STROP Z P YT KANA OWYCH, Projekt budynku wilorodzinnego w technologii tradycyjnej

Pobierz dokument
strop.z.p.yt.kana.owych.projekt.budynku.doc
Rozmiar 155 KB

2.3. Obliczenia stropu kanałowego „Ż”

2.3.1. Założenia

 1. Sprawdzenie warunku I

2.3.2. Określenie obciążeń

2.3.2.1. Obliczenie obciążenia dopełniającego - pozostałego płyt poza ich cieżarem własnym

Obciążenie dopełniające oznaczono literą „p” i przyjęto

Obc. charak.

- trocinobeton (0,03x10000) 0,300 0x01 graphic

- klepka drewniana 0,022m(z-2.2 str.6) 0,230 0x01 graphic

- tynk cementowo-wapienny 0,015x19000 0,285 0x01 graphic

- obc. zastępcze od ścianek działowych 1,25 0x01 graphic

- obc. zmienne (technologiczne-użytkowe) 1,50 0x01 graphic

p= 3,565 0x01 graphic

Obciążenie projektowanego stropu nie przekracza obciążenia typowego „p”

Dla wariantu I ; p=3,75 kN/m

 1. Sprawdzenie warunku II 0x01 graphic

    1. Obliczenia obciążeń na 1mb płyty szerkości 120cm

- ciężar własny płyty 0,1348x25 3,295 0x01 graphic

- ciężar spoin (zamka) 0,17 0x01 graphic

qk= 3,465 0x01 graphic

-ciężar płyty z obciążeniem dopełniającym 3,565x1,20=p=4,278 0x01 graphic

   1. Obliczenie momentu przęsłowego Mmax

0x01 graphic
, gdzie

l0=lM-10cm

l0=600-10=590cm

qk=3,465 0x01 graphic

obc. ciężarem własnym stropu

p=4,278 0x01 graphic

obc. dopełniające

0x01 graphic
Ze względu, że istniejące tablice

nie uwzględnia się zmian wynikających z uproszczenia metody stanów granicznychdo projektowania konstrukcji stosuje się współczynnik s=1,5

0x01 graphic

   1. Wybór typu zbrojenia

Zgodnie z tabl. Przy rozpiętość modularna Lm=6,00m

Rzeczywistym obciążeniu p=3,5650x01 graphic

Momencie Mn=46,35kNm

Przyjęto:

o Mn =46,35kNm<48,00kNm

zazbrojoną 4∅10+2∅12(34GS) w przęśle

i 4∅6(34GS) na podporach

   1. Wyliczenie potrzebnej ilości elementów stropowych

  1. Schody płytowe z belkami spocznikowymi

0x01 graphic

2.4.1. Założenia

- wysokość kondygnacji H=2,80m

- klatka schodowa - długość 6,35m

- szerokość 2,75m

- płyta biegowa - długość 2,70m

- szerokość 1,35m

- płyta spocznikowa - długość 2,15m

- szerokość 2.75m

Do wykonania schodów przyjęto:

- beton klasy B-20 fc,d=10,6Mpa

fc,k=16,0Mpa

- stal klasy A-I fy,d=210Mpa

- wykładzinę lastrico - na stopniach 0,03m

- na podstopniach 0,015m

- obciążenia zmienne schodów p=3,00kN/m

- środowisko klasy 1 (tabl.7-1), α=0,85

- wymiary klatki schodowej w rzucie poz. - rys.S-1

- schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników - rys.S-2

- obciążenia i wykresy momentów - rys.S-3

- obliczeniow elementy schodów oznaczono

poz. 2.4.2. Płyta biegowa

2.4.3. Płyta spocznikowa

2.4.4. Belka spocznikowa

- zbrojenie schodów płytowych z belkami spocznikowymi - rys.S-4

2.4.2. Płyta biegowa

- przyjęto płytę grubości h=12cm

- przyjęto stopnie o wymiarach h1=15,5cm

s1=30cm

-nachylenie płyty biegowej

0x01 graphic
α=27,32° cosα=0,8884

2.4.2.1. Zestawienie obciążeń na 1m2 rzutu poziomego

obc. charakt. γ obc.oblicz.

- obciążenia stałe

- płyta 0,12x24/0,8884 3,24 1,1 3,57 0x01 graphic

- stopnie 0,155x23x0,517 1,84 1,1 2,02 0x01 graphic

- lastrico (0,03+0,015x0,155/0,3)/22,0 0,83 1,3 1,08 0x01 graphic

- tynk cementowo-wapienny

0,015x19/0,8884 0,32 1,3 0,42 0x01 graphic

Razem obciążenia stałe q1k= 6,23 7,09 0x01 graphic

- obciążenie zmienne p1= 3,00 1,3 3,90 0x01 graphic

- obciążenie całkowite q1= 9,23 10,99 0x01 graphic

2.4.2.2. Obliczenie efektownej rozpiętości obliczeniowej

l1eff=ln+b=2,70+0,20=2,90m

2.4.2.3. Obliczenie maksymalnego momentu obliczeniowego

Pasmo płyty szerokości 1,0m obliczeniowy jako belkę jednoprzęsłową częściową utwierdzoną

0x01 graphic

0x01 graphic

2.4.2.4. Ustalenie wysokości użytecznej przekroju obliczeniowego

0x01 graphic
h=12cm

=12-1,5-0,5x1,0-0,5=9,5cm c=1,5cm

∅=10mm

Δh=5mm

2.4.2.5. Wymiarowanie płyty biegowej

b=100cm beton klasy B20 fc,d=10,6Mpa

d=9,6cm fc,k=16,0Mpa

0x01 graphic

=924 kNcm Stal klasy A-I fy,d=210Mpa

0x01 graphic

ζ=0,9445 (tabl. 7-6)

Pole przekroju zbrojenia

0x01 graphic
(tabl.3-20)

Przyjęto zbrojenie ∅10 mm co 140mm; łącznie 7 prętów, przypadających na 1m szerokości, wynosi 7x0,79=5,50cm2>0x01 graphic
. Przy podporach (belkach spocznikowych) należy co drugi pręt odgiąć do góry.

2.4.3. Płyta spocznikowa

2.4.3.1. Zestawienie obciążeń obc. charakt. Współ. Obc. obc. oblicz.

0x01 graphic
0x01 graphic

- obciążenia stałe

Razem obciążenia stałe q2= 2,86 3,34

2.4.3.2. Obliczenie rozpiętości obliczeniowej

l2eff=2.15-b+0,5hf=2,15-0,20+0,5x0,08=1,99m

2.4.3.3. Wartość obliczeniowa maksymalnego momentu zginającego

0x01 graphic

0x01 graphic

2.4.3.4. Ustalenie wysokości użytecznej płyty spocznikowej.

0x01 graphic

2.4.3.5. Wymiarowanie płyty spocznikowej.

B=100cm d=5,75cm 0x01 graphic

Beton B20 0x01 graphic
0x01 graphic
stal A-I 0x01 graphic

0x01 graphic

tabl. 7-6 0x01 graphic

Pole przekroju zbrojenia

0x01 graphic

Przyjęto dołem zbrojenie ∅6 co 110mm o polu przekroju (na 1m szerokości) równym 2,54>0x01 graphic
. Przy podporach co drugi pręt należy odgiąć do góry rys. ...płytę spocznikową o mniejszej szerokości jest celowe zazbroić odrębnie dołem i górą.

2.4.4. Belka spocznikowa

Przyjęto belkę o wymiarach 20x40cm

2.4.4.1. Zestawienie obciążeń obliczeniowych

0,5(2,11+0,86+0,37)x2,15= 3,59 kN/m

0,5(3,54+1,90+1,07+0,41)x2,70= 9,34 kN/m

0,015(0,10+0,32)x19x1,3= 0,16

Razem obciążenia stałe 14,78 kN/m

0,5x3,0(2,7+2,15)x1,3= 9,46 kN/m

Obciążenie całkowite q3d= 24,24 kN/m

2.4.4.2. Obliczenie rozpiętości obliczeniowej

Schemat obliczeniowy belki spocznikowej

Rozpiętość obliczeniowa efektywna

Przyjęto t=25cm

L3eff=ln3=t=2,75+0,25=3,00m

Wartość obliczeniowa maksymalnego momentu zginającego

0x01 graphic

2.4.4.3. Wymiarownie belki spocznikowej

wg PN-B-03264:1999 pkt. 4.4.3.

0x01 graphic

0x01 graphic

Przyjęto beff=50cm

d=h-c-0,5∅-Δh=40-1,5-0,5x1,2-0,5=37,4cm h=40cm

∅=12mm

Δh=0,5cm

c=1,5cm

0x08 graphic
Moment zginający obliczeniowy siłwewnętrznych przenoszonych przez przekrój o beff=50cm (rys. ...) przy założeniu, że strefa ściskana xeff=hf=8cm obliczenia wg wzoru:

0x01 graphic

Warunek Mt =120 kNm>0x01 graphic
= 25,87 kNm jest spełniony

To przekrój oblicza się jako:

0x01 graphic

z tabl. 7-6 ζ=0,979

0x01 graphic

Przyjęto zbrojenie 3∅12 ze stali A-I o AS=3,39 cm2 zbrojenie schodów płytowych na belkach spocznikowych

0x01 graphic
=210 Mpa

0x01 graphic
=10,6 Mpa

α=0,85

d=37,4 cm

hf=8 cm

beff=50 cm


Pobierz dokument
strop.z.p.yt.kana.owych.projekt.budynku.doc
Rozmiar 155 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WYKAZ P YT KANA OWYCH, Projekt budynku wilorodzinnego w technologii tradycyjnej
PODSTAWY OBLICZE , Projekt budynku wilorodzinnego w technologii tradycyjnej
DRUK, Projekt budynku wilorodzinnego w technologii tradycyjnej
WYKAZ STALI W STROPIE KLEIN, Projekt budynku wilorodzinnego w technologii tradycyjnej
WYKAZ, Projekt budynku wilorodzinnego w technologii tradycyjnej
DROGI, Projekt budynku wilorodzinnego w technologii tradycyjnej
STOLARKA, Projekt budynku wilorodzinnego w technologii tradycyjnej
SUL, Projekt budynku wilorodzinnego w technologii tradycyjnej
KOM OK, Projekt budynku wilorodzinnego w technologii tradycyjnej
PB, Projekt budynku wilorodzinnego w technologii tradycyjnej
PODSTAWY OBLICZE , Projekt budynku wilorodzinnego w technologii tradycyjnej
Projektowanie - Różne, SGGW - Technologia żywnosci, VI SEEMSTR, Semestr VI, projektowanie
Projekt 1 - TRB1, 1. Semestr V, Technologia robót budowlanych, Projekt, Projekt nr 1
Projekt 2 - TRB1, 1. Semestr V, Technologia robót budowlanych, Projekt, Projekt nr 1
Ul. Skrzetuskiego, geodezja, projektowanie budynków i budowli
PROJEKT BUDYNKU?MINISTRACYJNEGO
Projektowanie budynkow z uwzglednieniem klasy energetycznej
Projekt budynku jednorodzinnego

więcej podobnych podstron