby dni choroby

Po dodaniu premii jednemu z pracowników jego pasek wynagrodzeń przedstawia się tak, jak na rysunku 8. Pracownik opuścił dwa dni z powodu choroby. Jego premia spadła więc do 75% kwoty bazowej (3000zł) i wynosi 2250zł.

0x01 graphic

 1. Pasek pracownika po uwzględnieniu bonusów.

 1. Wnioski i uwagi

Ponieważ żaden z nas nie miał kontaktu z innym modułem kadrowo-płacowym, dlatego skupimy się jedynie na module Symfonii. Od strony interfejsu użytkownika program posiada dosyć mało intuicyjny interfejs, wiele opcji jest trudno dostępnych, pochowanych lub umieszczonych jedynie pod prawym przyciskiem myszki. Sam wygląd tego interfejsu w dzisiejszych czasach raczej odpycha użytkownika.

Od strony informatycznej wyczuwalna jest pewna archaiczność programu. Baza danych programu jest wewnętrznym formatem aplikacji, dane są trzymane bezpośrednio w plikach dyskowych. Jest to sprzeczne z nowoczesnymi trendami. Podobnie język definiowania raportów. Sam język skryptowy, oparty na języku BASIC jest całkiem niezłym rozwiązaniem, ale już składnia języka użytego do prezentacji graficznej (opartego o język HTML) jest bardzo amatorskim rozwiązaniem.

Rzuca się także fakt usilnego tworzenia kopii zapasowych na dyskietkach, które są już zdecydowanie przestarzałym nośnikiem.

Jednak oprócz tych wad aplikacja sprawuje się dobrze i z niewielkim doświadczeniem można jej używać w pracy. Zagadnienie obsługi przedsiębiorstwa jest skomplikowane same w sobie oraz generuje dużą liczbę sytuacji wyjątkowych w księgowaniu. Symfonia z pewnością wspomaga ten proces. Wyczuwalne jest duże przywiązanie do szczegółów w wielu częściach aplikacji, co jest z pewnością wymogiem stawianym przez dziedzinę księgowości.

W celu wdrożenia modułu kadrowo-płacowego w firmie należy przeprowadzić szereg szkoleń dla pracowników firmy. Jeżeli firma nie posiadała wcześniej żadnego modułu kadrowo-płacowego i jej pracownicy nie mają doświadczenia w obsłudze takich modułów, szkolenia muszą być pełne i prowadzone od samych podstaw. Jeżeli firma wymienia starszą wersję na nowszą lub zmienia dostawcę modułu kadrowo-płacowego, w szczególności należy położyć nacisk na różnice pomiędzy wersjami modułu. Dobrą formą przeprowadzenia szkoleń są odpowiednie prezentacje. Należy przygotować tyle różnych prezentacji ile różnych grup pracowników będzie korzystało z modułu. Ilość grup pracowników zależy od ich zakresów obowiązków realizowanych w module. Należy również przygotować zestaw ćwiczeń do samodzielnej realizacji przez pracowników w celu ugruntowania zdobytej wiedzy podczas prowadzonego szkolenia. Po każdym szkoleniu powinno odbyć się sprawdzenie wiedzy pracowników na temat modułu. W tym celu należy przygotować testy sprawdzające umiejętność pracy z modułem. Osobom z pozytywnym zdaniem testów wystawia się zaświadczenia ukończenia szkolenia lub wydania certyfikatów, jeżeli szkolenie prowadziła firma zewnętrzna posiadająca uprawnienia do wydania takich certyfikatów. Wymaga to przygotowania odpowiednich dokumentów przez firmę. Osobom zajmującym się pracami administracyjno-konserwującymi modułu należy udostępnić pełną dokumentację techniczną modułu oraz dokładne omówienie architektury modułu. Jeżeli firma posiada odpowiednie środki finansowe to powinna zatrudnić specjalistyczną firmę zajmującą się wdrożeniami. Skorzystanie z usług i doświadczenia ekspertów w tej dziedzinie znacznie przyspieszy czas wdrożenia a jego efekty będą zdecydowanie lepsze.

14


Pobierz dokument
sprawozdanie.kip.inf71344.i.inf78881.doc
Rozmiar 191 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Sprawozdanie - FiK - inf71344 i inf78881, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-
Spr. 4-Materiałoznawstwo, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM
Ćw[1]. 04 - Stale narzędziowe, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdani
5 elazo w giel, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawoz
Ćw[1]. 06 - Miedź i jej stopy, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdani
Ćw[1]. 10 - Materiały kompozytowe, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawoz
korozja 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdania
materiały 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdani
1 - Stale w stanie dostawy, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania N
Alotropia, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, lab 3
materiały 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdani
Ćw[1]. 01 - Stale w stanie dostawy, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawo
MATERIALOZNASTWO WYKLADY AM SZCECIN, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-s
Ćw[1]. 08 - Warstwy powierzchniowe o specjalnych wlasciwosci, Politechnika Poznańska ZiIP, II semest
Spr. 1-Materiałoznawstwo, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM
Jak sie wykrecic od sluzby wojskowej, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-spra
Ćw[1]. 12 - Przyczyny przedwczesnego zużycia części maszyn i, Politechnika Poznańska ZiIP, II semest
stalestop, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdania

więcej podobnych podstron