Test interna jesień 2009, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES

Pobierz dokument
test.interna.jesien.2009.pytania.na.egzamin.doc
Rozmiar 177 KB

Test interna jesień 2009

1.Wskaż zdania prawidłowe o leczeniu niedoczynności tarczycy
a) stosuje się sól sodową lewoskrętnej tyroksyny
b) zaczyna się od dużych dawek, które potem się zmniejsza
c)....fałszywe
d) a,b
e)a,b,c

2.Wybierz prawdziwe zdanie o sarkoidozie:
A )Zespół  Loefgrena pogarsza rokowanie?
B) W większości przypadków samoistnie ustępuje w ciągu 2 lat?
C.)U większości chorych w stadium I nie postępuje albo bardzo wolno przechodzi w stadium II?
D A + B + C
E) B+C

3  W zespole Loefgrena nie występuje
a ból stawów
b gorączka
c rumień guzowaty
d powiększenie śledziony
e powiększenie węzłów chłonnych wnęk

4 Wskazania do czasowej insulinoterapii -
A udar mózgu,
B zawał serca,
C zabieg chirurgiczny,
D Ciężka infekcja
E wszystkie w/w

5 Wtórne submikroskopowe zapalenie nerek może wystapić
a )po leczeniu litem,
b) może wystąpić po leczeniu NLPZ,
c)ustępuje samoistnie po odstawieniu leku
d) a+c,
e) a+b+c

6 ) Chory ze STEMI leczony streptokinazą, jakie leki p/zakrzepowe powinien dostać
A ASA
B klopidogrel
C HNF, HDCz, lub fondaparynuks
D wszystkie
E nie wymaga leczenia p/zakrzepowego

7)Chory ze STEMI nie leczony streptokinazą ani PCI  jakie leki p/zakrzepowe powinien dostać
A ASA
B klopidogrel
C HNF, HDCz, lub fondaparynuks
D wszystkie
E nie wymaga leczenia p/zakrzepowego

 

8)Jakie jest postępowanie z wyboru w rozwarstwionym tętniaku aorty piersiowej typu A wg klasyfikacji Stanford?
A)Operacja?
B)Stentgraft?
C)Operacja po 14 dniach?
D)Leczenie zachowawcze?


9)Maski dławicy piersiowej:
a) duszność wysiłkowa
b) zasłabnięcie i omdlenie
c) nudności i wymioty
d) a+b
 e) a+b+c

10) Zdania prawdziwe o dławicy Prinzmetalla
A ból po wysiłku fizycznym
B uniesienie ST w trakcie bólu
C stosujemu nitraty i b-blokery
D prawidłowe ABC
E prawidłowe BC


11)Który lek nie jest podstawowym  w leczeniu gruźlicy :
A etambutol
B pyrazynamid
C etionamid
D ryfampicyna
E streptomycyna

12.Prawdziwe zdanie o diagnostyce gruźlicy:
a) test tuberkulinowy nie wpływa na wynik testu IFN,
b) zmiana pierwotna lokalizuje się w płatach górnych( dokładnie w segmentach tylnych i gdzieś jeszcze
c) OT > 10 mm można rozpoznać gruźlicę
d)
e) kombinacje


13.Chora w ciąży z astmą dobrze kontrolowaną leczona GKS wziewnym, co robić
A) odstawić GKS i dać SABA
B) kontynuować GKS wziewny
C) włączyć lek przeciwhistaminowy
D) nic nie zmieniać

14 Pacjent z POCP  okres 3 , częste zaostrzenia ( nie podane ile w jakim czasie ), jak leczyć.
A b2 dlugo
B b2 dlugo + teofilina
C b2 dlugo + tiotropium + steryd wziewny
D ...
E ....

15 Co jest wystarczające do rozpoznania idiopatycznego włóknienia płuc ?
 a) HRCT
b)biopsja chirurgiczna
c) biopsja przezoskrzelowa
d) a b c
e) a c

16 Badaniem koniecznym do rozpoznania POChP -
a) FEV po próbie rozkurczowej (próba z solbutamolem)
 
17 Lekiem 1 wyboru w zapaleniu zatok jest -
b) amoksycylina,
c)amoks./kw. Klaw
d) Azytromycyna ciprofloksacyna
e) inne


18 Wskazanie do hospitalizacji w zapaleniu zatok
 a) obrzęk powiek
b) silny ból głowy jednostronny lub obustronny okolicy czołowej
b) podwójne widzenie
 d) i e) kombinacje

19    Paciorkowcowe zapalenie gardła - czego nie zastosujesz:
 A kotrimoksazol
B doksycyklina
C cefalosporyna 1 generacji
D żaden z nich
E kombinacje

20    Przyczyny rozstrzeni oskrzeli:
 A idiopatyczne włóknienie płuc ,
B  mukowiscydoza,
C Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna (AAOP)
D Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
E kombinacje (wszystkie?)

21Do ostrych powikłań po przetoczeniu nie należy:
1 Poprzetoczeniowa plamica małopłytkowa
2 hemoliza nieimmunologiczna
3 hypokalcemia
4 przeciążenie płynami
5 przeładowanie żelazem
6 niehemolityczny odczyn gorączkowy
7 anafilaksja
Pytanie dotyczyło wskazania prawidłowych kombinacji w/w odpowiedzi


22 Rak drobnokomórkowy płuca, postac ograniczona, leczenie:
A chemia
B chemia + radioterapia
C operacja
D operacja + coś
E operacja + coś innego

23 Markery rokownicze w zatorowości płucnej :
  a) dodatnie Tn,
 b) objawy przeciążenia PK
c) wstrząs
d) i e) kombinacje, w tym wszystkie

24 Dziewczyna w ciąży (dwudziesty któryś tydzień) z dużym prawdopodobieństwem zatorowości (duszność, tachykardia, typowe cechy gazometryczne, ktoś tam w rodzinie przebył zatorowość, on miała jakiś epizod ŻChZZ w przeszłości) zgłasza się na IP, co robić (pamiętam dwa)
1. Angio TK i w oczekiwaniu na wynik dać heparynę
2. Dać heparynę i nie wykonywać innych badań
3. Coś z D-dimerem
4. scyntygrafia i UFH

25 Zespół nerczycowy rozpoznajemy, gdy dobowy białkomocz wynosi
A 2,0g/1,73 m.kw.
B 2,5g/1,73 m.kw.
C 3,0g/1,73 m.kw
D 3,5g/1,73 m.kw
E żadna

26 Jakie zlecisz badanie  1-go rzutu u osoby z wysokim ryzykiem zatorowości płucnej , we wstrząsie :
a)angioTK
b) alteplaza (tromboliza)
c) Echo serca
d) heparyna
e) D-dimery ( ? )

27 U chorego bez cukrzycy z chorobą naczyń wieńcowych na wysokie ryzyko wskazuje:
A cholesterol całkowity > 240
B RR > 140/90
C Score > 5%
D A+B
E A+B+C

28 Cechy ARDS:
A PaO2/FiO2>400mmHg
B rozległe obustronne zmiany miąższowe w rtg płuc, pojawiające się równocześnie z objawami klinicznymi
C podwyższone ciśnienie w lewym przedsionku na podstawie echo
DE-kombinacje

29 Małopłytkowość poheparynową sugeruje - kombinacje odp.:
spadek płytek >50%,
brak wzrostu liczby płytek po przetoczeniach,
skaza krwotoczna,
 powikłania zakrzepowo-zatorowe,
zmiany skórne w miejscu wstrzyknięcia,
reakcja ogólnoustrojowa po podaniu heparyny

30 Działanie doustnych antykoagulantów  nasila - kombinacje:
Rifampicyna
karbamazepina,
erytromycyna
cymetydyna
amiodaron
azolowy lek p/grzybiczy

31 Czy klopidogrel trzeba przyjmować przez 12 m-cy tylko po zawale leczonym PCI z wszczepieniem
A  Stentu metalowego,
B Stentu powlekanego
C po każdym przebytym zawale?

32 Przewlekła niewydolność serca ze zwiększoną pojemnością minutową występuje w:
czerwienicy,
A  ciężkiej niedokrwistości,
B  zaawansowanej marskości,
C  duża przetoka dializacyjna,
D  niedoczynności tarczycy
E kombinacje


33 Pacjent z nadciśnieniem tętniczymi,pierwotną nadczynnością przytarczyc. Czym nie leczyć nadciśnienia tętniczego w tym przypadku
:
A ACE
B ARB
C Ca bloker
D diuretyk tiazydowy
E antagonista aldosteronu

34 Leki przeciwwskazane  w leczeniu nadciśnienia w czasie ciąży:
a ACEI
b ARB
c ca-blokery
d a+b
e a+b+c

35 Zawał prawej komory z hipotensją, nie zastosujesz :
a)ACE,
b)op
ioidy,
c)azotany,
d)a,b
e)a,b,c

36 U chorego z niewydolnością skurczową serca kolejnym napadem migotania przedsionków zastosujesz celem kontroli rytmu zatokowego:
a  Amiodaron
b Beta-blokerem
c verapamil
d Digoksynę
e żadne (?)

37 Które z poniższych ektopowych zaburzeń rytmu należy leczyć lidokainą w ostrej fazie zawału serca  (MP 02/2009 program edukacyjny pyt. 14 - W których arytmiach przy zawale serca zastosujesz leki, np. lidokainę ):

A wielokształtne zespoły QRS
B krótkie wstawki pobudzeń komorowych
C zespół R na T
D B i C
E żadne z wymienionych

38 Które leki zastosujesz w przerwaniu napadu astmy i powysiłkowego skurczu oskrzeli:
A formeterol
B salmeterol
C steroid wziewny
D teofilina iv
E prawdziwe AB

39 W celu zniesienia astmy wysiłkowej , powysiłkowym skurczu oskrzeli zastosujesz:
A Salbutamol
B Formoterol
C salmeterol
D prawdziwe A i B
E wszystkie prawdziwe 

40 Pacjent 70 lat z AF, po udarze leczony antykoagulantami doustnymi. Ma mieć prostatektomie, jak zmienic leczenie.

a zamienić Acenokumarol na Warfarynę
b odstawić doustny antykoagulant kilka dni wcześniej i dać heparynę drobnocząsteczkową w dawce leczniczej
c Zneutralizować doustne antykoagulanty  za pomocą wit.K i dać HDCz w dawce profilaktycznej d Obniżyć INR do 1,2-1,5 i operować na doustnych koagulantach
e nic nie robić

41 P/wskazania do spirometrii:
A zawał serca
B odma opłucnowa
C krwioplucie o niejasnej etiologii
D A i B
E  A, B i C

42 Przyczyną przesięku  w opłucnej  jest (test wielokrotnego wyboru): 

A marskośc wątroby
B niewydolnośc serca
C rak jajnika
D z. nerczycowy
E ostre zapalenie trzustki
F RZS

43 Jakie badania należy zlecić rutynowo u każdego pacjenta przyjmowanego do szpitala z powodu zaostrzenia POChP?
A RTG
B Gazometrię
C  Spirometrię
D RTG i gazometrię 
E Wszystkie 3

44 Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące GKS w zaostrzeniach astmy:
a) dożylne mają przewagę nad doustnymi
b) w lekkich nie stosujemy GKSs
c) przy stosowaniu krótszym niż 3 tygodnie można odstawić bez redukcji, tylko trzeba włączyć wziewne
d i e - kombinacje

45 Najczęstsza przyczyna nagłego zatrzymania krążenia:
a CHNS
b zespół  long QT
c  kardiomiopatia przerostowa
d arytmogenna dysplazja PK
e zespół Brugadów

46 W OZW echokardiografia jest przydatna bo:
A po kilkunastu sekundach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o martwicy
B po kilkunastu minutach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o martwicy
C po kilkunastu sekundach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o niedokrwieniu PRAWDA
D po kilkunastu minutach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o niedokrwieniu
E wszystkie fałszywe
 
47 Do przyczyn zawału mięśnia sercowego  należą :
a zatrucie CO
b  kokaina
inne

48 Wybierz prawdziwe zdanie:

A należy wykonać PCI jeżeli pacjenta da się dowieźć w ciągu 2h do pracowni hemodynamicznej
B PCI z założeniem stentu powlekanego istotnie wydłuża przeżycie w porównaniu z wszczepieniem metalowego;
C  PCI jest p/wskazane we wstrząsie
D kombinacja
E wszystkie

49 W infekcyjnym zapaleniu wsierdzia na zastawce własnej, wywołanym przez MRSA, leczeniem I rzutu będzie:
gentamycyna
Wankomycyna
Ampicylina z sulbaktamem

50 Jakie leki z podanych poprawiają rokowanie w niewydolności serca :
a beta-blokery,
b moczopędne
c digoksyna
d ACE
e azotany
 wybór wielokrotny 

53  Obniżona jodochwytność tarczycy
a) Basedov
b) Tyreotoxicosis  medicamentosa
c) podostre zapalenie tarczycy
d) b
e) wszystkie

54 Typowe objawy zespołu rakowiaka
A biegunka
B zaczerwienie twarzy
C napadowe nadciśnienie
D A + B
E A + B + C

55 Jakie są przyczyny hipofosfatemii :
1 niedoczynność przytarczyc
2 niedożywienie białkowe
3 zasadowica oddechowa
4 ?
5 faza kataboliczna po urazie

A 1,2,5 B 2,3,4 C 1,2,3,4 D 2,3,4,5 E wszystkie

56 Hipofosfatemia nie występuje w :
A niedożywieniu
B alkoholizmie
C intensywnym leczeniu kwasicy ketonowej
D fazie katabolicznej po urazach
E pierwotnej nadczynności przytarczyc

57 W różnicowaniu przyczyny hiperkortyzolemii ( nadnerczowa czy przysadkowa ) stosowane są:
A test 8mg Dexa
B pomiar ACTH
C test z CRH
D A + B
E A + B + C

58 Leki nasilające refluks żołądkowo-przełykowy- kombinacje odpowiedzi :
1 NLPZ
2 Nitraty
3 Ca blokery
4 metoclopramid
5 teofilina

59 Jakim badaniem nie można potwierdzić eradykacji H. pylori
A oz
naczenie IgG
B antygeny H. pylori w kale
C test ureazowy
D test oddechowy
E histopatologia

60 Zestaw leków do eradykacji H. pylori
A amoksycylina
B metronidazol
C klarytromycyna
D IPP
E H2 bloker
W odpowiedzi trzeba zaznaczyć kombinacje ww. 

61 Kobieta 28 lat  trafiła do szpitala z powodu ciężkiego rzutu colitis ulcerosa, jakie badania wykonać:
1 kolonoskopia
2 wlew doodbytniczy
3 RTG brzucha
4 posiew stolca
5 badanie stolca w kierunku toksyny C. difficile
6 badanie w kierunku CMV
test wie
lokrotnego wyboru

62 Pewne rozpoznanie PBC można postawić na podstawie:
1 podwyższona aktywność AST/ALT
2 podwyższona aktywność ALP
3 AMA
4 ANA
5 Wycinek histopatologiczny
6 GGTP
Możliwości było chyba 7 i różne kombinacje, w tym 2,3,5

63 Objawy pozawątrobowe WZW :
a KZN
b zapalenie naczyń
c polimialgia reumatyczna
d kombinacja a+b, lub wszystkie

64 Pieniste i tryskające stolce o pH<5,5 zawierające >0,5% substancji redukujących są objawem:
zaburzeń trawienia dwucukrów

65 Przerzuty do wątroby najczęściej wystepują w raku
a okrężnicy i odbytnicy
b piersi
c nerki
d płuca
e żołądka

66 Zespół rozrostu bakteryjnego, kombinacje objawów -
a tężyczka
b niedokrwistość mikrocytowa
c rumień guzowaty
d neuropatia
 jeszcze inne

67 Celiakia częściej w
A DM typu 1
B hipo IgA
C autoimmunologicznej chorobie tarczycy
D A + B
E A + B + C

68 Przyczyny  AIHA z przeciwciałami typu ciepłego:
Przewlekła białaczka limfatyczna?
Chłoniak
Mikoplazma?
CMV
Toczeń?
Metyldopa
przewlekła białaczka limfocytowa
Ich kombinac
je lub wszystkie.

69 Badaniem obrazowym z wyboru w ozt jest
a usg
b tk+kontrast
c mri
dwa inne

70 Do objawów SIADH nie należy :
a drgawki
b apatia
c ból głowy
d senność
e obrzęki

71 W lekkim OZT należy podawać od razu antybiotyki, ponieważ zapobiega to wytworzeniu się martwicy.
prawda / fałsz (1-sze prawdziwe 2-gie fałszywe itp. itd. )

72 Różnicowanie kolki żółciowej -
 zawał
porfiria
kolka nerkowa
zapalenie dróg żółciowych
perforacja wrzodu

73 Świąd skóry po gorącej kąpieli jest charakterystyczny dla:
A Zespołu Sezary'ego
B Choroby Hodgkina
C Czerwienicy prawdziwej
D Prawdziwe B i C
E Prawdziwe A, B i C

74 Kryterium rozpoznania AML (przewlekła białaczka szpikowa) jest:
bazofilia
obecnośc blastów (we krwi obw? Szpiku?) 10-20%?
PLT <100000 lub >1000000
Obecność chromosomu Ph1 lub translokacji bcr/abl wykrytej met. FISH
Czy tez wszystkie wymienione kryteria

75 Jak długo będziesz kontynuował suplementację żelaza w niedokrwistości syderopenicznej po uzyskaniu prawidłowego stężenia Hb?
a 1-2 miesiące
b 4-6 m-cy?
c rok
d Zakończysz podawanie

76 Niedokrwistość megaloblastyczna-przyczyny:
A niedobór B12
B niedobór Fe
C niedobór kwasu foliowego
D NPH
E talasemia beta
test wielokrotnego wyboru

77 Hipersplenizm stwierdza się na podstawie:
a u
sg j. brzusznej
b morfologii
c biopsji szpiku
d ab
e wszystkie

78 Mężczyzna, wybroczyny, objawy neurologiczne, małopłytkowość, podwyższone LDH, ujemne odczyny Coombsa -
TTP
HUS
DIC
ITP

79 W zaawansowanym DIC nie występuje:
przedłużone APTT, PT
podwyższone D-dimery
podwyższone FDP
podwyższony fibrynogen
małopłytkowość

80 Jaka jest najczęstsza przyczyna trombofilii wrodzonej:
a mutacja genu protrombiny
b czynnik V Leiden
c niedobór białka C
d niedobór AT III
e zwiększona aktywność czynnika VIII-go

81 Objawy sercowo-naczyniowe w toczniu układowym:
a zapalenie osierdzia
b zapalenie wsierdzia typu Libmana-Sacksa
c wcześniejszy rozwój miażdżycy,
d a+b
e a+b+c

82 Zakażenie układu moczowego powikłane rozpoznasz u
a  każde zakażenie układu moczowego mężczyzny
b  zakażenie z bardzo dużą bakteriurią
c kobiety z jakąś anatomiczną wadą dróg moczowych
d kombinacje
e wszystkie

83 Pierwsze zaburzenie w nefropatii cukrzycowej
A obniżenie GFR
B wzrost kreatyniny
C wzrost mocznika
D zwiększone wydalanie albumi
n z moczem
E zmniejszone wydalanie albumin z moczem

84 Do zalet metforminy nie należy:
a zmniejszanie insulinooporności
b redukcja masy ciała
c niewystępowanie hipoglikemii
d możliwość stosowania w niewydolności wątroby
e ?

85 Kiedy nie rozpoznasz cukrzycy :
a) 2x na czczo >126
b) GCT w ciąży powyżej 200 w 60-tej minucie trwania testu
c)przygodna powyżej 200
d) OGTT powyżej 200
e) wszędzie rozpoznasz

86 Co wchodzi w skład oceny prawdopodobieństwa klinicznego ZChZZ wg skali Wellsa
1) nowotwór złośliwy
2) niedawne unieruchomienie >3 dni lub zabieg chirurgiczny w ciągu ostatnich 4 tygodni
3) porażenie, niedowład lub niedawne unieruchomienie kończyny w opatrunku gipsowym lub bez opatrunku
4) obwód goleni większy o 3 cm w porównaniu ze zdrową kończyną
5) przebyta choroba zakrzepowo - zatorowa
kombinacje, m.in.  1234, 1235, wszystkie prawidłowe

87 Stopę cukrzycową neuropatyczną w przeciwieństwie do niedokrwiennej charakteryzuje
a)ciepła skóra
b) ból po wysiłku
c) zgorzel
d) i e) kombinacje

88 Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych, co jest nieprawdą:
a charakterystycznym objawem jest chromanie przestankowe
b najważniejszym czynnikiem ryzyka jest hipercholesterolemia
c współistnieje z miażdżycą w innych łożyskach naczyniowych
d i e kombinacje

89 Pacjent z zapaleniem stawu kolanowego, rozpoznana DNA, dostał kolchicynę, w 1-szej  dobie stosowania ból brzucha i biegunka, co robić:
A odstawić kolchicynę i dać allopurynol 100 mg/d
B odstawić kolchicynę i dać indometacynę 150 mg/d
C coś bez sensu
D wykonać nakłucie stawu w celu wykluczenia etiologii bakteryjnej
E B i D

90 Opis młodego mężczyzny ( 28 lat ) z astmą, alergicznym nieżytem nosa i eozynofilią. Trafił do szpitala z powodu bólu w klatce piersiowej. W echo serca odcinkowe zaburzenia kurczliwości.
A Ziarniak Wagenera
B Z Churga i Strauss
C.Ch. Behceta
D.Ch.Goodpasture
D ?
E ?

91 .(pytanie niepełne PROSZĘ O POMOC !)
Chora z toczniem, zakrzepica, co należy wykonać celem potwierdzenia APS
a) przeciwciała APLA 2x w ciągu 12 tyg
b) nic, wtórny APS nie wymaga badań.

92 Opis przypadku, kobieta z z. Reynau, bólami stawów, trzeszczeniami nad płucami i czyms tam jeszcze. W badaniach anty-U1RNP dodatni . Pytanie jaka to choroba?
A RZS
B MCTD
C ...
D ...
E ..

93 Do skórnych objawów tocznia układowego nie należy:
a rumień w kształcie motyla na twarzy
b rumień krążkowy
c rumień heliotropowy wokół oczu
d łysienie
e niebolesne owrzodzenia w jamie ustnej

94 Chora 60 lat, od kilku dni silne bóle i osłabienie mięśni obręczy barkowej i miednicznej, OB 60 (chyba). Rozpoznano polimialgię reumatyczną, włączono GKS. Po tygodniu chora wraca i mówi, że jej nie lepiej. Co robić
a Dodać MTX
b Zweryfikować rozpoznanie, bo jednym z kryteriów rozpoznania PR jest poprawa po GKS c pozostałe podobno błędne

95 Przyczyny niedoboru aktywnej witaminy  D3:
A niewydolność nerek
B marskość wątroby
C celiakia
D A + B
E A + B + C

96 Chorzy z twardziną układową są zagrożeni wystąpieniem przełomu nerkowego. Żeby go uniknąć, nie należy stosować:
a CsA
b beta-blo
kerów
c ACEi
d AB
e ABC

97 Kobieta z typowymi objawami rzs (zapalenie stawów rąk, nóg...), z radiologicznymi cechami rzs, z dodatnim RF i przeciwciałami aCCP, co robić:
a rozpoznać rzs, dać NLPZ i czekać 3 miesiące z włączeniem LMPCh
b. Rozpoznać rzs i od razu włączyć LMPCh
c. Rozpoznać rzs dać NLPZ i GKS
d. dwa pozostałe zupełnie nie pasowały

98 Laboratoryjne kryteria RZS
a anty-CCP
b ANA
c cSM
d RF
e kombinacje

99 Pytanie typu prawda/fałsz :
Leczenie antybiotykiem chlamydiowego zapalenia cewki zapobiega rozwojowi w przyszłości reaktywnego zapalenia stawów?

100 Przyczyny gwałtownie postępującego KZN -
a) Ziarniak wegenera
b) Goodpasture
c) ostre popaciorkowcowe KZN
d)ab
e) wszystkie

101 Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej w chorobach nerek występują:
a dopiero po spadku GFR <15 ml/min?
b w związku  podwyższonym stężeniem akt. wit D?
c z podwyższonym PTH?
d,e ?

102 Wskazaniem do kwalifikacji do hemodializy w trybie pilnym nie jest:
a mocznik >300 mg/dl
b kreatynina >10 mg/dl
c K >6,
5 mmol/l
d pH <7,2
e Na >145 mmol/l

103 Jaka jest najczęstsza przyczyna wtórnej hipercholesterolemii:
a przewlekła niewydolność nerek
b cholestaza
c niedoczynność tarczycy
d nadczynność tarczycy
e zespół nerczycowy

104 Zespół zmiażdżenia  charakteryzuje
a hiperfosfatemia
b podwyższone CPK
c podwyższenie Ca i P
d a,b
e a,b,c

105 W pytaniu coś o hiponatremii przewlekłej
A jeśli nie ma objawów, to najprawdopodobniej jest przewlekła
B Przewlekłą h. trzeba wyrównywać powoli
C W przewlekłej h. dochodzi do wewnątrzkomórkowego obniżenia stężenia potasu
D AB
E ABC

106 Zespól wątrobowo-nerkowy. Leczenie z wyboru:
A dializa albuminowa MARS
B TIPS
C przeszczep wątroby
D oktreotyd
E hemodializa

107 Kamica struwitowa, czym leczymy :
a) alkalizacja moczu

b) ograniczenie puryn
c) allopurynol
d) leczenie infekcji
e) ?

108 Kobieta 20-to letnia pierwszy incydent bólu przy mikcji, bolesnego parcia na mocz, co zalecisz:
a leczenie po posiewie
b kotrimoksazol przez 3 dni
c doksycyklinę na chlamydię
d inne

109 W STEMI kryterium poprawy po leczeniu rewaskularyzacyjnym jest:
a ustąpienie bólu
b obniżenie wcześniej uniesionych ST o co najmniej 50% w ciągu 60-90 minut
c typowe zaburzenia rytmu
d i e kombinacje

110 Co nie jest przyczyną hipokaliemii :
a zespól Cushinga
b leczenie insuliną
c kwasica metaboliczna
d hiperaldosteronizm

111 Leczenie Chlamydia i Mycoplasma
A makrolid
B tetracyklina
C fluorochinolon
D AB
E ABC

112 Zaostrzenie POChP wywołane przez Pseudomonas, jaki antybiotyk pierwszego rzutu zastosujesz:
a ciprofloksacyna
b kotrimoksazol
c penicylina
d gentamycycna
e cefalosporyna

113 Zespoły paranowotworowe w raku płuca :
1 układowe zapalenie naczyń
2 osteoartropatia
3 kzn...
4 zakrzepica wędrująca
5 SIADH
6 zespół rakowiaka.
Odpowiedziami są ko
mbinacje

114 Ryzyko zakrzepicy żylnej zwiększa - kombinacje odpowiedzi:
Zespól Crohna
zespół nerczycowy
czerwienica
inne
ostatnia „ wszystkie w różnym stopniu „

115 Leczenie niedoczynności tarczycy, wybierz prawdziwą odpowiedź :
a leczenie wyłącznie LT4
b podajemy te leki 3x dziennie
c zaczynamy od najwyższej dawki którą potem redukujemy, aż do uzyskania stabilizacji TSH
d i e kombinacje

116 Pytanie o leczenie tlenem:
a u chorych bez hiperkapni należy dążyć do O2>60 mmHg
b gdy pCO2 >55 mmHg należy zwiekszyć przepływ tlenu
c najlepszą metodą są wąsy donosowe
d ab
e abc

117 Kiedy podejrzewamy HIT (małopłytkowość po Heparynie) :
spadek ilości płytek >50%
zakrzepica
krwawienie
dreszcze
spadek RR po podaniu dożylnym

118 Najczęstsza przyczyna zgonów u chor
ych na RZS

119 Najczęstsza przyczyna zgonów u chorych dializowancyh


0x01 graphic

Ostatnie komentarze do tej strony:

Komentarz pochodzi od Joanna, 01.12.2009 20:36:42:
Witam- 2 tygodnie temu zdałam LEP 0x01 graphic
Powoli szczęście ustępuje miejsce refleksjom; chyba jest coś nie tak z tym egzaminem, czytając teraz pytania po raz wtóry stwierdzam, ze test byl trudny, a nauka do ustnego( i chyba dopiero wtedy wczytywanie sie w „biblię” Szczeklika)nie przyniosłaby mi wiekszej ilości punktów, jestem nawet pewna, ze mogłabym odpowiedziec na te pytania inaczej, niż 15.10...Coś z tym egzaminem jest nie tak, nigdy nie zapomnę tych emocji oraz tego, że sami „głupiejemy”, kiedy w dniu egzaminu ustnego siedzimy pod drzwiami sali egzaminacyjnej wertujac notatki...Wszystkim przyszłym zdającym zyczę powodzenia i odwrócenia sie od nagatywnych,stresujacych emocji.

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od x, 06.11.2009 22:10:08:
Tfu, polimialgii oczywiście

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od x, 06.11.2009 21:16:27:
Wg Szczeklika (II s. 1703) dawka Prednizonu w fibromialgii to 15-20 mg.

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Anka, 04.11.2009 21:29:52:
Ad pytanie 94- pacjentka dostała 20 mg- raczej trudno się spodziewać że ważyła 20 kg zaznaczyłam zwiększyć dawkę

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Bartek, 28.10.2009 19:20:08:
W 112 pytaniu o Pseudomonas, trzeba dodać, że chodzi o antybiotyk pierwszego rzutu, bo inaczej dwie odpowiedzi będą prawidłowe.

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Barbra, 25.10.2009 20:50:51:
Aż się boję co będzie na wiosnę!!!! 0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Agnieszka, 22.10.2009 22:06:55:
W toczniu nie stwierdza się: rumienia w kształcie motyla, rumienia krążkowego, aft w j. ustnej,łysienia, rumienia heliotropowego.

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od A, 22.10.2009 21:43:53:
pyt 36 wer 1 Jakich zmian nie stwiredza się w toczniu, rumiń krążkowy, afty w jamie utnj, rumień w kształcie motyla, coś czego nie pamiętam, objaw heliotropowy

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Gosia, 22.10.2009 19:10:28:
W pytaniu podanym na stronie z numerem 42 nie chodziło o przyczyny jakiegokolwiek płynu w opłucnej ale o przyczyny przesięku.

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Agnieszka, 20.10.2009 21:29:26:
Miażdżyca tt kk dolnych-współistnieje z miażdżycą w innych obszarach naczyniowych, typowym objawem jest chromanie, największym czynnikiem ryzyka jest hipercholesterolemia, kombinacje w/w,

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Marta , 20.10.2009 20:00:02:
56)Leczeniem z wyboru w zespole wątrobowo nerkowym jest: a-przeszcep wątroby, b-TIPS, c-dializa, d-analogi wazopresyny 57)Najczęściej meta do wątroby daje: a-rak okrężnicy i odbytnicy, b-rak sutka, c- prostaty, d- nerki 58)W jakim przypadku mamy do czynienia z tryskającymi stolcami 59)Zasadniczym badaniem u osób z OZT jest a-ercp, b-tk ze środkiem cieniującym, c-rezonans, d-usg jamy brzusznej 60)Z czym różnicujemy kolkę żółciową: a-zawał serca, b-pęknięty wrzód, c-zapalenie pęcherzyka, d-kolka nerkowa prawostronna 61)Składowe zespołu Lofgrena 62)Przyczyny rozstrzeni oskrzeli 63)Leczenie ograniczonej postaci raka drobnokomórkowego: a-chemioterapia, b-chemio +rtg, c-operacja, d-operacja +_chemia 64)Objawy paraneoplastyczne w raku drobnokomórkowym 65)Leki nasilające refluks: a-NLPZ, b-nitraty, c- ca blokery, d-metoklopramid, e-teofilina. Kombinacje w/w 66)Pytanie o rozrost bakteryjny 67) 2 pytania dotyczyły celiakii, z jakimi chorobami wspólistnieje i jakie daje objawy Kilka pytań dotyczyło zaburzeń gospodarki fosforanowej oraz postępowania w przypadku zatorowości płucnej. Praktycznie z każdego działu było pytanie dotyczące postępowania z kobietą ciężarną. Jedno z pytań wymienionych przeze mnie dotyczące utrzymania rytmu zatokowego u osoby z niewydolnością skurczową serca oraz migotania przedsionków było nie ścisłe.

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od dorota, 20.10.2009 19:56:12:
pyt.118 wersja 2 W jakiej jednostce chorobowej występuje niedobór aktywnej wit.D A) niewydolność wątroby B) niewydolnośc nerek C) celiakia D) prawidłowa odpowiedź A+B E) prawidłowa odpowiedź A+B+C

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Marta , 20.10.2009 19:50:25:
43)MCV>92 występują wybierz między: niedobór Wit B12, kwasu foliowego, talasemia, nocna napadowa hemoglobinuria, kombinacje w/w odpowiedzi 44)IgG ciepłe występują: a-SLE, b-Mycoplazma, c-po metyldopie, d- CMV, e-w przewlekłej białaczce limfatycznej, kombinacje w/w 45)Pytanie dotyczyło wykładników pierwotnej marskości żółciowej, wzrost ALAT, GGTP, AMA, ANA, ALP, wynik histpat 46)Przyczyny wtórnego submikroskopowego zapalenia kłębuszków, wybierz prawdziwe: a-po NLPZ, b-po licie, c-ustępuje po odstawieniu tych leków, d-kombinacje w/w 47)U pacjenta ze skurczową niewydolnością serca i migotaniem przedsionków do utrzymania rytmu zatokowego zastosujesz: a-bbloker, b-werapamil, c-amiodaron, d-digoxin, e-kombinacje w/w 48)Najczęstsza przyczyna wrodzonej trombofilii? 49)Jakich leków nie stosujemy w twardzinie z uwagi na możliwość przełomu twardzi nowego: a-inhibitory konwertazy, b-bblokery, c- cyklosporyny, kombinacje w/w 50)Pacjent z symetrycznym bólem karku, OB. >100 rozpoznano polimialgię i rozpoczęto leczenie Encortonem 20 mg/dobę. Po tygodniu brak poprawy klinicznej. Wybierz prawidłową odpowiedź: a-złe rozpoznanie ponieważ cechą charakterystyczną jest odpowiedź na leczenie GKS, b-zwiększyć dawkę GKS, c- włączyć NLPZ, d-dodać cyklofosfamid 51)Pacjent z rozpoznaną dną moczanową zgłosił się do lekarz z powodu obrzęku prawego kolana. W dniu poprzednim przyjął kolchicynę ale wystąpiły u niego biegunka i ból brzucha. Co zrobisz, wybierz prawidłową odpowiedź: a-odstawić kolchicynę, b- włączyć allopurinol, c-wykonać punkcję stawu i posiew, d- włączyć indometacynę i odstawić kolchicynę 52) U pacjenta z IZW na własne zastawce z gronkowcem opornym na metycylinę, jaki zastosujesz antybiotyk 53)Wskazania do leczenie antybiotykiem w przypadku reaktywnego zapalenia stawów 54)Na jakiej podstawie rozpoznajemy idiopatyczne śródmiąższowe włóknienie płuc 55)Pytanie o DIC. Wybierz prawidłowe: a-zwrost fibrynogenu, b-spadek płytek 50-100.000, c-wzrost APTT, d- wzrost Ddimeru, e-wzrost PT. INR, kombinacje w/w

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Marta , 20.10.2009 19:44:13:
28)Co wchodzi w skłąd skali Wellsa 29)Która z chorób powoduje świąd skóry po kąpieli: a-Hodgkin, b-czerwienica, c- Chłonia Sezarego, d- kombinacje w/w 30)Co służy do rozpoznawania przewlekłej białaczki szpikowej 31)Które z badań służy do rozpoznania hipersplenizmu: a-morfologia krwi, b-usg jamy brzusznej, c-biopsja szpiku, kombinacje w/w 32)U pacjenta z zaostrzeniem POCHP niezbędnym badaniem w szpitalu będzie: a-rtg klatki, b-spirometria, c-gazometrię, kombinacje w/w 33)Wskazania do leczenia tlenem u osoby z zaostrzeniem POCHP w szpitalu 34)Opis kliniczny z Churgiem Strausem 35)Co może spowodować gwałtownie postępujące KZN: a-poinfekcyjne , popaciorkowcowe zapalenie kłębuszków, b- ch. Churga Strausa, c-Ziarniniak Wegenera, kombinacje w/w 36)Jaki poziom białkomoczu jest niezbędny do rozpoznania zespołu nerczycowego? 37)Wybierz prawdziwe zdanie dotyczące hiponatremii: a-przewlekłą przebiega bezobjawowo, b-prowadzi do niedoboru wewnątrzkomórkowego potasu, c-wyrównujemy powoli, kombinacje w/w 38)Które z wymienionych nie jest biochemicznym wskazaniem do dializy w ONN: a-mocznik>200, b-kreatynina>10, c-ph<7,2, Na>145 39)Co nie jest przyczyną hipokalemii: a-z. Cushinga, b-leczenie insuliną, c-kwasica metaboliczna, d-hiperaldosteronizm 40)U osoby z wysokim ryzykiem ZO i objawami wstrząsu w pierwszej kolejności wykonasz: a-angio TK, b-tromboliza, c-heparyna, d- scyntygrafia 41)Jak długo leczymy heparyną drobnocząsteczkową osobę po przebytej zakrzepicy z npl? 42)Jak długo leczymy Fe po wyrównaniu niedoboru Hb?: a-kilka tygodni, b-4-6miesięcy, c-rok, d-w ogóle nie podajemy Fe po wyrównaniu Hb

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Marta , 20.10.2009 19:31:14:
14)Co nie świadczy o eradykacji Helicobacter: a-obecne IgG w surowicy, b-antygen HP w kale, c-hist pat, d-test wydechowy, e-biopsja 15)Leki stosowane w eradykacji HP: a-inh. Pompy protonowej, b-amoksycylina, c-klarytromycyna, d-metroniadozl, e-H2 blokery. Kombinacje w/w 16)Do leków I rzutu w leczeniu TBc nie należy: a-etambutol, b-ryfampicyna, c-pyrazynamid, d-izoniazyd, e-etionamid 17)Pytanie dotyczyło testu tuberkulinowego: 18)Jakie antybiotyki zastosujesz do leczenie Pseudomonas Aureg: chinoliny, kloksacylina, penicylina, gentamycyna 19)Czym nie leczymy paciorkowca, wybór pomiędzy: tetracykliny, klotrimazol, amino glikozydy 20)Antybiotyki I rzutu w zapaleniu zatok: a-amoksycylina, b-amoksycylina +klawulanian, c-azytromycyna, d-doxycyclina 21)Kiedy pacjenta z zapaleniem zatok skierujesz pilnie do szpitala: a-obrzęk powiek,b- ból jedno lub obustronny głowy, c-podwójne widzenie, kombinacje w/w 22)Wybierz prawidłową odpowiedź dotyczącą ARDS: a-PaO2/FiO2>400, b- zmiany rtg równocześnie z objawami bądź nieznacznie później występują, c-w ech serca objawy wzrostu ciśnienia w lewym przedsionku 23)Testy służące do różnicowania pierwotnej i wtórnej niedoczynności przysadki: a-z CRH, b- poziom ACTH, c-test z dexametazonem, kombinacje w/w 24)Kiedy pacjenta z cukrzycą typ 2 leczonego dotychczas lekami doustnymi przestawimy na insulinę: a-przy zawale serca, b-przy udarze, c-przy rozległej operacji, kombinacje w/w 25)Kiedy rozpoznajemy cukrzycę wybierz prawidłowe (pomiędzy testem OGTT w 2 h, po 1 godzinie u ciężarnych, 2x glikemia na czczo>126mg%, 1x>2oomg%- ale nie było wzmianki o objawach klinicznych cukrzycy) 26)Najczęstsza przyczyna NZK: wybrać z : choroba niedokrwienna,, zespół Brugadów, arytmogenna kardiomiopatia 27)Wykładniki RZS wybierz prawidłowe: a-anty CCP, b-ANA, c-SM, d-RF e- kombinacje w/w

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Marta , 20.10.2009 19:24:46:
Pytania, które zapamiętałam z testu jesień 2009 1)Do objawów SIADH nie należy: a-drgawki, b-apatia, c-ból głowy, d-senność, e-obrzęki 2)Do diagnostyki POCHP zastosujesz: a-pletyzmografię, b-rtg klatki pa i bok, c- spirometrię i próbę rozkurczową, 3)Kobieta w I trymestrze ciąży z astmą dobrze kontrolowaną , leczoną GKS wziewnym co zrobić: a-zmienić na laba, b-dodać laba c-pozostawić dotychczasowe leczenie, d-dać GKS doustnie, e-bmimetyk krótkodziałający 4)Które z leków wpływają na metabolizm acenocumarolu, nie pamiętam czy zwiększały czy zmniejszały działanie. Wymienione: ryfampicyna, karbamazepina, cymetydyna. 5)Co odróżnia stopę cukrzycową neuropatyczną od niedokrwiennej: a-zgorzel, b-ucieplenie, c-ból przy chodzeniu, kombinacje w/w 6)Do zalet metforminy nie należy: a-nie powoduje hipoglikemii, b-zmniejsza insulino oporność, c-zmniejsza masę ciała, d-nie stosuje się w niewydolności wątroby 7)W jakiej sytuacji po zawale STEMI zastosujesz klopidogrel: a- po PCI, b-po trombolizie, c-u chorych bez leczenie reperfuzyjnego, d-kombinacje w/w 8)Które z leków p/zakrzepowych zastosujesz po STEMI i STK: a-klopidogrel, b-ASA, c-fondaparynuks, d-kombinacje w/w 9)Leki stosowane u kobiet w ciąży z nadciśnieniem tętniczym 10)Przyczyny przesięku w jamie opłucnowej: a-marskość wątroby, b-zespół nerczycowy, c-RZS, d-niewydolność serca 11) W jakim przypadku mamy do czynienia ze zmniejszeniem jodochwytności: a-GB, b-zapalenie polekowe, c-podostre zapalenie tarczycy, d-kombinacje w/w 12)Leczenie niedoczynności tarczycy wybierz prawdziwą odpowiedź: a-leczymy wyłącznie LT4, b-podajemy te leki 3xdziennie, c-zaczynamy od najwyższej dawki, którą potem redukujemy do uzyskania stabilizacji TSH, d-kombinacja w/w 13)2 pytania takie same praktycznie dotyczyły leków stosowanych w astmie wysiłkowej

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od barnaba, 20.10.2009 18:03:44:
Oryginalnych numerów pytań nie pamiętam: 1. Dziewczyna 38 lat przyjęta do oddziału z ciężkim rzutem colitis ulcerosa. Jakie badania są wskazane: - kolonoskopia - wlew kontrastowy - posiew kału - toksyna Cl. difficile w kale - przeciwciała p-CMV Odpowiedzi: kombinacje, generalnie trzy z odpowiedzi miały być poprawne. 2. Pytanie o USG serca w rozpoznawaniu zawału a) zmiany pojawiają się w ciągu kilku sekund i pozwalają rozpoznać świeży zawał b) zmiany pojawiają się w ciągu kilkunastu minut i pozwalają rozpoznać świeży zawał c) zmiany pojawiają się w ciągu kilku sekund i nie pozwalają rozpoznać świeżego zawału d) zmiany pojawiają się w ciągu kilkunastu minut i nie pozwalają rozpoznać świeżego zawału e)? 3. Leczenie ca micro pulmonis: a) chemioterapia b) chemioterapia + radioterapia na ognisko i węzły chłonne (żywcem ze Szczeklika) 4. Przypadek chorobowy- chodziło o zespół Churga- Strauss.

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od W, 20.10.2009 08:48:10:
Pytanie 14 - czy tam nie było, że pacjent jest w III stadium?

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Kris, 18.10.2009 19:16:45:
To pytanie o leczenie hypotyreozy było de facto dośc wredne: m. in pytano, czy należy zacząc od dużych dawek L-T4 i zmniejszac; otóż postępowanie jest zupełnie rózne w obrzęku śluzowatym (trzeba wysycic białka osocza) a inne u starszej osoby z wieńcówką...

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Agnieszka, 18.10.2009 08:57:34:
1.Antybiotyk I rzutu w zapaleniu zatok- azitromycyna, amoksycylina, amo+klawulanian,ciprofloksacyna 2.Pyt. o tbc- test uwalniania interferonu dodatni u szczepionych BCG, zmiany w tbc pierwotnej w szczytach i segmentach tylnych, OT>10mm świadczy o czynnym zakażeniu 3. Jaki lek utrzymuje rytm zatokowy w niewydolności serca przy FAP(nie do kontroli akcji komór)-amiodaron 4.Gdzie obniżona jodochwytność tarczycy-Ch.G-B, I faza zap. podostrego, tyreotoxicosis medicamentosa 5.sarkoidoza- u połowy remisja po 2 latach, u większości powolne przejście z fazy I w II, z. Lofgrena źle rokuje 6.Leczenie ograniczonej postaci raka drobnokomórkowego płuca-chth, rtgth, operacja 7.Leki poprawiające rokowanie w niewydolności serca-bblokery, digoxin, diuretyki 8.Co wpływa na ryzyko wczesnego zgonu w ZP-hipotensja/wstrząs,wzrost troponin,przeciążenie PK 9.Najczęstsza przyczyna nzk-chns, long QT, kardiomiopatia przerostowa, arytmogenna dysplazja PK 10.Gwałtownie postępujące kzn-z.Goodpasture, ziarniniak Wegenera, ostre popaciorkowcowe kzn 11.Pewne rozpoznanie samoistnego śródmiąższowego zap.płuc- biopsja chir.,przezoskrzelowa, obraz TKWR 12. Przyczyny rozstrzeni oskrzeli-mukowiscydoza,aspergiloza oskrzelowo-płucna, samoistne włóknienie 13.GKS w zaostrzeniu astmy- tylko w ciężkim, lepiej iv, nie trzeba stopniowo odstawiać jeśli stosujemy mniej niż 3 tyg. i są włączone GKS wziewne 14.kamica struwitowa- leczenie zum,alkalizacja moczu, allopurinol, ograniczenie puryn w diecie 15.Leki zaostrzające GERD- teofilina, cablokery,azotany,nlpz, metoklopramid 16.Jakiego leku nie stosować w NT i nadczynności przytarczyc-tiazyd 16.Pozawątrobowe obj. WZW B- zap.naczyń, błoniasto-rozplemowe kzn 17.Co nie występuje w rozwiniętym DIC- wysoki fibrynogen 18.Co predysponuje do celiakii- niedobór IgA, cukrzyca t.1, autoimmunologiczne zap. tarczycy 19.Leczenie niedoczynności tarczycy-lewoskrętna sól tyroksyny, czy zaczynamy od dużych dawek 20.Najczęstsza trombofilia u rasy białej 21.W jakich stanach niedobór wit. D 22.Jaki antybiotyk w IZW na własnej zastawce wywołane przez MRSA 23. Obj. paranpl w raku płuca 24. Diagnostyka różnicowa kolki żółciowej- zap.dr.żółciowych, zawał, porfiria,perforacja wrzodu, kolka nerkowa prawostronna 25.Ekwiwalenty dławicy 26.Niewydolność serca z dużym rzutem- znaczna anemia, przetoki naczyniowe, czerwienica, marskość wątroby 27.Co nie jest wczesnym powikłaniem transfuzji- hemoliza, anafilaksja, gorączka, plamica małopłytkowa 28.Leczenie z. wątrobowo-nerkowego-dializa, MARS, zespolenie wrotno-systemowe 29.Czy wszczepienie stentu powlekanego zmniejsza ryzyko zgonu w porównaniu z metalowym 30.Czas od zamknięcia t.wieńcowej a pojawienie się zaburzeń kurczliwości w echo (sekundy czy minuty) i czy można na tej podstawie rozpoznać zawał 31.Reaktywne zap. stawów- czy stosować antybiotyk bez potwierdzenia infekcji, GKS i leki rozszerzające źrenicę przy zajęciu oka 32.Kiedy podejrzewamy HIT- spadek płytek> 50%, zakrzepica, krwawienie, dreszcze i spadek RR po podaniu iv

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od iwona, 17.10.2009 21:58:37:
moim zdaniem sposob na zdanie egzaminu - to wpruty kurs atestacyjny ale naprawde - wszystkie slajdy i to ze zrozumieniem.

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od basia76, 17.10.2009 21:57:13:
Faktycznie mam wrażenie, że wiosenny test był łatwiejszy, dużo pytań o podstawy, ale w szczególowych kombinacjach. Też byłam w sali 301 i strasznie mi było zal tego gościa z padaczką... Przypomniałam sobie kilka pytań: - Co wchodzi w skład SIADH:1. bóle głowy, 2.nudności i wymioty, 3.apatia, 4. obrzęki, 5.drgawki - Objawy rakowiaka: 1.zaczerwienienie twarzy, 2. biegunka i wymioty, 3.nadcisnienie tętnicze, 4. A+B, 5.A+B+C. - Jednym z powikłań twardziny układowej jest twardzinowy przełom nerkowy. Aby mu zapobiec należy unikać stosowania: 1. cyklosporyny, 2. beta-blokerów, 3. inhibitorów ACE, 4.A+B, 5.A+B+C. -powikłaniem przewlekłej niewydolności nerek nie jest: 1.niedokrwistość, 2. nadciśnienie tętnicze, 3.niedoczynność przytarczyc, 4.hiperfosfatemia, 5.niedożywienie białkowo-kaloryczne. Pozdrawiam i gratuluję wszystkim, którym się udało!!!

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od anita, 17.10.2009 20:32:09:
3 m-ce nauki, głównie Szczeklik- to sposób na zdanie egzaminu,nawet dla lekarza POZ i to na db+

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od lui, 17.10.2009 18:43:05:
Kobieta 20-letnia z objawami dyzurycznymi - co zastosować - kotrimoksazol przez 3 dni, augmentin przez 7 dni, tetracykliny ponieważ podejrzewamy chlamydię i chyba chinolony Metodą do rozpoznwania zapalenia trzustki jet - i była odp. TK z kontrastem Twardzinowy przełom nerkowy może wywołać: -cyklosparyna A,-ACE-bloker, - beta-bloker i kombinacje Objawy sercowo-naczyniowe w toczniu układowym: a) zapalenie osierdzia, b) zapalenie wsierdzia typu Libmana-Sacksa,c) wcześniejszy rozwój miażdzycy, d) a+b, e) a+b+c Do skórnych objawów tocznia układowego nie należy: a)rumien w kształcie motyla na twarzy b)rumień krążkowy, c)rumień heliotropowy wokól oczu d) łysienie, e)niebolesne owrzodzenia w jamie ustnej W zakażeniu chlamydia pn i mykoplazma pn mozna stosować: a)makrolidy, b)tertracykliny c) chinolony, d) a+b e) a+b+c Antybiotyk przy podejrzeniu inf. Pseudomonas - gentamycyna, penicylina,ciprofloksacyna, kotrimoksazol, cefalospopryna??? Leczenie z wyboru przy zatorowości powikłanej wstrząsem: tromboliza, czy heparyny. Chora z astmą dobrze kontrolowaną wziewnymi glikokortykosterydami obecnie w ciąży i co robić - czy pozostawić aktualne leczenie, czy dodać beta-mimetyki, czy sterydy doustnie, była też odp że sterydy p-wskazane w czsie ciązy. Pytanie z gatunku prawda-parwda, tu akurat fałsz-fałsz: W lekkiej postaci ostrego zapalenia trzustki stosuje się rutynowo antybiotyki, ponieważ szybkie wdrożenie antybiotykoterapii zapobiega przejściu w ciężką postać i wtórnemu zakażeniu martwicy. Leki p-wskazane w leczeniu nadcisnienia w ciązy: a) ACEI, b) ARB c) ca-blokery d) a+b, a+b+c Był opisany przpadek kobiety z osłabieniem, objawem Reyno, obrzekami stawowymi i p-ciałami anty U1-RNP - co rozpoznać - twardzina, mieszana choroba tkanki łacznej itp.

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od lui, 17.10.2009 18:34:05:
Co potrzeba do rozpoznania pierwotnej marskości żółciowej: -wzrost ALAT,ASPAT,-wzrost fisf.alk.,-AMA,-ANA,-pANCA, badanie hist-pat -kombinacja tych odpowiedzi. U chorego hospitalizowanego z powodu zaostrzenia POCHP należy wykonać: a)rtg klatki piersiowej, b)gazometrię krwi tętniczej, c)spirometrię, d)a+b, e) a+c. Do kryteriów rozpoznania przewlekłej białaczki szpikowej nie należy: a) bazofilia>20%,b)małopłytkowość <10000 lub nadpłytkowość >100000, c)obecność 10-19% blastów w szpiku i we krwi obwodowej, d) obecność genu BCR-ABL lub gnu Ph. i kombinacje tych odpowiedzi Przerzuty do wątroby najczęściej wystepują w raku a) okrężnicy i odbytnicy,B0piersi,c)nerki d) płuca,e) żoładka Różnicowanie pierwotne i wtórnej nadczynności kory nadnerczy - co potrzeba: ACTH, test z CRH, test z 8 mg.Dexametazonu i kombinacje. Pierwszym uchwytnym klinicznie objawem nefropatii cukrzycowej jest: a) wzrost kreatyniny, b) zmniejszenie GFR, c) mikroalbuminuria, d) jawny białkomocz, e) zespół nerczycowy Wtórne submikroskopowe zapalenie nerek a) może wystapić po leczeniu litem, b) może wystąpić po leczeniu NLPZ, c) ustępuje samoistnie po odstawieniu leku d) a+c, e) a+b+c Powikłane zakażenie układu moczowego to: a) każde u mężczyzny b) u kobiety z bardzo dużą bakteriurią, c) u kobiety z wadą układu moczowego, d) a+c, e) a+b+c

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Joasku, 17.10.2009 17:24:17:
Ad Ani- do leków podstwowych w gruźlicy nie nalezypirazynamid, etambutol, etionamid, streptomycyna, rifampicyna- nie było izoniazydu a odp. prawidłowa to etionamid-wg Szczeklika

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Kaśka, 17.10.2009 17:24:03:
Cz w pytaniu o hipersplenizm byla odp uwzględniajaca biopsję szpiku + morfologię? Wydaje mi się ,że były takie odp.1)USG jamy brzusznej , 2)morfologia 3)biopsja szpiku, 4)USG jamy brzusznej +morfologia 5) USGjamy brzusznej + szpik.

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od W, 17.10.2009 12:35:20:
Ten pacjent z POChP był jeszcze w III stadium, co trochę zmienia postać rzeczy... Rzeczywiście, w kompendium brak jednego kroku w algorytmie...

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od borek, 17.10.2009 12:25:06:
Pacjent z POChP, częste zaostrzenia ( nie podane ile w jakim czasie ), jak leczyc. A b2 dlugo B b2 dlugo + teofilina C b2 dlugo + tiotropium + sterdy wziewny D ... E .... Pytanie nr. 45 w wersji 1, mozna zaskarzyc ze wzgledu na brak danych jak czesto i ile infekcji.

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od laki, 17.10.2009 12:01:52:
algorytm w kompendium nie uwzględnia obserwacji objawów, które uwzgldnia „pełna duża wersja” szczeklika. Myślę jednak że rozstrzygające są tu wytyczne PTD.

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od W, 17.10.2009 11:54:40:
Pytanie o cukrzycy rzeczywiście ciekawe. Algorytm w kompendium str 659: GCT cukier powyżej 200 - cukrzyca. Polskie wytyczne PTD - nie można rozpoznać cukrzycy na podstawie samego testu przesiewowego...

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Ania, 17.10.2009 11:46:24:
O zapaleniu zatok - poślesz do szpitala gdy: a/ obrzęk oczu, b/ silny ból głowy nie ustępujący po konwencjonalnym (stosowanym) leczeniu, c podwójne widzenie, d i e kombinacja w/wymienionych O chorobie Burgera, co jest charakterystyczne: a/ chromania przestankowa, b. (chyba), c. najsilniejszym czynnikiem ryzyka jest hipercholesterolemia. D i E kombinacja w/wymienionych. O chorobie Prinzmetala: a. występuje po wysiłku fizycznym b. w czasie bólu uniesienie odcinka ST, c. B-bloker zmniejsza objawy. D i e nie pamiętam, ale chyba kombinacja w/wymienionych. Wydaje mi się, ze to wszystko co zapamiętałam, jak mi się przypomni to jeszcze prześlę.

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od pyjama, 17.10.2009 11:31:03:
Laki, słusznie twierdzisz,ze cukrzycy u ciezarnych nie mozna rozpoznac na podstawie testu z 50 g glukozy, wynika to zarowno z tabelki w Szczekliku jak i z aktualnych wytycznych.Nalezy wykonac test z 75g i to jest podstawa do rozpoznania cukrzycy.To pytanie ma 2 prawidlowe odpowiedzi,wiec powinno byc uniewaznione..Moim zdaniem

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od a, 17.10.2009 11:28:47:
FiO2> 400 było przy kryteriach ARDS a nie przy leczeniu tlenem. Poza tym były zmiany radiologiczne, i podwyższone ciśnienie w LP (dokładnie nie pamiętam)

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Ania, 17.10.2009 11:12:37:
Tak było pytanie o gruźlicy, przypomniałam sobie: 1. Lekami popdstawowymi w gruźlicy nie są (nie jest). A, pyrazynamid, B.ryfampicyna, C. etionamid, D. izoniazyd, e. streptomycyna. 2. neuropatie cukrzycowa od naczyniowej odróżnia A. ból podczas ruchu, b. ciepła stopa, c. zmiany zgorzelinowe, e i d to były kombinacje aic, biC 9dobrze nie pamiętam. 3. Celem tlenoterapii jest: stosowanie, gdy FiO2> 400, B. utrzymac PaO2 > 60 mmHg, C. gdy PaCO2 > 55 mmHg należy zwiększyc podaż tlenu. CiD nie pamiętam, ale też hyba kombinacja w/w stwierdzeń.

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od laki, 17.10.2009 11:05:50:
Czy cukrzycę u ciężarnych na pewno można rozpoznać na podstawie testu przesiewowego. W stand. z 2009 jest zdanie że nie można. To by powodowało że w tym pytaniu są dwie prawidłowe odpowiedzi. Proszę o opinię !(mam 71 punktów):))

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od borek, 17.10.2009 10:45:12:
Pacjent 70 lat z AF, leczony VKA. Ma miec prostatektomie, jak zmienic leczenie. A odstawic VKA i dac heparyne B ... C ... D ... E ...

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od borek, 17.10.2009 10:28:49:
SArkoidoza A ostry początek źle rokuje B zazwyczaj ustępuje samoistnie w ciągu 2 lat C zazwyczaj nie przechodzi w fazę > 2 D A + B + C E B + C /////// Gruźlica ( jedno lub dwa pytania, nie pamiętam dokładnie ), chyba TWW A OT > 10mm świadczy o zachorowaniu ( zakażeniu??? ) B przebyte szczepienie nie wpływa na wynik testu wydzielania inf. Γ C pierwotna lokalizacja to szczyty górnych płatów płuc D pierwotna lokalizacja to szczyty dolnych płatów płuc

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Ania, 17.10.2009 10:12:49:
1. Eradykacja HP pylori -leki, ktore zastosujesz (TWW) A. IPP B. matronidazol C. klarytromycyna D. amoksycylina D. H2 blokery 2. Celem potwierdzenia eradykacji HP zastosujesz nastepujace testy (TWW - nie było mozliwości tylko b z c A. badanie serologiczny z obecnościa p/ciał w klasie IgG B. szybki test ureazowy w trakcie gastroskopii C. badanie histologiczne D. test oddechowy ze znacznikiem C14 E. test wykrywający antygen H. pylori w kale. 3. Swiąd po kąpieli występuje w następujacych schorzeniach A. chłoniak Hodgina B. chłoniak Sezary'ego C. Czerwienica prawdziwa D. prawdziwe A,B E. wszystkie prawdziwe. #. U pacjenta z wyrównaną cukrzyca na lekach doustnych włączysz insuline do leczenia w przypadku: a. operacji dużej chirurgicznej b. ciaży, c. świeżego zawału serca d. a i b e wszystkie. Bylo jeszcze o hipofosfatemii: gdzie występuje, ale nie chodziło tylko o nadczynność tarczycy, ale zespoł zmiażdżeniowy, ciężka kwasica, alkaloza, cos z zaburzeniami potasu, yego nie pamiętam, ale byłu 2 takie pytania i testy wielokrotnego wyboru.

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Ania, 17.10.2009 09:45:20:
1.Podaję zapamietane pytania: u którego pacjenta zastosujesz lignokainę w 1 dobie świeżego zawału serca: A. R/T B. krótkie wstawki częstoskurczu komorowego C. wieloksztaltny czestoskurcz komorowy. D. wszystkie prawdziwe E. Nie zastosujesz w tych przypadkach swoistego leczenia. 2. Zespół nerczycowy rozpoznasz gdy utrata bialka wynosi A.1,0 B.1,5 C. 2,0 D.3,0 E.3,5 3. O PCi prawdą jest że: A wskazane jest wykonanie, gdy uplynęło 2-12 godzin i zabieg mozna wykonać w ciagu 2 godzin od 1 kontaktu B. zabieg ożna wykonac po upłuwie 24 godzin, gdy stan chorego jest stabilny, bez objawów niedokrwienia C. Wszczepienie stentu DES zmiejsza ryzyko zgonu w porównaniu z stentem metalowym D. prawdziwe A,B E wszystkie prawdziwe. 3. W niewydolności skurczowej krążenia u pts. z napadowym migotaniem przedsionków zastosujesz, celem kontroli rytmu zatokowego A. B-bloker, B. amiodaron C. digoksin D. werapamil E. chyba rzadnego z tych leków. 4. W celu zniesienia astmy wysiłkowej po wysiłkowym skurczu oskrzeli zastosujesz: a. salbutamol B. formoterol c. salmeterol d. prawdziwe A, B. E. wszystkie prawdziwe.

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od iwona, 17.10.2009 09:20:43:
DZIEKUJE CI MAG - TAK OCZYWISCIE O POWIKLANIA:)

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od jolka, 17.10.2009 08:57:26:
Wlaśnie nie chodziło o lek przeciwkrzepliwy-tylko przeciwzakrzepowy!A to ma kolosalne znaczenie dla udzielenia prawidlowej odpowiedzi.

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Ania, 17.10.2009 00:39:18:
Jaki lek przeciwkrzepliwy można podać w świeżym zawale pacjentowi , który dostał streptokinazę: 1)asa 2)klopidogrel 3)fundaparinuks lub HNF lub HDCz 4)wszystkie prawidłowe 5)żadne nie prawidłowa

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od bo1rek, 16.10.2009 22:04:52:
Wysięk opłucnowy: A marskość wątroby B niewydolność serca C rak jajnika D zespół nerczycowy E OZT Niewydolność serca ze zwiększonym rzutem: A znaczna niedokrwistość B duża przetoka tętniczo-żylna C niedoczynność tarczycy D … E A + B Pacjent bez CAD i DM, kiedy jego ryzyko sercowo-naczyniowe jest wysokie: A cholesterol całkowity > 240 B RR > 140/90 C Score > 5% D A+B E A+B+C Maska bólu wieńcowego: A dusznośc B zasłabnięcie. Omdlenie C nudności,wymioty D A+B E A+B+C 28 latka trafila do szpitala z powodu ciężkiego rzutu colitis ulcerosa, jakie badania wykonac: 1 kolonoskopia 2 wlew doodbytniczy 3 RTG brzucha 4 posiew stolca 5 badanie stolca w kierunku toksyny C. difficile 6 badanie w kierunku CMV TWW W OZW echokardiografia jest przydatna bo: A po kilkunastu sekundach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o martwicy B po kilkunastu minutach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o martwicy C po kilkunastu sekundach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o niedokrwieniu D po kilkunastu minutach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o niedokrwieniu E wszystkie fałszywe W łagodnym OZT standartowo podajemy antybiotyki. Zapobiega to przejściu formy łagodnej w ostrą. A 1 prawdziwe 2 fałszywe itd. Prawdziwe że oba fałszywe. Biegunka ze stolcami pienistymi i tryskającymi, z pH < 5,5 jest objawem: A zaburzeń trawienia dwucukrów

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Rafał, 16.10.2009 21:28:15:
Prosze o podanie loginu i hasła do konta, aby móz tam amieścic pytania na serwerze http://konsylium24.pl/posts/8925

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od Marek świadek, 16.10.2009 21:23:58:
Rzeczywiście egzamin nie należał do łatwych. Pisałem na sali gdzie doszło do tego nieprzyjemnego zdarzenia z jednym z lekarzy piszących - do Renaty to nie było NZK tylko napad padaczki i niestety na tym zakończył się ten egzamin dla tego człowieka - bardzo smutna sprawa, mam nadzieję że doc Imiela anuluje mu termin

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od ewa, 16.10.2009 20:56:20:
1.zespół rozrostu bakteryjnego 2.rozpoznanie rzs na podstawie badan:chodzilo o antyCCP 3.świąd po kapieli-znów czerwienica prawdziwa, do wyboru zespół Sezaryego 4.kombinacja do hiperfosfatemii 5.kombinacja do hipofosfatemii 6.rozpoznanie cukrzycy- nalezalo wykluczyć jednorazowy pomiar przygodnej glikemii powyzej 200 md/dl 7.leczenie zatorowości płucnej wysokiego ryzyka- tromboliza 8.kryteria ARDS 9.lek kontrolujący czetość rytmu u chorego z niewydolnością serca i FA - Bbloker, inne odp. to digoksyna, amiodaron 10.testy hormonalne do różnicowania przysadkowej i nadnerczowej przyczyny zespolu cushinga- test hamowania dexametazonem, z CRH i ACTH 11.niedobór wit. D3 występuje w :niewydolności nerek, watroby, celiakii 12.cechy charakteryzujace metforminę- nalezalo wykluczyć mozliwość stosowania w niewydolności wątroby 13. w których ostrych stanach zastosujesz insulinoterapię, zamiast doustnego 14. przypadek kliniczny z zakrzepową plamicą małopłytkowa 15. lek pierwszebo rzutu w anginie PBHA -cefalosporyna I, wykluczyć doxycyclinę i kotrimoksazol 16. jakie to ZUM powikłane 17. u kobiety z dyzuria co zastosujesz-chodzilo o 3 dni kotrimmoksazolu pytania z postepów w chorobach wewnętrznych MP i kompendium Szczeklika na pamięć

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od seba, 16.10.2009 19:25:02:
cd. 15)podczas leczenia streptokinazą należy podać następujące leki: a)ASA; b)klopidogrel; c)HDCz lub HNF lub fondaparynuks;c)wszystkie 16) Co należy do skali Wellsa w ZŻG (nie! ZP)? 1.nowotwór złośliwy, 2.porażenie, niedowład lub niedawne unieruchomienie kończyny w opatrunku gipsowym, 3.niedawne unieruchomienie w łóżku przez > 3 dni lub duży zabieg chirurgicznyw ciągu ostatnich 4 tyg, 4.obwód golenie wiekszy o >3cm w porównaniu z bezobjawową kończyną (...), 5.przebyta ŻCHZZ - odpowiedzi a-e to kombinacja powyższych 17) Który lek NIE należy do podstawowych leków stosowanych w gruźlicy: a.pyrazynamid, b. etambutol, c.etionamid, d.ryfampicyna, e. sterptomycyna 2 lub 3 18) Objawy zespołu Lofgrena w sarkoidozie - należało wykluczyć objaw który nie występuje: a.gorączka, b.ból stawów, c.rumień guzowaty, d.powiekszenie śledziony, e.powiększenie węzłów chłonnych wnęk 19) Do powodów przewleklej choroby nerek nie nalezy: A:niedokrwistość B:nadcisnienie tetnicze C:niedoczynnosc przytarczyc D:hiperfosfatemia E:niedozywienie kaloryczno-bialkowe 20) Co jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania spirometrii? A. swiezy zawał serca B. odma opłucnowa C. krwioplucie nieznanego pochodzenia D. prawidłowe Ai B E. prawidłowe A,B,C. 21)sarkoidoza prawdziwe stwierdzenie to: 22)stolce pieniste i strzelające wystepują w : zaburzenia trawienia dwucukrów, rozrost bakteryjny, leki przeczyszczające 23)wskazania do leczenia STEMI-przykłady: pytanie z MP 24)kobieta w ciąży-z cechami zatorowości płucnej i z przebytą ŻChZZ : postępowanie(CT gdy(+) to leczenie p/krzepliwe) 25)postępowanie u pacjenta z podejrzeniem ZP i wstrząsem-leczenie fibrynolityczne 26)przyczyny roztrzeni oskrzeli: mukowiscydoza,alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna,pylice(?) 27) u pacjenta hospitalizowanego z powodu zaostrzenia POCHP wykonujemy następujące badania z wyjątkiem:spirometrii 28)lecznie zaostrzenia POCHP spowodowanego pseudomonas-ciprofloksacyna 29)kryterium białkomoczu nerczycowego, wymienione wartości(prawidłowa odp.>3.5g./1.73 m2/dobę) 30) wtórne submikroskopowe zapalenie nerek: a)czynnik wywołujący to lit, b)czynnik wywołujący to NLPZ-ty, c)odstawienie leków powoduje samoistne ustąpienie białkomoczu, d)wszystkie

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od seba, 16.10.2009 19:17:12:
zebrałem wszystkie pytania zarówno z waszych postów jak i ze swojej pamięci: 1.lekiem pierwszego rzutu w ZZP? A.azytromycyna;B.amoksycyklina C.Amoksycyklina z klawulanianem D.rzadne(pytanie o tyle podchwytliwe, że leczenie zaleca się po okresie ok. 4 tygodni i wtedy lekiem z wyboru jest B, natomiast wcześniej nie stosuje się antybiotykoterapii) 2. Pacjenta z jakimi objawami należy skierować do szpitala: a.obrzęk powiek; b.diplopia c. silny ból głowy jednostronny lub obustronny 3.postępowaniu w rozwarstwieniu aorty typu A (operacja w trybie pilnym,stent, czekaj , operacja gdy krwiak około aortalny) 4.jak długo stosujemy prep. żelaza po wyrównaniu niedoboru w niedokrwiestosci z niedoboru Fe(a.1-2 tygodnie, b)1-2 msc. C)4-6 msc.D) nie podajemy lprep. Fe po wyrównaniu Hg) 5.pierwszy marker NN w DM ( a.wzrost kreatyniny,b. mikroglobulinemia) 6.postępowanie po rozpoznaniu w RZS-kombinacje Prawidłowa odp.3 msc. NLPZ+GKS ew, następnie leki modyfikujace przebieg choroby 7.kryteria rozp. PBS (Phe) 8.SIADH obraz kliniczny-bez obrzęków 9.jakie niedokrwiestosci spełniają następujący parametr MCV>92 (talasemia,niedobór b12, niedobór kw.foliowego) 10.Zespół zmiażdżenia-jakie parametry biochemiczne krwi ulegają zwiększeniu? CK,mioglobina,Ca,Pi-odp. wszystkie 11. i 12 zapobieganie obturacji powysiłkowej: oczywiście SABA(salmeterol) i LABA szybko działający(formeterol) 13)Hipersplenizm stwierdza sie na podstawie:a)USG j.brzusznej; b)morfologii; c)biopsji szpiku; d)A+B;e) wszystkie 14)które leki maja wpływ na acenokumarol: erytromycyna,rifampicyna,amiodaron,karbamazepina,kombinacje

0x01 graphic

Komentarz pochodzi od mag, 16.10.2009 18:38:09:
Co do komentarza od Iwony. Chodziło raczej o POWIKŁANIA przewlekłej niewydolności nerek i podanie fałszywej odpowiedzi, którą była oczywiście niedoczynność przytarczyc.


Pobierz dokument
test.interna.jesien.2009.pytania.na.egzamin.doc
Rozmiar 177 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PES ch wewn jesien 2009, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
SESJA JESIEŃ 2007, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
2009-J, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
2009-W, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
Test specjalizacyjny z neonatologii cz1, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
test interna all[1], pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
Test specjalizacyjny z neonatologii 2, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
Test specjalizacyjny z neonatologiicz4, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
testy 2000 m rodz, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
pytania z USG, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
rtg pyt, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
Radiologia - ściąga, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
ZAGADNIENIA Z PEDIATRII, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
Pytania do zestawu nr 1 onkol, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
Pytania specjalizacyjne z pediatrii cz2, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
PULMONOLOGIA I ALERGOLOGIA, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
oddech pedatria pytania, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
pulmo pyt, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES

więcej podobnych podstron