SESJA JESIEŃ 2007, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES

Pobierz dokument
sesja.jesien.2007.pytania.na.egzamin.medycyne.doc
Rozmiar 117 KB

SESJA JESIEŃ 2007

pytania spisane przez Moje Kochane Matisiątko

Poniżej zapamiętane przez mnie pytania i odpowiedzi. Oczywiście nie ręczę za dokładność ich treści; być może w niektórych przekręciłem nawet ich sens- dotyczy to zwłaszcza opisów przypadków klinicznych. Jeśli przy danym pytaniu nie napisałem inaczej, to tylko jedna odpowiedź była prawdziwa. Wpisałem tylko te odpowiedzi, które zapamiętałem- nie daję głowy, że ta, którą zapamiętałem i przytaczam jest prawdziwa.

Aha, pojedyncze pytania (może 2 lub 3) to, być może, pytania z poprzednich sesji, które w „zalewie” testów pomieszały mi się z obecną sesją- ale to najwyżej kilka; zdecydowana większość była na teście „jesień 2007”

1. Pacjent przed operacją zastawki (chyba nie podano której). Kiedy przed zabiegiem powinno się wykonać koronarografię:

- choroba niedokrwienna serca w wywiadzie

- wiek powyżej 40 lat (jeśli pacjent jest mężczyzną)

- u kobiety po menopauzie

- jeden lub więcej czynników ryzyka sercowo- naczyniowego

- wszystkie powyższe (i ta odpowiedź była prawidłowa)

2. Pytanie o terapię resynchronizującą- podano opisy 5 pacjentów (u jednego z nich-

LVEF < 40 %, NYHA III, szerokość QRS > 170 msek; u pozostałych albo była dobra frakcja wyrzutowa, albo niższe klasy NYHA)

3. Ile trwa napadowe migotanie przedsionków:

- do 24 godzin

- do 48 godzin

- do 7 dni

pozostałych odpowiedzi nie pamiętam

4. Kobieta po epizodzie zakrzepicy podczas ciąży; bez wrodzonej trombofilii. Jak długo podawać lek p.krzepliwy:

- 3-6 miesięcy

- 12 miesięcy

- na stałe

- chyba 6 m-cy

- wszystkie odpowiedzi nieprawidłowe

5. Jakie leki przeciwpłytkowe po OZW (NSTEMI) i jak długo:

Chyba we wszystkich odpowiedziach było ASA na stałe, w połączeniu z różnymi:

- tiklopidyna

- klopidogrel przez 12 m-cy

- klopidogrel na stałe

- nic poza ASA

Ostatniej nie pamiętam

6. Częstoskurcz nadkomorowy z wąskimi zespołami QRS z częstością komór ok. 200/min. Po umiarowieniu okazało się, że jest to WPW. Jaki lek do zapobiegania arytmii:

- amiodaron

- propafenon

- diltiazem

- werapamil

- digoksyna

7. Kto nie musi otrzymywać acenokumarolu przewlekle:

- mężczyzna z utrwalonym migotaniem przedsionków

- kobieta ze sztuczną zastawką

- mężczyzna po epizodzie TIA (lub udarze mózgu- nie pamiętam) z migotaniem przedsionków

- młody pacjent z napadowym migotaniem przedsionków

ostatniej nie pamiętam

8. Pacjent z uniesieniami odcinka ST w V1-V3, bez przeciwwskazań do fibrynolizy. Ból trwa 4 godziny. Najlepsze postępowanie:

- przekazać do leczenia inwazyjnego

- podać streptokinazę

- podać alteplazę

- podać reteplazę

ostatniej nie pamiętam (być może było, żeby podać heparynę)

9. Wstrząs kardiogenny, 20 godzin od początku bólu w klp. Jakie postępowanie:

- podać bloker GPIIb/IIIa

- podać fibrynolizę

- pilnie przekazać do leczenia inwazyjnego

pozostałych nie pamiętam

10. Co podać pacjentowi z WPW, żeby kontrolować czynność komór

- niedyhydropirydynowe blokery wapnia

- β-bloker

- amiodaron

- propafenon (chyba)

ostatniego nie pamiętam

11. Cechy niewydolności prawej komory- podać fałszywe:

- powiększenie wątroby

- przepełnienie żył

- wzrost ciśnienia żylnego

- dwufazowy załamek P w odprowadzeniach przedsercowych

- zwiększenie (sic!) przestrzeni zamostkowej przez sylwetkę serca w rtg klp w projekcji bocznej- tak dokładnie było sformułowane, choć logiczniejsze i poprawniejsze gramatycznie byłoby chyba „zmniejszenie przestrzeni”- czy był to jakiś błąd ?

12. Cechy niewydolności rozkurczowej - test wielokrotnego wyboru, należało wskazać fałszywe stwierdzenia:

- częściej u mężczyzn

- poprzedza ją nadciśnienie tętnicze

- rokuje gorzej niż skurczowa

- nie stwierdza się wzrostu BNP

- w leczeniu stosuje się β-blokery

13 i 14- były 2 pytania o EKG w hiperkaliemii, z tym, że w jednym z nich opisano EKG (skrócenie QT, szpiczaste T) i pytano, co to za zaburzenie elektrolitowe; a drugim chodziło o wskazanie cech hiperkaliemii w EKG (być może było to pytanie wielokrotnego wyboru)

15. Lek blokujący węzeł zatokowy, który może być zastosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca, gdy przeciwwskazane są β-blokery:

- iwabradyna

- molsidomina

- trimetazydyna

pozostałych nie pamiętam

16. Młoda koszykarka (20 lat), nie ma dolegliwości. W badaniu fizykalnym wysłuchano szmer nad sercem; w echo- dwupłatkowa zastawka aortalna i niedomykalność aortalna (chyba bez określonego stopnia); LVEF prawidłowa, aorta wstępująca szerokości poniżej 40 mm. Jakie dalsze postępowanie

- zakazać uprawiania sportu i wykonać kontrolne echo za 12 m-cy

- wykonać test wysiłkowy, żeby sprawdzić reakcję na wysiłek

- wykonać echo za 3- 6 miesięcy

- chyba operować; ostatniej nie pamiętam

17. Młody chłopak z dyslokacja soczewki i arachnodaktylią. Co będziemy u niego monitorować

- echo w celu monitorowania szerokości aorty wstępującej i niedomykalności aortalnej; pozostałych nie pamiętam

18. U kogo profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia- wymieniono 5 sytuacji; w większości chodziło o ekstrakcję zęba (w jednym o gastroskopię), w tym był: chory z wypadaniem płatka zastawki mitralnej i niedomykalnością; z wypadaniem płatka bez niedomykalności; chyba z ASD t. 2

19. Infekcyjne zapalenie wsierdzia u narkomana- wskazać prawidłowe odpowiedzi (test wielokrotnego wyboru):

- często wywołują je bakterie Gram (-)

- wymaga natychmiastowej operacji

- częściej występuje u osób stosujących narkotyki dożylne

- często daje zakażone zatory płucne

- często daje zatory obwodowe, w tym do mózgu

20. Młoda kobieta, z wrodzonym zespołem wydłużonego QT; przebyła nagłe zatrzymanie krążenia. Jakie postępowanie

- IC-D

- IC-D i leczenie β-blokerem

- w pozostałych było tylko leczenie farmakologiczne

21. Pacjenci ze stenozą aortalną z gradientem średnim > 40 mmHg. Kiedy operować (test wielokrotnego wyboru):

- wszystkich, niezależnie od objawów

- objawowych

- chorych przed 50 r. ż.

- chorych z LVEF < 50 %

- chorych ze znacznymi zmianami na zastawce aortalnej

22. Co to jest stymulacja VDD- podano opisy stymulacji: VDD, AAI, VVI, DDD i rate-response

23. Który lek przeciwnadciśnieniowy wskazany u kobiety z osteoporozą:

- ACE-I

- hydrochlorotiazyd

- Ca- bloker

pozostałych nie pamiętam

24. Przeciwwskazanie bezwzględne do ACE-I

- laktacja

- obustronne zwężenie tętnicy nerkowej

- równoczesne stosowanie spironolu

- kreatynina > 2 mg/dl

ostatniej nie pamiętam, ale raczej nie było to bezwzględne p.wskazanie (była tylko 1 odpowiedź prawidłowa !)

25. Pacjent trafił do szpitala 4 dni po bólu w klp. W EKG ma aktualnie blok lewej odnogi pęczka Hisa. Jakie badanie najlepiej pokaże, czy przebył zawał (wielokrotny wybór)

- troponina I

- troponina T

- CK-MB

- mioglobina

- chyba aminotransferazy

wśród odpowiedzi były mi.n- tylko troponina I; obie troponiny; tylko CK-MB; pozostałych nie pamiętam

26. Ekstrasystolia komorowa z drogi odpływu prawej komory ma morfologię

- bloku prawej odnogi pęczka Hisa z lewogramem

- bloku prawej odnogi pęczka Hisa z prawogramem

- bloku lewej odnogi pęczka Hisa z lewogramem

- bloku lewej odnogi pęczka Hisa z prawogramem

ostatniej nie pamiętam

27. Która niewydolność serca może być odwracalna (wielokrotny wybór)

- po tyreotoksykozie

- w skrobiawicy

- w przebiegu wieloletniego nadciśnienia tętniczego

- po leczeniu raka sutka herpecydyną

ostatniej nie pamiętam

28. Mężczyzna ok. 45 lat miał wykonaną cholecystektomię; po zabiegu doznał migotania przedsionków (umiarowiony farmakologicznie). Pacjent dotychczas nie chorował na serce. Jakie dalsze postępowanie:

- przewlekle ASA

- przewlekle acenokumarol

- chyba jakiś lek przeciwarytmiczny na stałe

- pacjent nie wymaga dalszego leczenia

29. Pacjent z utrwalonym migotaniem przedsionków. Zażywał acenokumarol; INR utrzymywał się w przedziale 2- 3. Pomimo tego doznał udaru mózgu. Jakie dalsze leczenie

- acenokumarol bez zmian

- zwiększyć acenokumarol, by osiągnąć INR 3- 3,5

- utrzymać acenokumarol i dołączyć lek przeciwpłytkowy

- odstawić acenokumarol i zastosować lek przeciwpłytkowy

ostatniego nie pamiętam

30. Pacjent z OZW bez uniesień ST i z cukrzycą typu 2. Aktualnie stabilny hemodynamicznie. Jakie postępowanie

- dalsze leczenie zachowawcze

- zakwalifikować do grupy wysokiego ryzyka i wykonać koronarografię w ciągu 24 godzin

- zakwalifikować do grupy wysokiego ryzyka i wykonać koronarografię w ciągu 48 godzin

- zakwalifikować do grupy zwiększonego ryzyka, ale decyzję o leczeniu inwazyjnym podjąć po otrzymaniu wyników markerów martwicy mięśnia sercowego

ostatniej nie pamiętam

31. Mężczyzna, pali papierosy. W spirometrii:- FEV1 ok. 50 %; FVC ok. 80 %; wskaźnik Tiffaneau- 62 %. Co to jest:

- restrykcja

- obturacja

- mieszane zaburzenia wentylacji

innych odpowiedzi nie pamiętam

32. Co jest charakterystyczne dla alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych

- najczęściej uczulenie na pyłki traw

- obniżona VC

- podstawowy lek to metotreksat

- prawidłowa pierwsza i druga odpowiedź

- wszystkie prawidłowe

33. Definicja ciężkiej astmy wg GINA 2006

- rozpoznawana, gdy nieskuteczne leczenie co najmniej dwoma lekami kontrolującymi przebieg choroby i lekami objawowymi

- rozpoznawana, gdy nieskuteczne leczenie co jednym lekiem kontrolującym przebieg choroby i lekami objawowymi

- oba powyższe prawidłowe

pozostałych nie pamiętam

34. Pacjent z astmą; ma objawy rzadziej niż raz dziennie, nie ma objawów nocnych, PEF 70 % normy. Jaka to astma:

- kontrolowana

- częściowo kontrolowana

- źle kontrolowana

innych nie pamiętam

35. Jaki lek najskuteczniej kontroluje przebieg astmy:

- wziewny steryd

- wziewny β2-mimetyk

- metyloksantyna

- lek antyleukotrienowy

- być może doustny steryd

36. Sterydy ogólnoustrojowo w astmie- wskazać stwierdzenie fałszywe

- stosowane tylko w astmie ciężkiej

- ogólnoustrojowo zazwyczaj podaje się przez 5-10 dni w zaostrzeniach

- doustne i dożylne są równie skuteczne

- nie trzeba odstawiać stopniowo, można od razu (jeśli były krótko podawane)

- efekt działania po minimum 4 godzinach

37. Młody mężczyzna. Objawy fizykalne płynu w opłucnej. Punkcja płynu- jasny, z wysoką limfocytozą, wysoka aktywność deaminazy adenozyny, niska glukoza; posiew jałowy. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie (była gruźlica; pozostałych nie pamiętam)

38. Cechy płynu w opłucnej w przebiegu rzs; podać prawdziwe (pytanie wielokrotnego wyboru)

- wysokie stężenie cholesterolu

- wysoka aktywność LDH

- niski poziom glukozy

- niskie pH

- ostatniego nie pamiętam (było coś fałszywego)

39. Fałszywe stwierdzenie o sarkoidozie:

- może wystąpić bezobjawowe powiększenie węzłów chłonnych śródpiersia

- mogą być guzki w skórze

- cechy restrykcji w badaniach czynnościowych płuc

- zwiększona DLCO

- obustronne powiększenie węzłów (nie podano, których konkretnie)

40. Mężczyzna w średnim wieku. Ma osteoartropatię przerostową w kościach podudzia i palce pałeczkowate. W rtg klp widoczne masy wychodzące z opłucnej. Które badanie najwięcej wniesienie do dalszej diagnostyki:

- MRI klp

- CT klp

- scyntygrafia kości

- torakoskopia

- bronchoskopia

41. Infekcja Pneumocystis jirovici (carini)- wskazać zdanie fałszywe

- chorują częściej osoby z nabytym niedoborem odporności

- czynnikiem ryzyka jest wrodzony niedobór odporności

- lek pierwszego rzutu to kotrimoksazol

- 50 % pacjentów nie ma objawów fizykalnych

- u chorych w ciężkim stanie w 90 % jest dodatni rozmaz plwociny w kierunku tego drobnoustroju

42. Pacjent w średnim wieku, mężczyzna. Kaszle. Ma gorączkę, nieznaczną leukocytozę, erytrocyty 4,5 mln/μl; płytki w normie (chyba). W surowicy obecne precypityny; obniżona TLC; aktywność mięśni oddechowych prawidłowa. W plwocinie przewaga eozynofilów. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie

- alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

- alergiczne zapalenie oskrzeli

- zaostrzenie POChP

- astma atopowa

- ostatniej nie pamiętam (raczej były nieprawdziwe)

43. Obturacyjny bezdech senny- wskazać prawidłową odpowiedź

- jest częstą przyczyną nadciśnienia wtórnego

- jest rzadką przyczyną nadciśnienia wtórnego

- nadciśnienie w przebiegu OBS zwykle leczy się jednym lekiem

- zastosowanie CPAP normalizuje ciśnienie

ostatniej nie pamiętam; chyba fałszywa

44. Nieprawidłowe zdanie o niedodmie

- na zdjęciu rtg charakteryzuje się podwyższeniem kopuły przepony

- najczęstsza jest niedodma resorpcyjna

- objawem jest wzmożony odgłos opukowy

pozostałych nie pamiętam

45. Dość długi opis przypadku- młoda kobieta (ok. 30 lat)- duszność, kaszel, chyba gorączka. Ropna plwocina, z niej wyhodowano gronkowca złocistego. W rtg okrągłe ogniska w płucach (być może były podane jeszcze jakieś objawy albo wyniki badań- nie pamiętam). Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie

- przerzuty raka okrężnicy

- astma aspirynowa

- włóknienie torbielowate

- chyba gruźlica

ostatniej nie pamiętam, ale na pewno nie było zapalenia płuc wśród odpowiedzi

46. Które β- blokery stosuje się w profilaktyce krwawienia z żylaków przełyku (wielokrotny wybór)

- propranolol

- nadolol

- labetalol

- karwedilol

- tylko selektywne

47. Pierwszym objawem encefalopatii wątrobowej może być

- zaburzenie dobowego rytmu snu i czuwania

- nieadekwatne zachowanie

- drżenia mięśniowe

pozostałych nie pamiętam (ale raczej były to objawy późne)

48. Pielęgniarka zakłuła się igłą od pacjenta z HCV. Jakie postępowanie (wielokrotny wybór)

- obficie przemyć wodą i zdezynfekować miejsce ukłucia

- natychmiast pobrać krew pielęgniarki do zbadania RNA HCV

- natychmiast pobrać krew pielęgniarki do zbadania aminotransferaz i przeciwciał anty-HCV

- rozpocząć leczenie ribawiryną

- podać surowicę

49. Cechy zespołu jelita drażliwego- wskazać prawdziwe (test wielokrotnego wyboru)

- zmiana charakteru bólu po zmianie ilości wypróżnień

- zmniejszenie bólu po wypróżnieniach

- wzdęcie

- ból brzucha

- objawy pozajelitowe

50. Jakie cechy najlepiej różnicują colitis ulcerosa i chorobę Cohna:

- krwawienie z przewodu pokarmowego

- wyczuwalny guz w jamie brzusznej

- zwężenie jelit

- przeciwciała ASCA

- gorączka

Pytanie wielokrotnego wyboru- wśród kombinacji było m.in. „wszystkie prawdziwe” oraz wszystkie oprócz gorączki- i chyba ta odpowiedź była prawdziwa, gdyż pytanie oparto prawdop. na tabelce z „Interny” Szczeklika, w której wymienione są m.in.powyższe cechy, właśnie poza gorączką

51. Kiedy odstawić inhibitory pompy protonowej przed oceną skuteczności eradykacji H.pylori wg konsensusu z Maastricht (nie pamiętam odpowiedzi)

52. Nieskuteczna eradykacja H.pylori amoksycyliną, klarytromycyną i omeprazolem. Jekiego teraz użyć zestawu:

- famotydyna, amoksycylina, klartromycyna

- tetracyklina, metronidazol, bizmut, omeprazol

pozostałych nie pamiętam; ale w żadnym z niech nie było metronidazolu

53. Stwierdzenia o colitis ulcerosa (test wielokrotnego wyboru- chodziło o wskazanie prawdziwych)

- w ciąży można podawać sterydy

- w ciąży można podawać mesalazynę i sulfasalazynę

- ciąża zaostrza chorobę

- ciąża jest bezpieczna, jeśli kobieta zajdzie w ciąże w okresie remisji

- sterydy można podawać tylko w ciężkich zaostrzeniach (nie napisano, czy to stwierdzenie dotyczy ciąży, czy wszystkich pacjentów)

54. Definicja choroby refluksowej- podano mniej więcej taką: „rozpoznawana, gdy refleks powoduje typowe objawy kliniczne lub prowadzi do powstania powikłań”. I stwierdzenia dotyczące tej definicji:

- jest to prawdziwa definicja

- w pozostałych- definicja fałszywa z różnym uzasadnieniem (że musi być potwierdzenie hist-pat, że musi być owrzodzenie przełyku, że musi być przełyk Barreta itd.)

55. Co jest najczęstszym powikłaniem uchyłków jelita:

- krwawienie

- ostre zapalenie

- niedokrwistość mikrocytarna

- ropień śródbrzuszy

- perforacja jelita

56. Kobieta zażywająca doustne leki antykoncepcyjne. Rozpoznano u niej podczas CT brzucha guz w wątrobie, wypełniający się kontrastem na obwodzie. Co to jest:

- rak wątrobowokomórkowy

- naczyniak

- gruczolak

- chyba przerzut

57. Jaki wskaźnik laboratoryjny nie służy do oceny rokowania w ostrym zapaleniu trzustki

- diastazy

- aminotransferazy

- poziom wapnia

- glikemia

- chyba leukocytoza

58. Rak jelita grubego u chorych z colitis ulcerosa (1 odpowiedź prawidłowa)

- jest większe ryzyka u chorych z pierwotnym stwardnieniem dróg żółciowych

- przeważa rak odbytnicy

- występuje u 50 % chorych po 8 latach trwania choroby

pozostałych nie pamiętam

59. Rutynowe zalecenie dla wszystkich chorych z wyrównaną marskością wątroby

- zażywanie metioniny

- dieta ubogobiałkowa

- dieta ubogotłuszczowa

- coś jeszcze o diecie

- absolutny zakaz picia alkoholu

60. Prawdziwe stwierdzenie o raku żołądka (wielokrotny wybór):

- w ostatnich 10 latach nastąpił spadek zachorowań

- częściej chorują mężczyźni

- rozwija się na tle przewlekłych zapaleń błony śluzowej żołądka

- rak wczesny może nie dawać objawów ze strony przewodu pokarmowego

ostatniej nie pamięta; chyba było coś nieprawdziwego

61. Stwierdzenia o zespole Gilberta- wskazać prawidłowe (wielokrotny wybór):

- żółtaczka z wzrostem bilirubiny niesprzężonej

- brak cech uszkodzenia wątroby

- dobre rokowanie

- żółtaczka może wystąpić przy chorobie gorączkowej

- żółtaczkę mogą wywoływać niektóre cytostatyki (byłą odpowiedź, że wszystkie prawidłowe)

62. Marker raka jelita grubego:

- CEA

- CA-125

- AFP

- PSA

- chyba coś nieprawidłowego

63. Hemochromatoza- wskazać stwierdzenie prawdziwe

- dziedziczy się autosomalnie dominująco

- nosicielstwo genu jest bardzo rzadkie

- podstawowe leczenie to leki chelatujące żelazo

- częściej u kobiet

- uszkodzenie wątroby zwykle nie jest pierwszym objawem choroby

64. Czego nie stwierdza się we wtórnej nadczynności nadnerczy

- hipoglikemii

- hipotonii (lub omdleń)

- chyba złej tolerancji stresu

- hipokaliemii

- eozynofilii

65. Kobieta wymacała sobie guzek na szyi. W USG tarczycy okazało się, że jest to homogenie, lite ognisko o średnicy 13 mm. Jakie dalsze postępowanie

- BAC zmiany

- biopsja z pobraniem wycinka ze zmiany

- scyntygrafia tarczycy

- chyba przeciwciała przeciwtarczycowe

ostatniej nie pamiętam, być może operacja albo leczenie radiomodem

66. Propylotiouracyl różni od metizolu

- obecność formy dożylnej

- szybsze osiągnięcie eutyreozy

- większe bezpieczeństwo w ciąży

- większa skuteczność

ostatniego nie pamiętam

67. Kobieta lat ok. 50; wykonano USG brzucha z powodu epizodów kolki żółciowej- przypadkowo wykryto guz w nadnerczu ok. 3 cm. Pacjentka ma nadciśnienie tętnicze dobrze kontrolowane zażywaniem ACE-I i diuretyku; poza tym nie ma objawów. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:

- pierwotny rak nadnercza

- przerzut w nadnerczu

- gruczolak nieczynny hormonalnie

- gruczolak wydzielający aldosteron

ostatniej nie pamiętam

68. Pacjent ma objawy zespołu Cushinga. Oznaczono ACTH i kortyzol jednoczasowo- oba wyniki powyżej normy. Jakie następne badanie w pierwszej kolejności:

- powtórzyć badanie o innej porze

- wykonać MRI przysadki

- wykonać CT albo MRI nadnerczy

- wykonać scyntygrafię z oktreotydem

- wykonać test hamowania z deksametazonem (dużą dawką)

69. Kobieta w średnim wieku. Objawy sugerujące niedoczynność tarczycy (zmęczenie, zaparcia, bradykardia, sucha skóra); także zaburzenia miesiączkowania. nadciśnienie tętnicze leczone skutecznie amlodypiną (chyba wspomniano też coś o rodzinnym wywiadzie nadciśnienia). W badaniach- CPK 300 j.m./l; TSH 1,5 uU/ml; fT4 5 ng/l (norma 8-20). Jakie kolejne badanie diagnostyczne:

- MRI przysadki

- fT3

- przeciwciała przeciw tyreoglobulinie

- scyntygrafia tarczycy

- chyba USG tarczycy

70. Kobieta w ciąży, 28 tydzień. Wykonano przesiewowy test obciążenia glukozą- wynik 170 mg/dl. Dalsze postępowanie:

- wykonać pełny test obciążenia

- rozpocząć leczenie cukrzycy

- nic nie robić, bo wynik takiego testu jest niemiarodajny

pozostałych nie pamiętam

71. Pacjent ma hipokaliemię i ma być diagnozowany w kierunku hiperaldosteronizmu. Jakich leków nie powinie stosować przed badaniami (wielokrotny wybór)

- leków moczopędnych

- ACE-I

- β- blokerów

- Ca- blokerów

- chlorku potasu

72. Które połączenie dwóch leków przeciwcukrzycowych niewłaściwe (w jednej z odpowiedzi były dwie pochodne sulfonylomocznika; pozostałe pary były dopuszczalne)

73. Pacjentka z cukrzycą typu 2 (chyba leczona metforminą). HbA1c ok. 8,5 %; poza tym nieco podwyższony cholesterol i triglicerydy. Z powodu wartości HbA1c do leczenia dodano pochodną sulfonylomocznika oraz hormonalną terapię zastępczą ze względu na uciążliwe objawy wypadowe. Podczas kontrolnej wizyty- HbA1c podobna jak poprzednio, natomiast chora przytyła o ok. 0,5 kg i ma triglicerydy ponad 1000 mg/dl. Dlaczego takie wyniki:

- po sulfonylomoczniku

- po estrogenach

- z powodu nierozpoznanej dyslipidemii mieszanej rodzinnej

- z powodu źle kontrolowanej cukrzycy

ostatniego nie pamiętam

74. Stwierdzenie- u nosicieli genu RET wykonuje się profilaktyczną tyreoidektomię, bo jest u nich duże ryzyko raka pęcherzykowego tarczycy.

- oba zdania są prawdziwe i pozostają w związku

- oba są prawdziwe, ale bez związku

- pierwsze fałszywe, drugie prawdziwe

- pierwsze prawdziwe, drugie fałszywe

- oba fałszywe

75. Młoda kobieta; opisano objawy sugerujące wg mnie niedoczynność nadnerczy (m.in. osłabienie, omdlenia) oraz ciemne zabarwienie skóry. W wywiadzie- gruźlica kilka lat wcześniej, zespół jelita drażliwego. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie (wśród odpowiedzi była niedoczynność kory nadnerczy; pozostałych nie pamiętam)

76. Przyczyny wzrostu kortyzolu- podać prawdziwe (test wielokrotnego wyboru)

- otyłość

- depresja

- alkoholizm

- ciężkie infekcje bakteryjne

ostatniej nie pamiętam, ale chyba było coś prawdziwego (wśród odpowiedzi było, że „wszystkie prawdziwe)

77. Nadczynność przytarczyc najczęściej wykrywa się obecnie:

- przypadkowo, podczas oznaczenia poziomu wapnia

- w pozostałych odpowiedziach byli pacjenci z objawami

78. Niedoczynność tarczycy po amiodaronie- wskazać prawdziwe stwierdzenie ( wielokrotny wybór)

- częściej występuje na terenach bogatych w jod

- częściej występuje na terenach ubogich w jod

- zawsze jest poprzedzone tyreotoksykozą

- subkliniczna niedoczynność występuje u większości chorych leczonych amiodaronem powyżej roku

- stwierdza się przeciwciała przeciwtarczycowe

ostatniej nie pamiętam

79. Ostra niewydolność nerek- wskazać fałszywe zdanie:

- nie zawsze dochodzi do martwicy cewek

- zawsze jest białkomocz i krwinkomocz (możę był krwiomocz ?)

- charakteryzuje ją duży białkomocz

- przebieg ściśle koreluje ze zmianami w hist-pat

- wszystkie prawdziwe

80. Młody chłopak, z nawracającym krwiomoczem W badaniu hist-pat obraz nefropatii cienkich błon podstawnych. Jakie postępowanie (była odpowiedź, że choroba nie wymaga żadnego leczenia- pozostałych nie pamiętam)

81. Co stanowi kryterium podziału przewlekłej choroby nerek wg NK/DOQI:

- GFR

- stężenie kreatyniny

- klirens kreatyniny

pozostałych nie pamiętam

82. Kiedy u kobiety leczymy bezobjawowy bakteriomocz

- w ciąży

- przed cewnikowaniem

- zawsze

- pierwsza i druga odpowiedź prawidłowa

ostatniej nie pamiętam

83. Lek I-go rzutu w bakteryjnym zapaleniu pęcherza moczowego

- doksacyklina

- penicylina

- nitrofurantoina

- kotrimoksazol

- erytromycyna

84. Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek- wskazać zdanie prawdziwe

- dość często daje remisje samoistne (5- 25 %) i częściowe (tez podano procent)

- prowadzi szybko do niewydolności nerek

pozostałych nie pamiętam

85. Pacjent z zespołem nerczycowym. Nagle wystąpił ból okolicy lędźwiowej, krwiomocz (być może także gorączka). Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:

- zakrzepica żyły nerkowej

- ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek

pozostałych nie pamiętam (chyba był też zawał nerki)

86. Kiedy powstają kamienie struwitowe (była odpowiedź, że przy zakażeniu bakteriami urazowymi)

87. Jaki jest udowodniony zapobiegania kamicy nerkowej

- przyjmowanie dużej ilości płynów

- leki moczopędne

- dieta ubogowęglowodanowa

- chyba dieta ubogotłuszczowa

ostatniej nie pamiętam

88. Czego nie można podawać w HIT, jeśli utrzymuje się małopłytkowość

- acenokumarolu

- biwalirydyny

- lepirydyny

- danaproidu

- argatrobanu

89. Przewlekła białaczka limfatyczna- wskazać zdanie prawdziwe

- najczęstsza białaczka w Europie i Ameryce Płn

- chorują osoby prze 30 r.ż.

- rzadko zajęta śledziona

- wyjątkowo zajęte węzły chłonne

ostatniej nie pamiętam

90. Pacjent ze szpiczakiem. Nagle wystąpiły nudności, wymioty, osłabienie, wielomocz. Co jest przyczyną tych objawów:

- hiperkalcemia

- hipokalcemia

innych nie pamiętam

91. Fałszywe zdanie o immunologicznej plamicy małopłytkowej

- charakteryzuje ją przedłużony czas przeżycia płytek; pozostałe odpowiedzi były prawdziwe

92. Nieprawdziwe zdanie o hemofilii A

- częstsza niż B

- chorują mężczyźni; przenoszą kobiety

- jest to skaza osoczowa

- polega na niedoborze czynnika VIII

- zawsze jest dodatni wywiad rodzinny

93. Pacjent z poziomem kwasu moczowego w surowicy ok. 9mg/dl- badanie wykonał na własną rękę (nie ma żadnych objawów dny). Z wynikiem zgłasza się do lekarza, gdyż obawia się dny, na którą choruje jego brat. Właściwe postępowanie:

- nic nie robić, bo bezobjawowa hiperurykemia < 12 mg/dl nie wymaga leczenia

- dać allopurynol

- dać lek hiperurykozuryczny (chyba)

- zlecić rtg rąk i stóp

ostatniej nie pamiętam

94. Kierowca zawodowy, wiek ok. 50 lat. Otyły. Ma bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa z promieniowaniem do pośladka i prawej kończyny dolnej. W badaniu dodatni objaw Lassegue'a po prawej stronie, ograniczenie ruchomości kręgosłupa L, osteofity i dyskopatia w segmentach L4-L5-S1 w rtg kręgosłupa. CRP niskie. Co zalecić:

- zmniejszenie masy ciała, fizjoterapię, ew. leki przeciwbólowe

- oznaczenie HLA B27

- wykonać rtg stawów krzyżowo-biodrowych

pozostałych nie pamiętam

95. Podano pięć stwierdzeń o różnych chorobach reumatycznych, należało wskazać fałszywe:

- osteofity to zwapniałe więzadła i ścięgna, powodujące zraastanie kręgów

- w rzs zajęte są stawy śródręczno-paliczkowe i międzypaliczkowe bliższe

- do rozpoznania łuszczycowego zapalenia stawów nie jest konieczne stwierdzenie u chorego łuszczycowych zmian paznokci

pozostałych nie pamiętam

96. Która choroba predestynuje do rozwoju chłoniaka (wymieniono choroby układowe tkanki łącznej; był wśród nich zespół Sjögrena

97. Opis pacjenta- ból stawów kolanowych; chory z zawodu jest posadzkarzem; w badaniu- trzeszczenia podczas ruchów w stawie- podano jeszcze jakieś inne cechy, wg mnie świadczące o chorobie zwyrodnieniowej. Pacjent do tej pory nie był leczony. Co mu zaproponować z leków:

- paracetamol

- NLPZ

- sterydy odstawowo

pozostałych nie pamiętam

98. Który lek to podstawa leczenie polimialgi reumatycznej i zapalenia skórno-mięśniowego (były wymienione sterydy)

99. ZZSK- wskazać prawdziwe stwierdzenia (test wielokrotnego wyboru)

- w postaci osiowej skuteczny jest metotrksat

- w postaci obwodowej skuteczna jest sulfasalazyna

- pomagają ćwiczenia fizyczne i fizjoterapia

- przeciwbólowo stosuje się NLPZ

ostatniej nie pamiętam

100. Kobieta w średnim wieku, choruje na rzs. Aktualnie choroba w stadium III wg Steinbrockera. Leczona już była: metotreksatem, leflunomidem, infliksimabem. Nadal dolegliwości bólowe. Hb ok. 10,5 g/dl. Jaki lek zaproponować w tej sytuacji, po uwzględnieniu przeciwwskazań

- arechina

- sulfasalazyna

- sole złota

- rituksymab

- erytropoetyna

101. Najbardziej swoisty marker rzs

- było aCCP (były także ANA, chyba RF; innych nie pamiętam)

102. Kobieta nie może zajść w ciążę- jakie przeciwciała oznaczyć (były antyfosfolipidowe; pozostałych nie pamiętam)

103. Długi opis przypadku- młoda kobieta (wiek chyba ok. 30 lat), zdrowa, zażywa doustne leki antykoncepcyjne, pali papierosy. Wróciła z Australii parę dni temu. Obecne dolegliwości- gorączka 38 st., ból w klp, suchy kaszel; chyba także duszność. RR w normie, O2 sat 91 %, PaO2 ok. 60 mmHg, PaCO2 ok. 30 mmHg; troponina dodatnia, LDH podwyższone, D-dimer- 450 ng/ml; echo serca- obraz prawidłowy, bez płynu w osierdziu- ale słaba widoczność. W USG żył kończyn dolnych bez skrzeplin; rtg klp- zacienienia w dolnym polu płuca prawego oraz obszary niedodmy płytkowej (tyle zapamiętałem). Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:

- zatorowość płucna

- ciężkie atypowe zapalenie płuc

- zapalenie mięśnia sercowego

- niewydolność lewej komory w przebiegu OZW

- ARDS

104. Opis przypadku- pacjentka lat 26, 10 dni temu cięcie cesarskie. W wywiadzie (o ile dobrze pamiętam) alergiczny nieżyt nosa. Obecne dolegliwości- duszność, osłuchowo świsty i furczenia nad płucami (bez poprawy po wziewnym salbutamolu i dożylnych sterydach) oraz hipotonia i tachykardia. jakie badanie wykonać w pierwszej kolejności dla ustalenia rozpoznania wstępnego:

- poziom kwasu indolooctowego w moczu

- angio-CT klp

- spirometria

- poziom IgE w surowicy

- chyba jeszcze jakieś badanie w kierunku astmy

105. Młoda kobieta, od pewnego czasu kolkowe bóle brzucha oraz napady duszności- z obrzękiem twarzy, rumieniem, dusznością, świstami, hipotonią. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:

- zespół rakowiaka

- chyba astma

pozostałych nie pamiętam

106. Opis przypadku- pacjent lat ok. 50; po operacji oraz chemio- i radioterapii raka płuc (chyba 2 lata wcześniej). Obecnie- od 2 miesięcy ból głowy, wzmożone pragnienie wielomocz. Pije 6-8 l/dobę i tyle też oddaje moczu. Poziom wapnia 9,9 mg/dl, glikemia na czczo 110 mg/d;, mocz rozcieńczony. Prawdopodobne rozpoznanie:

- hiperkalcemia

- wielomocz w przebiegu cukrzycy

- moczówka nerkowa

- moczówka prosta objawowa

- zespół Schwartza-Barttera

107. Które bakterie są naturalnie oporne na wszystkie cefalosporyny

Wymieniono pary bakterii - Borelia burdorferi i Listeria monocytogenes

- Pseudomonas z czymś

- w 3 pozostałych były enterokoki- z Pseudomonas

- z Borelią

- z Listerią (to jest prawidłowa odpowiedź)

108. Zakażenie Giardia lamblia- które stwierdzenie prawdziwe:

- częściej występuje u osób leczonych antybiotykami

- najczęstszy objaw to biegunka

- u kobiet w ciąży można w leczeniu zastosować metronidazol

- w przypadkach opornych można do metronidazolu dodać paromomycetynę

- zakażonych jest 90 % populacji krajach rozwiniętych

109. Niewydolność którego narządu może wywołać przetoka tętniczo- żylna wytworzona w obrębie ramienia

- serca

- wątroby

- nerek

pozostałych nie pamiętam

110. Postępowanie w zatrucie glikolem etylowym

a) forsowna diureza

b) hemodializa

c) hemoperfuzja

d) a i b

e) wszystkie


Pobierz dokument
sesja.jesien.2007.pytania.na.egzamin.medycyne.doc
Rozmiar 117 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Test interna jesień 2009, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
PES ch wewn jesien 2009, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
testy 2000 m rodz, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
pytania z USG, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
Test specjalizacyjny z neonatologii 2, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
test interna all[1], pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
rtg pyt, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
Radiologia - ściąga, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
ZAGADNIENIA Z PEDIATRII, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
Pytania do zestawu nr 1 onkol, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
2009-J, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
Test specjalizacyjny z neonatologiicz4, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
Pytania specjalizacyjne z pediatrii cz2, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
PULMONOLOGIA I ALERGOLOGIA, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
oddech pedatria pytania, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
pulmo pyt, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
testy cz 4, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
Pytania specjalizacyjne z pediatrii z odp cz1, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES

więcej podobnych podstron