Metodologia ze statystyką - Test - Sędek, Statystyka i metodologia(1)

Pobierz dokument
metodologia.ze.statystyka.test.sedek.doc
Rozmiar 141 KB

PYTANIA Z WYKŁADÓW:

(Sędek, zima, 2009)

1) Gdy zmienna zależna jest mierzona na skali

nominalnej:

- A) wystarczy bardzo mała liczba badanych do

uzyskania istotnych wyników

- B) jest to pomiar bardziej precyzyjny niż na innych

skalach

- C) ogranicza to znacznie ilość możliwych testów

statystycznych do analizy wyników

- D) zapewnia wysoką moc statystyczną badania

2) Sprawdzano czy płeć modela jest moderatorem zależności

między atrakcyjnością fizyczną modela (umiarkowanie

atrakcyjny vs. bardzo atrakcyjny) a chęcią kupowania nowego

modelu telefonu komórkowego. Płeć jest moderatorem jeśli

stwierdzono:

A. Istotny wpływ płci modela na kupowanie telefonu

B. Istotny wpływ interakcji atrakcyjności fizycznej

modela i kupowania telefonu

C. Istotny wpływ interakcji obu zmiennych, atrakcyjności

i płci modela na kupowanie telefonu

D. Zarówno istotny wpływ atrakcyjności fizycznej

modela jak i wpływ płci modela na kupowanie

telefonu

3) Jeśli założyć, ze każdy wyraźny efekt

jest istotny to w tym badaniu

stwierdzono:

A) Dwa efekty główne

B) Tylko efekt interakcji

C) Efekt interakcji i efekt główny

kraju

D) Efekt interakcji i dwa efekty

Główne

4) Ile jest więcej efektów interakcyjnych w planie

trójczynnikowym A x B x C niż w planie dwuczynnikowym

A x B

• Nie można określić, to zależy od liczby poziomów

danych czynników

• Więcej o 1

• Więcej o 2

• Więcej o 3

5) W badaniu wzięli udział studenci i studentki. Jedną grupę

studentów wprowadzono w dobry nastrój i wtedy

rozwiązywali dwa zadania (łatwe lub trudne w losowej

kolejności). Drugą grupę studentów wprowadzano w smutny

nastrój i znów rozwiązywali dwa zadania (łatwe lub trudne w

losowej kolejności). Wskaż prawidłowy zapis schematu tego

badania:

• 2 (płeć - między osobami) x 2 (zadanie: łatwe vs. trudne -

między osobami) x 2 (nastrój: dobry vs. smutny - między

osobami)

• 2 (płeć - między osobami) x 2 (zadanie: łatwe vs. trudne -

wewnątrz osób) x 2 (nastrój: dobry vs. smutny - między

osobami)

• 2 (płeć - między osobami) x 2 (zadanie: łatwe vs. trudne -

wewnątrz osób) x 2 (nastrój: dobry vs. smutny - wewnątrz

osób)

• 2 (płeć - wewnątrz osób) x 2 (zadanie: łatwe vs. trudne -

wewnątrz osób) x 2 (nastrój: dobry vs. smutny - wewnątrz

osób)

6) Plany z powtarzanymi pomiarami w porównaniu z

planami ze zmiennymi między osobami:

• Mają mniejszą moc statystyczną

• Są mniej wygodne gdy jest wiele różnych

bodźców

• Powodują, że łatwiej odrzucić hipotezę zerową

• Są zawsze bardziej korzystne

7) Randomizacja I stopnia polega na tym, że:

• każda osoba z populacji ma równe szanse

znalezienia się w naszej próbie

• losowo dobieramy badanych do warunków

eksperymentalnych

• próba była skonstruowana w sposób celowy I

stopnia

• zapewniamy randomizację kolejności zadań w

eksperymencie

8) Wskaż słabą metodę doboru próby do

badania:

• randomizacja I stopnia

• losowy dobór do warunków badania

• losowy dobór parami

• dobór ze względu na dostępność

9) Najważniejszą zaleą procedur

eksperymentalnych jest to, że:

- Pozwalają na określenie procentu wariancji

kontrolowanej przez zmienna niezależną.

- Umożliwiają zastosowanie do obliczeń analizy

wariancji

- Pozwalają na zastosowanie metod indukcji

statystycznej.

- Pozwalają one na bezpośrednią weryfikacje

hipotez o związkach przyczynowych

10) Jednym ze sposobów podniesienia

motywacji do wzięcia udziału w badaniu

prowadzonym przez internet są:

 pytania o osobiste informacje na początku badania

 pytania o osobiste informacje na końcu badania

 unikanie pytań osobistych w badaniu

 unikanie pytań drażliwych w badaniu.

11) Jednym ze sposobów zmniejszania

współczynnika wypadania z badania

prowadzonego przez internet jest:

 utrudnienie wejścia w badanie

 unikanie multimediów w badaniu

 ułatwienie wejścia do badania

 zwiększenie czytelności stron

internetowych, z których składa się

badanie

12) W badaniu dotyczącym wpływu inteligencji na

sprawność rozwiązywania zadań po zmierzeniu

poziomu inteligencji podzielono klasę na dwie

grupy: osób o wyższej i niższej inteligencji.

Porównywano średną ilość zadań rozwiązanych

w ciągu godziny w obu grupach. Jaki jest

schemat tego badania?

- Schemat różnicowy

- Schemat korelacyjny

- Schemat eksperymentalny

- Schemat mieszany

13) Badacz testował hipotezę, że samoocena jest

moderatorem zależności między wielkością

dochodu a zadowoleniem z życia. Ile analiz

wariancji musiał wykonać badacz, aby testować

tę hipotezę?

• Dwie analizy wariancji

• Jedną analizę wariancji

• Cztery analizy wariancji

• Trzy analizy wariancji

14) Jeśli samoocena jest mediatorem zależności

między dochodami w rodzinie a wynikami

szkolnymi dzieci to:

• Nie musi być istotnego związku korelacyjnego

tymi zmiennymi

• Musi być istotny związek korelacyjny między

tymi trzema zmiennymi

• Musi być istotna interakcja między samooceną

a dochodami

• Nie musi być istotnego związku między

samooceną a dochodami

15) W celu sprawdzenia poziomu rzetelności

zakodowania danych ze spotów reklamowych przez

2 sędziów kompetentnych, młody psycholog obliczył

współczynnik korelacji, który wyniósł 1. Oznacza to,

że:

 Sędziowie byli w 100% zgodni w swoich decyzjach

 Kodowanie było rzetelne

 Nadal nie wiemy, czy byli spójni w swoich decyzjach

 Słuchał uważnie wykładu z analizy treści

16) W celu wyboru z populacji osób do

badania w ten sposób, aby mieć z

różnych grup proporcjonalną liczbę osób

powinniśmy zastosować:

 dobór losowy prosty

 dobór warstwowy

 dobór celowy

 dobór nielosowy

17) Jeśli chcemy przewidzieć na podstawie

szybkości przepłynięcia 100 metrów

motylkiem i czasu poświęconego na

treningi w siłowni, wydolność płuc

sportowców (zmienne mierzone na

skalach ilościowych), to powinniśmy

przeprowadzić:

- analizę spójności zmiennych

- dwuczynnikową analizę wariancji

- wielozmiennową analizę regresji

- analizę wariancji z powtarzanym pomiarem

18) Magistrant chciał stwierdzić na ile pamięć

operacyjna jest powiązana z IQ, jeśli

uprzednio uwzględni się wiek i reaktywność

badanych. Po wykonaniu analizy regresji

hierarchicznej okazało się, że wartość

skorygowanego R2 wzrosła. Oznacza to, że:

- Pamięć operacyjna istotnie poprawiła

dopasowanie modelu

- Związek pamięci operacyjnej z IQ, po

uwzględnieniu wieku i reaktywności osłabił

się

- Pamięć operacyjna istotnie przewiduje

poziom reaktywności badanych

- Związek pamięci operacyjnej z IQ jest

najsilniejszy

19) Tautologia to:

- zdanie logiczne zawsze fałszywe

- zdanie logicznie zawsze prawdziwe

- zdanie logiczne będące zawsze paradoksem

- zdanie logiczne gdzie przesłanka jest

zawsze fałszywa a nastepnik prawdziwy

20) Zmienne endogeniczne.

21) Zmienna latentna.

0x01 graphic


Pobierz dokument
metodologia.ze.statystyka.test.sedek.doc
Rozmiar 141 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Test 1 Metodologia ze statystyką (1)
Test 1 Metodologia ze statystyką
ANOVA - A - powtarzane pomiary (2), SWPS, ROK 2, Metodologia ze statystyką - Brzeziński
ANOVA-AB-interakcja 1, SWPS, ROK 2, Metodologia ze statystyką - Brzeziński
Metodologia ze statystyką kurs zaawansowany
ANOVA-AB-interakcja 2, SWPS, ROK 2, Metodologia ze statystyką - Brzeziński
Pytania - Statystyka, Studia, Psychologia, SWPS, 2 rok, Semestr 04 (lato), Metodologia ze statystyką
Egzamin z Metodologii ze statystyk kurs podstawowy
ANOVA - A - powtarzanie - df (3), SWPS, ROK 2, Metodologia ze statystyką - Brzeziński
Metodologia?dań społecznych ze statystyką
dzienni 2006 wyklad 2, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD - Metodologia ze statystyką - kurs podstawowy
metodologia ze statystyka
Metodologia ze statystyka 1 Sta Nieznany
metastata, Studia, Psychologia, SWPS, 2 rok, Semestr 04 (lato), Metodologia ze statystyką
Statystyka wyklad-3, SWPS, ROK 2, Metodologia ze statystyką - Brzeziński
ANOVA-A i AB-omega-kwadrat-2, SWPS, ROK 2, Metodologia ze statystyką - Brzeziński
ANOVA-A-Transformacja, SWPS, ROK 2, Metodologia ze statystyką - Brzeziński
Statystyka-opracowane, Studia, Psychologia, SWPS, 2 rok, Semestr 04 (lato), Metodologia ze statystyk
Stattytyka wyklad-2, SWPS, ROK 2, Metodologia ze statystyką - Brzeziński

więcej podobnych podstron