GPS-2 koło fotogrametria, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria

Pobierz dokument
gps.2.kolo.fotogrametria.ar.poznan.lesnictwo.doc
Rozmiar 100 KB

GPS

GPS (Global Positioning System) - Globalny System Wyznaczania Pozycji, System Globalnego Pozycjonowania.

W 1973 roku Departament Obrony USA podjął decyzję o połączeniu istniejących programów, w celu stworzenia ogólnoświatowego, odpornego na warunki pogodowe, trójwymiarowego systemu nawigacyjnego, nazwanego Navstar GPS.

GPS jest własnością rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Korzystanie z systemu GPS nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

GPS - GLONASS

Podobny system, o nazwie GLONASS, uruchomiony został w Związku Radzieckim. Pełna konstelacja satelitów GLONASS składa się 24 obiektów rozmieszczonych na trzech płaszczyznach orbitalnych Po skompletowaniu, na początku 1996 roku, pełen zestaw satelitów był dostępny przez okres około 40 dni. Pod koniec roku 1996 na orbicie znajdowało się 21 aktywnych obiektów. Na każdej płaszczyźnie powinno znajdować się 8 równomiernie rozmieszczonych satelitów. Orbity są kołowe i znajdują się na wysokości około 19100 km. Okres obiegu wynosi 11h15m.

Obecnie liczba satelitów wchodzących w skład systemu GLONASS jest o wiele mniejsza - system sam w sobie nie zapewnia pełnej operacyjności lecz jest idealny jako uzupełnienie pomiarów GPS.

Kombinacja pomiarów z wykorzystaniem satelitów GLONASS umożliwia widoczność nawet o 30% satelitów więcej niż wykorzystując tylko satelity GPS. Dzięki widoczności większej liczby satelitów uzyskujemy większe dokładności pomiarów oraz możliwość wykonywania pomiarów w miejscach, gdzie ze względu na zbyt małą liczbę obserwowanych satelitów pomiary takie nie były możliwe.
Ze względu na to, iż system GLONASS różni się wieloma parametrami z systemem GPS (np. ma inne częstotliwości) istnieje bardzo mało odbiorników pozwalających na pomiar przy wykorzystaniu systemów GPS i GLONASS jednocześnie. Tylko najnowsze i najbardziej rozwinięte technologicznie urządzenia umożliwiają współpracę tych dwóch systemów.

GPS - składowe systemu

System składa się z trzech grup elementów:

część przekaźnikowa - system 24 satelitów umieszczonych na 6 okołoziemskich orbitach na wysokości 20200 km nad powierzchnią Ziemi, z których każdy transmituje informację czasową oraz dane nawigacyjne. Czas obiegu orbit wynosi około 12 godzin, przy czym system został tak zaprojektowany, że o każdej porze dnia i w każdym miejscu na Ziemi można oczekiwać (z prawdopodobieństwem 99,96%) dostępności sygnału od co najmniej 5 satelitów. Taka konfiguracja umożliwia (z małymi wyjątkami) wyznaczenie pozycji dowolnego miejsca na powierzchni Ziemi o dowolnej porze dnia lub nocy. Na niewielkich obszarach wyznaczenie pozycji jest niemożliwe w okresie nie dłuższym niż około 20 minut w ciągu doby.

część naziemna - Głównej Stacji Nadzoru (Master Control Station w Bazie Sił Powietrznych Falcon w Colorado Springs) i 5 lokalnych stacji monitorujących,

część odbiorcza - odbiorniki, którymi posługują się użytkownicy systemu GPS.

GPS - poziomy dokładności

GPS zapewnia dwa poziomy dokładności:

•Dokładny Serwis Pozycyjny (PPS - Precise Positioning Service)

•Standardowy Serwis Pozycyjny (SPS - Standard Positioning Service).\

Dokładny serwis pozycyjny - PPS dostępny jest tylko dla autoryzowanych użytkowników, zapewniając wysoką dokładność danych o pozycji i czasie.

Do autoryzowanych użytkowników należą: Siły Zbrojne USA i NATO (o autoryzacji użytkownika decyduje Departament Obrony USA).

Dokładny serwis pozycyjny - PPS

PPS dostarcza informacji o pozycji z dokładnością nie gorszą niż 16 metrów i informacji o czasie z dokładnością nie gorszą niż 100 nanosekund w stosunku do czasu UTC-USNO (Universal Coordinated Time US Naval Observatory) .

PPS dostępny jest jedynie dla autoryzowanych użytkowników i przeznaczony głównie dla celów wojskowych. Do autoryzowanych użytkowników należą: Siły Zbrojne USA i NATO. O autoryzacji użytkownika decyduje Departament Obrony USA.

Dostęp do PPS kontrolowany jest dwiema metodami:

Ograniczony Dostęp (SA - Selective Availability)

Anti-spoofing (A-S)

Dokładny serwis pozycyjny - PPS

Ograniczony Dostęp (SA - Selective Availability) - pozwala na zmniejszenie dokładności pozycji i czasu dostępnych dla nieautoryzowanych użytkowników. SA działa poprzez wprowadzanie kontrolowanych błędów do sygnałów satelity i depeszy satelitarnej. Departament Obrony zadeklarował, iż w czasie pokoju SA zmniejszy dokładność pozycji dla użytkowników SPS do 100 metrów (95%, 2D).

SA zostało wyłączone decyzją prezydenta USA z dniem 01.05.2000 r.

Anti-spoofing (A-S) - jest włączany bez ostrzeżenia by uniemożliwić imitowanie sygnałów PPS przez nieprzyjaciela. Technika ta zmienia kod, szyfrując go. Klucz do szyfru dostępny jest wyłącznie autoryzowanym użytkownikom. W ten sposób uzyskują oni maksymalną dostępną dokładność.

Standardowy serwis pozycyjny - SPS

Standardowy serwis pozycyjny dostarcza informacji o pozycji z dokładnością nie gorszą niż 100 metrów (95%,2D) w rozwiązaniach dwuwymiarowych i 156 metrów (95%,3D) w rozwiązaniach trójwymiarowych. Dokładność informacji o czasie określona jest na nie gorszą niz. 337 nanosekund (95%) w stosunku do skali UTC(USNO). SPS przeznaczony jest głównie dla użytkowników cywilnych.

Sztucznie wprowadzone i niektóre naturalne ograniczenia dokładności mogą być w dużym stopniu wyeliminowane przy użyciu technik różnicowych. Techniki te polegają na wykorzystaniu poprawek wyznaczanych przez precyzyjnie zlokalizowane odbiorniki, zwane stacjami referencyjnymi. Poprawki różnicowe mogą być wprowadzane po pomiarze, lub w czasie rzeczywistym, w tym ostatnim wypadku do ich transmisji wykorzystuje się łącza radiowe.

Obecnie upowszechnione są już systemy dystrybucji poprawek różnicowych z pokładu satelitów komunikacyjnych.

GPS - c.d...

Zespół satelitów stanowi przestrzenny ruchomy układ odniesienia wspólny dla całego globu ziemskiego.

Specjalnie dobrane parametry orbit zapewniają warunek widoczności minimum pięciu satelitów ponad horyzontem w dowolnym momencie i w każdym miejscu na Ziemi, co jest niezbędne do pełnego (przestrzennego) wyznaczenia położenia anteny odbiornika GPS.

Każdy z satelitów emituje dwa sygnały.

System GPS zapewnia dokładności pomiaru rzędu kilkunastu metrów. Poprzez wykorzystanie systemów wspomagających

EGNOS/WAAS lub OmniStar

dokładności te mogą być rzędu 1 metra.

Systemy wspomagania pomiarów GPS

System EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) został zaprojektowany, aby zwiększyć dokładność pomiaru pozycji wyznaczanej technikami GPS.

Na system EGNOS składają się stacje odbiorczo-kontrolne i satelity geostacjonarne. Zadaniem stacji odbiorczych jest odbieranie sygnałów z satelitów GPS oraz obliczenie różnicy pomiędzy znaną pozycją stacji odbiorczej, a pozycją obliczoną na podstawie odebranych sygnałów GPS.

Korekcja pozycji przesyłana jest do satelitów geostacjonarnych, które z kolei transmitują ją w kierunku Ziemi.

System WAAS jest amerykańskim odpowiednikiem technologii satelitarnej transmisji poprawki różnicowej dla odbiorników GPS. Korekcja jest posyłana z satelitów geostacjonarnych wprost do anten odbiorników GPS (tylko specjalnie do tej funkcji przygotowanych, tzn. "WAAS ready"). Dokładność pozycji wykazywanej przez odbiornik po uwzględnieniu poprawki WAAS/EGNOS wynosi ok. 1-2 m.

Systemy wspomagania pomiarów GPS

System OmniStar działa na zasadzie podobnej co systemy EGNOS.

Różnica polega na tym, że jest on systemem o ogólnoświatowym zasięgu i korzystanie z niego jest płatne.

System, po wykupieniu subskrypcji, pozwala na uzyskiwanie dokładności GPS poniżej 1 metra.

GPS - wyznaczanie pozycji

Każdy z satelitów wyposażony jest w zespół atomowych wzorców częstotliwości generujący lokalną skalę czasu. Jej zasadniczą cechą jest stabilność. Parametry satelitarnych skal czasu i parametry orbit satelitarnych wyznaczane są przez Naziemne Centra Śledzące. Informacje te przesyłane są na pokłady satelitów celem dalszej retransmisji do użytkowników systemu.

Struktura sygnału satelitarnego umożliwia odbiornikowi wyznaczenie czasu jaki upłynął od momentu wysłania sygnału do momentu odbioru i określenie w ten sposób odległości pomiędzy użytkownikiem a satelitą. Dane nawigacyjne służą odbiornikowi do określenia położenia satelity w momencie nadawania sygnału. Odległości do satelitów i ich współrzędne są wystarczającymi danymi do wyznaczenia położenia odbiornika.

Dla trójwymiarowego określenia położenia odbiornika potrzebne są dane z czterech satelitów, ponieważ oprócz trzech współrzędnych wyznaczyć należy również poprawkę zegara odbiornika.

GPS - metody pomiarów

Wyznaczenie pozycji anteny odbiornika może odbywać się w dwojaki sposób:

na zasadzie pomiarów absolutnych

w sposób różnicowy

Absolutne wyznaczenie współrzędnych przestrzennych odbywa się na zasadzie rejestracji jednym odbiornikiem sygnałów pochodzących z minimum czterech satelitów.

Ze względu na duży wpływ środowiska na właściwości propagacji fal radiowych (jonosfera, troposfera, sygnały odbite), niedokładności parametrów orbit satelitów wyznaczane tą metodą współrzędne osiągają dokładność od kilku do kilkunastu metrów.

Metoda różnicowego pomiaru GPS - c.d...

Metoda różnicowa wymaga synchronicznych obserwacji przy zastosowaniu co najmniej dwóch odbiorników GPS, gdzie jeden z nich traktowany jest jako stacja bazowa zaś drugi - jako stacja ruchoma.

Wymagane jest, aby dla stacji bazowej znane były współrzędne przestrzenne wyznaczone w tym samym układzie odniesienia, w którym funkcjonuje system GPS. W tym przypadku wyznaczane są różnice współrzędnych pomiędzy stacją bazową a odbiornikiem ruchomym. Ze względu na niewielkie odległości (do 500 km) pomiędzy odbiornikami w stosunku do odległości satelitów od powierzchni Ziemi przyjmuje się, że sygnały docierające do obydwu anten przechodzą przez jednorodne środowisko. Założenie to pozwala usunąć w procesie obliczeniowym prawie cały wpływ wspomnianych źródeł błędów na wyznaczane pozycje anteny odbiornika ruchomego.

Wyznaczane tą drogą współrzędne względne osiągają dokładności rzędu od 1 m do kilku milimetrów (w zależności od typu odbiorników i stosowanych metod pomiarowych).

GPS - metody pomiarów

Zależnie od stosowanej techniki przetwarzania sygnału i danych, rezultaty pomiarów wykonywanych z wykorzystaniem sygnałów satelitów GPS charakteryzują się różną dokładnością i dostępnością. Najważniejsze z kategorii cywilnych zastosowań GPS to:

Nawigacja w czasie rzeczywistym

Pomiary geodezyjne Static, Fast Static

Pomiary geodezyjne Kinematic, Stop & Go

Real Time Kinematic

Inne technologie

GPS - metody pomiarów

Nawigacja w czasie rzeczywistym

Wyznaczanie w czasie rzeczywistym pozycji obiektów lądowych, morskich, lotniczych, kosmicznych. Czas trwania pomiaru jest bardzo krótki, zazwyczaj nie przekracza sekundy, typowa dokładność jest rzędu kilkudziesięciu metrów, przy wykorzystaniu technik różnicowych osiąga wielkości submetrowe. Uzyskane informacje wykorzystywane mogą być między innymi dla potrzeb nawigacyjnych, w systemach nadzoru ruchu obiektów.

GPS - metody pomiarów

Pomiary geodezyjne Static, Fast Static

Dla potrzeb geodezyjnych wyznacza się wektory o długościach do kilkuset kilometrów, przy dokładności pomiaru długości wektora rzędu kilku milimetrów. Pomiar taki wykonuje się przy użyciu pary odbiorników, czas wykonania pomiaru wynosi, zależnie od odległości pomiędzy odbiornikami i warunków widoczności satelitów, do kilkudziesięciu minut. Pomiary wykonywane techniką GPS stanowią istotną konkurencję dla pomiarów geodezyjnych wykonywanych metodami tradycyjnymi a przy tworzeniu sieci wyższego rzędu są regułą ze względu na dokładność i niskie koszty.

GPS - metody pomiarów

Pomiary geodezyjne Kinematic, Stop & Go

W pomiarach tego typu wykorzystuje się fakt, iż przemieszczenia anteny odbiornika GPS, nie tracącej kontaktu z sygnałami satelitarnymi mogą być natychmiast wyznaczone z dużą dokładnością. Rozpoczynając pomiar od punktu o znanych współrzędnych, możemy wyznaczać pozycje kolejnych punktów z dokładnością centymetrową, z czasem pobytu na punkcie rzędu sekund. Zasadniczą różnicą, istotną dla użytkownika przy wyborze odpowiedniego typu urządzenia, jest sposób inicjalizacji pomiarów kinematycznych. Odbiorniki dwu-częstotliwościowe mogą być inicjalizowane w locie (On-The-Fly), w praktyce oznacza to, iż odbiornik może rozpoczynać i kontynuować pracę w trybie kinematycznym bez potrzeby umieszczania anteny na punkcie o znanych współrzędnych.

GPS - metody pomiarów

Real Time Kinematic

Jest to najbardziej zaawansowana technologia różnicowa. Wymaga łącza radiowego o dużej szybkości, jednak umożliwia wyznaczanie pozycji w czasie rzeczywistym z dokładnością centymetrową. Jej zasięg ograniczony jest do promienia kilkunastu kilometrów od stacji bazowej.

Inne technologie

Powyższy przegląd nie wyczerpuje wszystkich możliwości cywilnego wykorzystania systemu GPS. Często, specyficzne warunki wykonania pomiaru umożliwiają uzyskanie dużych dokładności, nietypowych dla danej techniki. Stosunkowo łatwe w realizacji jest np. ciągłe wyznaczanie przemieszczeń budowli, konstrukcji inżynierskich z dokładnością milimetrową, z częstotliwością rzędu kilku lub kilkunastu Hz.

GPS - na co zwracać uwagę przy pomiarach?

1.Przed przystąpieniem do prac terenowych z wykorzystaniem odbiorników GPS należy zaplanować sesje pomiarowe. Na dokładność wyznaczanych współrzędnych bardzo istotny wpływ (poza czynnikami środowiskowymi, np.: warstwy atmosfery, przesłonięcie horyzontu, fale odbite) mają: liczba i konstelacja satelitów. Ponieważ satelity GPS poruszają się po swych orbitach, ich rozmieszczenie na nieboskłonie ulega ciągłej zmianie.

2.Liczba i rozmieszczenie satelitów na nieboskłonie (wsp. PDOP)

3.Moc odbieranego sygnału GPS (wsp. SNR)

4.Wysokość i zwarcie drzewostanu, a szczególnie występowanie w bezpośrednim sąsiedztwie dużych pni drzew

SILP - ADRES LEŚNY

09-25-2-07-1*****-c***-00

gdzie:

kod rdLP (09);

kod nadleśnictwa (25);

kod obrębu (2);

kod leśnictwa (07);

sześcioznakowe pole oddziału (1*****);

czteroznakowe pole pododdziału (c***);

dwucyfrowy kod wydzielenia (w przykładzie - 00).

BUL - ADRES LEŚNY

opis kolumn z pliku OB_LES.dbf

gdzie: 2 4 1 1 0 1

kod rdLP (2);

kod nadleśnictwa (4);

kod obrębu (1);

numer oddziału (1);

kod litery oddziału (0 - czyli brak);

kod litery wydzielenia (1).

W ADRESIE BUL BRAK JEST KODU LEŚNICTWA

Odwzorowania kartograficzne map topograficznych

:

materiały przygotowane w oparciu o rozdział

Odwzorowania kartograficzne współczesnych map topograficznych

autorstwa W. Karaszkiewicza

z publikacji

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA LEŚNEJ MAPY NUMERYCZNEJ

Odwzorowania kartograficzne map topograficznych

Zasadniczą cechą każdej mapy jest jej kartometryczność.

Cecha ta oznacza, że obraz mapy może być wykorzystywany do przeprowadzania pomiarów w celu określenia cech ilościowych prezentowanych zjawisk i obiektów (liczebność, rozmiar, odległość, powierzchnia).

Odróżnia to mapę od planów, które na ogół nie posiadają tej właściwości.

Kartometryczność mapy uzyskuje się poprzez zastosowanie ścisłych formuł matematycznych odzwierciedlających nieregularną bryłę Ziemi na płaszczyźnie mapy.

Zestaw formuł matematycznych opisujących wymienione zadanie nosi nazwę odwzorowania kartograficznego.

Bryła Ziemi i powierzchnie odniesienia

Przykładem może być fotografia lotnicza powierzchni terenu, która ze względu na przesunięcia radialne wywołane deniwelacjami terenu (właściwość rzutu środkowego) nie jest materiałem kartometrycznym i

bez specjalnej obróbki geometrycznej obrazu nie może pełnić roli mapy.

W celu ujednolicenia wyników pomiarów geodezyjnych, a co za tym idzie - umożliwienia tworzenia definicji odwzorowań kartograficznych - wprowadza się pojęcie dwóch powierzchni odniesienia: geoida i elipsoida.

Geoida

Geoida to w przybliżeniu powierzchnia, którą utworzyłyby wody mórz otwartych rozciągnięte pod lądami wirującej Ziemi, z uwzględnieniem sił grawitacyjnych otaczających je, niejednorodnych pod względem gęstości mas.

Przemieszczając się po powierzchni geoidy, przyśpieszenie ziemskie miałoby stałą wartość, niezależnie od szerokości geograficznej.

Gdyby zrzutować wszystkie szczegóły sytuacyjne po liniach pionu na taką właśnie powierzchnię, powstały obraz byłby wiernym odwzorowaniem fizycznej powierzchni Ziemi.

Elipsoida

Ze względu na różnorodność mas otaczających geoidę oraz ich wpływ na jej przebieg w danym obszarze, określenie matematyczne tej powierzchni (wyznaczenie jej równania matematycznego) jest rzeczą niemożliwą, a jest to wymaganym warunkiem w przypadku odwzorowań kartograficznych.

W zamian jako zastępczą powierzchnię odniesienia wprowadza się pojęcie elipsoidy obrotowej (powierzchni powstałej w wyniku obrócenia elipsy wokół jednej z osi).

Powierzchnia ta nie spełnia warunku stałego przyśpieszenia ziemskiego. Jest jednak stosunkowo prosta do określenia analitycznego oraz w wystarczająco dużym stopniu przybliża kształt i wymiary globu ziemskiego.

W celu zminimalizowania zniekształceń obrazu rzeczywistego wymiary i kształt elipsoidy są tak dobierane, aby na danym obszarze powierzchnia elipsoidy najlepiej przylegała do powierzchni geoidy. Istnieje wiele elipsoid, których parametry zostały wyznaczone z uwzględnieniem położenia obszaru dopasowania oraz ich przeznaczenia.

Na uwagę zasługuje elipsoida WGS '84, która jest elipsoidą geocentryczną (jej środek geometryczny pokrywa się ze środkiem mas Ziemi), stanowiącą uniwersalny model dla całej bryły Ziemi. Elipsoida ta wykorzystywana jest między innymi jako podstawowa powierzchnia odniesienia współrzędnych GPS.

Geodezyjne współrzędne elipsoidalne (B, L)
a wsp
ółrzędne płaskie (X, Y)

Współrzędne geodezyjne na elipsoidzie obrotowej (B, L) to miary kątowe:

L (długość geodezyjna) - kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną zawierającą południk zerowy L0 a płaszczyzną zawierającą południk wyznaczanego punktu P - LP,

B (szerokość geodezyjna) - kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną równika elipsoidy a normalną (prostopadłą) do powierzchni elipsoidy w punkcie P.

Geodezyjne współrzędne elipsoidalne (B, L)
a wsp
ółrzędne płaskie (X, Y)

Linie stałych wartości B i L na elipsoidzie tworzą siatkę geograficzną.

Jej obraz na płaszczyźnie mapy to siatka kartograficzna, której linie z reguły są krzywymi.

Dla ułatwienia posługiwania się mapami każdy arkusz mapy oprócz siatki kartograficznej posiada linie stałych współrzędnych X i Y.

Siatka utworzona przez te linie to siatka topograficzna (kilometrowa).

Rodzaje odwzorowań kartograficznych

Każda mapa jest wykonana w pewnym odwzorowaniu, przyjętym dla danego obszaru i typu mapy. Przekształcenie obłej powierzchni elipsoidy na płaszczyznę mapy powoduje zmianę relacji geometrycznych odwzorowywanego obrazu.

Zmianom mogą ulegać: kąty, kierunki, odległości, powierzchnie.

Istnieją odwzorowania kartograficzne, które zachowują w niezmienionej postaci wymienione wielkości:

Konforemne - zachowują w niezmienionej postaci wartości kątów pomiędzy dwoma kierunkami. Odwzorowania tego typu stosowane są do opracowania map wielko- i średnioskalowych oraz map nawigacyjnych. Linie siatki kartograficznej przecinają się na mapie pod kątem prostym.

Równopolowe - odwzorowanie zachowujące wartości pól powierzchni. Stosowane do kartograficznych opracowań drobnoskalowych (głównie do sporządzania map szkolnych i małoskalowych map ogólnogeograficznych).

Rodzaje odwzorowań kartograficznych

Równoodległościowe - zachowują niezmienione wartości odległości pomiędzy punktami położonymi np. na tym samym równoleżniku, na tym samym południku itp. Nie ma takiego odwzorowania, które zachowywałoby tę samą skalę długości pomiędzy dwoma dowolnymi punktami odwzorowywanego obszaru;

Azymutalne - zachowujące kierunki.

Rodzaje odwzorowań kartograficznych

Ze względu na geometryczną interpretację odwzorowania kartograficzne można podzielić na:

- azymutalne - powierzchnia odwzorowująca jest płaszczyzną,

- walcowe - odwzorowanie na poboczną powierzchnię walca,

- stożkowe - odwzorowanie na płaszczyznę stożka.

Każde z wyżej wymienionych typów odwzorowań, ze

względu na sposób rzutowania, można podzielić na:

- środkowe,

- stereograficzne,

- ortograficzne.

Rodzaje odwzorowań kartograficznych

Aby w sposób jednoznaczny zidentyfikować sposób ukazania fizycznej powierzchni Ziemi na mapie, należy określić poniżej wymienione parametry:

- wymiary elipsoidy,

- orientację elipsoidy względem bryły Ziemi, to znaczy względem geocentrycznego układu współrzędnych x, y, z (patrz - rys.) lub względem elipsoidy geocentrycznej (np.: WGS'84),

- typ odwzorowania kartograficznego.

Układ współrzędnych 1965

W latach 70. wydano rozporządzenie w sprawie opracowania edycji map topograficznych dla celów cywilnych (mapy układu 1942 były tajne) i udostępnienia ich użytkownikom gospodarki narodowej. Osnowa matematyczna tych map opiera się na opracowanym układzie współrzędnych geodezyjnych 1965.

Za powierzchnię odniesienia obliczeń geodezyjnych przyjęto elipsoidę Krasowskiego.

Układ współrzędnych 1965

W celu zminimalizowania zniekształceń odwzorowawczych terytorium Polski zostało podzielone na pięć niezależnych stref. W czterech strefach zastosowano konforemne odwzorowanie płaszczyznowe, skośne, obejmujące obszary Polski:

I strefa - część południowo-wschodnia,

II strefa - część północno-wschodnia,

III strefa - część północno-zachodnia,

IV strefa - część południowo-zachodnia.

V strefa - obejmuje dawne województwa częstochowskie i katowickie.

W V strefie przyjęto odwzorowanie Gaussa-Krügera w pasach 3-stopniowych.

W literaturze brak dokładnych formuł matematycznych zastosowanych w tym systemie odwzorowań.

Układ współrzędnych 1965

Linie siatki topograficznej (kilometrowej) dzielą każdą strefę odwzorowania na słupy o szerokości 64 km oraz pasy o szerokości 40 km. Jest to zasięg jednego arkusza mapy 1 : 100 000.

Arkusz ten jest oznaczony trzema cyframi: np. 343 (pierwsza cyfra oznacza numer strefy, druga - numer pasa, a trzecia - numer słupa).

Arkusz 1 : 50 000 stanowi czwartą część arkusza mapy 1 : 100 000.

Arkusz mapy 1 : 25 000 to jedna czwarta arkusza 1 : 50 000, arkusz 1 : 10 000 to jedna czwarta arkusza 1 : 25 000, arkusz 1 : 5 000 to jedna czwarta arkusza 1 : 10 000.

Układ współrzędnych PUWG 1992

Od 1992 roku prowadzone są prace nad wprowadzeniem do użytku cywilnego nowego układu odniesień przestrzennych, który zastąpiłby układ 1965. Instytucje gromadzące i przetwarzające dane przestrzenne są zobligowane do stosowania nowego układu odniesień przestrzennych.

Nowy układ posiada dwa warianty:

dla map wielkoskalowych (skale 1 : 500 - 1 : 5 000) - cztery strefy odwzorowawcze,

dla map średnio- i drobnoskalowych (skale 1 : 10 000 i drobniejsze) - jedna strefa odwzorowawcza.

Powierzchnią odniesienia jest geocentryczna, globalna elipsoida GRS '80, przyjęta przez podkomisję EUREF (IAG) w 1992 roku na sympozjum w Bernie do stosowania w pracach geodezyjnych i kartograficznych.

Parametry elipsoidy zostały wyznaczone za pomocą technik satelitarnych (pomiary dopplerowskie i GPS).

Podstawowym arkuszem mapy w układzie 1992/19 jest arkusz Międzynarodowej Mapy Świata 1 : 1 000 000.

Granicami arkuszy są obrazy południków i równoleżników. Zasady podziału i oznaczeń arkuszy map są analogiczne do układu 1942.

Układ współrzędnych 2000

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych 2000 jest utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego przyporządkowania punktów powierzchni Ziemi odpowiednim punktom na płaszczyźnie według teorii odwzorowania kartograficznego Gaussa-Krügera.

Obszar kraju dzieli się na cztery pasy południkowe o szerokości 3° długości geograficznej każdy.

wg: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

§ 3. Państwowy system odniesień przestrzennych tworzą:

1) geodezyjny układ odniesienia, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2) układ wysokości, w którym wyznacza się wysokości punktów względem przyjętego poziomu powierzchni odniesienia, stosowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych,

3) układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "2000", stosowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych, związanych z wykonywaniem mapy zasadniczej,

4) układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "1992", stosowany w mapach urzędowych o skali mapy 1:10.000 i skalach mniejszych.

§ 4. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "1965", oraz lokalne układy współrzędnych mogą być stosowane do dnia 31 grudnia 2009 r.

Geodezyjny układ odniesienia

1. Geodezyjny układ odniesienia, zwany dalej "EUREF-89", jest rozszerzeniem europejskiego układu odniesienia ETRF na obszar Polski, w wyniku kampanii pomiarowej EUREF-POL 92, której rezultaty zostały zatwierdzone przez Podkomisję dla Europejskiego Układu Odniesienia (EUREF) Międzynarodowej Asocjacji Geodezji w 1994 r.

2. W EUREF-89 stosuje się Geodezyjny System Odniesienia 1980 (GRS 80), przyjęty na XVII Zgromadzeniu Generalnym Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (MUGG) w Canberze, w grudniu 1979 r.

Układ wysokości Kronsztad 1986

1. Układ wysokości tworzą wartości geopotencjalne podzielone przez przeciętne wartości przyspieszenia normalnego siły ciężkości, zwane dalej "wysokościami normalnymi", odniesione do średniego poziomu Morza Bałtyckiego w Zatoce Fińskiej, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie koło Sankt Petersburga (Federacja Rosyjska).

2. Wysokości normalne określa się z pomiarów geodezyjnych nawiązanych do punktów podstawowej osnowy geodezyjnej kraju.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych "2000"

1. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych "2000" jest utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego przyporządkowania punktów powierzchni Ziemi odpowiednim punktom na płaszczyźnie według teorii odwzorowania kartograficznego Gaussa-Krügera.

2. Obszar kraju dzieli się na cztery pasy południkowe o szerokości 3° długości geograficznej każdy i o południkach osiowych: 15°, 18°, 21° i 24° długości geograficznej wschodniej, ponumerowane odpowiednio numerami: 5, 6, 7 i 8.

Układ współrzędnych a standard LMN

Ustala się, że układami odniesień przestrzennych w standardzie LMN będą:

układ współrzędnych płaskich prostokątnych 1992,

układ wysokości Kronsztad 1986,

o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. nr 70 z dn. 24.08.2000 r., poz. 821).

12


Pobierz dokument
gps.2.kolo.fotogrametria.ar.poznan.lesnictwo.doc
Rozmiar 100 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fotogrametria kolo II, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
Bazy danych 2 koło, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
fotogrametria kolo 4, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
Bazy danych 2 koło, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
Fotogrametria ćwiczenia nr 6, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
Fotogrametria i SIP wyklad 10 ZSZ geomatyka, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
Fotogrametria ćwiczenia nr 5, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
7 Satelita, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
Fotogrametria i SIP wyklad 7 ZSZ teledetekcja+satelity, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
sciaga fotogrametria2, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
10 Geomatyka, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
koło3, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria, Fotogrametria i SIP, Koło3
wykłady1i2, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria, Fotogrametria i SIP, Koło1
fotogrametria ćwiczenia, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
Zadanie1 grafika rastrowa PS, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
Fotogrametria ćwiczenia nr 6, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
Sciaga Urzadzanie kolo, AR Poznań - Leśnictwo, Urządzanie lasu

więcej podobnych podstron