Wyklad I NOx. czI, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady

Pobierz dokument
wyklad.i.nox.czi.is.tokarzewski.27.06.2016.vi.doc
Rozmiar 173 KB

Wykład I/ C/ Mag. Tlenki azotu - NOx cz. I

Wprowadzenie

Naturalny obieg azotu w zamkniętym cyklu środowiska naturalnego przedstawiono poniżej:

0x08 graphic

0x08 graphic

Azot w podwyższonych temperaturach wiąże się z tlenem w postaciach: podtenku N2O - gaz rozweselający , tlenku NO , oraz nadtlenków NO2, N2O3, N2O4, N2O5 . Związki te powstają przy spalaniu takich nośników energetycznych jak węgla kamiennego i brunatnego, koksu, olejów ropopochodnych czy gazów. Ogólnie nazywamy je NOx Związki te, nawet w małych stężeniach, są substancjami toksycznymi - kancergennymi. Łącząc się z H2O np. parą wodną czy wodą zawartą w powietrzu tworzą kwas azotowy HNO3 i azotawy HNO2

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

SO2,(SO3) H2O H2SO3, H2SO4

0x08 graphic
0x08 graphic
NOx HNO3, HNO2

0x08 graphic

Rys 1. Obieg w środowisku lokalnym NOx

Spośród tlenków azotu najgroźniejszy jest NO oraz NO2 określany jako NOx . NO jest dominującym gazem emitowanym w czasie procesów spalania jest on szybko utleniany ( w ciągu kilku minut ) do NO2 Pozostałe tlenki występują w małych stężeniach. W atmosferze powodują efekty lokalne - zdrowotne - jak i efekty globalne związane z zmianami klimatycznymi. Powstaje efekt synergii z innymi zanieczyszczeniami np. SO2. Bezpośrednie wdychanie NOx powoduje uszkodzenia płuc. W większych stężeniach powoduje on schorzenia bronchtalne podejrzewany jest o działania rakotwórcze. NOx wdychane przez ludzi łączą się z wilgocią dróg oddechowych powodując kaszel, pieczenia łzawienie ogólnie w wyniku łączenia się z hemoglobiną w krwi niedotlenienie organizmu i zgon. Ze względów zdrowotnych średnie stężenie NOx nie powinno przekraczać 100 0x01 graphic
g/m3 - stężenie dopuszczalne. Krajowa norma dopuszcza średnie roczne stężenie NOx w powietrzu atmosferycznym na poziomie 50 0x01 graphic
g/m3 a na obszarach chronionych 300x01 graphic
g/m3 . Kwas azotowy jest bardziej agresywnym od kwasu siarkowego. W obecności kwasu solnego HCl tworzy wodę królewską - 3 cz. HCl + 1 HNO3 - o silnym potencjale korozyjnym ( rozpuszcza również złoto ).. Przy dłuższym oddziaływaniu może rozpocząć procesy rakotwórcze. HNO3 jest głównym składnikiem kwaśnych deszczy i smogów niszczących również betonowe i kamienne budowle, degradację lasów zakłóca wzrosty roślinności. Ponadto N2O bierze udział w reakcjach tworzących dziurę ozonową a pośrednio w tworzeniu się efektu cieplarnianego.

Emisja naturalna. Emisja naturalna NOx spowodowana jest działaniem biochemicznych mikroorganizmów w glebie i wodzie oraz reakcjami w atmosferze w wyniku aktywności elektrycznej - piorunów oraz naturalnymi procesami spalania biomasy - pożary. Ponadto NOx powstają w wyniku naturalnego rozpadu chemicznego złożonych związków organicznych - w procesach gnicia. Naturalna emisja NOx może zostać zwiększona w wyniku stosowania azotowych nawozów sztucznych Głównym mechanizmem pochłaniania ( 90% ) jest mokra ekspozycja ziemi na której powstaje kwas azotowy HNO3 po reakcjach NO2 z rodnikami OH.

Emisja antropogeniczna. Ocenia się że 75% emisji NOx jest związane z spalaniem paliw kopalnych i pochodnych. Oraz spalanie biomasy. Sektor transportu oceniany jest jako emitor 50% emisji antropogenicznej podczas gdy produkcja energii elektrycznej i ciepła stanowi ok. 25%. Tlenki azotu uwalniane są również podczas produkcji amoniaku i kwasu azotowego.

Emisja NOx w wielu krajach objęta jest normami wymuszającymi stosowanie metod ich redukcji w tych źródłach. Roczny globalny bilans emisji i pochłaniania w skali globu oszacowano w sposób następujący.

Emisja naturalna Mt/a

gleba .................................................... 5,0

pioruny................................................. 2-20 (5)

oceany................................................... 0,5

przepływy z troposfery.......................... 0,3 -0,5

Emisja antropogeniczna

spalanie paliw kopalnych ( bez transportu lotniczego ) .... 20,0

spalanie biomasy.................................... 3-7

transport lotniczy..................................... 0,3 -07

Możliwości naturalnego pochłaniania.............. ok. 40

Wniosek : emisja antrpogeniczna jest porównywalna z emisją naturalną i może powodować stany przekraczania poziomów naturalnego pochłaniania

Mechanizmy powstawania tlenków azotu

Tlenki azotu powstające w procesach spalania paliw węglowodorowych stałych i ciekłych mają postać NO ( 96 - 99 % ) i NO2 Powstają w trojaki sposób. Jako tlenki paliwowe , termiczne i szybkie.

Paliwowe NOx . Proces polega na uwalnianiu się w obecności O2 związków zawierających azot który w określonych temperaturach utlenia się do NOx Ilość powstających NOx zależy od zawartości N2 w paliwie. Zawartości te wynoszą ( w udziałach masowych ): węgiel 0,5 -2,0%, olej napędowy 0,005 - 0,007% , oleje opałowe 0,1 - 0,8%. W gazie nie ma związków organicznych azotu. Stopień konwersji azotu z paliwa na NOx zależy od rodzaju paliwa oraz organizacji procesu spalania. Waha się on w granicach od 20 do 80 %.

Termiczne NOx powstają w reakcjach chemicznych azotu atmosferycznego i tlenu szczególnie w temperaturach powyżej 14000C. Temperatura, stopień nadmiaru tlenu określany wartością współczynnika nadmiaru powietrza oraz czas przebywania spalin w strefie podwyższonych temperatur mają zasadniczy wpływ na ilość powstawania tlenków termicznych. Trzy reakcje wyznaczają ten proces :

O + N2= NO + N; N+ O2= NO + O ; N + OH = NO + H

Ponadto w płomieniu powstaje kilka procent NO2 zgodnie z reakcją : 2NO + H2O = 2NO2 =H

Szybkie NOx powstają we wczesnym etapie spalania węglowodorów na froncie płomienia w wyniku aktywności rodników węglowodorowych Chi względem N2 i utleniania ich do NO. Szybkie tlenki powstają w strefie płomienia w której występuje niedobór tlenu i spalanie podstechiometryczne. Podczas spalania zaobserwowano znacznie szybsze powstawanie NOx niż to wynika z dynamiki tworzenia termicznych NOx. tworzenie się tych związków tzw. pierwotnych NOx zależy przede wszystkim od współczynnika nadmiaru powietrza 0x01 graphic
oraz od temperatury w komorze spalania.

0x08 graphic

Przy spalaniu fluidalnym w temperaturach 800 -900oC powstają głównie paliwowe tlenki azotu , przy spalaniu przestrzennym np. w kotłach energetycznych pyłowych w temp. 1300 - 1400oC wzrasta ilość termicznych tlenków azotu W przedziale 1300 -2100oC powstają również szybkie NOx w ilościach ok. 7 -10 % ilości całkowitej. Powyżej tej temp. - w plazmie niskotemperaturowej dominują temperaturowe NOx. W paleniskach cyklnowych i narzutnikowych przy wysokich temp. jąder płomieni powstają duże ilości NOx.

Generalnie w celu ograniczenia produkcji NOx : obniżać temperatura spalania - jądra płomieni, zmniejszać zawartość tlenu w strefie spalania, oraz skracać czas przebywania paliwa i spalin w strefie wysokich temperatur

0x08 graphic

0x01 graphic

Powyżej pokazano zależność zawartości NOx w spalinach kotłowych w funkcji temperatury spalania w komorze paleniskowej. Zwracam uwagę na nieliniowość przyjętej skali stężenia NOx Obniżanie temperatury spalania może powodować wzrost strat niecałkowitego i nie zupełnego spalania czyli wzrostu CO w spalinach oraz zawartości węgla ( niedopału ) w żużlu i popiele czy koksiku lotnym. Ponadto spadek temp. powoduje ograniczenie mocy kotłów- poprzez obniżenie dynamiki spalania paliwa.

Poniżej pokazano zależność stężenia NOx w spalinach kotłowych w funkcji temperatury spalania i wartości 0x01 graphic
.

0x01 graphic

Z wykresu wynikają następujące wnioski:

Silna zależność stężenia NOx od λ występuje dla temperatur zbliżonych do 1300 -1500O a więc temperatur charakterystycznych dla kotłów ciepłowniczych rusztowych i pyłowych. W kotłach rusztowych λ zazwyczaj jest na poziomie 1,6 - 1,8. Z kolei na następnym rys. pokazano stężenie NOx w zależności od λ temperatury spalania i czasu trwania reakcji spalania w maksymalnej temperaturze.

0x01 graphic

Z wykresu wyraźnie wynika stwierdzenie o silnym wpływie czasu ( od 0,1 do 0,5 sekund ) trwania reakcji spalania na zawartość NOx

Na kolejnym rysunku pokazano zależność powstawania paliwowych, termicznych i szybkich tlenków azotu od temperatury spalania paliwa.

0x01 graphic

Oznaczenia: 1 - tlenki paliwowe; 2- tlenki termiczne; 3 - tlenki szybkie.

Metody ograniczania stężenia tlenków azotu

Metody pierwotne;

  1. Ukształtowanie komory paleniskowej

  2. Konstrukcje specjalne palników

  3. Spalanie dwustrefowe: pierwsza strefa podstechiometryczna

  4. Recyrkulacje spalin

  5. Zmniejszenie współczynnika nadmiaru powietrza

Metoda 1. obejmuje: zmniejszenie obciążenia cieplnego komory paleniskowej co eliminuje paleniska cyklonowe, narzutnikowe i powoduje wzrost wymiarów komór spalania a więc i kotłów. Przykładem takiego działania jest palenisko z palnikami narożnymi:

0x01 graphic

  1. palenisko tradycyjne, b) palenisko zmodyfikowane z mieszanką pyłową i powietrzem wtórnym wprowadzonym na różnych średnicach wiru.

Metoda 2. Konstrukcja palnika pozwala zmniejszyć ilość powietrza wtórnego doprowadzonego do jądra płomienia ograniczając λ i co ogranicza NOx o 10 do 30%. Również dąży się do wydłużenia płomienia i obniżenia temperatury jądra poniżej 1500oC. Ponadto stosowane są palniki wirowe z recyrkulacją wewnętrzną spalin co powoduje podobny efekt obniżenia tem. Spalin. Poniżej pokazano palnik firmy Steinmüller redukujący powstawanie NOx

0x01 graphic

Metoda 3. Dwustrefowe spalanie. W strefie I dolnej prowadzi się spalanie podstechiometryczne przy λ= 0,7 -0,9, zachodzi więc w niej niezupełne spalanie, niższa temperatura - mniej NOx. W strefie II doprowadza się dodatkowe powietrze w celu dopalenia CO na CO2. Proces dopalania przebiega w obniżonej temperaturze.Metoda ta ogranicza powstawanie NOx o ok. 10 do 40%. System ten ma oznaczenie OFA ( Over- Fire Air )

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska... z dnia 12 lutego 1990 w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem Dz.U. 1990 Nr. 15

J Kucowski i inni. Energetyka a Ochrona Środowiska WNT 1997.

7

Procesy spalania

nia paliw

0x01 graphic

paliwa

Powietrze

Kwaśny deszcz

W procesie gnicia substancji białkowych wydziela się amoniak przetwarzany przez bakterie na azotyny

Proces gnicia substancji białkowych

Procesy fotosyntezy

Rośliny przyswajają azotany i przetwarzają je na substancje białkowe

Spalanie fluidalne

Spalanie na rusztach mechanicznych


Pobierz dokument
wyklad.i.nox.czi.is.tokarzewski.27.06.2016.vi.doc
Rozmiar 173 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nieścior, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wyklad IV fluid, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Rysunek1, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wyklad Va Turbiny Gazowe, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródł
Wykład1c, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład 3C, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład Icz.2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Vb Turbiny Gazowe materiały, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zr
Konflikt2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Dylematy, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Rysunek2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład VIa Turbiny Gazowe konstrukcje, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, W
Pogorzelski, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład 1B Definicje i pojęcia podstawowe, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła
Wykład IX EJ, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład III cz I kotły, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła w
Sciągi na egzamin, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, WYKŁAD
Automaty pytania (1), IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, WYK

więcej podobnych podstron