Katecheza dla mlodziezy2, KATECHEZA

Pobierz dokument
katecheza.dla.mlodziezy2.katecheza.doc
Rozmiar 198 KB

Temat: Św. Jan Vianney -patron kapłanów

Cel ogólny: Zapoznanie się z postacią św. Jana Vianneya jako gorliwego kapłana.

Zachęcenie do modlitwy za kapłanów.

Cele szczegółowe:

Uczeń: - wyjaśnia na czym polega posłannictwo kapłana

- wymienia najważniejsze wydarzenia z życia świętego Jana Vianneya,

- charakteryzuje na czym polega świętość ks. Jana Vianneya,

- wskazuje sposoby naśladowania św. Jana Vianneya

Metody: praca w grupach, praca w parach, rozmowa kierowana, prezentacja

Środki dydaktyczne: życiorys św. Jana Vianneya, teksty do pracy w grupach ,,Kazanie o grzechu''- ks. Jana Vianneya, plakat ,,Rok Kapłański'', teksty z modlitwą za kapłanów.

Modlitwa: Duchu Święty…

Wprowadzenie - Nawiązanie do Roku Kapłańskiego, ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI dla kapłanów i wiernych.

Rozmowa kierowana na temat hasła tego roku ,,Wierność Chrystusa, wierność kapłana” (plakat)

 1. Jak rozumiem hasło roku kapłańskiego?

 2. Jakich znam świętych, którzy byli kapłanami?

 3. Czym wyróżniali się w swoim życiu, że zostali kanonizowani?

Rozwinięcie tematu

Zapoznanie uczniów z życiem św. Jana Vianeya

Uczniowie czytają życiorys św. Jana Vianneya. Na jego podstawie (w parach) wypisują cechy charakteru świętego.

Jan urodził się w rodzinie ubogich wieśniaków w Dardilly koło Lyonu 8 maja 1786 r. Do I Komunii przystąpił potajemnie podczas Rewolucji Francuskiej w 1799 r. Po raz pierwszy przyjął Chrystusa do swego serca w szopie, zamienionej na prowizoryczną kaplicę, do której wejście dla ostrożności zasłonięto furą siana. Ponieważ szkoły parafialne były zamknięte, nauczył się czytać i pisać, kiedy miał 17 lat.

Po ukończeniu szkoły podstawowej, otwartej w Dardilly dopiero w 1803 roku, Jan uczęszczał do szkoły w Ecully (od roku 1806). Miejscowy, świątobliwy proboszcz udzielał młodzieńcowi nauki łaciny. Od służby wojskowej wybawiła go ciężka choroba, na którą zapadł. Wstąpił do niższego seminarium duchownego w 1812 r. Przy tak słabym przygotowaniu i późnym wieku nauka szła mu bardzo ciężko. W roku 1813 przeszedł jednak do wyższego seminarium w Lyonie. Przełożeni, litując się nad nim, radzili mu, by opuścił seminarium. Zamierzał faktycznie tak uczynić i wstąpić do Braci Szkół Chrześcijańskich, ale odradził mu to proboszcz z Ecully. On też interweniował za Janem w seminarium. Dopuszczono go do święceń kapłańskich właśnie ze względu na tę opinię oraz dlatego, że diecezja odczuwała dotkliwie brak kapłanów. 13 sierpnia 1815 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Miał wówczas 29 lat.

Pierwsze trzy lata spędził jako wikariusz w Ecully. Na progu swego kapłaństwa natrafił na kapłana, męża pełnego cnoty i duszpasterskiej gorliwości. Po jego śmierci biskup wysłał Jana na wikariusza-kapelana do Ars-en-Dembes. Młody kapłan zastał kościółek zaniedbany i opustoszały. Obojętność religijna była tak wielka, że na Mszy świętej niedzielnej było kilka osób. Wiernych było zaledwie 230; dlatego też nie otwierano parafii, gdyż żaden proboszcz by na niej nie wyżył. O wiernych Ars mówiono pogardliwie, że tylko chrzest różni ich od bydląt. Ks. Jan przybył tu jednak z dużą ochotą. Nie wiedział, że przyjdzie mu tu pozostać przez 41 lat (1818-1859).

Całe godziny przebywał na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Sypiał zaledwie po parę godzin na gołych deskach. Kiedy w 1824 r. otwarto w wiosce szkółkę, uczył w niej prawd wiary. Jadł nędznie i mało, można mówić o wiecznym poście. Dla wszystkich był uprzejmy. Odwiedzał swoich parafian i rozmawiał z nimi przyjacielsko. Powoli wierni przyzwyczaili się do swojego pasterza. Kiedy biskup spostrzegł, że ks. Jan daje sobie jakoś radę, otworzył w 1823 r. formalną parafię w Ars. Dobroć pasterza i surowość jego życia, kazania proste i płynące z serca - powoli nawracały dotąd zaniedbane i zobojętniałe dusze. Kościółek zaczął się z wolna zapełniać w niedziele i święta, a nawet w dni powszednie. Z każdym rokiem wzrastała liczba przystępujących do sakramentów.

Pomimo tylu zabiegów nie wszyscy jeszcze zostali pozyskani dla Chrystusa. Ks. Jan wyrzucał sobie, że to z jego winy. Za mało się za nich modlił i za mało pokutował. Wyrzucał także sobie własną nieudolność. Błagał więc biskupa, by go zwolnił z obowiązków proboszcza. Kiedy jego błagania nie pomogły, postanowił uciec i skryć się w jakimś klasztorze, by nie odpowiadać za dusze innych. Biskup jednak nakazał mu powrócić. Posłuszny, uczynił to. Nie wszyscy kapłani rozumieli niezwykły tryb życia proboszcza z Ars. Jedni czynili mu gorzkie wymówki, inni podśmiewali się z dziwaka. Większość wszakże rozpoznała w nim świętość i otoczyła go wielką czcią.

Sława proboszcza zaczęła rozchodzić się daleko poza parafię Ars. Napływały nawet z odległych stron tłumy ciekawych. Kiedy zaś zaczęły rozchodzić się pogłoski o nadprzyrodzonych charyzmatach księdza Jana (dar czytania w sumieniach ludzkich i dar proroctwa), ciekawość wzrastała. Ks. Jan spowiadał długimi godzinami. Miał różnych penitentów: od prostych wieśniaków po elitę Paryża. Bywało, że zmordowany jęczał w konfesjonale: "Grzesznicy zabiją grzesznika"! W dziesiątym roku pasterzowania przybyło do Ars ok. 20 000 ludzi. W ostatnim roku swojego życia miał przy konfesjonale ich ok. 80 000. Łącznie przez 41 lat przesunęło się przez Ars około miliona ludzi.

Nadmierne pokuty osłabiły już i tak wyczerpany organizm. Pojawiły się bóle głowy, dolegliwości żołądka, reumatyzm. Do cierpień fizycznych dołączyły duchowe: oschłość, skrupuły, lęk o zbawienie, obawa przed odpowiedzialnością za powierzone sobie dusze i lęk przed sądem Bożym. Jakby tego było za mało, szatan przez 35 lat pokazywał się ks. Janowi i nękał go nocami, nie pozwalając nawet na kilka godzin wypoczynku. Inni kapłani myśleli początkowo, że są to gorączkowe przywidzenia, że proboszcz z głodu i nadmiaru pokut był na granicy obłędu. Kiedy jednak sami stali się świadkami wybryków złego ducha, uciekli w popłochu. Jan Vianney przyjmował to wszystko jako zadośćuczynienie Bożej sprawiedliwości za przewiny własne, jak też grzeszników, których rozgrzeszał.

Jako męczennik cierpiący za grzeszników i ofiara konfesjonału, zmarł 4 sierpnia 1859 r., przeżywszy 73 lata. W pogrzebie skromnego proboszcza z Ars wzięło udział ok. 300 kapłanów i ok. 6000 wiernych. Nabożeństwu żałobnemu przewodniczył biskup ordynariusz. Śmiertelne szczątki złożono nie na cmentarzu, ale w kościele parafialnym. W 1865 r. rozpoczęto budowę obecnej bazyliki. Papież św. Pius X dokonał beatyfikacji sługi Bożego w 1905 roku, a do chwały świętych wyniósł go w roku jubileuszowym 1925 Pius XI. Ten sam papież ogłosił św. Jana Vianneya patronem wszystkich proboszczów Kościoła rzymskiego w roku 1929. W stulecie śmierci proboszcza z Ars Jan XXIII wystosował osobną encyklikę, w której przypomniał tę piękną postać.

W obecnym roku, ogłoszonym przez Ojca Świętego Benedykta XVI Rokiem Kapłaństwa z okazji 150. rocznicy śmierci św. Jana Marii Vianneya został on ogłoszony również patronem wszystkich kapłanów.

Do ciekawostek można zaliczyć to, że ciało św. Jana zachowało się w stanie nienaruszonym do dnia dzisiejszego, co można zobaczyć na poniższej fotografii.

0x01 graphicPrzedstawienie pracy w parach i zapisanie cech na tablicy.

Podsumowanie katechety i zachęcenie do praktykowania tych cech w swoim życiu.

Zastosowanie życiowe

Praca w grupach nad tekstem kazania o grzechu ks. Jana Vianneya

Grupa I

 1. Czym jest grzech według ks. Jana Vianneya?

 2. O jakich grzechach mówi ks. Jan Vianney w swoim kazaniu?

Chcecie jeszcze lepiej zrozumieć obrzydliwość grzechu?

To słuchajcie, co mówi bezbożnik do swojego Stwórcy.

„Każesz mi odmawiać poranne i wieczorne modlitwy, a ja nie będę się modlić. Chcesz, żebym święcił niedzielę, a ja właśnie będę ją znieważać zabronionymi pracami i ta­rzaniem się w przyjemnościach i w rozpuście. Każesz mi za­chowywać czystość ciała i duszy, a ja lubię, co innego:, więc będę je brudzić myślami, pragnieniami i bezwstydnymi czy­nami. Każesz mi przebaczyć wrogowi, a ja chcę się zemścić. Każesz mi Cię kochać, a ja Tobą gardzę i oddaję się stwo­rzeniom. Chcesz, żebym korzystał z Bożego słowa, które mi głoszą Twoi słudzy; każesz mi się uciekać do zdrojów łask, żebym mógł pokonać złe skłonności — a ja odrzucam Twoje słowa, śmieję się z kaznodziejów, depczę Twoje łaski!"

I tak właśnie zwracacie się do Boga za każdym razem, kiedy grzeszycie!

Nic dziwnego, że prorok Izajasz nazywa grzeszników buntownikami, którzy sprzeciwiają się woli Pana.

Grupa II

 1. Czym jest grzech według ks. Jana Vianneya?

 2. O jakich grzechach mówi ks. Jan Vianney w swoim kazaniu?

Po drugie, odwrócenie się od  Boga to przejaw jakiegoś wstrętu i oporu serca przeciw wszystkiemu, co łączy się z wia­rą. a więc jest tu pogarda dla pokuty, pogarda dla umar­twień, pogarda dla przykazania miłości nieprzyjaciół. Tego wszystkiego grzesznik boi się bardziej niż cho­roby. Ciągle mu się wydaje, że Stwórca za dużo od  nas wy­maga, że wierne służenie Bogu jest niemożliwością, że le­piej pójść na potępienie, niż zwalczać swoje namiętności i unikać zła. Cóż to za straszna ślepota, kiedy marne stworzenie pod­nosi bunt przeciw swojemu Stwórcy — przeciw Temu, który w jednej chwili mógłby je unicestwić jednym aktem Swo­jej woli.

Gr. III

 1. O jakich grzechach mówi ks. Jan Vianney w swoim kazaniu?

 2. Do czego porównuje człowieka grzesznego?

Po trzecie, grzesznik wyżej ceni stworzenie niż nieskoń­czony majestat Boga.

Mówi Święty Augustyn: ,, Kiedy zaspokajamy swoje na­miętności, oddajemy cześć cudzym bogom.

Jak bardzo niesprawiedliwie postępuje grzesznik, kiedy Boga stawia poniżej swoich namiętności!

Ten sam Doktor Kościoła powiada, że rozpustnik włos nierządnej istoty, lubieżne spojrzenia i rozwiązłość, ceni bardziej niż Stwórcę.

Człowiek nieczysty żyje tylko ciałem i brudami.

A człowiek gwałtowny? To istota, z której oczu i noz­drzy buchają płomienie.

A zazdrosny? To ktoś, kto innym robi na złość i gryzie się ich powodzeniem.

A ambitny? To ktoś nadęty, podobny do kłębu dymu.

Gdzie zatem grzesznik kładzie swojego Boga? Czy Go ma przed oczyma, czy ma Go w sercu? Nie!

Nieszczęsny grzeszniku, ty Boga rzucasz na pastwę swo­im uniesieniom, swojej brudnej chciwości, swojej szalonej wściekłości, swojej nadętej pysze!

Jaka to straszna rzecz, że człowiek grzesząc ośmiela się niejako ściągnąć Boga z Jego tronu i rzucić Go pod  nogi swoich namiętności!

Święty Paweł Apostoł mówi wyraźnie, że ciało ludz­kie jest mieszkaniem Boga, a lubieżnik oddaje je zepsutemu stworzeniu, podłej nierządnicy.

GR. IV

 1. O jakich grzechach mówi ks. Jan Vianney w swoim kazaniu?

 2. Jak postępuje człowiek, którego grzech zaślepia?

Po czwarte, grzech śmiertelny zaślepia i to do tego stop­nia, że człowiek nie rozeznaje zła, którego się dopuszcza.

Kiedy przychodzi pokusa, poddaje się jej i okazuje po­gardę Bożym łaskom. Powoli jego serce zatwardza się i ile kroków zrobi, tyle samo niemal razy upada. Za karę Bóg co­raz bardziej się od  niego odsuwa i taki człowiek staje się łu­pem swoich namiętności.

Życie grzesznika to splot zbrodni i łańcuch zła. Serce ta­kiego człowieka przypomina wzburzone morze, na którym jedna fala wywołuje drugą. Pierwszy grzech pociąga za sobą drugi, potem następuje zatwardziałość, a po śmierci — nie­szczęśliwa wieczność.

GR.V

 1. Jak zachowuje się zatwardziały grzesznik?

 2. Jakie grzechy jeszcze popełnia człowiek, gdy żyje w grzechu śmiertelnym?

Po piąte, Pan Bóg opuszcza zatwardziałego grzesznika i wydaje go na łup namiętności.

Nic go już nie wzrusza — on wszystkim gardzi. Wie, że kiedy umrze w tym stanie, czeka go wieczne potępienie. Nie dba o to, kpi sobie ze zbawiennych upomnień.

O kazaniach i o księżach wyraża się złośliwie. Mówi, że księża są od  tego, żeby upominali, że to ich zawód, że opowiadają kłamstwa. Występuje przeciwko Bogu i wierze, przeciwko duchowieństwu, zuchwale przekracza przykazania Boże, zagłusza swoje sumienie, do końca tarza się w wy­stępkach i budzi się dopiero w godzinie śmierci, kiedy nie ma już dla niego ratunku, kiedy wyrwanie się z rąk piekła jest już nieprawdopodobne.

Sakra­menty Święte przyjęte niegodnie zaślepiają go jeszcze bar­dziej. Zaślepienie to trwa aż do końca, po czym nadchodzi śmierć i wieczne potępienie grzesznika. Jak godny politowania jest stan tych nieszczęśliwych dusz! Jak więc bardzo gorąco - z jakimi wręcz łzami! - po­winniśmy się modlić o ich nawrócenie!

GR.VI

1.Jakie nieszczęścia powoduje grzech?

Zobaczmy teraz, jakie nieszczęścia doczesne powoduje grzech.

Najpierw, jest on źródłem wszelkich Bożych kar.

Ubóstwo, choroby, smutki i wszelkie inne bolesne cio­sy, a przede wszystkim śmierć, tu mają swoje źródło. Duch Święty mówi w kilku miejscach do Żydów, że jeżeli zacho­wają Jego przykazania, On da im błogosławieństwo, role ich w obfitości wydadzą zboże, a drzewa owoce. Jeśli natomiast przeciwnie, opuszczą Stwórcę, spuści na nich różne klęski i nieszczęścia. i rzeczywiście, wszystkie chłosty, tak duchowe jak cielesne, biorą początek w grzechu.

Dlaczego Aniołowie spadli z nieba do piekła?

Dlaczego Adam został wygnany z raju?

Dlaczego na pierwszych rodziców i ich potomków spad­ło tyle nieszczęść?

Powodem tego jest grzech.

Przedstawienie pracy w grupach.

Podsumowanie katechety. Refleksja nad swoim życiem w nawiązaniu do grzechów o których mówi św. Jan Vianney, a które i obecnie popełniają ludzie.

Praca domowa: Jak rozumiem słowa św. Jana Vianneya. ?

,,Bracia moi, Bóg nie na długie i piękne modlitwy uwagę zwraca, lecz na te, co z głębi serca pochodzą… Nic łatwiejszego, jak modlić się do Pana Boga i nic bardziej pocieszającego. Daleko więcej czynimy dla Boga gdy spełniamy coś, co nie sprawia nam przyjemności i upodobania”.

Zachęcenie uczniów do częstej modlitwy za kapłanów.

Modlitwa za kapłanów

Ojcze Niebieski, w tym Roku Kapłańskim, którego dałeś twojemu Kościołowi prosimy Cię za wszystkimi kapłanami świata. Przyjdź ich pobłogosławić, uczyń owocną ich posługę. Daj twoim pasterzom przez wstawiennictwo świętego Proboszcza  z Ars serce podobne do serca Twojego Syna. Wzbudź przez twojego Ducha Świętego liczne powołania kapłańskie. Amen.

6


Pobierz dokument
katecheza.dla.mlodziezy2.katecheza.doc
Rozmiar 198 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ADORACJA DLA MŁODZIEŻY NA WIELKI PIĄTEK, KATECHEZA DLA DZIECI, Adoracje na Wielki Post
DROGA KRZYŻOWA dla młodzieży, Drogi Krzyżowe
PRASA DLA MŁODZIEŻY
DROGA KRZYŻOWA dla młodzieży2007, Drogi Krzyżowe
Jadłospis jednodniowy dla młodzieży w wieku 16(1), DIETETYKA, DIETETYKA, Wiek szkolny o młodziezowy
Konspekt zajęć dla młodzieży4, Terapia
Droga Krzyżowa dla młodzieży, pieśni kościelne prezentacje, droga krzyżowa ppt
Rozważania różańcowe (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), rozważania dla młodzieży-tajemnice światła i chwaleb
PROGRAM LITURGICZNO, PROGRAM LITURGICZNO - WYCHOWAWCZO - PRZYGOTOWAWCZY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA D
PROGRAM LITURGICZNO, PROGRAM LITURGICZNO - WYCHOWAWCZO - PRZYGOTOWAWCZY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA D
bogaty ojciec biedny ojciec dla mlodziezy
6 zbilansowana dieta dla mlodziezy
Droga krzyżowa dla młodzieży, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY, Religijne, Dokumenty oraz opracowania krytyczne

więcej podobnych podstron