Ksztaltowanie nowego wyrobu - praca magisterska, stz Prace Licencjackie Dyplomowe

Pobierz dokument
ksztaltowanie.nowego.wyrobu.praca.doc
Rozmiar 166 KB

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING

SPECJALIZACJA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

ROK AKADEMICKI 2000 / 2001

KSZTAŁTOWANIE NOWEGO WYROBU Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD ERGONOMII.

( MEBLE BIUROWE ).

PROMOTOR: PROF. DR HAB. INŻ. J. LECEWICZ - BARTOSZEWSKA

AUTOR : SYLWIA ZABOROWSKA NR ALBUMU 87173

PLAN PRACY.

 1. Wstęp.

  1. Uzasadnienie wyboru tematu.

  2. Przegląd literatury.

  3. Cel i zakres pracy.

2. Problematyka ergonomii przy projektowaniu nowego wyrobu.

2.1. Definicja ergonomii.

2.2. Cele i zadania ergonomii.

2.3. Wykorzystanie ergonomii w projektowaniu.

2.4. Kryteria ocen ergonomicznych.

 1. Analiza rynku przemysłu meblarskiego.

3.1. Analiza producentów.

3.2. Analiza odbiorców.

3.3. Dostępne rozwiązania stosowane na rynku.

3.4. Pojęcia związane z produkcją mebli biurowych i wymagania stawiane przez ergonomię.

 1. Charakterystyka produktu.

  1. Proces technologiczny produkcji biurka.

  2. Operacje procesu technologicznego.

4.3. Montaż gotowych elementów.

4.4. Czynnik materiałowy.

4.5. Dokumentacja techniczna wyrobu.

 1. Przeprowadzenie badania.

  1. Wybór metody badawczej.

  2. Wybór użytkowników analizowanego produktu.

  3. Opracowanie kwestionariusza.

6. Projekt konstrukcji biurka z uwzględnieniem zasad ergonomii.

 1. Podsumowanie.

 2. Zakończenie.

1. WSTĘP.

1.1. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU.

Sukces firmy osiąga się przede wszystkim dzięki wytrwałości i konsekwencji w działaniu lecz także dzięki umiejętności stworzenia pracownikom odpowiednich warunków i atmosfery sprzyjającej wydajnej pracy. Przeciętnie jedną trzecią życia człowiek spędza w pracy, dlatego biuro powinno wzmacniać dobre samopoczucie pracowników, zwiększając ich produktywność i potencjał.

Klasyczne piękno mebli połączone z trwałością i łatwością dopasowania ich do różnorodnych warunków pobudza efektywność i poprawia samopoczucie pracownika. Stąd też projektanci coraz większe znaczenie nadają „miękkim” ludzkim wartościom : wzornictwu, ergonomii i możliwości samodzielnego kształtowania miejsca pracy.

W XXI wieku meble biurowe muszą sprostać trzem podstawowym zadaniom :

Celem pracy jest opracowanie projektu biurka, spełniającego powyższe wymagania.

Głównym kryterium opracowania projektu będzie zastosowanie zasad ergonomii, które nie tylko wpływają na komfort pracy a co za tym idzie zwiększenie wydajności pracowników lecz także są jednym z ważniejszych , a w niektórych przypadkach najważniejszym kryterium jakości.

Coraz większe znaczenie przywiązuje się do zapewnienia właściwej organizacji stanowiska pracy, lecz na rynku polskim jest niewiele firm meblarskich, które prowadzą badania dotyczące wpływu konstrukcji wyrobów na pracowników. Najczęściej takie badania dotyczą siedziska lub stanowisk z monitorami ekranowymi, a przecież podstawą stanowiska pracownika administracyjnego (biurowego) jest biurko. To przy nim pracownik wykonuje większość zadań. Dlatego powinno być ono starannie dobrane zarówno do wymiarów antropometrycznych jak również do charakteru pracownika i jego pracy. Brak zainteresowania lub nieświadomość producentów, co do wagi zagadnienia oraz niedostateczny zakres literatury przyczyniły się do wyboru tego tematu .

1.2. PRZEGLĄD LITERATURY.

Współcześnie ergonomia stanowi obszar zainteresowania coraz szerszego kręgu osób. Jednakże nie zawsze jest rozumiana we właściwym tego słowa znaczeniu. Pojęcie ergonomii jest obecnie nadużywanym narzędziem reklamy, a przymiotnik „ergonomiczny” w rozumieniu potocznym znaczy tyle co sprzyjający zdrowiu. W przemyśle meblarskim coraz częściej zwraca się uwagę na ergonomiczność wyrobów lecz często kupujący nie wiedzą jakie znaczenie ma to określenie. Mimo iż w ciągu ostatnich lat coraz większego znaczenia nabiera zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy, to nadal niewiele jest pozycji literaturowych poruszających tę problematykę. Dostępne pozycje pochodzą z lat 70-90 co może świadczyć iż mimo coraz szerszego zainteresowania wykorzystania ergonomii przy tworzeniu stanowisk pracy, niewiele ukazuje się nowych pozycji.

  1. CEL I ZAKRES PRACY.

Celem pracy jest przedstawienie koncepcji biurka, dostosowanego w każdej sferze do potrzeb użytkownika by stworzyć przyjazne dla pracownika stanowisko pracy.

Efekty projektowania stają się widoczne dopiero po pewnym okresie czasu, dlatego w pracę konstruktorów muszą być wkalkulowane racjonalne, a często intuicyjne prognozy przyszłych potrzeb użytkowników. Poprawność przewidywania tych potrzeb zależy od doświadczenia konstruktorów, wyników badania rynku i zmieniających się trendów mody projektowania i konstruowania mebli, jako przedmiotów sztuki użytkowej musi uwzględniać zarówno wymagania estetyczne, funkcjonalne jak też sztywnościowo - wytrzymałościowe.

Tylko kopiowanie starych zaakceptowanych rozwiązań daje gwarancję minimalnego ryzyka wystąpienia błędów projektowo - konstrukcyjnych. Hamuje to rozwój twórczy i powoduje utratę zaufania konsumentów oczekujących na nowe formy plastyczne i użytkowe . Biorąc pod uwagę wielkość czynników decydujących o jakości mebla, wielokrotnie na plan pierwszy wysuwa się wymagania estetyczne i ergonomiczne zgodnie z ogólnie przyjętymi upodobnieniami lub kształtujące te upodobania. Wymagania funkcjonalne stawiane są w drugiej, a wytrzymałościowe w ostatniej kolejności.

Aby stworzyć wyrób uwzględniający wszystkie, a przynajmniej większość zasad ergonomii należy je przede wszystkim poznać. Dlatego pierwsza , teoretyczna część pracy poświęcona będzie określać pojęcie ergonomii ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska pracy, zakres, cele i zasady ergonomii oraz kryteria ocen ergonomicznych.

Kolejnym etapem będzie zaznajomienie z przemysłem meblarskim, analiza aktualnej sytuacji oraz poszukiwanie nowych rozwiązań.

Następnie na podstawie obserwacji niedogodności jakie stwarza praca biurowa należy opracować kwestionariusz lub ankietę uwzględniając:

Badanie zostanie przeprowadzone wśród użytkowników wyrobów przedsiębiorstwa produkcyjno - handlowego CHAWU. Po przeprowadzeniu analizy osiągniętych wyników badań należy zaprojektować konstrukcję mebli uwzględniając na każdym etapie zasady ergonomii. Projektowanie składać się będzie z następujących etapów :

2. PROBLEMATYKA ERGONOMII PRZY PROJEKTOWANIU NOWEGO WYROBU.

2.1. DEFINICJA ERGONOMII.

Słowo „ergonomia” jest pochodzenia greckiego i składa się z dwóch członów:

ergon - praca

nomos - prawo.

Za autora terminu ergonomia uważa się Polaka, Wojciecha Jastrzębowskiego , który w 1857 roku w czasopiśmie „Przyroda i Przemysł” opublikował artykuł zatytułowany „Rys ergonomii, czyli Nauki o pracy, opartej na prawdach poczerpniętych z Nauki Przyrody”.

Jakkolwiek idee zawarte w nim odbiegają nieco od treści obecnie rozumianych pod pojęciem „ergonomia”, to można Jastrzębowskiego uważać za prekursora współczesnej ergonomii.

Na przestrzeni lat ergonomia poddawana była ewolucji. Zrodziła się jako ergonomia korekcyjna, której zadaniem była poprawa stanu już istniejącego. Sprecyzowane na jej podstawie przesłanki dały podstawy do wykształtowania się ergonomii koncepcyjnej ( zastosowanie wytycznych ergonomicznych w trakcie procesu projektowania ).

Obecnie ergonomia traktowana jest systemowo, czyli jest uwzględniana współzależność elementów biorących udział w procesie pracy.

Przedmiotem ergonomii jest relacja układu człowiek - elementy pracy w celu zapewnienia higieny, bezpieczeństwa i komfortu pracy, przy założeniu wysokiej sprawności procesu produkcyjnego. Tymczasem ergonomia to badanie wzajemnych zależności pomiędzy człowiekiem a jego środowiskiem pracy, a skutki tego oddziaływania mogą mieć charakter pozytywny lub negatywny. W ergonomii nakierowanej na człowieka podkreśla się pozytywną rolę pracy, w której podmiotem jest człowiek. Elementy otoczenia umożliwiające wykonanie danego zadania dostosowane są do osobniczych zdolności jednostki.

Wiedza o relacjach między elementami tego układu powinna obejmować zagadnienia: co robić, jak, jakie mogą się z tym wiązać zagrożenia oraz jak ich uniknąć.

Ergonomia jest dyscypliną techniczną humanistycznie zorientowaną. Zainteresowana jest poszukiwaniem najlepszych środków, sposobów, warunków środowiska, przy traktowaniu pracy jako narzędzia doskonalenia i wyzwolenia człowieka przy tworzeniu nowych wartości.

Posługując się metodami poszczególnych dziedzin składowych, ergonomia:

Ergonomia jest typową dyscypliną pogranicza. Jak długo rozpatruje się człowieka w oderwaniu od środowiska produkcyjnego albo samo środowisko bez znajdujących się tam i pracujących ludzi, tak dług problemy ergonomiczne nie istnieją. Pojawiają się one dopiero na styku człowiek - środowisko.

2.2 CELE I ZADANIA ERGONOMII.

Niedostosowanie miejsca, warunków, wyposażenia i metod pracy odbija się na zdrowiu i samopoczuciu pracownika, ale ponieważ skutki zdrowotne są opóźnione w czasie, a nakłady na poprawę stanowiska duże, z uwagi na różnorodność cech psychofizycznych poszczególnych pracowników, problemy związane z ergonomią są często przesuwane na koniec listy. Sami zainteresowani, czyli pracownicy również nie wymuszają zmian w tym zakresie dlatego pierwszym i najważniejszym celem edukacji ergonomicznej powinna być przede wszystkim zmiana konwencjonalnego sposobu myślenia z odrębnego traktowania człowieka i szeroko rozumianego środowiska pracy, na połączenie ich w system człowiek - maszyna - środowisko, ze wszystkimi możliwymi interakcjami.

W następnej kolejności ergonomia powinna zajmować się humanistyczną i użytkową optymalizacją elementów pracy przez dostosowanie ich do właściwości organizmu ludzkiego, funkcjonującego w sztywnych granicach swego środowiska wewnętrznego. Ergonomia przede wszystkim oparta jest na znajomości samego człowieka. Z kolei wiedza ta znajduje zastosowanie do projektowania właściwego stanowiska pracy.

Jednym z głównych celów ergonomii jest wzrost wydajności pracy nie kosztem zwiększonego wysiłku człowieka, ale za pomocą umiejętnie stosowanych środków technicznych. Drugim ważnym celem ergonomii jest zapewnienie użytkownikowi maksimum bezpieczeństwa.

Zadaniem ergonomii jest racjonalne ukształtowanie stanowisk pracy przy jak najmniejszym koszcie biologicznym człowieka. Głównym przykazaniem ergonomisty jest troska o to, by człowiek pracujący nie był zmuszony tworzyć wartości niższych za cenę utraty wartości wyższych.

2.3. . WYKORZYSTANIE ERGONOMII W PROJEKTOWANIU.

Projektowanie ergonomiczne przyjęto rozpatrywać w skali mikro i makro. Projektowanie mikroergonomiczne określa się ergonomię pierwszej i drugiej generacji, przy czym do pierwszej zalicza się:

Do drugiej generacji zalicza się:

Makroergonomia dotyczy procesów złożonych.

Działalność ergonomiczna polega na dostosowaniu środowiska roboczego w najszerszym tego słowa znaczeniu, do biologicznej specyfiki organizmu człowieka, co oznacza, że środowisko pracy należy dostosować do człowieka a nie odwrotnie.

Wiedza ergonomiczna musi wyrastać na podłożu praktyki. Inspirację do działalności ergonomicznej należy czerpać z obserwacji i doświadczeń w autentycznym środowisku pracy. Ono powinno być również poligonem, na którym sprawdzana jest przydatność osiągnięć ergonomicznych.

Ciało dorosłego człowieka jest bryłą o objętości 1/20 - 1/17 m3 . Objętość ta odnosi się do zwłok ludzkich. Żywy człowiek zajmuje znacznie większą przestrzeń. Wynika to z faktu, że utrzymanie postawy ciała, podtrzymywanie kończyn w określonym położeniu, szczególnie zaś wykonywanie ruchów wymaga znacznie więcej miejsca, niż wynikałoby to z podanej wyżej objętości. Przestrzeń ta zależy od wielu okoliczności.

Pracujący człowiek powinien mieć na stanowisku roboczym tyle miejsca, aby zmieściło się tam wygodnie nie tylko jego ciało, ale by mieścił się tam ponadto jego gabaryt ruchowy. Inaczej mówiąc chodzi o to, aby mógł on swobodnie wykonywać ruchy robocze, bez potrzeby zmiany ich trajektorii z powodu przeszkód, na jakie mogłyby natrafić jego kończyny.

Przystępując do rozpatrywania problematyki ograniczonej z punktu widzenia kształtu i gabarytów ciała ludzkiego należy od razu zwrócić uwagę na dwa podstawowe fakty. Po pierwsze, ciała różnych osób różnią się między sobą wymiarami. Po drugie, nie można projektować technicznych elementów środowiska na miarę. W związku z tym projektowi potrzebne są nie tylko wymiary ciała „średniego” człowieka, ale powinien on znać również zakres wymiarów populacji, dla której produkuje narzędzia ,urządzenia przemysłowe, maszyny itp.

Znaczna większość wymiarów antropometrycznych ma rozkład normalny, co oznacza, że wykres prawdopodobieństwa dla określonego wymiaru ciała ma kształt „ krzywej dzwonowej” ( krzywej Gaussa ).

Przystępując do projektowania urządzenia, w szczególności tych jego elementów, z którymi w jakikolwiek sposób będzie stykało się ciał pracującego człowieka, należy w pierwszym rzędzie wziąć pod uwagę kształt i wymiary powierzchni styku człowieka z urządzeniem. Przy projektowaniu biurka konieczne jest ustalenie w jakiej pozycji ciała będzie przy nim przebywał pracownik. W zależności od przewidywanej pozycji ciała pracującego, należy wymodelować powierzchnię styku między człowiekiem, a urządzeniem w taki sposób aby istniała zgodność kształtów i wymiarów obydwu elementów.

Dla siedzącego pulpit powinien mieć wysokość 74-76 cm, a powierzchnię styku należy wymodelowć w taki sposób, aby pod pulpitem mieściły się kolana pracującego. Należy zapewnić wgłębienie o wymiarach wysokość 65 cm, głębokość 42 cm i szerokość co najmniej 60 cm, w które to wgłębienie pracujący mógłby wprowadzić swe zgięte w kolanach nogi. Minimalna odległość sklepienia tego wgłębienia od powierzchni siedziska powinna wynosić 18 cm .wskazane jest tu zapewnienie dodatkowego miejsca na czubki stóp, o wymiarach 10 cm wysokości i 10 cm głębokości.

 1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU.

  1. PROCES TECHNOLOGICZNY PRODUKCJI BIURKA.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Przygotowanie materiałów do obróbki:

czyszczenie powierzchni, transport na

stanowisko pracy, przygotowanie maszyn

i narzędzi, kompletowanie dodatków.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Obróbka elementów konstrukcyjnych

(ścianek, blatów, półek). Cięcie,

wiercenie i szlifowanie powierzchni.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Wykańczanie elementów konstrukcyjnych.

Oklejanie, malowanie, lakierowanie.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Instalacja dodatków.

Montowanie uchwytów, prowadnic,

ozdobnych listewek oraz zawiasów.

Montaż i klejenie szuflad.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Montaż końcowy.

Klejenie ścianek, blatów. Kontrola

wykonania. Korekty i poprawianie nie-

dociągnięć.

0x08 graphic

  1. OPERACJE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO.

0x08 graphic
12 14

0x08 graphic
0x08 graphic
13

0x08 graphic
11

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
5

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
1

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
4

0x08 graphic
9

0x08 graphic
10

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
8

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
15

0x08 graphic
3

6

2

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
7

Wyszczególnienie części , operacji i czasów operacji .

L. p.

Liczba sztuk

Nazwa części

Operacja, maszyna, czas tj. [min]

Cięcie, piła

Wiercenie,

wiertarka pozioma

Wiercenie, wiertarka pionowa

Szlifowanie, szlifierka

1

1

blat

+

4 min

+

4 min

+

6 min

(+)

<10mn

2

1

pólka na klawiaturę (wysuwana)

+

1 min

+

1 min

-

-

3

1

ściana lewa

+

2 min

+

2 min

+

4 min

-

4

1

ściana prawa

+

2 min

+

2 min

+

4 min

-

5

1

półka

+

3 min

+

2,5min

+

4 min

(+)

<5min

6

1

ściana tylna

+

+

2 min

+

5 min

-

7

2

ścianki wew.

+

3 min

+

4 min

+

4 min

-

8

2

dna szafek

+

1.5 min

+

1,5mn

+

3 min

-

9

1

półka

+

1.5 min

+

1,5mn

-

-

10

2

drzwiczki

+

2 min

+

2 min

+

3 min

-

11

3

szuflady (trzy ścianki, przód i denko)

+

7 min

+

8 min

+

8 min

-

12

1

ścianka boczna prawa

+

2 min

+

2 min

+

2,5mn

-

13

1

ścianka boczna lewa

+

2 min

+

2 min

+

2,5min

-

14

1

ściana górna

+

2 min

+

2 min

+

2 min

-

15

4

nóżki

+

15 min

+

4 min

+

6 min

+

3 min

Operacje oklejania, malowania, lakierowania i schnięcia (uzależnione od wykorzystywanego materiału : laminat, sklejka, płyta wiórowa, drewno) :

Materiał

Oklejanie

Malowanie

Lakierowanie

Schnięcie

Suma

Laminat

TAK

40 min

NIE

NIE

TAK

60min

100 min

Sklejka

NIE

TAK

30 min

TAK

30 min

TAK

360min

420 min

Płyta wiórowa

TAK

40 min

NIE

NIE

TAK

60 min

100 min

Drewno

NIE

TAK

30 min

TAK

30 min

TAK

360min

420 min

4.3. MONTAŻ GOTOWYCH ELEMENTÓW.

Lista wykorzystanych okuć meblowych:

4.4.CZYNNIK MATERIAŁOWY.

Materiały podstawowe:

Materiały pomocnicze:

4.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU.

1. BLAT.

Blat tniemy i nawiercamy od spodu aby zrobić otwory na kołki mocujące. Otworów może być 4 lub 6. Blat można szlifować, jeżeli jest on z drewna.

0x08 graphic
0x08 graphic
Detal 1. 32cm

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

60cm

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
120cm

2. PÓŁKA WYSUWANA NA KLAWIATURĘ.

Półka jest prostą częścią wymaga jedynie cięcia. Do boków półki przymocowane mogą być kółeczka, aby ułatwić wsuwanie i wysuwanie.

Detal 2.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

55cm

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
55cm

3. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA LEWA.

Część ta jest cięta i nawiercana . Z dołu opiera się na dnie szafki z którym jest połączona przez kołki mocujące i klej. Takie same połączenia występują z blatem i ścianą tylną.

Detal 3.0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

50cm

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
60cm

4. ŚCIANA BOCZNA ZEWNĘTRZNA PRAWA.

Ściana ma bardziej skomplikowany kształt ze względu na to, że musi spełniać funkcję podporową w stosunku do półki [5].

Detal 4.

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

50

cm

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
60cm

5. PÓŁKA.

Spełnia funkcje konstrukcyjne (podtrzymuje szuflady) oraz umożliwia postawienie niewielkich przedmiotów na widoku. Jest cięta, nawiercana, może być szlifowana. Ze ścianą tylną połączona jest przez podcięcie na ścianie tylnej.

Detal 5.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
56cm

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

20cm

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
40cm

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
30cm

6. ŚCIANA TYLNA.

Ściana tylna posiada otwory umożliwiające przeciągnięcie kabli od klawiatury do komputera i od komputera do monitora. Otwory te mają niewielkie wymiary i na rysunku ukazane są jedynie ideowo. Ściana tylnia podlega cięciu, nawiercaniu. Rowek konstrukcyjny na połączeniu ściany i półki można wykonać piłą .

Detal 6.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
86cm

0x08 graphic

90cm

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

50cm

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
116cm

7. ŚCIANKI WEWNĘTRZNE (2 SZTUKI).

Ścianki wewnętrzne są cięte i nawiercane.

Detal 7.0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

5

50cm

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
60cm

8. DNA SZAFEK (2 SZTUKI).

Spełniają bardzo istotną funkcję konstrukcyjną. Są cięte i nawiercane.

Detal 8.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
60cm

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

33cm

0x08 graphic

9. PÓŁKA.

Półka znajduje się wewnątrz szafki prawej na dwóch trzecich wysokości. Półka jest wyjmowana więc nie może być klejona. Półkę właściwie tylko tniemy.

Detal 9.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
58cm

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

30cm

0x08 graphic

10. DRZWICZKI.

Drzwiczki są cięte, nawiercane i przewiercane.

Detal 10.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
48cm

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

30cm

0x08 graphic

11.SZUFLADY (3 TAKIE SAME).

Szuflady są odrębnymi elementami konstrukcyjnymi. Szuflada składa się z dwóch ścian bocznych, ścianki tylnej i przedniej oraz z denka. Denko wykonane jest z płyty paździerzowej i chociaż szuflada nie jest przystosowana do przechowywania dużych ciężarów to powinno być ono wsuwane od tyłu i klejone. Rysunek ma charakter poglądowy.

Detal 11.

0x08 graphic

0x08 graphic
40cm

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
10cm

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

28cm

0x08 graphic

12. ŚCIANKA BOCZNA PRAWA.

Ścianka wymaga cięcia i nawiercania. Głównym celem tego elementu jest zabudowa szuflad.

Detal 12.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
40cm

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

30 cm

0x08 graphic

13. ŚCIANKA BOCZNA LEWA.

Ma taki sam kształt jak prawa. Gdy jest frezowana nie zmienia identyczności.

Detal 13.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
40cm

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

30cm

0x08 graphic

14. ŚCIANA GÓRNA.

Jest to pokrywa szuflad. Cięta i nawiercana.

Detal 14.0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
42cm

33cm

0x08 graphic

15. NÓŻKA.

Detal 15.

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

LITERATURA

 1. Dzięgielewski Stanisław, Paprzycki Oswald, Mańka Karol : „Technika i technologia w meblarstwie”. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.

 2. Dzięgielewski Stanisław, Smardzewski Jerzy : „Meblarstwo. Projekt i konstrukcja”. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 1995.

 3. Fibirger Waldemar : „Ocena wysiłku statycznego”. Inst. Wyd. CRZZ, Warszawa 1978.

 4. Filipkowski Stefan : „Ergonomia przemysłowa zarys problematyki”. Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 1975.

 5. Filipkowski Stefan : „Kształtowanie warunków pracy”. Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 1965.

 6. Filipkowski Stefan : „Podstawy ergonomii w przemyśle”. Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 1972.

 7. Głuski F. Giermasiuk : „Ramowe wytyczne do oceny maszyn i urządzeń technicznych pod względem dostosowania ich do człowieka”. MPP i SS, Warszawa 1974.

 8. Grabara Aleksander Szymon : „Organizacyjno - ergonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie” . Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Katowice 1987.

 9. Grandjean Etienne : „Ergonomia mieszkania i aspekty fizjologiczne i psychologiczne w projektowaniu”. Inst. Wyd. CRZZ, Warszawa 1983.

 10. Grandjean Etienne : „Fizjologia pracy. Zarys ergonomii”. Państw. Zakł. Wydawn. Lek., Warszawa 1971.

 11. Hansen Arwid : „Ergonomia na co dzień”. Inst. Wyd. Zw. Zaw., Warszawa 1987.

 12. Jarzębowski Witold : „Nowoczesne biuro - Organizacja i technika”. Warszawskie Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987.

 13. Jóźwiak Zbigniew : „Stanowisko pracy z monitorami ekranowymi - wymagania ergonomiczne”. Inst. Medycyny Pracy im. Jerzego Nofera, Łódź 1997.

 14. Kania Jan : Metody ergonomiczne. Warszawa 1980.

 15. Klonowicz S. : „Słownik terminologiczny fizjologii i higieny pracy”. PZWL, Warszawa 1973.

 16. Komeduła Maria, Komeduła Tadeusz, Mikołajczyk Henryk : „Wymagania higieniczne na stanowiskach pracy przy monitorach ekranowych”. Wyd. IMP, Łódź 1997.

 17. Krasucki Piotr, Michalski Ewald : „Ergonomia praktyczna”. Wydawn. Związk. CRZZ, Warszawa 1980.

 18. Krasucki Piotr, Rosher Jan : „Vademekum ergonomiczne”. Książka i Wiedza, Warszawa 1969.

 19. Krause Mieczysław : „Ergonomia: praktyczna wiedza o pracującym człowieku i jego środowisku”. Śląska Organizacja Techniczna, Katowice 1992.

 20. Lewandowski Jerzy : „Zarządzanie jakością. Jakość, ergonomia, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska”. Wyd. Marcus S. C., Łódź 1998.

 21. Lomov B. F. : Człowiek i technika. Warszawa 1996

 22. Matczyński Feliks : „Organizacja pracy na stanowisku roboczym”. Wydawn Naukowo - Techniczne, Warszawa 1978.

 23. Matczyński Feliks : „Procesy pracy i stanowiska robocze. Metody analizy i racjonalizacji”. Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 1972.

 24. Mikołajczyk Zofia : „Metody doskonalenia organizacji procesów i stanowisk pracy”. Inst. Wyd. CRZZ, Warszawa 1983.

 25. Mirski Zygmunt : „Kształtowanie wnętrz produkcyjnych”. Arkady, Warszawa 1986.

 26. Pacholski L. : „Metodologia diagnozowania ergonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłu meblarskiego. Rozprawy PP / zeszyt 81”. Wydawn. PP, Poznań 1977.

 27. Paluch r. : „Elementy ergonomii w projektowaniu miejsca pracy”. Wyd. Doskonalenia Kadr Techn. NOT, Wrocław 1993.

 28. Penc Józef, Szumpich Stanisław : „Ergonomia przemysłowa a wydajność pracy”. Warszawa 1979.

 29. Pokorska Ewa : „Organizacja stanowiska pracy”. Warszawa 1977.

 30. praca pod red. J. Nowakowskiego : „Nauka o pracy”. PWN, Warszawa 1979.

 31. praca pod red. L. Pacholskiego : „Ergonomia”. Politechnika Poznańska, Poznań 1986.

 32. praca zbiorowa : „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia - maszyny - stanowiska pracy. Podstawowe kryteria, wymagania i zasady oceny”. CIOP, Warszawa 1984.

 33. praca zbiorowa : „Ergonomia - zagadnienia przystosowania pracy do człowieka”. Książka i Wiedza, Warszawa 1974.

 34. praca zbiorowa pod red. Arwida Hansena : „Ergonomiczna analiza uciążliwości pracy”. Wydawn. Związkowe CRZZ, Warszawa 1970.

 35. praca zbiorowa pod red. Jerzego Lewandowskiego : „Ergonomia : materiały do ćwiczeń i projektowania”. Marcus, Łódź 1995.

 36. Puchała Mieczysław : „Meble współczesne”. Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 1964.

 37. Rasner Jan : „Ergonomia”. Warszawskie Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.

 38. Ratajczak Zofia : „Układ człowiek - maszyna a postęp techniczny”. Inst. Wydawn. CRZZ, Warszawa 1972.

 39. Rosner Jan : „Podstawy ergonomii. Materiały do zajęć dydaktycznych z podstaw ergonomii”. Warszawa 1982.

 40. Swat Krzysztof, Krzychowicz Grzegorz : „Wytyczne do ergonomicznego projektowania maszyn i urządzeń oraz oceny stanowiska pracy pod względem pozycji roboczej”. Inst. Medycyny Pracy im. Jerzego Notera, Łódź 1993.

 41. Trzeciak Mieczysław : „Elementy nauki o pracy”. Warszawa 1977.

 42. Wojtowicz r. : „Zarys ergonomii technicznej”. PWN, Warszawa 1977.

 43. Wojtowicz Ryszard : „Modernizacja warunków pracy w przemyśle; wstęp do systemu techniki ergologicznej”. Książka i Wiedza, Warszawa 1984.

 44. Wojtowicz Ryszard : „Zarys ergonomii technicznej”. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.

 45. Wykowska Maria : „Ergonomia - podręcznik”. Wydawnictwo AGH, Kraków 1994.

 46. Zbichorski Zygmunt : „Organizacja stanowisk roboczych”. Inst. Wydawn. CRZZ, Warszawa 1974.

Pomimo tak licznej literatury poruszającej zagadnienia ergonomiczne, niewiele jest wiadomości dotyczących analizowanego zagadnienia. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, iż w głównej mierze są to opracowania stare, które nie zawsze są aktualne.

1

16


Pobierz dokument
ksztaltowanie.nowego.wyrobu.praca.doc
Rozmiar 166 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PRACA, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Cztery swobody, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Formy platnosci bezgotówkowych - pracamagisterska, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
CEFTA - referat, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Ściągi - MIZY, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
budowa domku jednorodzinnego, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Rola kredytu bankowego, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Reichel-DG, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Formy organizacyjne spółki - Referat, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
market. usług, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
UWARUNKOWANIA SPRAWNEJ ORGANIZACJI, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Etyka menedżera, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Prowadzenie MŚP, stz Prace Licencjackie Dyplomowe

więcej podobnych podstron