Zeszyty Naukowe, Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowe go, Sikora

Pobierz dokument
zeszyty.naukowe.kulturowe.uwarunkowania.doc
Rozmiar 173 KB

Tomasz SIKORA

Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu

Znaczenie efektu kraju pochodzenia dla komunikacji w biznesie międzynarodowym.

Teoretyczne aspekty badań nad znaczeniem kraju pochodzenia

Kraj pochodzenia (lub produkcji) jest jedną z zewnętrznych cech produktu, podobnie jak cena i marka, rozpoznawaną przez konsumentów przede wszystkim dzięki oznaczeniom „made in ...”, ale również przypisywaną (niekiedy błędnie) niektórym markom lub produktom ze względu na podobieństwo fonetyczne lub wizualne do nazw i symboli kojarzących się z danym krajem. Konsument może zidentyfikować kraj pochodzenia w oparciu o następujące elementy: znak „made in”, nazwę produktu i jego dane adresowe, markę, język opisu produktu, narodowe symbole jakości i kod kreskowy.

Badania nad efektem kraju pochodzenia rozpoczęto w połowie lat 60 ubiegłego wieku. Przez dziesięciolecia (przynajmniej do połowy lat 80) wystarczała bardzo zwięzła definicja tego pojęcia, zgodnie z którą był to wpływ wizerunku kraju na wizerunek towarów w nim wytworzonych i marek z niego pochodzących. Jednak zmiany metodologii badań w tej dziedzinie oraz zmiany jakościowe w gospodarce światowej sprawiają, że jest ona już mało precyzyjna i niewystarczająca.

Delokalizacja zakładów wytwórczych, przejęcia przedsiębiorstw i związanych z nimi marek przez firmy zagraniczne powodują, że konsument rzadko orientuje się w kolejnych zmianach pomiędzy krajem pochodzenia marki, a krajem, w którym wytwarza firmowane swym znakiem towary, krajem z którego jest ona zarządzana lub aktualną narodowością jej właścicieli. „Analizę wpływu kraju pochodzenia produktu na zachowania nabywców komplikuje fakt, że przyzwyczajają się oni do uważania za kraj pochodzenia produktu tego, który przestał już nim być. Przykładowo, producent czekoladek Godiva, znanych od dawna jako belgijskie, jest teraz firmą amerykańską”. Godiva jest dobrym przykładem do ilustracji dynamiki zmian własnościowych: w grudniu 2007 roku firma Campbell Soup Company sprzedała markę firmie Ulker należącej do, mającego siedzibę w Stambule, tureckiego holdingu Yildiz (i można wątpić, nawiasem mówiąc, czy nowy właściciel wykorzysta element „tureckości” w przyszłych kampaniach kreujących wizerunek marki).

Badania trafności dopasowania przez konsumentów marek do krajów przynoszą niekiedy zaskakujące wyniki: „okazuje się, że marki Samsung (koreańska) i Nokia (fińska) są często uważane za japońskie, a szwajcarska firma Nestlé znalazła się na liście firm amerykańskich objętych bojkotem w niektórych krajach arabskich podczas wojny z Irakiem”. Ponadto wielu producentów kształtuje nazwy marek w taki sposób, by sugerować konsumentom kraj produkcji inny niż w rzeczywistości (zagadnienie to będzie rozwinięte w dalszej części referatu). Wynika stąd konieczność wzięcia pod uwagę obecnych w umyśle respondentów opinii i skojarzeń o kraju pochodzenia marki, co jest szczególnie istotne wówczas, gdy nie pokrywają się z rzeczywistością.

Zmiany w metodologii badań to rozszerzanie skal opisujących wizerunki krajów przez dołączanie opinii o ich mieszkańcach oraz wzbogacanie ram badań - uwzględniających w pionierskiej fazie badań nad efektem kraju pochodzenia głównie zmiany wizerunków i postrzeganej jakości produktów - o analizy preferencji, skłonności do zakupów i zakupów.

Badaniom podlegały jednak niemal wyłącznie deklaracje i zachowania w wymiarze indywidualnym, a to nie jedyny rodzaj zachowań konsumenckich w stosunku do marek i produktów kojarzonych z danym krajem. Niektóre, szczególnie bulwersujące opinię publiczną wydarzenia polityczne mogą prowadzić do zakrojonych na szeroką skalę akcji bojkotu konsumenckiego i innych działań na szkodę marek i produktów z kraju, który nie cieszy się sympatią: akty wandalizmu w stosunku do punktów sprzedaży, nagonki medialne, rozpowszechnianie fałszywych, niekorzystnych pogłosek, to wybrane przykłady takich działań. Ich ofiarą w ciągu ostatnich kilkunastu lat padały najczęściej produkty i marki z Francji, Niemiec, USA, Izraela, Danii, Szwecji i Chin. Należałoby więc rozszerzyć zakres badań nad efektem kraju pochodzenia o zbiorowe formy zachowań konsumentów.

Mając powyższe na uwadze można zaproponować wprawdzie mniej zwięzłą, jednak pełniejszą definicję tego pojęcia, według której efekt kraju pochodzenia (lub efekt kraju produkcji) to wpływ wizerunku i postaw wobec kraju i jego mieszkańców na wizerunek, postawy i zachowania (zarówno zakupowe, jak i inne - doradzanie, odradzanie, bojkoty itp.) odnoszące się do towarów i marek w nim wytworzonych lub z nim kojarzonych.

Dodatek określenia „lub z nim kojarzonych” sugeruje badanie kraju pochodzenia marki w sposób eksploracyjny, a nie - jak przeważnie dotychczas - informowanie respondentów o konkretnym kraju lub zakładanie, że konsument posiada tę wiedzę.

Nasilenie procesów delokalizacji produkcji (co prowadzi do powstawania produktów wielonarodowych, czyli hybrydowych i wprowadzania eksponowanych oznaczeń „designed in” obok, zwykle mniej widocznych, „made in”) stworzy w przyszłości potrzebę kolejnej redefinicji omawianego efektu i wprowadzenia nazwy „efektu krajów pochodzenia”.

Natomiast zjawisko komunikowania regionalnego charakteru produktów z jednej strony (w sensie umieszczania w nazwach produktów i logo marek nazw miast, regionów „wewnętrznych” i obejmujących kilka krajów) oraz umieszczanie przez producentów nazw organizacji ponadnarodowych, jak na przykład „Made in UE” obok kraju produkcji spowodują, być może, konieczność omawiania bardziej ogólnego „efektu nazw” lub „terminów geograficznych”, gdy oddzielenie ich wpływu od efektu kraju pochodzenia będzie niemożliwe.

Kierunek procesów delokalizacji produkcji całych branż, jak na przykład przemysłu zabawkarskiego, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, zapalniczek, gadżetów reklamowych itd., przeważnie do Chin, rodzi inne skutki dla metodologii badań nad efektem kraju pochodzenia. Badania dotychczasowe zakładały, że konsument miał prawo wyboru i obok, na przykład żelazka, suszarki, samochodu na baterię, czy pluszowego misia wyprodukowanych w Chinach mógł w tym samym sklepie, na tym samym stoisku kupić wymienione produkty wytworzone w innych krajach. Coraz częściej okazuje się (zwłaszcza przy okazji problemów z jakością), że wyroby w wielu kategoriach produktów różnią się jedynie marką, a kraj produkcji jest ten sam - Chiny. Zatem ramy badania zakładające istnienie możliwości wyboru kraju produkcji przez nabywców nie przystają w wielu przypadkach do rzeczywistości.

Za szczególny przypadek efektu kraju pochodzenia można uznać etnocentryzm konsumencki, czyli preferowanie towarów wytworzonych we własnym kraju.

Typy i składniki wizerunku kraju, wizerunku produktów w nim wytworzonych, przykład skali do ich badania, opis mechanizmów afektywnych, kognitywnych i normatywnych, których interakcje składają się na całościowy efekt kraju produkcji, definicja i skala do mierzenia etnocentryzmu konsumenckiego zostały opisane w poprzedniej publikacji autora niniejszego opracowania i zostaną tu pominięte; cytaty z tej publikacji wykorzystane w dalszej części opracowania odnosić się będą do uogólnień Papadopoulosa i Heslop oraz Verlegha i Steenkampa dotyczących tak zwanej wiedzy ugruntowanej o efekcie kraju pochodzenia oraz do wyników badań poziomu etnocentryzmu konsumenckiego w Polsce przeprowadzonych na próbach reprezentatywnych.

Czy efekt kraju pochodzenia jest zjawiskiem istotnym? Przed udzieleniem odpowiedzi można przytoczyć przykłady skrajnych sytuacji - „za” i „przeciw” istotności tego zjawiska.

Wyniki badań często świadczą o drugorzędnym charakterze efektu kraju pochodzenia:

„(...) rezultaty obu badań zdają się zaprzeczać podstawowym założeniom literatury o efekcie kraju pochodzenia, zgodnie z którymi nabywcy uznają ten element za ważną i obecną w umyśle cechę produktu. Hugstad and Durr (1986) wykazali, że 60% konsumentów amerykańskich (70% poniżej 30 roku życia) uznaje poszukiwanie miejsca produkcji kupowanych dóbr za rzecz nieistotną. Jednakże zmienia się to odczucie w zależności od kategorii produktu: 47% respondentów uznało kraj pochodzenia za cechę ważną podczas zakupu samochodów, ale tylko 20% w przypadku zakupu podkoszulków”.

Według Hestera and Huena (1987) „tylko 25 % nabywców z Kanady i 20% z USA było świadomych kraju pochodzenia kupowanych produktów. (...) Łącznie, dla zaledwie 11% konsumentów ważne było, czy kupowane produkty były wytworzone w ich własnym kraju i wiedzieli, gdzie została wytworzona sztuka odzieży, którą właśnie zakupili”.

Analiza wpływu polskiego pochodzenia wyrobów na nabywców w Polsce na podstawie wyników badań potwierdza uwagi poczynione przez Chérona i Propecka w odniesieniu do badań międzynarodowych, że siła efektu kraju pochodzenia zmniejsza się, gdy porównujemy badania analizujące ogólne opinie o preferencjach, jakości produktu i zwracaniu uwagi na kraj pochodzenia z tymi, które uwzględniają intencje zakupu i dokonane zakupy oraz wtedy, gdy z sytuacji, w której kraj pochodzenia jest jedyną badaną cechą produktów przechodzimy do badań, gdzie kraj pochodzenia jest analizowany jako jedna z wielu cech i kryteriów zakupu.

Według badań przeprowadzonych w listopadzie 2003 roku przez Pracownię Badań Społecznych w Sopocie (N = 1033) okazało się, że 68% klientów woli kupować towary wyprodukowane w Polsce niż importowane (aż 42% odpowiedzi "zdecydowanie tak", a 26% - "raczej tak"); mając do wyboru towary wyprodukowane w Polsce, ale przez firmy kontrolowane przez krajowy albo zagraniczny kapitał, 56% respondentów wybrało produkty rodzimych wytwórców (32% odpowiedzi "zdecydowanie tak", a 24% - "raczej tak"). Za ofertą producentów o krajowych korzeniach opowiadają się częściej ludzie starsi i osoby słabiej wykształcone. Najmniejsze znaczenie ma to dla osób z wykształceniem wyższym”.

Istnienie silnych dyspozycji etnocentrycznych wykazało również badanie wykonane przez Gfk Polonia (N = 1015) opublikowane we wrześniu 2004 roku. Ze stwierdzeniem "wolę kupować produkty polskie niż zagraniczne" zgodziło się aż 61% respondentów, w tym 28% zgodziło się „całkowicie”. Rezultaty te potwierdziło badanie wykonane przez Gfk Polonia w marcu 2006 roku (N = 975). Na pytanie dotyczące "zwracania uwagi na polskie pochodzenie kupowanych towarów" twierdząco odpowiedziało 64% respondentów, w tym 32% zaznaczyło odpowiedź „zdecydowanie tak”.

W odniesieniu do decyzji zakupu, czyli reakcji na znak "Teraz Polska" wyniki cytowanego powyżej badania z 2004 roku nie były już tak korzystne dla polskich produktów: wprawdzie nadal łącznie 35% osób deklarowało, iż chętnie kupuje produkty nim opatrzone, ale tylko 10% respondentów „całkowicie” zgadzało się z tym twierdzeniem. Nie przeczy to wcześniejszej liczbie, gdyż respondenci mogą kupować towary polskie nieopatrzone tym znakiem. Z drugiej jednak strony znajduje się on na tak różnorodnych produktach z bardzo wielu kategorii, że nie trzeba go specjalnie szukać na półkach sklepowych. Dyspozycje etnocentryczne mogłyby więc - gdyby istotnie były tak silne jak to wynikało z badań uwzględniających jedynie "mało zobowiązujące" respondentów opinie o zwracaniu uwagi, czy preferowaniu wyrobów polskich - łatwo przekształcać się w decyzje zakupu; w świetle odpowiedzi na ostatnie pytanie nie jest to takie oczywiste.

Sposób zadawania pytań w przytoczonych badaniach zwracał uwagę respondentów jedynie na kraj pochodzenia. Badania, w których zadawano pytania o cechy produktu lub kryteria wyboru, które respondenci mieli za zadanie cytować spontanicznie, ukazują daleko mniejszą rolę tego kryterium i dyspozycji etnocentrycznych.

Badanie wykonane przez TNS OBOP w 2004 roku przed i po kampanii "Kupując polskie produkty dajesz pracę" (N = 1005 i 1004) wykazały jej skuteczność na poziomie ogólnie rozumianej skłonności do zwracania uwagi na polskie pochodzenie towarów. Przed tą kampanią tylko 5% Polaków w wieku 15 i więcej lat deklarowało, że bierze czynnik "polski produkt" pod uwagę przy decyzjach konsumenckich. Po kampanii 13% mieszkańców kraju spontanicznie wymieniało "polskość" pochodzenia produktu jako kryterium wyboru przy codziennych zakupach. W porównaniu do poprzednio cytowanych badań, sytuujących to kryterium wyboru jako istotne dla powyżej 50% respondentów jest to poważna różnica. Na kraj pochodzenia w ogóle (przez co należy rozumieć „kraj pochodzenia inny niż Polska”) uwagę zwracało 1% respondentów przed, a 2% po kampanii.

Podkreślić jednak należy, że nadal po kampanii najważniejszymi kryteriami decyzji konsumenckich przy codziennych zakupach pozostawały: cena i wartość (89% wskazań po kampanii), data ważności i świeżość (56%), jakość (56%) oraz producent i marka (32%). Zatem pomimo faktu, iż rola kryterium "polski produkt" wzrosła po omawianej kampanii w stopniu przekraczającym możliwy błąd badania, cecha ta nie powoduje pozyskania znaczącej liczby klientów w sytuacji, gdy inne elementy produktu nie są na satysfakcjonującym poziomie.

Badanie dotyczące wyłącznie produktów żywnościowych daje podobny obraz różnic, w zależności od sposobu sformułowania pytań. Na pytanie o istotność kraju pochodzenia (w ogóle) 48,4% respondentów stwierdziło, że jest to cecha bardzo istotna, a 37%, że średnio istotna - co łącznie dało wynik aż 85,4%. W kontekście "wielokryterialnym" (w odróżnieniu jednak od badania OBOP-u, cecha "produkt krajowy" była podana respondentom, a nie deklarowana spontanicznie) odsetek osób zwracających uwagę na polskie pochodzenie wyrobów nadal był wysoki, jednak udział obu grup respondentów spadł do 43,4%. Prawdopodobnie brakujące 40% respondentów to nie są ci, którzy zwracają uwagę na cechę kraj pochodzenia „w ogóle”, gdyż ich odsetek stanowił - według cytowanych badań OBOP-u jedynie 1-2% badanych, lecz jest to spadek wywołany innym sformułowaniem problemu.

Wyniki badań przeprowadzonych przez autora niniejszego opracowania na 144 osobowej grupie studentów Szkoły Głównej Handlowej i Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie w 2003 roku, dotyczące roli efektu kraju pochodzenia w ich decyzjach zakupowych są w zasadzie zgodne z wnioskami z badań TNS OBOP: kraj pochodzenia jest kryterium drugorzędnym dla większości nabywców.

Odpowiedzi na pytanie „Czy zdarza się Pani/Panu podczas robienia zakupów zwracać uwagę na kraj produkcji kupowanych wyrobów?” były następujące: jedna czwarta badanych (25%) w ogóle nie zwracała uwagi na kraj produkcji podczas dokonywania zakupów. Najliczniejszą grupą były osoby okazyjnie, nieregularnie zwracające uwagę na tę cechę (nie częściej niż co cztery transakcje) - niemal 41,7% ankietowanych. 14,6% respondentów zwracało uwagę na kraj produkcji nie częściej niż raz na dwie transakcje, a 18,8% zaznaczyło opcję „częściej lub zawsze”. W odpowiedziach na pytanie otwarte, dotyczące kategorii dóbr, w przypadku których sprawdzano kraj produkcji, powtarzały się kategorie sprzętu RTV i kosmetyków.

Można uznać, że zwracanie uwagi na kraj produkcji zdarza się regularnie jednej trzeciej respondentów (dwie ostatnie kategorie odpowiedzi), w tym często i regularnie niemal jednej piątej ogółu (ostatnia kategoria).

Odpowiedzi na pytanie: „Czy zdarzyło się Pani/Panu w ciągu ostatnich dwóch lat doznać uczucia zawodu, gdy okazało się, że zakupiony towar był wytworzony w innym kraju, niż sugerowała to marka?” były w zdecydowanej większości przypadków przeczące. 70,8% respondentów nigdy nie doznało uczucia zawodu z powodu ewentualnych pomyłek w ocenie kraju produkcji, a jeden raz - 12,5%. Osoby, którym zdarzyło się to dwa lub więcej razy stanowią 16,7% próby.

Z pewnością kraj pochodzenia nie jest powodem odnoszenia zakupionych towarów do sklepów. Tylko jedna ze 144 ankietowanych osób odniosła zakupiony towar (kosmetyki), co oznacza, że nawet zawiedzeni konsumenci nie czynią z kraju produkcji kryterium dyskwalifikującego zakupione dobra. Wyniki te świadczą o, jak wspomniano wcześniej, drugorzędnej roli kraju pochodzenia przy podejmowaniu decyzji zakupu.

Badanie to ujawniło również rzadko opisywany w literaturze przedmiotu efekt zwany „home country bias”. Jest to efekt interakcji efektu kraju pochodzenia z etnocentryzmem konsumenckim i polega na relatywnie korzystniejszej ocenie przez konsumentów towarów produkowanych w ich własnych krajach.

W krajach wysoko rozwiniętych home country bias łatwo może być pomylony z etnocentryzmem. Różnicę widać wyraźnie w krajach słabiej rozwiniętych, gdzie konsumenci lepiej oceniają towary importowane z krajów wysoko rozwiniętych niż wyroby krajowe, ale towary krajowe są tam lepiej oceniane niż gdziekolwiek indziej za granicą i lepiej niż towary z krajów o podobnym poziomie rozwoju.

Badanie przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem N. Papadopoulosa i L. Heslop, które objęło respondentów z 15 krajów, zarówno wysoko, jak i średnio rozwiniętych wykazało, że respondenci z krajów wysoko rozwiniętych preferowali towary wytworzone u siebie. Ankietowani z krajów średnio rozwiniętych deklarowali preferencje zgodne ze zjawiskiem home country bias; na przykład dla towarów węgierskich ocena skłonności do zakupów wśród respondentów z tego kraju osiągnęła średnią wartość 5,3 (w skali od 1 do 7) i była najwyższą wartością w badanej próbie. Wprawdzie skłonność do zakupu towarów wytworzonych w Niemczech, USA, Francji i Wielkiej Brytanii osiągnęła wyższe wartości, to jednak w przypadku wyrobów z Grecji i Hiszpanii, mniej odbiegających poziomem rozwoju od Węgier, respondenci z tego kraju wystawili im znacznie niższe oceny niż towarom rodzimym. W analogiczny sposób odpowiadali konsumenci z innych krajów średnio rozwiniętych.

W przypadku towarów polskich przytoczone wcześniej badanie przeprowadzone wśród studentów SGH i WSP obejmowało, w swej dalszej części, wykorzystanie metody conjoint analysis, gdzie łącznie uwzględniono wpływ 3 zmiennych: kraju produkcji, ceny i długości gwarancji dla odkurzacza marki Zelmer oraz telewizorów marek Samsung i Thomson. Odpowiedzi respondentów ujawniły rozkład preferencji nabywców charakterystyczny dla efektu home country bias.

Wartości użyteczności dla sytuacji, w której marka Zelmer mogła być produkowana w Polsce, w Niemczech i w Czechach przedstawia rysunek 1. Przypadek, gdy telewizor marki Samsung mógł być produkowany w Niemczech, w Korei Południowej i w Polsce przedstawia rysunek 2, a sytuację, w której telewizor marki Thomson mógł być produkowany w Niemczech, we Francji i w Polsce - rysunek 3 (im wyższa użyteczność, tym lepiej oceniany był kraj produkcji).

Rysunek 1: Użyteczności krajów produkcji dla odkurzacza Zelmer.

0x01 graphic

Źródło: badanie własne, 2003

Rysunek 2: Użyteczności krajów produkcji dla telewizora Samsung.

0x01 graphic

Źródło: badanie własne, 2003

Rysunek 3: Użyteczności krajów produkcji dla telewizora Thomson.

0x01 graphic

Źródło: badanie własne, 2003

W przypadku, gdy kraje pochodzenia - Niemcy i Francja - są na wyraźnie wyższym niż Polska poziomie rozwoju, etnocentryzm polskich respondentów był „przytłumiany”, nawet dla polskiej marki Zelmer, przez korzystny dla tych krajów efekt kraju produkcji. W sytuacji, gdy kraj produkcji był na poziomie rozwoju wyższym - ale nie aż tak znacznie - od Polski, wystąpił efekt home country bias, gdyż etnocentryzm konsumencki przeważył (Czechy) lub praktycznie równoważył (Korea Południowa) efekt kraju pochodzenia.

Wracając do znaczenia kraju pochodzenia dla konsumentów, rozumianego jako częstotliwość zwracania uwagi na tę cechę, badania przeprowadzone przez autora referatu w latach 2005 - 2006 na próbach studentów studiujących w ramach programów wymiany CEMS i PIM w SGH oraz na Uniwersytetach w Pradze i Budapeszcie (za każdym razem byli to studenci zagraniczni dla każdej z uczelni) dały bardzo podobne wyniki do badania na studentach polskich.

Struktura odpowiedzi na pytanie o częstotliwość zwracania uwagi na kraj pochodzenia była następująca (N = 231): 26,4% - nigdy, 42,9% - nie częściej niż raz na cztery transakcje, 21,7% - nie częściej niż raz na dwie transakcje, 8,7% częściej lub zawsze (brak odpowiedzi - 0,4%).

Odsetek osób zawiedzionych z powodu odmiennego od oczekiwanego kraju produkcji kształtował się następująco: 67,5% - nigdy, 22,9% - raz do dwóch razy, 9,1% - powyżej dwóch razy (brak odpowiedzi - 0,4%). Tylko jedna z badanych osób odniosła wadliwy pod tym względem produkt do sklepu: kolejny dowód na to, że kraj produkcji nie jest kryterium o podstawowym znaczeniu dla większości respondentów.

Sytuacje świadczące o istotnej roli kraju pochodzenia pochodzą przede wszystkim z doniesień agencji prasowych. Już przed amerykańskim atakiem na Irak można było przeczytać, iż Arabowie bojkotują towary i marki z USA: „Amerykanie martwią się, że w wyniku ich poparcia dla Izraela oraz planowanego przez Waszyngton ataku na Irak spada sprzedaż produktów z USA na Bliskim Wschodzie. W 2002 roku sprzedaż amerykańskich marek spadła o 40%. (...) W Arabii Saudyjskiej KFC i Burger King zanotowały 50% spadek sprzedaży. (...) W Jordanii zostały zamknięte 2 z 6 restauracji McDonalda. Prawdopodobnie zostaną też zamknięte lokale w Libanie, Omanie, Bahrajnie, Egipcie i Katarze”.

Po wybuchu wojny: "Wojna z Irakiem w 2003 roku wzburzyła falę antyamerykańskich emocji na całym świecie. 26 marca 2003 antywojennie nastawieni demonstranci umieścili transparenty przed McDonaldem w Argentynie z napisami "To tu sprzedają 'Happy Meals' na finansowanie wojny" (Postlewaite 2003). Od Iraku do Indonezji muzułmanie wezwali swe rządy i firmy ze swych krajów, aby przeszły w rozliczeniach międzynarodowych z dolara na euro. "Precz z Ameryką" i "Euro tak! Dolar nie!" stały się popularnymi sloganami (The Wall Street Journal 2003). Nawet w Wielkiej Brytanii będącej najbliższym sojusznikiem USA, wizyta prezydenta Busha w 2003 roku wywołała gwałtowne demonstracje, przejawy potępienia, niechęci i wrogości. Konsumenci w USA również byli zirytowani w 2003 roku. Restauracja Lentini w Nowym Jorku usunęła wszystkie francuskie wina i szampany z menu w proteście przeciw krytyce ze strony Francji wobec działań antyirackiej koalicji pod przewodnictwem USA (Hayes 2003). Sondaż internetowy badający nastroje Amerykanów wobec Francji i francuskich produktów wykazał, że 73% respondentów zalecało bojkot francuskich win, serów i innych specjałów, a 53% przychylnie oceniało zmianę nazwy frytek i tostów [French fries i French tosts po angielsku] na frytki i tosty wolności: "freedom fries" and "liberty tosts" (Ebenkamp 2003).

Dodajmy do tego szeroko nagłaśniane akcje wylewania francuskich win do studzienek kanalizacyjnych i topienia francuskich serów w oceanie w nawiązaniu do tzw. bostońskiej herbatki. Bojkot win francuskich przez konsumentów w USA mógł spowodować spadek ich importu do tego kraju o 112 milionów dolarów. Najnowsza afera z karykaturami Mahometa i masowy w krajach muzułmańskich bojkot towarów duńskich, a później szwedzkich "odświeżały" w roku 2006 wspomnienia wydarzeń z 2003 roku.

We wrześniu i październiku 2007 roku dobrym przykładem nagłego nabrania znaczenia przez kraj produkcji był rozwój sytuacji wokół chińskich zabawek na rynku USA. Wykrycie toksycznych farb zawierających m.in. ołów wywołało akcję wycofywania chińskich zabawek ze sklepów na masową skalę (biorąc pod uwagę, że 80% zabawek sprzedawanych w USA pochodziło z Chin, skala problemu była ogromna) oraz run na zabawki rodzime, amerykańskie: „po skandalu związanym ze stosowaniem szkodliwych substancji w chińskich zabawkach amerykańscy producenci prześcigają się w podkreślaniu krajowego pochodzenia ich wyrobów”, a prasa - nawet polska - podgrzewała atmosferę. Znajdujemy na przykład artykuł zatytułowany „Zabójczy koktajl” i niektóre podtytuły: „Część produkowanych w Chinach zabawek powoduje zatrucie ołowiem mogące obniżyć inteligencję dziecka”, „Bomba chemiczna”, „Deformacja płciowa”.

Wytłumaczenie wymienionych sprzeczności pomiędzy badaniami a „prawdziwym życiem” jest wieloaspektowe.

Badania prowadzone w sytuacjach „zwykłych”, w zaciszu sal wykładowych lub biur instytutów badawczych nie zawsze uwzględniają zdarzające się jednak dość często sytuacje, gdy nad postępowaniem nabywców władzę przejmują silne, zbiorowe emocje.

Ponadto „konkluzje zawarte w opracowaniach podsumowujących wyniki badań w tej dziedzinie wyglądają mniej więcej następująco: jeśli chodzi o pewien wybrany aspekt, na przykład płeć lub wiek, pewna liczba badań stwierdziła występowanie określonych zależności, podczas gdy inne badania ich nie stwierdziły”.

Zdaniem Papadopoulosa i Heslop: "(...) obszerna i wyczerpująca baza danych wzbogacana systematycznie przez grupę badawczą autorów wskazuje, że zakres prac badawczych w tej dziedzinie jest naprawdę imponujący: składa się z ponad 750 głównych publikacji autorstwa 780 osób w okresie ostatnich 40 lat. Jednak liczba badań niekoniecznie przekłada się na zrozumienie, a w szczególności na know-how, które mogłoby być zastosowane w praktyce" (w sensie zastosowania wyników badań do rozwiązania problemu konkretnej marki w określonym kraju).

Chéron i Propeck na podstawie przeglądu rezultatów badań nad efektem kraju pochodzenia formułują następujące wnioski: na siłę efektu kraju pochodzenia wywierają wpływ następujące zmienne:

- prestiż punktu sprzedaży - im wyższy prestiż, tym słabszy efekt kraju pochodzenia (to znaczy wyroby z krajów o niekorzystnym wizerunku zyskują na dystrybucji w renomowanych punktach sprzedaży: prestiż miejsca stanowi w pewnym sensie gwarancję jakości),

- poziom cen - im wyższa cena danego dobra, tym silniejszy efekt kraju pochodzenia,

- warunki gwarancji - im lepsze gwarancje na dany towar, tym słabszy efekt kraju pochodzenia,

- prestiż wizerunku marki - im lepszy wizerunek marki, tym słabszy efekt kraju pochodzenia,

- stopień znajomości produktu - im produkt bardziej znany, tym słabszy efekt kraju pochodzenia,

- wizerunek kraju montażu - im lepszy wizerunek kraju końcowego montażu, tym słabszy efekt kraju pochodzenia.

Według Verlegha i Steenkampa pewien zakres wiedzy, dotyczący zarówno wpływu efektu kraju pochodzenia na postępowanie nabywców, jak i zależności pomiędzy metodologią badań i ujawnioną siłą tego efektu, może być uznany za wiedzę ugruntowaną. Ich badania umożliwiają sformułowanie następujących uogólnień:

- siła efektu kraju pochodzenia zmniejsza się w miarę "przesuwania się" w kierunku pojęć bliższych decyzji zakupu. W zestawie pojęć uszeregowanych pod kątem coraz ściślejszego związku z decyzją zakupu: "proces oceny jakości wyrobów", "kształtowanie się postaw wobec tych wyrobów" i "intencje zakupu", kraj pochodzenia wywiera coraz słabszy wpływ na nabywców. Autorzy otrzymali statystycznie istotne różnice pomiędzy oceną jakości z jednej, a postawami i deklarowaną skłonnością do zakupu, z drugiej strony. Jednak różnica pomiędzy wpływem kraju pochodzenia na postawy a intencje zakupu, choć w przewidywanym przez nich kierunku, to znaczy silniejszy wpływ na postawy, nie była statystycznie istotna, co w pewnym sensie zostawia sprawę otwartą do dalszych badań;

- nie stwierdza się istotnych różnic pomiędzy wpływem efektu kraju pochodzenia na towary konsumpcyjne i inwestycyjne; różnica na korzyść silniejszego efektu dla towarów konsumpcyjnych (nabywcy dóbr inwestycyjnych mieliby stosować bardziej racjonalne procesy wyboru) nie była statystycznie istotna, co - podobnie jak w poprzednim przypadku - zostawia sprawę otwartą do dalszych badań;

- nie wystąpiły różnice pomiędzy efektem kraju pochodzenia dla wyrobów "hybrydowych" (inaczej - dwunarodowych lub wielonarodowych) produkowanych w kraju innym niż kraj marki (Volkswagen z Brazylii, Opel z Polski itp.) i "niehybrydowych", czyli w całości wytworzonych w danym kraju;

- efekty kraju pochodzenia są silniejsze, gdy porównuje się towary wytworzone w krajach o istotnych różnicach w poziomie rozwoju. Jeśli badanie dotyczy krajów o zbliżonym (wysokim lub niskim) poziomie rozwoju, efekty kraju pochodzenia są słabsze;

- efekty kraju pochodzenia są słabsze w przypadku, gdy objęte badaniem towary różnią się wieloma cechami (multi-cue studies) w porównaniu do sytuacji, gdy uwzględnia się tylko wpływ kraju pochodzenia (single-cue studies);

- metodologia typu within-subject design, gdy badani oceniają jednocześnie produkty z wielu krajów prowadzi do uzyskania silniejszych efektów kraju pochodzenia niż badania oparte na between-subject design, gdy każda z grup ocenia towar z innego kraju (między innymi dlatego, że w pierwszym przypadku może nastąpić odgadnięcie celu badania, skupienie się respondentów na kilku cechach podlegających różnicowaniu w procesie badawczym, w tym kraju pochodzenia itp.);

- nie stwierdzono różnic pomiędzy siłą efektów kraju pochodzenia badanych na próbach złożonych ze studentów w porównaniu z próbami reprezentatywnymi dla wszystkich nabywców danego rynku.

Papadopoulos i Heslop w swej syntezie wskazują na następujące wnioski i uogólnienia:

- wizerunki krajów i miejsc są silnymi stereotypami, które wywierają wpływ na zachowania na wszystkich typach rynków (dóbr konsumpcyjnych, inwestycyjnych, rynkach finansowych),

- wpływ wspomnianych wizerunków zależy od sytuacji (nie ma możliwości przenoszenia wniosków z określonych badań na odmienne rynki i konteksty),

- wizerunki krajów i miejsc wywierają wpływ na oczekiwania dotyczące cen i konsumenci oczekują, że produkty z krajów o gorszych wizerunkach będą miały niższe ceny,

- w przypadku produktów hybrydowych nabywcy mogą rozróżniać pomiędzy krajem wzornictwa, krajem produkcji lub montażu a krajem siedziby producenta, przy czym im bardziej skomplikowany jest produkt, tym większą rolę przypisuje się wzornictwu (w tym względzie kraje rozwinięte cieszą się znacznie korzystniejszym wizerunkiem),

- występuje zależność pomiędzy wizerunkami poszczególnych produktów z danego kraju, a ogólnym wizerunkiem danego kraju, co oznacza, że dany konsument może bardziej cenić modę francuską niż japońską, ale im bardziej ceni Japonię, tym lepiej ocenia modę japońską,

- nabywcy dostrzegają różnice pomiędzy wizerunkiem kraju a wizerunkiem określonej grupy towarów w nim wytworzonych, a ponadto rozróżniają kraje - jak piszą autorzy - główne (USA, Niemcy, Japonia, Francja, Wielka Brytania itd.), niszowe (na przykład Australia i Kanada) i mniej rozwinięte (na przykład Meksyk, Indonezja i Węgry),

- wizerunki krajów i produkowanych w nich wyrobów mogą zmieniać się stopniowo lub szybko, wskutek istotnych wydarzeń (jak organizacja igrzysk olimpijskich w Korei Południowej, czy masakra na Placu Tienanmen w Pekinie),

- nie ma jednoznacznych wniosków co do skuteczności kampanii typu "kupuj towary wytworzone we własnym kraju"; kampanie takie budzą pozytywne odczucia, nie zawsze jednak przekładają się one na decyzje zakupu.

Sytuacja, w której z jednej strony, badania pokazują małą lub umiarkowaną istotność kraju pochodzenia dla większości konsumentów, a z drugiej - mamy do czynienia z gwałtownymi przejawami bojkotu i wrogości manifestowanymi w krajach o różnym stopniu rozwoju społeczno - kulturowego skłania do sformułowania następujących wniosków:

1. W następstwie zdarzeń wywołujących silne negatywne emocje wobec określonego kraju (lub grupy krajów), kraj pochodzenia może stać się kryterium bardzo istotnym, w którym nieprzyjazne postawy wobec danego kraju są w znacznym stopniu powiązane z zachowaniami, czyli bojkotem kojarzonych z nim marek i produktów, a nawet wrogimi zachowaniami wobec jego instytucji (ambasady, ośrodki kultury itp.) i obywateli.

2. W pozostałych sytuacjach kraj pochodzenia jest kryterium mało istotnym dla większości konsumentów, jednak istnieje pewien segment nabywców (około 20%), dla którego jest to cecha ważna dla większości kategorii dóbr. W przypadku pewnych kategorii dóbr, jak na przykład żywność i samochody, rola tego kryterium zwiększa się dla pozostałych konsumentów.

3. Siła efektu kraju pochodzenia zależy w znacznym stopniu od metodologii badań i od badanych pojęć - skutków jego oddziaływania: efekt kraju pochodzenia jest silniejszy dla postaw i opinii o jakości produktu niż dla intencji zakupowych i rzeczywistych zakupów. W sytuacjach kryzysowych powyższa zależność nie obowiązuje i wpływ efektu kraju pochodzenia na zachowania jest silny.

4. Wizerunek kraju i pochodzących z niego produktów jest dynamiczny, ulega zmianom, między innymi pod wpływem informacji w mediach, kontaktów z mieszkańcami danego kraju, kontaktów z ofertą dóbr i usług z niego importowanych, akcjami promocyjnymi ze strony kojarzonych z nim marek i przedsiębiorstw oraz efektów działań służb dyplomatycznych, handlowych i instytucji promujących kulturę danego kraju.

Komunikowanie kraju pochodzenia w biznesie międzynarodowym.

Skutki niekorzystnego efektu kraju pochodzenia firma może osłabić działaniami natury strategicznej: kupując firmę lub markę z kraju o korzystnym wizerunku lub umiejętnie „dozując” rozmiary koprodukcji: montażu, wykończenia, udziału importowanych części lub podzespołów tak, by nie naruszając przepisów prawnych móc umieszczać na swych produktach nazwę kraju wywołującego korzystne skojarzenia.

Odnośnie do działań z zakresu narzędzi marketingowych, to - nawiązując do uwag cytowanych wcześniej autorów podsumowań o wiedzy ugruntowanej z zakresu badań nad efektem kraju pochodzenia o tym, że obszar rozbieżności jest duży i niekoniecznie przekłada się na praktyczne know-how do zastosowania w konkretnym przypadku - należy podkreślić, że liczba ram teoretycznych i zaleceń o charakterze normatywnym w tej dziedzinie jest wyjątkowo uboga.

Roth i Romeo zaproponowali schemat użyteczny dla podejmowania decyzji o promowaniu kraju pochodzenia łącznie z promowaniem marki wyróżniając, w zależności od tego, czy wizerunek kraju pochodzenia jest korzystny, czy niekorzystny oraz od kwestii, czy kraj pochodzenia jest jedną z istotnych cech używanych przez konsumentów do oceny produktu, czy też nie, cztery rodzaje sytuacji ":

- korzystna zgodność, która ma miejsce, gdy wizerunek kraju jest korzystny i jest on cechą istotną dla nabywcy (japoński samochód, francuskie perfumy, włoskie buty); wówczas należy podkreślać tę zgodność, wprowadzając elementy narodowe (lub regionalne kojarzone z danym krajem) do działań marketingowych (od konstrukcji nazwy marki począwszy, przez elementy graficzne na opakowaniu, po działania promocyjne);

- niekorzystna zgodność występująca w przypadku, kiedy cecha i kraj produkcji jest istotna, a wizerunek kraju jest niekorzystny (meksykański zegarek, niemiecka konfekcja dla wyrobów z górnej półki i luksusowych); wtedy należy pomijać wszelkie działania mogące przynieść skojarzenia marki z krajem produkcji lub tak je projektować, by stworzyć wrażenie produktu wytworzonego w innym kraju lub w wielu krajach;

- korzystna niezgodność, z którą mamy do czynienia, gdy wizerunek kraju jest korzystny, ale nie jest on brany pod uwagę przy ocenie produktu (japońskie piwo); wówczas można albo w ogóle nie wykorzystywać argumentu kraju produkcji, albo promować go jako dodatkową korzyść;

- niekorzystna niezgodność, gdy wizerunek kraju jest niekorzystny, a kraj pochodzenia nie jest z punktu widzenia nabywcy ważnym kryterium wyboru (indonezyjskie podkoszulki, mołdawski cukier); wówczas po prostu nie wspomina się o kraju pochodzenia w działaniach marketingowych.

Powyższe zalecenia można zawęzić do sytuacji: jak ukryć, „rozmyć” lub promować kraj produkcji.

Jeżeli firma pragnie ukryć kraj pochodzenia swych produktów ma do wyboru kilka działań z zakresu polityki kształtowania produktu, promocji i dystrybucji:

- celowe nieumieszczenie lub usunięcie informacji o kraju produkcji. Na różnorodnych etykietach od tekstyliów począwszy, po szkło artystyczne można współcześnie znaleźć w polskich i europejskich domach towarowych i butikach w centrach handlowych puste miejsce w rubryce „kraj pochodzenia”. Co ciekawe, nawet znane marki uciekają się do takich działań. O ile kosztujące 1 300 USD garnitury Valentino na rynek amerykański i japoński, gdzie podanie kraju produkcji jest obowiązkowe, były szyte we Włoszech, to przeznaczone na rynki krajów europejskich - w Egipcie, w fabryce pod Kairem: „jak tylko garnitury przeznaczone na rynek europejski przybyły do Włoch, reprezentanci marki oderwali naszywki „Made in Egypt”.

W sferze polityki dystrybucji analogiczne działanie polega na sprzedawaniu wyrobów gotowych (z podzespołami i półproduktami problem jest mniej poważny) do takich ogniw dystrybucji, które czynią towar, po podzieleniu lub przepakowaniu, anonimowym dla konsumenta, jak we wspomnianym dalej przypadku polskich artykułów spożywczych trafiających do Włoch;

- sprawienie wrażenia, że kraj produkcji jest podany na opakowaniu, jednak informacja ta nie występuje w postaci „made in …” lecz jest tak ukryta w trudnym do znalezienia kodzie na opakowaniu, że staje się niedostępna dla większości konsumentów. Na przykład na opakowaniu proszku do prania widnieje napis: "wyprodukowano przez / patrz kod ostatnia litera", po czym następuje długa lista krajów; w kodzie kreskowym, który sprawdzany jest w pierwszej kolejności liter nie ma, a odnalezienie innych ciągów liczbowo-literowych występujących na opakowaniu (spośród których tylko jeden zawiera informację o kraju produkcji), wymaga dokładnego przyjrzenia się całej szacie graficznej;

- ukrycie kraju pochodzenia pod trudnym do odszyfrowania skrótem, np. zamiast „Made in China” - „made in PRC” (od People's Republic of China). Odmianą tego kierunku działania jest umieszczenie napisu regionalnej wspólnoty gospodarczej - np. „made in EU” (przy braku zaznaczenia konkretnego kraju);

- w przypadku marek tworzonych od podstaw, takie ukształtowanie ich nazw, aby od początku kojarzyły się z krajem lepiej postrzeganym niż kraj pochodzenia, albo przynajmniej ogólnie - z „zagranicą”: marka o obcym brzmieniu łatwo może wprowadzić konsumenta w błąd, zwłaszcza gdy producent nie umieścił lub usunął informację o kraju produkcji. Duża liczba polskich marek z branży obuwniczej i odzieżowej ma taki właśnie charakter: Gino Rossi, Nord, Deni Cler, Monnari, Hexeline, André Renard, Franco Feruzzi, Lantier, Lambert, Richman, Reserved, Esprit, itd. Nawet niemieckie marki Escada i Hugo Boss są odzwierciedleniem tej tendencji z uwagi na mało waloryzującą rolę „niemieckości” w sektorze odzieży z górnej półki i luksusowej oraz perfum i kosmetyków.

W sytuacji, gdy nie ma możliwości uniknięcia podania kraju produkcji, a jego „rozmycie” marką o obcym brzmieniu nie jest wykonalne lub nie daje oczekiwanych efektów, wówczas firmy próbują osłabić niekorzystny efekt mało cenionego kraju poprzez „ucieczkę w produkty hybrydowe”, czyli takie kształtowanie oznaczeń i komunikatów, że konsument dostrzega dwa (lub więcej) kraje pochodzenia. Takie przypadki najlepiej obrazuje slogan reklamowy kojarzonej z Koreą Południową marki Daewoo: „British handling, Italian style and German engineering” lub umieszczanie na pierwszym planie napisu „made in EU” z flagą Unii, albo oznaczenia „designed in …” przy zaznaczaniu kraju produkcji w mniej eksponowanym miejscu. W zakresie działań typowych dla polityki promocji „rozmycie” niekorzystnego kraju pochodzenia może nastąpić poprzez angażowanie zagranicznych celebrities: gwiazd ekranu i estrady oraz sportowców. Należy jednak podkreślić, że „efekt gwiazd” wykracza daleko poza czynniki związane z krajem produkcji, dlatego decyzje o ich zaangażowaniu mogą nie mieć związku z omawianymi zagadnieniami.

Jeżeli zidentyfikowanie przez nabywców kraju produkcji może poprawić wizerunek marki i produktu, wówczas firmy zaznaczają ten element - kraj lub kojarzone z nim region albo miasto w sposób bezpośredni lub pośredni. Regiony mogą stanowić zarówno część danego kraju, jak Szampania, czy Toskania, jak też wykraczać poza granice państwowe, jak Alpy, Skandynawia, czy Orient, choć wówczas efekt jest słabszy i niejednoznaczny, gdyż może być przypisany kilku krajom.

Przywołanie kraju produkcji w sposób bezpośredni może mieć miejsce przez:

- zamieszczenie nazwy kraju w nazwie marki - Air France, British Airways, Deutsche Telekom, American Express, Polska Kasa Opieki S.A. i in.; w przypadku miasta lub regionu ich nazwy mogą również być bezpośrednio zamieszczone w nazwie marki - czekolada Alpen Gold, perfumy Roma, Paris, marka DKNY (Donna Karan New York) - ale też mogą one być dobrem wspólnym producentów z danego regionu i służyć jako tak zwany "label", (czyli nie będący marką zastrzeżony znak towarowy, w rodzaju Champagne, Cognac, ser parmezan, szynka parmeńska, ocet winny z Modeny, ser Bleu de Causses, czy Roquefort), któremu towarzyszy właściwa marka;

- odwołanie do nazwy kraju w sloganie reklamowym - "Vodka from the country of Sweden" (Absolut), "From Germany with love" (Siemens).

Komunikowanie nazwy kraju w sposób pośredni również może nastąpić na wiele sposobów:

- takie ukształtowanie nazwy marki, że nie ma wątpliwości, iż pochodzi ona z określonego kraju - Lamborghini, l'Oréal, Ferrari, Lancia, Lancôme, Panzani, Mitsubishi, Volkswagen, Boehringer Ingelheim, Chrysler itp.;

- zamieszczanie haseł reklamowych, również za granicą, w języku "własnym" marki: "I'm loving it" (McDonald's);

- jednoznacznie rozpoznawalna sceneria lub detale kojarzone z danym krajem: zabytki Paryża lub Wersal w przypadku francuskich marek wyrobów luksusowych, wieżowce Manhattanu dla marek pragnących być postrzeganymi jako amerykańskie, Alpy dla: serów, czekolady Milka czy wody Evian, bocian w przypadku marki Atlas, podkład dźwiękowy kojarzony z muzyką z danego kraju i - analogicznie jak w przypadku dążenia do odwrócenia uwagi od kraju przez zaangażowanie zagranicznej gwiazdy - można też wzmocnić skojarzenia marki z krajem produkcji dzięki „ucieleśniającej” go osobie: Kate Moss dla marek Rimmel i Burberry jest przykładem takiej synergii;

- odwołanie się w logo do kodów kolorystycznych flagi narodowej (Ikea lub marki włoskich makaronów: Buitoni, Panzani i in.), zachowywanie oryginalnych nazw serii produktów w katalogach (Ikea) itp.

O ile w polskiej branży odzieżowej i obuwniczej panuje, jak wcześniej wspomniano, zwyczaj tworzenia nazw marek sugerujacych zagraniczne pochodzenie (oczywiście istnieją też marki o typowo polskich nazwach, jak Batycki, Ryłko, Odzieżowe Pole, Wólczanka, Bytom ..., są jednak w zauważalnej mniejszości), to przypadku polskich artykułów spożywczych, na rynku krajowym, opinia o rodzimej żywności jest na tyle dobra, że nawet wytwórcy produktów spożywczych, których zagraniczne pochodzenie winno być atutem, nie wahają się choćby częściowo "polonizować" opisów na etykietach, umieszczając uwagi w rodzaju: "francuska receptura - polskie mleko" na serach typu Camembert Président, "z polskiego mleka" - na wieczku Nutelli, czy "polskie surowce - oryginalna włoska technologia" na paluszkach grissini.

Odrębną sferą komunikowania kraju pochodzenia jest promowanie postaw etnocentrycznych „wewnątrz” kraju (co pośrednio może odbić się na obrotach firm zagranicznych) i finansowanie przez państwo lub konsorcja przedsiębiorstw akcji promocji kraju za granicą (wystawy produktów, imprezy kulturalne itp.).

Liczne działania pobudzające etnocentryzm konsumentów były stosowane w krajach Europy Zachodniej (to już przeszłość z uwagi na restrykcyjne ustawodawstwo unijne), USA i Japonii. Były to kampanie typu "Kupuj brytyjskie" (Buy British), "Kupuj amerykańskie" (Buy American), "Wytworzone z dumą w USA" (Crafted with pride in the USA), francuska kampania "Nasze zakupy to nasze miejsca pracy" (Nos emplettes sont nos emplois) itd.

W Polsce etnocentryzm konsumencki wykorzystują znaki towarowe, godła i tytuły takie, jak "Teraz Polska", "Dobre bo polskie", "Polska zdrowa żywność", itp. Ewenementem była akcja "Kupując polskie produkty dajesz pracę".

Akcje promocji kraju na arenie międzynarodowej z reguły odnoszą się do promowania kraju jako miejsca wypoczynku. Są jednak inne przykłady, jak akcje francuskiego stowarzyszenia marek luksusowych Comité Colbert organizowane w różnych krajach świata, mające promować bardziej francuską kulturę i sztukę życia - esprit - niż kraj jako taki.

Komunikowanie polskiego pochodzenia produktów za granicą

Jeśli chodzi o wizerunek Polski i polskich towarów za granicą, to sprawa zależy od obszaru geograficznego i kategorii dóbr. W większości krajów rozwiniętych wizerunek Polski jest ubogi (w sensie liczby posiadanych przez mieszkańców tych krajów prawdziwych informacji) i zawiera znaczną liczbę niekorzystnych skojarzeń. Według raportu przygotowanego przez Saffron Brand Consultants i Instytut Marki Polskiej: „Pomimo swojego rozmiaru i wpływu na europejską historię Polska nie jest dobrze znana poza swoimi bezpośrednimi sąsiadami. (...) Obcokrajowcy najczęściej postrzegają Polskę przez pryzmat tego, co się z nią działo w przeszłości, nie zaś tego, gdzie znajduje się dziś. Uprzedzenia, mylne wyobrażenia i stereotypy stworzyły skrzywiony wizerunek tego kraju. Ludzie z zewnątrz najczęściej kojarzą Polskę z prymitywnym rolnictwem, pracownikami fizycznymi, prostym tradycjonalizmem, zniszczonym środowiskiem naturalnym i fanatyzmem religijnym. (...) Fakt jest taki, że Polska w ciągu ostatnich 15 lat dramatycznie się zmieniła i że jej gwiazda dopiero wschodzi. (...) Jednak ogólnie rzecz biorąc wizerunkowi nie udało się nadążyć za rzeczywistością”.

Pomijając czynniki obiektywne, jak dziesięciolecia izolacji od świata z powodu ”żelaznej kurtyny” i opóźnienie gospodarcze wywołane gospodarką centralnie planowaną, to należy również zauważyć, prasa „zachodnia” nierzadko celowo wykrzywia obraz Polski przez przedstawianie tamtejszym czytelnikom, często fałszywych, wzmacniających negatywne stereotypy treści (od chłopa na furmance począwszy, przez prymitywne karykatury polskiej religijności, a na „polskich” obozach zagłady skończywszy). Ciekawe, nawiasem mówiąc, że po serii skandali w niemieckim sektorze produkcji zdrowej żywności, praktycznie znikły obrazy polskiego chłopa na furmance.

O ile nie można nikomu nakazać sympatii do Polski i odmówić prawa do krytyki, to warto zauważyć, że akcja dziennika „Rzeczpospolita” mająca na celu walkę ze sformułowaniem „polskie obozy zagłady” lub „śmierci” i obarczaniem Polaków współodpowiedzialnością za niemieckie zbrodnie lat II wojny światowej ujawniła po pierwsze, bardzo liczne publikacje (od USA i Brazylii po Norwegię) posługujące się kłamstwami i fałszerstwami, a po drugie, tak zacięty opór autorów i redakcji przed zamieszczaniem sprostowań, że może to tylko świadczyć o złej woli, a nawet ksenofobii ogólnie, a antypolonizmie w szczególności.

Wprawdzie nadal nie ma spójnego, długofalowego, zauważalnego (przebijającego się przez szum informacyjny) programu promocji, który sprzyjałby tworzeniu pozytywnych emocji i korzystnej wiedzy o Polsce i jej mieszkańcach, to można było przez pewien czas mieć nadzieję, że przynajmniej produkcja kłamstw o naszym kraju, zwłaszcza jego historii, natrafi na przeszkody i że stronnicze, nacechowane złą wolą artykuły i komentarze ukazujące się w zagranicznych mediach będą, w świetle zdecydowanych reakcji naszej dyplomacji i tamtejszych Polonii, zjawiskiem coraz rzadszym. Kampania niektórych zachodnich mediów przeciwko „kaczyzmowi” w latach 2005 - 2007, bez wnikania w jej naturę i zasadność lub brak takowej (a o tym, że była skuteczna, świadczą spontaniczne uwagi zagranicznych studentów, których opinie zostały wykorzystane w badaniu z roku 2007, gdyż uwagi o „frères Kaczynski” albo Kaczynski „twins” lub „brothers” pojawiły się kilkakrotnie i to raczej w negatywnym kontekście), niestety w pewnej mierze rozwiała te nadzieje. Sytuacja zmieniła się po wyborach parlamentarnych z października 2007, kwestią otwartą jest, na jak długo.

Kolejny rysunek przedstawia opinie studentów zagranicznych studiujących w SGH o rzetelności przedstawiania sytuacji w Polsce przez media w krajach, z których pochodzą.

Rysunek 4: Ocena wizerunku Polski w mediach zagranicznych w porównaniu z osobistymi doświadczeniami z pobytu w naszym kraju.

0x01 graphic

Źródło: badanie własne, 2007, N = 68

Największą kategorię stanowią odpowiedzi „gorszy” (45% ogółu). Wraz z odpowiedziami „znacznie gorszy” (10%) stanowią empiryczną ilustrację do rozważań o wizerunku Polski w mediach za granicą.

Jeśli chodzi o sytuację polskich produktów na rynkach zagranicznych, to na większości z nich (zwłaszcza w krajach rozwiniętych) wizerunek jest na tyle niekorzystny, że regułą są, sytuacje pomijania polskiego pochodzenia produktów i usług: „jak twierdzi Kay Gerlach, szef firmy TSI, będącej największym importerem polskich produktów żywnościowych, z około 300 polskich produktów importowanych przez TSI zaledwie jeden występuje pod polską marką z podaniem na opakowaniu nazwy kraju producenta. Są to słynne cukierki Krówka, które podbiły niemiecki rynek. Kraj pochodzenia nie jest zaznaczony na opakowaniu soków Kubus (czyli Kubuś z Maspeksu), którego promocja jest nastawiona na wykazanie walorów i jakości surowca, z jakiego jest wytwarzany”.

W przypadku polskich firm otwierających swe przedstawicielstwa w Berlinie lub tworzonych tam od podstaw przez polskich przedsiębiorców - ich liczba w stolicy Niemiec wynosiła w 2007 roku 4 tysiące (prawie 10 razy więcej niż w 2003), a w całych Niemczech 20 tysięcy - „większość polskich przedsiębiorców swój sukces zawdzięcza niewywieszaniu polskiej flagi. (…) Apart na rynku niemieckim sprzedaje swoje wyroby pod włosko brzmiącą nazwą Artelioni. Wólczanka otworzyła salony pod hiszpańsko brzmiącą nazwą WLC Colleccion Certificada”. Pomimo faktu pojawiania się w ostatnim okresie marek nie ukrywających polskiego pochodzenia, jak Bytom, są to nieliczne wyjątki, gdyż dominują sytuacje, gdy „wystarczyło zmienić naklejkę z Made in Poland na Made in Germany” oraz markę z Selena na Dr. Schenk [w przypadku producenta pian poliuretanowych] „żeby zainteresowanie produktem wzrosło, mimo że ceny wyrobów marki Dr. Schenk były wyższe o jedną piątą”.

Podobnie rzecz wygląda we Włoszech: „Polskie sery i mięsa trafiają w dużych ilościach na włoskie stoły. Ale głównie w takiej postaci, aby konsument nie wiedział skąd pochodzą.”. Czyli do sklepów, gdzie są „przepakowywane” i pozbawiane oryginalnego opakowania i do placówek gastronomicznych, gdzie dodawane do potraw lub porcjowane, zastępują lub udają produkty lokalne.

Ponieważ konsument za granicą kupując polskie produkty nie ma najczęściej informacji o ich pochodzeniu, wizerunek Polski na rynkach międzynarodowych ma głównie znaczenie w przypadku kilku specyficznych sfer, a mianowicie turystyki, inwestycji bezpośrednich i pośrednich, eksportu twórczości artystycznej w szerokim tego słowa znaczeniu i odnoszeniu się do Polaków za granicą. Ta anonimowość powoduje, że z jednej strony polscy eksporterzy są mniej wrażliwi na ewentualne akcje bojkotu, jednak eksport bez odniesień do Polski lub pod obcymi markami będzie utrwalał negatywny wizerunek polskich produktów, gdyż konsumenci za granicą nie będą świadomi doświadczeń konsumpcyjnych z polskimi wyrobami wysokiej jakości.

W ostatnim okresie, przynajmniej od drugiej połowy 2005 roku zachodzą dla polskich wyrobów bardzo korzystne zmiany na kilku rynkach Unii Europejskiej, polegające na tym, że gwałtownie rośnie eksport polskich produktów spożywczych do krajów będących miejscami masowej emigracji zarobkowej Polaków, głównie do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Ma nawet miejsce korzystny proces przekonywania się tamtejszych konsumentów do naszej żywności.

Informacje z prasy i serwisów internetowych zwracają uwagę na niespotykaną, kilkudziesięcioprocentową dynamikę wzrostu tradycyjnych polskich specjalności eksportowych, jak przetwory mięsne i ogórki kiszone, a nowym zjawiskiem jest popyt na polskie dżemy, musztardy, piwo (na przykład rzecznik firmy Carlsberg informuje, że w drugim kwartale 2006 eksport piwa Okocim do Wielkiej Brytanii wzrósł o 121 proc) i inne alkohole, a także słone paluszki, słodycze i zestawy dań gotowych.

Najbardziej istotną zmianą w charakterze polskiego eksportu jest tworzenie kanałów masowej dystrybucji i sprzedaż pod własnymi markami. Przeprowadzone przez autora niniejszego opracowania wywiady z producentami wyrobów regionalnych i tradycyjnych wskazują, że na przykład w Niemczech, czy Belgii, pomimo zachwytów tamtejszych konsumentów nad polską żywnością na targach i kiermaszach, miejscowi dystrybutorzy nie chcą słyszeć o współpracy, a polscy nie mają wystarczających kapitałów i siły przebicia.

Wiadomość, że brytyjskie sieci, takie jak Tesco, Sainsbury, Asda (Wal Mart) i Cash & Carry przygotowują stoiska dla szerokiego asortymentu polskiej żywności, że interesują się nią małe i średnie sklepy delikatesowe jest zatem pewnym przełomem w dotychczasowej praktyce. Wizerunek polskiej żywności jest już na tyle korzystny, że - co nobilituje - pojawiły się pierwsze brytyjskie podróbki polskich wędlin. Mamy w tym przypadku sytuację, że wizerunek polskich produktów żywnościowych będzie kształtować się niezależnie od wizerunku Polski, a także, że wreszcie jest to wizerunek produktów wysokiej jakości, sprzedawanych po nienajniższej cenie.

Najnowsze informacje potwierdzają utrzymywanie się wysokiej dynamiki wzrostu eksportu polskich produktów spożywczych na rynek brytyjski, zwłaszcza tych, sprzedawanych pod markami producenta:

„Nasze mięso, soki i słodycze zdobywają Wielką Brytanię. Coraz więcej rodzimych firm sprzedaje markową żywność w tamtejszych sieciach handlowych. (…) Z danych zespołu monitoringu zagranicznych rynków rolnych Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAMMU) wynika, że od stycznia do lipca 2007 r. wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych na Wyspy Brytyjskie przekroczyła 360 mln euro i była o 28 proc. wyższa niż przed rokiem.

(…) umowę eksportową z brytyjską siecią Tesco podpisała właśnie firma Mokate. Będzie sprzedawać tam pod swoją marką kawę rozpuszczalną oraz cztery rodzaje cappuccino. (…) W tym miesiącu bezpośrednią współpracę z Tesco w Wielkiej Brytanii zaczyna także firma Profi, czołowy producent pasztetów drobiowych w Polsce. (...) Coraz więcej naszej markowej żywności sprzedają także inne brytyjskie sieci. W ostatnim czasie piwo Żywiec trafiło do sklepów Sainsbury's. W sieciach ASDA, Morrisson's i Sainsbury's można znaleźć soki, dżemy i przetwory warzywne pod znakiem Agros Nova”.

Warto także specjalnie podkreślić, że „polskie produkty kupują coraz częściej także Brytyjczycy. W sieci Tesco wśród tzw. produktów etnicznych nasza żywność zajmuje już czwarte miejsce po azjatyckiej, koszernej i karaibskiej”.

Na ile inne gałęzie przemysłu wykorzystają zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego polskich emigrantów dla ekspansji na rynku brytyjskim, a polscy producenci żywności doświadczenia z rynku brytyjskiego dla rozszerzenia działalności na rynki innych krajów wysoko rozwiniętych pozostaje sprawą otwartą.

Referat opublikowany w:

„Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”,

nr 23/2008, str.: 173-194

W literaturze anglojęzycznej funkcjonują określenia: country of origin lub production effect albo made in effect.

A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki, PWE, Warszawa 2004, s. 32.

E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE Warszawa, 2004, s. 259.

Antyamerykański amerykanizm, Wprost, 21 09 2003, cytowany za: E. Duliniec, op. cit., s. 263.

M. Laroche, N. Papadopoulos, L. A. Heslop, M. Mourali, The influence of country image structure on consumer evaluations of foreign products, International Marketing Review, Vol. 22/1, 2005, s. 96-115.

Wyjątkiem potwierdzającym regułę jest publikacja o skutkach bojkotu francuskich win w USA: L. Chavis, Ph. Leslie, Consumer boycotts: the impact of the Iraq war on French wine sales in the US, Stanford University, May 2007, http://www.stanford.edu/~pleslie/wine%20boycott.pdf.

T. Sikora, Efekt kraju pochodzenia w marketingu międzynarodowym w: Marketing międzynarodowy: uwarunkowania, instrumenty, tendencje, red. E. Duliniec, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, rozdz. V, s. 97-119.

J. C. Usunier, Relevance in business research: the case of country-of-origin research in marketing, European Management Review, no. 3 / 2006, s. 60 - 73.

E. Chéron, J. Propeck, The effects of the Country of Origin on the Evaluation of Products: A state of the Art Review and Research Propositions, Cahier de recherche IAE Paris (Université Paris I Panthéon - Sorbonne), GREGOR, 0997.05.

J. Bielecki, G. Dobiecki, L. Oktaba, A. Sielanko, E. Wysocka, Dobre, bo europejskie, Rzeczpospolita, 11 02 2004, Dział gazeta/Ekonomia.

http://arch.rzeczpospolita.pl/a/rz/2004/02/20040211/200402110002.html?k=on;t=2003021520050317

GfK Polonia, http://www.gfk.pl/podstrona.php?page=/page.php?id=223, Badanie "Style życia w Polsce", 16.09.2004.

A. Błaszczak, Kupujemy patriotycznie, Rzeczpospolita, http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060330/ekonomia/ekonomia_a_2.html, 30 03 2006.

GfK Polonia, http://www.gfk.pl/podstrona.php?page=/page.php?id=223, Badanie "Style życia w Polsce", 16.09.2004.

Badanie OMNIMAS, TNS OBOP; przed kampanią: zrealizowane 5-8 lutego 2004r. (N=1005); po kampanii: zrealizowane 6-9 maja 2004r. (N=1004), www.tns-global.pl , 11 03 2004.

I. Ozimek, K. Gutkowska, Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.

J. Berács, [Komunikat] Researching country-of-origin images in international markets [przygotowany na seminarium:] "Branding in International Markets", Montserrat 2003.

Arabowie bojkotują zachodnie towary, Metropol, 8-10 listopada 2002, s. 4.

L. S. Amine, M. C. H. Chao, M. J. Arnold, Executive Insights: Exploring the Practical Effects of Country of Origin, Animosity, and Price-Quality Issues: Two Case Studies of Taiwan and Acer in China, Journal of International Marketing, 2005, Vol. 13, Issue 2,

B. Ebenkamp, The American People: Just Say 'No' to Escargot!, Brandweek, 44 (12), 20, 2003, cytowany za Amine et al.

L. Chavis, Ph. Leslie, op. cit., s. 3.

T. Deptuła, Amerykańskie sklepy wycofują kolejne chińskie zabawki, Dziennik (the Wall Street Journal Polska), 29 - 30 09 2007, s. 4.

N. Casey, Amerykanie ruszyli po rodzime zabawki, Dziennik (the Wall Street Journal Polska), 22 - 23 09 2007, s. 4.

M. Florek - Moskal, Zabójczy koktajl, Wprost 30 09 2007, s. 80 - 82.

J.-C. Usunier, Marketing across cultures, Pearson Education, Harlow, 2000, s. 325-326.

N. Papadopoulos, L. Heslop, Country equity and country branding: Problems and prospects, Brand Management, vol. 9, no 4-5, April 2002, s. 294.

E. Chéron, J. Propeck, op. cit., str.10

P.W.J. Verlegh, J.B.E.M Steenkamp, A review of Meta Analysis of Country of Origin Research, Journal of Economic Psychology, 1999, no 20, s. 521 - 546.

N. Papadopoulos, L. Heslop, Country equity … op. cit, s. 298 - 300.

M. S. Roth, J. B. Romeo, Matching product category and country image perception: a framework for managing country-of-origin effects, Journal of International Business Studies, Quarter 3, vol. 24, 1992, s. 495.

V. Friedman, wywiad z D. Thomas, Production values, Financial Times, dodatek “Business of Fashion”, 24 September 2007, s. 17-19.

Marka dla Polski. Rozwój tożsamości narodowej Polski, pod kierownictwem W. Olinsa., Warszawa, 2004 (dzięki uprzejmości MSZ), s. 12.

P. Jendroszczyk, Polska 'krówka', anonimowy Kubuś, Rzeczpospolita, 19 07 2004.

http://arch.rzeczpospolita.pl/a/rz/2004/07/20040719/200407190033.html?k=on;t=2003021520050317

M. Zdziechowska, J. Piński, Polska brama berlińska. Wprost, 18 11 2007, s. 52-54.

ibidem

I. Morawski, Z ziemi włoskiej do Polski, Rzeczpospolita, dodatek Ekonomia, 05 08 2006.

B. Drewnowska, Z. Lentowicz, Dobra opinia o alkoholu pomoże polskim markom, http://arch.rzeczpospolita.pl/a/rz/2006/08/20060824/200608240090.html.

B. Drewnowska, P. Mazurkiewicz, Polskie specjały biją się o Anglię, Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/artykul/68041.html, 09-11-2007

ibidem

1


Pobierz dokument
zeszyty.naukowe.kulturowe.uwarunkowania.doc
Rozmiar 173 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
segmentacja, Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowe go, Duliniec, Kulturowe uwarunkowania bi
COE theories, Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowe go, Duliniec, Kulturowe uwarunkowania b
KUBM - konspekt, Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowe go, Duliniec
Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego lipiec
Kulturowe uwarunkowania biznesu stu
Kulturowe uwarunkowania biznesu stu
KULTURY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM [Rozkwitalska M ]
KULTURY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM [Rozkwitalska M ]
ZESZYTY NAUKOWE NR 2 PROBLEM SAMODZIELNOŚCI FINANSOWEJ
Zeszyt Naukowy SGH
zeszyty naukowe rok VII nr 4 20 Nieznany

więcej podobnych podstron