Miejsce profilaktyki w procesie leczenia i rehabilitacji, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Profilaktyka niedostosowania społecznego, Zagadnienia

Pobierz dokument
miejsce.profilaktyki.w.procesie.leczenia.i.doc
Rozmiar 139 KB

0x08 graphic
ANNALES

UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

LUBLIN - POLONIA

VOL.LVIIII, suppl. XIII, 16 SECTIO D 2003

0x08 graphic

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii AM w Lublinie

(Students Scientific Association at the Department of Epidemiology

at the Medical University of Lublin)
Opiekun pracy (Research Supervisor) - Dr n. med. Anna Jabłońska-Chmielewska

Kierownik Katedry (Head of the Department) - Prof. dr hab. n. med. Irena Dorota Karwat

Robert Błaszczyk, Rafał Fornal, Marcin Ciota, Piotr Cisłak, Tomasz Dworzański

The place of prevention in the process of treatments

and rehabilitation

0x08 graphic
Miejsce profilaktyki w procesie leczenia i rehabilitacji

Wstęp

Medycyna profilaktyczna jest według WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) obok leczenia i rehabilitacji jednym z trzech działów nauk medycznych. Definiowana jest jako podtrzymywanie i wzmacnianie zdrowia jednostki i populacji oraz utrzymywanie naturalnych (uwarunkowanych ewolucją Ziemi) układów środowiska. Biorąc pod uwagę stopień zagrożenia zdrowia profilaktykę dzieli się na:

Profilaktyka z punktu widzenia ekonomicznego należy do najskuteczniejszych
i najbardziej korzystnych metod zwalczania chorób [5]. Wyliczono, że jeden dolar zainwestowany w profilaktykę i promocję zdrowia przynosi trzy dolary oszczędności. Szacuje się, że całkowity koszt kampanii antynikotynowej zachęcającej do rzucenia palenia jest porównywalny z kosztami utrzymania przez pół roku łóżka na oddziale kardiologicznym lub onkologicznym. W Stanach Zjednoczonych obliczono, że kampania antynikotynowa, promocja na rzecz bardziej aktywnego spędzania wolnego czasu, obniżenia poziomu cholesterolu o 10% i kontrolowanie nadciśnienia tętniczego doprowadziłyby do redukcji odpowiednio 328 tys., 178 tys., 133 tys., 69 tys. zgonów w ciągu każdego roku (ryc. 1). Szacuje się, że badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy, raka sutka oraz raka jelita grubego zapobiegają od 4 tys. do 10 tys. zgonów rocznie [4].

W latach 1970 - 1990 w Stanach Zjednoczonych oraz Północnej Finlandii zmalało występowanie chorób układu krążenia o 15%, co było przede wszystkim spowodowane zmianami stylu życia: zaprzestanie palenia papierosów, właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna. Te trzy czynniki równocześnie są poddającymi się kontroli, głównymi czynnikami ryzyka choroby wieńcowej, zawału serca oraz udaru mózgu [5].

0x08 graphic

Prognoza sporządzona przez ekspertów Harvard School of Public Health w Bostonie dla potrzeb ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (tab. 1) przewiduje zmiany w częstości występowania chorób. Szacuje się, że w roku 2020 najbardziej rozpowszechnioną chorobą będzie choroba wieńcowa, dużą liczbę ofiar pochłoną: depresja, wypadki drogowe, choroby odnaczyniowe mózgu (udary), zaporowa choroba dróg oddechowych. Biorąc pod uwagę fakt, że efekty postępowania profilaktycznego występują dopiero po 10 - 20 latach powyższa prognoza jest wskazówką, na jakie dziedziny działalności lekarskiej należy skierować najbardziej energiczne działania profilaktyczne. Szczególną uwagę należy zwrócić na zwalczanie czynników ryzyka miażdżycy, a co za tym idzie choroby wieńcowej, zawału serca oraz udaru mózgu. Z powodu tych chorób w roku 2000 na całym świecie zmarło ponad 12 mln ludzi.

Tab. 1. Częstość występowania chorób na świecie wg. Murray'a i Lopeza (Źródło: wg Knypl K.)

Rok 1990

Rok 2020

 1. Choroby infekcyjne dróg oddechowych.

 2. Choroby biegunkowe.

 3. Urazy okołoporodowe.

 4. Depresja.

 5. Choroba wieńcowa.

 6. Choroby odnaczyniowe mózgu (udary).

 7. Gruźlica.

 8. Odra.

 9. Wypadki drogowe.

 10. Choroby wrodzone.

 1. Choroba wieńcowa.

 2. Depresja.

 3. Wypadki drogowe.

 4. Choroby odnaczyniowe mózgu (udary).

 5. Zaporowa choroba dróg oddechowych.

 6. Choroby zakaźne dolnych dróg oddechowych.

 7. Gruźlica.

 8. Urazy wojenne.

 9. Choroby biegunkowe.

 10. Zespół zmniejszonej odporności.

Ważna jest kontrola czynników ryzyka u osób po przebytych chorobach naczyniowych. Należy mieć świadomość, że ryzyko nawrotu udaru niedokrwiennego wynosi około 10-20% w pierwszym roku od momentu ataku, 5-8% rocznie w latach następnych, a łącznie 30-40% w ciągu pięciu lat. Ponadto około 15-20% pacjentów, którzy doznali udaru ma zwykle zawał mięśnia sercowego, a ponad 10% umiera z powodu innych chorób sercowo - naczyniowych. Szacuje się, że wskaźnik nawrotów jest taki sam lub niższy w odniesieniu do udarów niedokrwiennych. Możliwość wystąpienia nawrotu udaru krwotocznego kształtuje się na poziomie od 3% do 7% w pierwszym roku i 19% w ciągu pięciu lat. Pomimo faktu, że w ostatnich kilkunastu latach dzięki intensywnemu leczeniu chorych ze świeżym udarem na oddziałach neurologicznych uzyskano znaczne zmniejszenie wczesnej śmiertelności, zasadniczą rolę odegrała jednak skuteczna profilaktyka. Modyfikacja czynników ryzyka choroby to nie tylko i wyłącznie wpływ na obniżenie zapadalności, ale także wpływ na przebieg choroby. Należy zatem bezwzględnie pamiętać, że nie tylko pierwszy udar jest celem profilaktyki. Działania profilaktyczne zapobiegania nawrotom powinny uwzględniać nie tylko wszystkie potencjalne przyczyny przyszłych udarów, ale także wszystkie inne czynniki ryzyka, które można ograniczyć leczeniem. Pacjenci z udarem powinni zostać zdiagnozowani, aby ustalić przyczynę i czynniki ryzyka wystąpienia tego stanu chorobowego i jak najszybciej zostać poddanym leczeniu mającemu na celu profilaktykę wtórną udaru mózgu i innych chorób naczyniowych [1, 6, 7].

Do podstawowych zasad profilaktyki wtórnej udaru mózgu według Deklaracji Helsingborskiej (ryc. 2) zalicza się:

0x08 graphic

0x08 graphic

W związku z naukowo stwierdzonym faktem, że charakter człowieka kształtuje się
w dzieciństwie i wczesnej młodości najwłaściwszym rozwiązaniem jest edukacja prozdrowotna oraz promocja zdrowia ukierunkowana na młode pokolenie [2, 3]. Nawyki wyniesione z tego okresu (ograniczenie aktywności ruchowej na rzecz tak zwanego siedzącego trybu życia, nałóg palenia papierosów, dieta bogatotłuszczowa) skutkują później na przykład zawałem serca lub udarem mózgu. Wydaje się, że naukowe zrozumienie i opracowanie mechanizmów kulturowych, psychologicznych, a także socjologicznych determinujących zdrowy styl życia jest fundamentem skutecznej profilaktyki oraz promocji zdrowia. W większości przypadków gorsza sytuacja ekonomiczna predysponuje do zwiększonej zapadalności na choroby układu krążenia oraz udary mózgu. Wiąże się z tym także brak lub niedostateczna zmiana stylu życia w przypadku przebycia choroby. Liczne badania wykazały, że różnica w długości życia wynikająca z przynależności do różnych klas ekonomicznych może sięgać kilku lat. Działania profilaktyczne powinny dostarczać informacji o zachowaniach prozdrowotnych, zapewniać ich akceptację, przyswojenie oraz wdrożenie przez osoby wymagające zmiany stylu życia [8, 9, 10]. Odpowiednia polityka „profilaktyczna” może być realizowana na wiele różnych sposobów:

Należy postulować rozszerzenie działań zarówno w odniesieniu do profilaktyki wtórnej, jak i pierwotnej. Ważny jest fakt, że główne koszty dotyczące osób poddawanych profilaktyce wtórnej mają miejsce podczas hospitalizacji. Obecnie w Polsce na działania profilaktyczne przeznacza się około 0,3% dostępnych środków finansowych, podczas gdy tradycyjna medycyna naprawcza pochłania aż 63% ogółu środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Nowoczesna ochrona zdrowia powinna składać się z działań obejmujących profilaktykę, leczenie i rehabilitację, realizowanych we właściwych proporcjach.

Piśmiennictwo

 1. Członkowska A.: Zasady profilaktyki wtórnej u chorych po udarze mózgu lub przemijającym niedokrwieniu mózgu. Nowa Med. 1998: 5 (9) s. 7-10.

 2. Hladnik G.: Kultura samoleczenia u nas i na świecie. Far. Pol. 1994: 50 (12) s. 560-563.

 3. Hryniewiecka A.: Psychologiczne podstawy profilaktyki i leczenia. Mag. Med. 1996: 7 (1) s. 26-28.

 4. Jędrychowski W.: Koncepcja medycyny opartej na dowodach nowym wyzwaniem dla epidemiologii i medycyny doświadczalnej. Prz. Epid. 2001:55 (1/2) s. 1-8.

 5. Knypl K.: Profilaktyka - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.

 6. Kwolek A.: Rehabilitacja w leczeniu i wtórnej profilaktyce udaru mózgu. Post. Rehab. 2002: 16 (1) s. 15-23.

 7. Kwolek A., Wieliczko E.: Wpływ krótkotrwałej rehabilitacji szpitalnej na chorych po udarze mózgu ze współistniejącą cukrzycą. Post. Rehab. 2001: 15 (4) s. 15-21.

 8. Lenartowicz J.: Taniej, w lepszym stylu. Profilaktyka i promocja zdrowia. Przew. Lek. 2000 (5) s. 14-15.

 9. Leśniewska I.: Profilaktyka i promocja zdrowia Lek. Rodz. 1998: 3 (4/5) s. 56-57. 1 Konferencja pt. Profilaktyka i promocja zdrowia w praktyce lekarza pierwszego kontaktu - lekarza rodzinnego. Warszawa 23.05.1998.

 10. Sygit. M., Pietrzak M.: Działalność profilaktyczna w podstawowej opiece zdrowotnej. Problemy Medycyny Społecznej. T. 35 - Warszawa, 2001 s. 56-58.

Streszczenie

Medycyna profilaktyczna jest według WHO obok leczenia i rehabilitacji jednym
z trzech działów nauk medycznych. Definiowana jest jako podtrzymywanie i wzmacnianie zdrowia jednostki i populacji oraz utrzymywanie naturalnych (uwarunkowanych ewolucją Ziemi) układów środowiska. Profilaktyka z punktu widzenia ekonomicznego należy do najskuteczniejszych i najbardziej korzystnych metod zwalczania chorób. Wyliczono, że jeden dolar zainwestowany w profilaktykę i promocję zdrowia przynosi trzy dolary oszczędności. Szacuje się, że całkowity koszt kampanii antynikotynowej zachęcającej do rzucenia palenia jest porównywalny z kosztami utrzymania przez pół roku łóżka na oddziale kardiologicznym lub onkologicznym.

Prognoza sporządzona przez ekspertów Harvard School of Public Health w Bostonie dla potrzeb ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia przewiduje zmiany w częstości występowania chorób. Szacuje się, że w roku 2020 najbardziej rozpowszechnioną chorobą będzie choroba wieńcowa, dużą liczbę ofiar pochłoną: depresja, wypadki drogowe, choroby odnaczyniowe mózgu (udary), zaporowa choroba dróg oddechowych. Biorąc pod uwagę fakt, że efekty postępowania profilaktycznego występują dopiero po 10 - 20 latach powyższa prognoza jest wskazówką, na jakie dziedziny działalności lekarskiej należy skierować najbardziej energiczne działania profilaktyczne. Szczególną uwagę należy zwrócić na zwalczanie czynników ryzyka miażdżycy, a co za tym idzie choroby wieńcowej, zawału serca oraz udaru mózgu. Z powodu tych chorób w roku 2000 na całym świecie zmarło ponad 12 mln ludzi.

Ważna jest kontrola czynników ryzyka u osób po przebytych chorobach naczyniowych. Należy mieć świadomość, że ryzyko nawrotu udaru niedokrwiennego wynosi około 10-20% w pierwszym roku od momentu ataku, 5-8% rocznie w latach następnych, a łącznie 30-40% w ciągu pięciu lat. Ponadto około 15-20% pacjentów, którzy doznali udaru ma zwykle zawał mięśnia sercowego, a ponad 10% umiera z powodu innych chorób sercowo - naczyniowych. Do podstawowych zasad profilaktyki wtórnej udaru mózgu według Deklaracji Helsingborskiej zalicza się: zmianę stylu życia (aktywność fizyczna, rzucenie palenia papierosów, ograniczenie spożycia alkoholu) i leczenie czynników ryzyka (nadciśnienie, hiperlipidemia, cukrzyca), leczenie hamujące działanie płytek, leczenie środkami przeciwzakrzepowymi, operację tętnic szyjnych.

Należy postulować rozszerzenie działań zarówno w odniesieniu do profilaktyki wtórnej, jak i pierwotnej. Ważny jest fakt, że główne koszty dotyczące osób poddawanych profilaktyce wtórnej mają miejsce podczas hospitalizacji. Obecnie w Polsce na działania profilaktyczne przeznacza się około 0,3% dostępnych środków finansowych, podczas gdy tradycyjna medycyna naprawcza pochłania aż 63% ogółu środków przeznaczonych na ochronę zdrowia.

Summary

Preventive medicine is a part of medical sciences according toWHO. It is defined as supporting and strengthening health of individuals and population and keeping (conditioned by the evolution ) structures of the environment.Prevention (from the point of economical view belongs) to the most effective and profitable methods of fighting diseases. It has been counted, that one dollar invested into prevention and promotion of health brings three economised dollars.

The prognosis prepared by the experts from Harvard School of Public Health in Boston for the needs of experts of the World Health Organisation foresees changes in frequency of occurrence of diseases. It is considered, that the coronary diseases will be the most widespread diseases in year 2020. Depression, road accidents, strokes and chronic respiratory diseases will be the main causes of death.Taking under attention the fact, that effects of preventive conduct occur after 10 - 20 years, prognosis mentioned above is a suggestion , onto which fields of medical activity one should direct the most preventive work. One should turn special attention onto fighting the risk factors of arteriosclerosis (which is connected with coronary diseases, cardiac infarction and stroke). Because of these diseases above 12 million of people died in the year 2000 on the whole world.

Controlling the risk factors of persons who suffered from diseases in the past is a very important matter. One should be aware, that the risk of recurrence of ischemic stroke is about 10-20% in the first year after the attack, 5-8% more in every next next year and 30-40% after five years. Instead of this about 15-20% of patients, who experienced the stroke usually suffer from cardiac infarction, and over 10% of them die because of other cardiovascular diseases.

It is important to postulate the expansion of workings referring both to secondary prevention, as to the primary one.The fact, that the main costs related to patients under the secondary prevention program have place during hospitalization is very important. At present in Poland 0.3% of accessible financial resources are spent onto preventive workings, while the traditional medicine absorbs to 63% of the resources of the healthcare.

1

79

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic


Pobierz dokument
miejsce.profilaktyki.w.procesie.leczenia.i.doc
Rozmiar 139 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Trening Lazarusa, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Trening twórczości z metodyką, Z
Czym jest społeczeństwo (Socjologia edukacji), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 1, Soc
Pogotowie opiekuńcze 3, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki i pomocy,
Animacja jako koncepcja upowszechniania kultury, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 2, P
ANIMAT~3, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 2, Podstawy animacji społeczno-kulturalnej,
Zakres i formy pomocy społecznej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki
Trening Jacobsona, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Trening twórczości z metodyką,
Kopczyńska- Animacja 4-5 (A S-K), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 2, Podstawy animacj
Kopczyńska- Animacja 1 (A S-K), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 2, Podstawy animacji
Prekursorzy animacji (A S-K), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 2, Podstawy animacji sp
Jakie predyspozycje powinien posiadac animator, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 2, Po
Zasady funkcjonowania placówek opiekunczo, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepc

więcej podobnych podstron